Daar het baie misleiers te voorskyn gekom in die wêreld.  Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie . . .

2Joh. :7-11

4.1  MISTIESE  HOLISME  EN  DIE HOLLYWOOD-GENRE

[A]  DAAR  is reeds na verskeie aspekte rondom die hele kosmosistiese en New  Age etiek verwys.  Hierdie hoofstuk is daarop gemik om ‘n sekere area van hierdie etiek – soos dit in die daaglikse praktyk manifesteer – van naderby te bekyk en op die naam te noem.  Weens strategies-aktuele redes, is hierdie etiek dan veral werksaam op die gebied van die geneeskunde, met inbegrip van geestesgesondheid, die positiewe/welvaartsdenke en die holistiese mania (vgl. visualisasie/meditasie; mind-over-matter/energy thinks ens).

        Ter toeligting van die hele naasgaande relaas – die volgende uittreksel uit ‘n pamflet van die Institute of Mystical Practice & Studies

“All the courses that we offer are designed to enable the student to live in greater harmony with their environment, through firstly, understanding the symbiotic relationship between ‘man’, the primeval forces of nature, and the power of the cosmos, and then integrating these dynamic influences into our day to day life” (kontekstuele klem).

Dit is veral opvallend dat talle openbare persoonlikhede – veral kunstenaars in die vermaaklikheidsbedryf – teen hul middeljare ’30-40 hulle tot hierdie alternatiewe geneeskunde en lewensbenaderings begin wend.  ‘n Kritieke aspek wat vereis word vir hierdie benaderings en geneeskunste, om werklik te kan werk, is ‘n bepaalde lewensetiek – en wel ‘n mistiek-Oosterse leefwyse (NB: Capra – 1.2[A]).  Dit behels ‘n  soort “terug na die natuur/kosmos”-benadering en sy “energieë” en sluit telkens (bv.) vegetarisme, visualisasie en veral meditasie, joga, hipnose, asook alterstaat-, en transtegnieke in. 

          (Die meegaande gedagtes vind treffend aansluiting by die vroeëre Star-artikel oor Aarde Dag: “… to instil a love of nature through re-awakening the consciousness of the spiritual ties we have with the Earth”). 

        Nog ‘n klassieke toeligting van die meegaande, is in die volgende aftrek- … ag, uittreksel van die Huisgenoot vervat (11/06/’98; aangaande ene dr. Katerina Tsvyetkova wat haar met die “body-mind guru”, Deepak Chopra, vereenselwig): 

“Die doelwit van Ayurveda is om so te leef dat die balans tussen die elemente in jou liggaam herstel word. Behalwe dat jy jou slegte gewoontes sal moet verander, moet gifstowwe gewoonlik uit jou liggaam verwyder word. Jou brein moet ook met meditasie ‘gereinig’ word van geblokkeerde emosies sodat jy weer helder kan dink” (kontekstuele beklemtoning; NB – vgl. die hele “Gen. 3:5-klug”-sage i.d.v).

Hierdie Huisgenoot-artikel – een van talle verwantes – is ‘n kritiek-terminale aanduiding van wat die “uur” in die wêreld is … as dié eens moreelvaste, Christelike Afrikaanse gesinstydskrif sulke guruïstiese konkoksies propageer.

        Praktyke soos joga, meditasie, (self-)hipnose, visualisasie ens. staan dus sentraal op hierdie gebied, maar is dan wesenlik geskoei op die diaboliese begrip dat die mens – deur ingekeerde konsentrasie/fokussing (meditasie), visualisasie en deur alterbewussynstoestande – kan in tap by, of kan transendenteer na die mistiek-kosmiese en spiritistiese dimensie met sy energieë, kragte en kwaliteite … waarvolgens jy dan wondere in, en deur jou-SELF kan verrig.

        Die radiostasie RSG het in Januarie 1998 aangekondig dat die bekende Suid-Afrikaanse aktrise, Sandra Prinsloo, ook by hierdie praktyk betrokke sou wees.  Ander ge-valle van dié aard is bv. die akteur, Tobie Cronje; die musikant/akteur, Rocco de Villiers, asook die volgende ge-valle (eie toeligting/klem):

(A)  “Paljas was vir my ‘n aanduiding dat die meeste Afrikaanssprekendes nog onseker voel, maar dat daar heelwat mense is wat nie meer tevrede is met ‘n dogmatiese aanbieding van geestelike waardes nie {sjoe, dit is laat = NB – Evangelical Crisis, 5.3 [B,C]}. Die gehoor het nie [hoofsaaklik] uit ‘helers’ bestaan nie en die verteenwoordiging van professionele mense weerspieël dat hierdie nuwe visionêre en revolusionêre sienings besig is om verskillende dissiplines te beïnvloed {vgl. Chopra se “Ayurveda” = net vóór 1.3[D] i.d.v}.

        “Vir my lê die opwinding daarin dat al hierdie sienings begin saampraat [horri-Babelse sintese] en dat dit bv nie bedreigend hoef te wees nie [- ja, afhangende of jy die Waarheid ken]. Ons word gehelp deur bv beter te verstaan hoe om die Bybel simbolies te lees en die simboliek en patrone in ons eie lewe raak te lees” – Katinka Heyns

        (nie net het ek nie die ruimte om hierdie antichristiese perversering van die Bybel soos a.d.h.v. 2Joh. :7-11; 2Tess. 2; 2Pet. 2,3 ens. behoorlik te kan aanspreek nie, ek het ook nie voldoende mensetaalskat daarvoor nie. Die Bybel word dus hoeka verperverseer tot ‘n soort cosmic code … –geid …!  Hoeka nie meer bloot die Woord van God – wat nié sal vergaan nie, en wat gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde bly nie; vgl. 1.4[B]).

(B)  “Bo is Anna-Mart van der Merwe, een van die akteurs wat R700 betaal het om na ‘n

        besoekende ghoeroe te gaan luister. Een van hierdie ghoeroes is Deepak Chopra, ‘n Amerikaanse mediese dokter van Indiese oorsprong wat die antieke mediese en geestelike wysheid van Ayurveda by moderne gesondheidskonsepte tuisgemak het. Hy het in Amerika byna kultus-status en is die spirituele en gesondheidsraadgewer van menige Hollywood-kunstenaars” (A en B uit Insig, Sept. ’98; kontekstuele klem; vgl. Capra se – “… gees van Oosterse wysheid …” 1.2[A]).

[B]  HIERDIE  alternatiewe genesingskunste en lewensbena(ar)derings kan dus   met reg as ‘n Hollywood-genre bestempel word (bv. ook internasionaalbekende sangers soos Cat Stevens en John Denver ens).  Maar waarom?

        Wel die antwoord – terwyl ons by populêre musikante is – word natuurlik in ‘n gewilde liedjie se lerieke vervat:  “For ever young, I want to be for ever young … Do you realy want to live forever – forever young.”  Wat wil sê; hierdie geneeskunde en leefwyse (benadering/filosofie/“dogma”) smokkel met die vrug van die kennis-klug as ‘n “teenmiddel” vir die universeel-menslike vrees vir die onbekende hiernamaalse.  En dié “vrees” heers weens die verbreking van die volmaakte geestesband met God (1.3[A]).  Dié postmoderne lewens- en wêreldbenaderings verkondig dus ‘n saligheid wat in en deur jouself – en deur ‘n kosmiese middelaar-geid – bereik kan word … wat met blindelingse entoesiasme aangegryp word – veral deur openbare persoonlikehede, intellektueles en “rolmodelle”.

        (Soos Capra ook net voor 1.2[B] verklaar. Dit behels uiteindelik die karma- en reïnkarnasie teologie – Here, wees hulle genadig).

        Dié beheptheid met die para-normale en transendentale mistiekhede behels ‘n soeke na God – om die vermelde “leemte” wat die sondeval veroorsaak het – te vul en om die gevolglike behoefte aan ‘n Saligmaker, tot ruste te probeer bring.  Soos Rick Joyner dit stel:  “Man was created to have fellowship with God Who is Spirit, and because of this there is a spiritual void in man that creates a hunger for the supernatural” (Epic Battles, p.95).

        Kruiebehandeling en -diëete, asook massering, ontspanningsoefeninge en vegetarisme insigself, is niks mee fout nie.  Dis wanneer die mistetika daarby betrek word soos meditasie, hipnose, visualisering en altertoestande (saam met chanting/ murmeling/mantranering, sekere musiek ens) – dat die gevaarligte begin flikker.  Niksvermoedende kliënte/pasiënte sal bv. om suiwer gesondheidsmotiewe ‘n sekere praktyk nader – wat dan ook voordelige gesondheidsprodukte en behandeling sal lewer …  aanvanklik.  Maar só ‘n kliënt kan by dié praktyk dikwels aan die lokaas van die vermelde “mistieke alternatiewe”, of  “gevorderde” dissiplines/benaderings soos meditasie, joga, TM, AP, ESP en hipnose blootgestel word.

        Dié “geneeskunde” is waarskynlik die kosmosisme se doeltreffendste frontmeganisme of dekmantel waardeur die breë publiek onwetend in die web van dié hele etiek verstrengel kan word.

        Hierdie holistiese etiek behels andermaal die ideologie dat die mens – veral dan by wyse van die onderbewussyn – ‘n integrale komponent van die kosmos uitmaak.  Die mens moet dus deur tegnieke soos meditasie, joga, TM, AP, ESP ens. – in voelling; in kontak; in balans, of in harmonie (Here … help hulle) met die kosmos en jou (ware/hoër-)self kom, om ware lewensvervulling en bestaansin te bekom, en … “volkome geheel” te kan wees.

        Die hele benadering sluit ook ten nouste aan by die vroeëre begrip – “energy thinks, what it thinks it creates” (1.3[B]).  Sodat jy as ’t ware dan, deur “in kontak” met die kosmiese energie te kom, ‘n wonderwerkende godjie kan word (vgl. Hegel se: “die oorspronklike eenheid van denke en syn” i.d.v. – 2.1[C]).

        Want dis mos weens sulke skadelike, “verduisterende” (en diskriminerende/ eksklusiewe/disharmonieuse …*) lewensbeskouings en gelowe/“dogmas” soos wat die ware Christendom huldig, dat die mensdom se harmonie, balans, eenheid en konneksie met die kosmos verbreek is (1.3[D,E] ens).  Sodoende wil Satan dus die blaam van die verbreking van die volmaakte geestesband, op God pak – en terselfdertyd verkondig dat dié band dan net herstel kan word met ‘n kosmosgeid … -ding …!  (In hemelsnaam nie deur God, die enigste, oorspongbron van alles en enigste Redder nie [“wat tog net ‘n versindsel is”]).

[C]  DIE  konkrete vergestalting van die kosmosistiese etiek sal dan hiernaas        nader toegelig word deur eerstens ‘n bepaalde faset van die sg. “holistiese lewensbena(r)dering” en – styl/dissipline onder die vergrootglas te neem, nl. die sg. “Reiki”-gesondheidskuns wat wye aanhang geniet.  Daarna sal die hele etiek/kultuur a.d.h.v. ‘n klomp toepaslike, op-grondvlak-illustrasies verder gedefinieer word. 

        Dit is van wesenlike belang om langs dié weg ingelig en paraat te wees teen die wesenlike aard van dié geneeskunde, asook om aan te toon:  (a) wat die fundamentele (mistieke) beginsels is waarop dié genesingspraktyke berus; (b) waarom dit so ‘n wye aanhang geniet; en (c) die wyse van aanslag – gepaard met sowel die kaping, as die ondergrawing, van Christelike beginsels.  Die bespreking hiernaas betreffende die Reiki-geneeskunde, moet dan beskou word as ‘n algemene kreterium waarmee die kosmosistiese en verwante kwessies daarnaas, geëvalueer moet word. 

        Reiki word gefundeer op massering- en ontspanningstegnieke – laasgenoemde verwant aan meditasie- en visualisasie oefeninge.  Die motief hiervan is glo om die stresareas in die pasiënt se lewe (veral ook denke, siel en gemoed) te neutraliseer.  Maar, die verskuilde gevaar is dat dit ‘n meditasie-/transelement bevat en sodoende ‘n opening bied vir demoniese magte om ‘n bepaalde houvas en bindinge op só ‘n pasiënt te verkry.  Want hierdie kwasi-meditasietegnieke kan oorgaan in trans-/altertoestande, en in só ‘n toestand word die mens se siel, gees en onderbewuste van die rede/intellek/bewussyn ontkoppel en dan kan enige “ander gees/intellek/ bewussyn” enige soort beheer/houvas oor só ‘n onbewaakte rede/intellek bekom {7.3[B](A.2)}.

        “Reiki” word in ‘n bylae van ‘n Johannesburgse gemeenskapskoerant (Northcliff/Melville Times, 17/06/’96), soos volg bespreek (numerering, en klem toegevoeg ten einde met kommentaar te korreleer; eie klem en toepassing deurgaans):

(A)   “Reiki is a technique for stress reduction and relaxation that allows everyone to tap  into an unlimited supply of ‘life force energy’ to improve health and enhance the quality of  life.

(B)   “The word ‘Reiki’ meaning ‘the wisdom of God or the Higher Power’ and ‘Ki’, which   is ‘life  force energy.’ Exponents of Reiki translate this as being spiritually guided life force energy. It is also the name for the healing technique whereby this energy is transmitted to yourself and others through the hands”.

(C)   “Many believe that Buddha and Christ used Reiki to heal and passed this skill on to            their disciples.”

Laat daar dan net eers enkele toepaslike opmerkings gedoen word oor die bogaande gegewens (met verwysing na die ooreenstemmende alfabetiese numerering):

(A.1)                                                                                                                            Al die vetgedrukte uitdrukkings is natuurlik eerstens tiperende New Age-/

        kosmosistiese taalskat (bv. “tap into”; en “life force energy” – wat verklaar: lewe/alles ontspring uit ‘n mistiek-kosmiese energie/entiteit);

(A.2)      asook onmiskenbaar verwant aan die begrip rondom die veelbesproke     kosmiese bewussynsorganisme met sy verskeie magiese energieë/spiritualiteit/magte.

(B.1)      Die wesenskern van die kosmosisme, soos deurgaans in hierdie werk      bespreek, word.  M.a.w.:  die “genesingsbron”, of sleutel tot magic resultate is hier weereens WYSHEID” – en wel (sg.) kosmiese bewussynswysheid (… want wie is dié – “[wisdom of] God”, dan nou after all? – vgl. Gen 3:5 ens);

(B.2)  dit impliseer dus ook dat die mens oor die algenoegsame, inherente mag     beskik (saam met die kosmos se mistiekhede) om in en deur jouself, jouself en andere te kan genees.  Soos ene “supm. mast.” Ching Hai sê (5.2[D]):  die hemel (kosmiese bewussyn) is ‘n hoër vlak van wysheid en ons kan “toegang daartoe hê … as ons weet hoe om dit te bekom”

          (die Paradys-slenter:  “onnosels, julle weet nie wat mis julle nie, maar eet nou net hierdie klug, dan sal julle verstand oopgaan, en dan …”).

        M.a.w., hierdie sg. Reiki is dan ook – uiteindelik – onregstreeks (met ‘n slinkse, alternatiewe ompad) ‘n wyse om by die veelbesproke okkultiese etiek van ‘n mistiek-kosmiese bewussyn-ding met sy magiese energieë en wysheid  … in te tap;

(B.3)  as hierdie “life force energy” so “unlimited” is, en dit as die “wisdom of                                                                 God” bestempel word, hoekom funksioneer dié genesings dan net deur sekere mense … met ‘n bepaalde lewensetiek (en -godsbeskouing/-“dogma”), en in ‘n bepaalde atmosfeer, met bepaalde rituele (meditasie/mantranering/ chanting/New Age-musiek/wierook ens).  Is hierdie “energie/wysheid” dan diskriminerend/rassisties van aard (teenoor, spesifiek, mense met ‘n Christelik-gefundeerde lewensbeskouing)?

        Ja, goed; natuurlik kan ‘n Christen óók hierdeur “genees” word.  Maar natuurlik, Satan – wat “wondergenesings” kán verrig (n.a.v. Mark. 13:22; 2Tess. 2:9-12 ens.) – sal nie omgee as enige Christen sulke onnosele waaghalstoertjies op die vyand se gesagsterrein wil uitvoer nie.

(C.1)  Hoe luisterryk word Jesus, die Seun van die lewende God, nie          getransformeer nie  – tot net nog ‘n komponent; net nog ‘n manifestasie, of  net nog ‘n replika van die opperste, kosmiese bewussynsorganisme.  Of dit nou Boeddha/Mohammed/Uri Geller of Jesus is – die opperste realiteit, waaruit alle ander gegewenheid (ook die mens) en magte soos genesing manifesteer, bly eenvoudig hierdie holisties, spiritistiese  … “cosmic genetics”-organisme;

(C.2)  ‘n begrip waarin, natuurlik, ook die motief setel om die volke van      die wêreld- met hierdie kosmiese genesings- en wysheidsokkultiek – in die veelbesproke NWO-burgerbrouselry; ‘n globalistiese “we are one”-sieklikheid;  … die “we are the world”-burgerdom; … die eindtydse horri-Babelsheid – in te dwing.

[D]  DIE  bg. Reiki-artikel vervolg:

(D)  “The powerful symbols that are part of the healing were first transcribed 2 500 years  ago. It is nothing short of a miracle that it is being practised today, as it was lost from the world for centuries and was rediscovered by the Japanese teacher Michiko Usui in the late 19th century.

(E)  “Usui is said to have been a Christian who turned to the Buddhist path. [The] secrets of Reiki (a series of symbols) were revealed to him when he was on retreat on Mt. Koriyama.

(F)  “[Reiki is] an harmonious balance between the outer and inner, the greater and         lesser, the divine spirit and the human spirit, universal energy and personal enrage. Ways to manifest this balance have been  sought since the beginning of time.

(G)  Maggie Lemin, ‘n meester in dié “geneeskuns” in Suid-Afrika, sê: “[the] skill can only  come through an attunement (diepgaande verhouding/sielsband), from a Master to student. It’s a protected energy because it is God’s energy. My healing is now free and uncluttered. While the energy comes through the hands laid on the body, you’re unfolding the personality and getting to the bottom of the problem. Reiki is growth for mankind because it helps a persons evolvement.

(D.1)  ‘n Mens kan nie anders as die indruk kry dat dié mistisisme hier darem ook net aanspraak daarop wil maak dat dié “wonder”-genesings eerste (2 500 j. – dus vóór Christus) uit dié oord te voorskyn gekom het.  So Christus was eintlik maar, nes die talle gurus, voedoe’s en Boeddha’s – ook net ‘n medium vir dié mistiek-kosmiese genesingsenergie.  Een van die name waarmee God egter bekend staan sedert die vroegste annale van die geskiedenis is, “die God wat genees” (Jahwe Rapha);

(D.2)  en dan, natuurlik, roep hierdie kwessie andermaal die woorde van Jesus      op: “Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en WONDERS doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Matt. 24:24; vgl. ook Op. 13:3,13,14).  Bowendien, dit is immers in die éérste plek duiwelsmagte – wat net gekom het om te slag, steel en te verwoes – wat allerlei kwale, elendes, depressie, wanhoop ens. oor die mens bring.  Gevolglik is die duiwel by magte om hierdie siektes/toestande weer van die mense weg te neem;

(D.3)  hieris dan ‘n kwessie wat onvermydelik in die brandpunt van die die laaste  dae se misleidinge gaan staan.  Te wete; baie sal redeneer dat as mens van ‘n ernstige siekte/krisis/toestand “genees” kan word, deur bemiddeling van ‘n “meester/medium” (in die okkulte – ofskoon dit nie as sulks geëtiketteer sal word nie), en deur die uitvoering van gepaardgaande rituele, behoort jy mos jou onverdeelde trou, geloof en toewyding aan dié “Hollywoodse medium van genesing” toe te sê (veral dan ook i.d.l.v. die toenemende gemors waarin gesondheidsorg verkeer, die duursaamheid en twyfelagtigheid van mediese sorg = [E] net voor 4.2).

(E.1)  Hier word geïmpliseer dat die Christelike geloof ondergeskik en        afkeringswaardig is en dat dié mistiese tegnieke verkiesliker is.  En, natuurlik half-heel komieklik – die simbole (of formules) was vir eeue lank verlore – maar toe bekom “meester” Usui dit weer tydens ‘n afsondering, by wyse van ‘n openbaring …

        (‘n mens wonder net wat die kans – uit een – is dat die bron van dié openbaring Satan kan wees – nes wat ene Joseph Smith sy formule vir die Mormoonse beweging, ook deur ‘n visioen tydens afsondering bekom het);

(E.2)  maar dan weer (natuurlik); hierdie hele Oosters-kosmosistiese etiek erken   glad nie ‘n God-Satan-gegewenheid nie.  Inderdaad word die totaal teenoorgestelde begrippeGod/goeie en Satan/kwade, in hierdie etiek mos ‘n heerlike deurmekaargekarringde Taoïstiese uptopia!  Die God van die Bybel bestaan vir hulle net daarin dat dit ‘n “skadelike mite” is.

(F.1)  Hierdie balans tussen die “divine spirit and the human spirit” is natuurlik ten   nouste verwant aan die veelbesproke kosmiese bewussyns-orgie-nisme.  En dis hierdie bewussyn of “divine spirit” waarop die sg. “religieuse grondwet” van die NWO gaan berus (ook genaamd hoër self/ opperrealiteit/“higher truth/universal consciousness” ens. [wat deur die AVT bevestig gaan word]; vgl. Hegelisme = 2.1[C]).  Dit behels voorts (weereens) die koorsagtige aandrang en voortstoom na ‘n “toring-van-Babel-wêreldbrousel”.  Daarom dat die konfliktuele, “dogma” en eksklusiwiteitsetiek van die Christendom as die bose vanself gebrandmerk word – veral as dit nog in ‘n “bose” Afrikaner apartheidsbestel ter sprake kom.

(G.1)  Let veral op die uitdrukkings:  “… unfolding the personality and getting to the bottom of the problem” en “… helps a persons evolvement” – dit bevat natuurlik die verskuilde implikasie dat as jy NIE die kosmosistiese etiek beoefen nie, jy in ‘n gebonde, verduisterde en gestremde sielstoestand verkeer (veral as jy die ware Christelike etiek aanhang) – waarvan jou persoonlikheid/gees natuurlik bevry/bekeer moet word (sien Capra se: “… state of a DISTURBED MIND which has to be overcome” = 1.2[A]);

(G.2)  die Reiki-artikel gebruik dan ook die uitdrukking “… because it’s God’s         enery” – watter [G]od presies, is hier ter sprake!?  Is dit (natuurlik) die GRYS, universele kosmiese god-ding – soos dié een waarna ‘n prof. Sakkie Spangenberg, in die stal van Tutuïsme ook verwys (NB: vgl. 5.3[D,E] ens).

        Te wete; is dit Boeddha, Allah, Mohammed, die Dalai Lama,  Krishnamurti, “cosmic christ” of … (ens)?  Hierdie betrokke “god” is dus die algehele en veelbesproke kosmiese bewussynsorganisme (of entiteit/-intelligensie/-energie/-ding/iets …).

(G.3)  “[The] energy comes through the hands laid on the body” – dit het te doen    met die klug dat hierdie kosmiese genesingsenergie deur die “master” vloei.  Ook heel eienaardig dat dit net deur ‘n sg. “master” kan geskied.  Maar dan weer – die duiwel gaan nie sy wonders deur iemand kanaliseer wat nié deur jare se getroue toewyding (aan hom en sy saak/“saad” = Gen. 3:15) getoon het dat só ‘n siel onlosmaakbaar aan die verdoemenis verbind is nie.  Sodoende – deur blindelingse onderdanigheid aan hierdie okkultiese praktyke/religie – beloon Satan sy navolgers stelselmatig (nagelang dié siel al meer verknog aan sy verdoemenis raak).

[E]  ‘N TREFFENDE  toeligting van die voorgaande, verskyn in die            promosiepamflet van ene “mast.” Suma Ching Hai:  “A Master is one who has the key for you to become a Master … to help you realize that you are also a Master and that you and God are also One”.

        (Ja; dit sê eintlik ALLES – waarop mens net jou hande kan saamslaan … asook agteroor neerslaan – veral as jy nou sien welke vooraanstaande openbare persoonlikhede/“rolmodelle” en die neo-afrikaner-geid  nou hierdie diaboliese orgiteit aanhang …!).

        Jy sien, die duiwel is aangewese op die uiterlike, sigbare handelinge en uitsprake van mense ten einde te kan bepaal of só ‘n mens (sê “X”), “positief” op sy inisiasies en insiniasies reageer (bv. die uitvoering van bg. meditasie, “chanting”/mantras, musiek, joga, wierook ens).  Want die duiwel kan nie – soos God – dwarsdeur ‘n mens se gedagtes (en hart/motiewe/gesindheid) sien nie.  Die duiwel sal dus bepaalde gedagtes by “X” inisieer (of bepaalde mense oor X se pad stuur om X te indoktrineer met bepaalde gedagtes, bena[r]derings, “dogmas” en handelinge).

        Die duiwel moet X dan as ’t ware fisiek dophou om te bepaal of X sy inisiasies uitvoer.  Namate X hierdie etiek beoefen en ‘n onwrikbare lojaliteit daaraan en aan satansmagte betoon, sal Satan dan almeer mistieke magte “deur X laat manifesteer”.

        Bowenal gaan hierdie hele geneeskunskwessie, saam met die wysheidsokkultiek en verwante kwessies soos die Hegelisme-beginsel, ‘n baie sentrale rol speel in die komende NWO.  ‘n Scenario wat deur die volgende faktore tot wasdom gestimuleer word:

(A)  Die onvermydelike ineenstorting van mediese dienste weens ‘n lewensetiek  waar die staats en plaaslike strukture in die hande van die hordes onbevoegdes en ongekunsteldes verval (barbarisme = vakbonde; demonekrasie = 5.5 ens); asook weens die algehele minagting van God, die goddelike, lewe, gesag, orde, etiese die estetiese, moraliteit, [W]aarheid …

        ‘n Treffende illustrasie van dié kwessie is in die volgende uittreksel van Final Battle vervat:

“‘In forty-five years I have never seen things so bad,’ complains a minister in the West African nation of Sierra Leone. ‘We did not manage ourselves well after the British departed.  But what we have now is something worse – the revenge of the poor, of the social failures, of the people least able to bring up children in a modern society’” (p.235; vgl. ook die modelle van chaotisme/barbarisme in 5.5; 6.3[D]; 6.5[A] ens);

(B)  dié ineenstorting sal saam-val met haas onbekombare en onbekostigbare       mediese dienste van gehalte (vergelyk maar die reeds astronomiese mediese koste en lewensversekering – asook kritieke tekort aan praktisyns van gehalte – en groeiende emigrasie van diesulkes).  En in die proses word eerbare, hardwerkende, ordelike, kreatiewe en produktiewe … landsburgers tot in die afgrond belas – wat tot etlike stres-verwante kwale lei – ten einde die hordes … en die stuierende mediese bedryf (soos elke ander staatsdepartement) so lank as moontlik op sy (wankelende) been te probeer hou –

          (dié hele scenario moet ook verbind word met die Bybelse begrippe i.d.v. van die “laaste afvalligheid” die “wettelose”; die liefdeloosheid;  “pessiektes”, ens., en dat mense sal beswyk weens al die spanninge [o.m. oor die chaos/barbarisme]). 

        Om die kwessie van die verval van mediese dienste dalk net pertinent toe te lig – met slegs ‘n enkele illustrasietjie op die ysberg se spits – die volgende uittreksel uit ‘n artikel in Huisgenoot (13/11/’97):

“Terwyl motorongelukke, gewelddadigheid en selfmoord toeneem, word die beddens en personeel in Suid-Afrika se staatshospitale al minder weens ‘n tekort aan geld. Dokters kyk magteloos toe hoe pasiënte wat andersins gered sou kon word, moet sterf.

        “Dis ‘n bose kringloop wat staatshospitale uiteindelik nog verder in die finansiële moeras dompel. ‘Die politici kom met moord weg. Hulle vat die geld van staatshospitale weg, maar as iets skeefloop, kom die verantwoordelikheid op die dokter neer’, sê dr. [Elmien] Steyn. Sy voel dis tyd dat die Minister van Gesondheid, [], en haar departement aanspreeklik gehou word as iemand weens die chaos sterf. Hospitale landwyd ly onder die krisis.” 

          (… en dis slegs ‘n lammetjie in ‘n eindlose stroom van toenemende soortgelyke grillers).

(C) … dit – te same met die Bybelprofesie se allerlei pessiektes in die laaste dae

        Waaroor Hal Lindsey in Final Battle soos volg aanhaal uit “Atlantic Report/The Coming Anarchy”:  ‘“Nations break up under the tidal flow of refugees from environmental and social disaster’ the article began. ‘As borders crumble, another type of boundary is erected – a wall of disease’” (p.235);

        Afgesien daarvan dat die profetiesverwysde “pessiektes” heelmoontlik verband kan hou met gevalle soos “Ebola” (SA); “mal koei” (Engeland, België); “malhoender” (China) en “mal vark” (Australasië) … is daar ook die ontstellende fenomeen dat “algemene” peste/virusse soos malaria, die middele vir behandeling daarvan al meer kan omseil; dat die peste umuniteit téén umuniserings ontwikkel … and counting …

(D)  Aansluitend by die vorige punt – die gerugte wat die rondte doen dat ‘n epidemie soos HIV/vigs (en sy beweerde, identiteitlose opvolger) inderdaad in ‘n laboratorium “ontwikkel/gefabriseer” is (soos o.m. ook geïmpliseer word in Kleynhans se Apocalyps Now; ook n.a.v. die Hegelistiese “Iron Mountain Report” = 6.5[A]).

        Verwysende na die bg. omstrede vigs-aantuiging, sou dit dan ook veel sin maak – te wete:  skep hierdie mense moordenaar (vigs) om ‘n bydra te maak tot die totale kultuur/etiek van vrees, radeloosheid, spanning, chaos en ‘n gemeenskaplike bedreiging in die wêreld (5.5; 6.3[D]; 6.5) … om sodoende die mensdom te manipuleer/kanaliseer/indoktrineer en te dwing om hulle te onderwerp aan die NWO-stelsel met sy uiteindelike wonderwerkende “Antichris” (Op. 13).  Laasgenoemde wie waarskynlik ook die enigste keur vir vigs sal bied … maar nie sonder dat jy sy verdoemende merk aanvaar nie (en hom aanbid nie). 

        (Ja; en is vigs nie – bykomende – ‘n produk van “iemand” wat besef het die wêreldbevolking stuur op ‘n ramp af – en om die aanwas te stuit …!?).

(E)  Gevolglik:  waarom duisende rande betaal vir twyfelagtige mediese     behandeling as jy as ’t ware volkome genesing teen geringe koste kan verkry … deur die beoefening van sekere mistiese rituele (Reiki ens).

4.2  DIE  DUIWEL  SORG  GOED  VIR  SY  KINDERS  (“PASIËNTE”)

[A]  DIE  “god” van vandag se deursnee wêreldsmens is dus ‘n … ding – en nie:”   …die Here is ons God, Hy is die enigste Here” nie (Deut. 6:4).  Ja; die “reënboognasie, nuwe Suid-Afrikatjie” en die “wêreld”, se god is ongetwyfeld nié dié God … wat (o.m.) gesê het:  “Jy mag nie met hulle of hulle gode ‘n verdrag sluit nie. Hulle mag nie in jou land bly woon nie, want dan sal hulle jou verlei om teen My te sondig deur hulle gode te dien. Dan sal hulle jou tot ‘n val bring” (Eks. 23:32 – vgl. ook: Deut. 23:6; hfst. 5 i.d.v).  En, ja – vat nou maar net die “verdrag” wat gesluit is met die god van Rusdagverontheiliging – in al sy vorme.  En dit word godskreiend ingesmeer deurdat daar op die rugby-wêreldbekertoernooi ’99 pertinent gesorg is dat die eens laaste Christelike land se span, die Springbokke, spesifiek op SONDAE(!!!) MOES speel!!!  Dit is buiten die verdrag wat gesluit is met die verskeie ander rillergiteite.

        (Soos volop in hierdie werk bespreek word – en wat uiterlik gedemonstreer word met Mandela se omhelsing van die Ghaddafi’s en Arafats [Islam/Moslem/Moammedane] en Tutu se omhelsing van die Dalai Lama’s [okkulte] = omhelsing van die vyande van God – en dus van die ware Afrikaner = 5.3[A]; 5.4).

        Hoe dit ook sy, dit is dan helder soos daglig dat die wêreld – waarin die “nuwe SA’kie” nogal ‘n toonaangewende posisie beklee – na die veelbesproke uniformige en “RELIGIEUSE grondwet van die eindtydse wêreld-Babilon” beweeg.  Sodoende word die Bybel, sy God en Messias ál meer deur hierdie groeiende universeel-humanistiese en mistiese brouseletiek verswelg.

        Sodoende promofeer bg. ene mast. Maggie Lemin dan ook hierdie grysagtige kosmiese rillergie deur aan te voer dat Reiki nié ‘n “godsdienstige sekte/ideologie” is nie, maar ‘n “wonderlike tegniek” waaraan jy deel kan kry – “… wat ookal jou geloofsoortuiging is”.  Dus weereens; dit – “… require nobody to believe anything”.  Dit is dus die tiperende universele, everything goes-reënboog-geid (5.2/3).

          (Dis dus nie ‘n dit of ‘n dat nie, maar voorwaar ‘n mistieke, deurmekaargekarringde horri-Babelse … konkoksie … ding … -iets).

        Ter illustrasie verskyn die volgende in nog ‘n artikel van mast. Suma Ching Hai (i.d.v): 

“The Heavenly Music spoken of in all Holy scriptures of different religions such as the ‘Word’ in Christianity … are the language of universal love and great intelligence. This Word or Divine Vibration vibrates within all life and sustains the whole universe. This inner melody can heal all wounds, fulfil all desires and quench all worldly thirst”

          (… absoluut die wese van die kosmosistiese etiek – waarop ek net eintlik wil sê: EINA! En miskien net dit ook nog: Here … wees hulle genadig.

          LET OOK OP DIE BYBELSE BEGRIPPE/BEGINSELS WAT DEURGAANS GEKAAP EN OP PARASITIES-PERVERSE WYSES INGESPAN WORD!).

Daarenteen verkondig die Bybel dat die mens vir “daaglikse brood”; vir alle behoeftes – en genesing (ook emosioneel/geestelik) – op God gefokus moet wees (Deut 6:4-9).  Die weg na volkome lewensvervulling en saligheid loop op die “konflikterende”; “tweesnydende swaard”-waarheid, en op … die BLOED-spoor van Christus, oor Golgota (Luk. 14:26/7) … en nié deur ‘n euforismiese SELF-geid; deur die kosmos – ‘n mistieke skepselgeid, iets … nie.

        Vir verdere toeligting van die meegaande, word in ‘n promosiepamflet oor sg. “emosionele genesingskursusse” (Louise Hay Workshops), die volgende verkondig:

“Love Yourself. Heal Your Life; The workshop will give you new information about YOURSELF. You will be able to make new choices and, if you are willing, you can create the kind of life you SAY you want. We seldom sit down and question our beliefs; Getting in touch with our bodies and what they are saying to us; Self-approval and self-acceptance …” (kontekstuele klem).

Nou, eerstens staan die satansgees van egosentrisme in bg. natuurlik soos ‘n paal bo water uit (vgl. Gen. 11:4 en Jes. 14:13,14).  Vervolgens moet ‘n mens die volgende kritieke opmerkings m.b.t. die voorgaande aanhaling stel:  (a) uit watter bron sou hierdie “new information about yourself” ontspring?  (vgl. 1.3[C]  i.d.v); (b) die vermelde “… kind of life you SAY you want” behels steeds die mistieke ritueel van sg. “chanting/mantras”, of bedwelmde fraserings/murmeling – verwant aan “mind control/sience; energy thinks”, asook visualisasie en “positive/creative thinking” (2.3[A]!); (c)  “We seldom … question our beliefs …” – het natuurlik nie verdere kritiek nodig nie (… veral as dié “belief” die Christelike geloof/“dogma” behels)!

[B]  DAAR  bestaan voorts ook tientalle verwante genesingstegnieke;                                alternatiewe benaderings/dissiplines … waarmee die mens in die spiraal van hierdie groeiende kosmosistiese web inverstrengel word.  Vervolgens sal hiernaas dan enkele verwante genesingstegnieke en dissiplines van die mistisisme/kosmosiste aangebied word om ‘n breër persepsie te verkry van waarteen ‘n mens bedag moet wees.  Hou dit ook deurgaans in gedagte dat dié kunste (dissiplines/ bena[r]derings) wesenlik om die sg. mistieke kosmiese energieë/bewussyn spil; dat dit alles die mooi, goed en begeerlik(e) klug van Genesis 3:6 behels, en dat die wyse waarop interaksie met hierdie “energieë” verwek word, deur en deur op okkultiese beginsels berus.

          (Nie ál die onderstaande illustrasies sal toegelig word nie, maar daar word deur die loop van hierdie werk min of meer met die meeste daarvan gedeel – eie kontekstuele klem en toeligting waar nodig):

(A)  Holistiese terapie: meditering op die kosmiese energieë gepaard met die     reïnkarnasie- ideologie speel hier ‘n sentrale rol (in dié konteks kom dit neer op twee “kosmiese energieë” = God teenoor Satan);

(B)  Posturale integrasie: gefundeer op liggaamlike en sielkundige manipulasie-             tegnieke,ook verwant aan somatiese holisme [mantranering, karmanering, aura-balansering];

(C)  “Sacred Dancing: It can be experienced as meditation, as celebration, as shamanic

        journeying, as self-healing, as body prayer, as emotional release, or as self-discovery”;

(D)  Die swaai van die pendulum, wat op die swaartekrag reageer, kan gebruik word om

        innerlike waarhede te ontgin, siekte te behandel en die toekoms te voorspel. Spesialiste op hierdie gebied soos Neil O’Donnell gebruik dit, saam met hare of bloed om probleme/afwykings in die denke/brein en liggaam, wat nie deur medici opgespoor kan word nie, akkuraat te bepaal. Hy kan ook vermiste geliefdes só opspoor. 

Miskien moet hier net pertinent daarop gewys word dat bg. “toekoms voorspel”, of waarsêery/heldersiendheid, niks anders as demoniese manipulasie behels nie (vgl. 1.2[B]; 1.3[C] i.d.v).  Dié (lg.) pamflet vervolg:  “The pendulum is a tool with which you can unlock your subconscious and psychic potential”.

(E)  In nog ‘n pamflet word geadverteer dat Rudolf Steiner Publications genader kan word

        vir inligting oor (o.m.) die volgende onderwerpe:

        (i)  Reincarnation Harmonising With Early & Modern Christianity;

        (ii)   Encounters With Angels;

        (iii)  Astrosophy & Cosmosophy (die hele kosmosistiese etiek);

Vergelyk ook die volgende verwante illustrasies: 

(F)  “Internationally-known American channeler,  Joya Pope, has been channelling a        group of 1050 souls, called Michael, who have lived many times on the physical plane.  “Channelling is the ability of a person to tune in to other dimensions of existence. The group Michael has been sending us information through channels worldwide for over 20 years. The teachings of Michael have a remarkable parallel to the teachings of the famous pioneering  psychiatrist, Carl Jung” {vgl. 7.3[C] i.d.v}

Van die onderwerpe wat deur Yoya Pope op seminare behandel word sluit in:   

How Reincarnation Works; How the Soul Evolves over Many Lifetimes; Sex Karma or Mate Agreement; Soul Ages – how to Decipher Soul Ages & Levels. Past Life Influences in the Present (How many incarnations have you had as a male and how many as a female).” (Haai Here, siestog …).

          (“Karma” is die balans van lig/goed en donkerte/kwaad van die mens se gees, afhangende van negatiewe, verkeerde dinge en oortredinge teenoor hoeveel goeie en regte dinge jy gedurende jou lewe verrig. As jy sterf, soek jou gees ‘n ander liggaam om in te gaan woon. Jou “vorige lewe” se “karma” word dan identies voortgesit in jou “volgende lewe”. Jy kan dan egter die “negatiewe/donker” van jou “karma” uitwis deur “baie goed” te leef, of selfs deur astraal te reis [bg. “Channelling … to tune in to other dimensions of existence] – terug na “vorige lewes” – en só jou verkeerde optredes te gaan reg te stel).

Ter toeligting van die meegaande, vertel iemand die volgende in die New Age-brosjure, Odyssey, oor haar ervarings tydens ‘n werkswinkel met Franziska Neumann van die Light Institute (Nieu-Mexiko), waar hulle d.m.v. transendentale meditasie onder meer grepe uit hulle “vorige lewens” oorbeleef het”:

(G)  “The focus of the sessions may change form clearing karma and past lifetimes into            feeling and experiencing the divine essence [ekwivalent aan die “kosmiese bewussynsenergie”]. At one point Franziska asked her higher self to take her to her very worst life so that she could get it over with.

        “In the following two sessions I explored past lives which are relevant to this lifetime. The most dramatic was a lifetime of horrific power abuse. I was taken through my death to the awful realisation of what I have done. 

        “A voice within told me that I have now atoned for this lifetime[’s transgressions] [Ei-i-i-na …!]. In the final session I was led into lifetimes where I had a very close relationship with my higher self. As this session neared its end, my mind blocked. Inside the block I found fear. And inside the fear I found anxiety that I would not make the close connection with my higher self which I so ardently desired – and yet seemed to shy away from.

        “‘Ask your higher self for help’, Franziska said softly. And suddenly my mind let go and I felt my heart open and a golden light flood in. Waves of light and joy washed over me and for long moments I was held in love.

        “I sense a difference, a new freedom and inner trust. And I did it!”

          (Lg. klem is dan ‘n klassieke illustrasie van hoe die mens hulself tot eie saligmaker verklaar, want hoekom sal die mens hul nou steur aan die mite/dogma van die “ter helle neergedaalde”-Christus. Maar dit sal dan egter juis hierdie verbysterende Goddelike offer wees wat, op die keersy, ‘n gegewenheid soos in Op. 8; 11 en 20:10 gaan regverdig. In die geval van wedergebore lesers, wil u nie net hier saam met my stem nie asb: Here, wees hulle genadig, in Jesus’ Naam …).

Beskou die volgende uittreksel uit Odyssey (Junie/Julie ’95) in dieselfde trant:

(H)  “People are drawn to Sai Baba in a very individualised way. For many people their     first encounters with Sai Baba come through their dreams. They know him as a comforting being who cares and who shows them the way out of their problems, rescuing them from [despair], depression and even suicide.

        “Sai Baba awakens us from our slumber over aeons of time to our true reality as spiritual beings. He often says that he first gives people what they want, in anticipation that later they will ask for what they really need – true liberation.”

        (Ja – kyk net hoe ploeg dié mistisisme met Bybelse begrippe … die gelykenis van die verlore seun in dié spesifieke geval – Luk. 15:11+).

        “Sai Baba says: ‘I have first to un-make you, and then re-make you in the divine mould’ {= kommunistiese vernietigingspolitiek – 6.1[D]; ook tipies van Illuminatiese Hegelisme = 6.4[C]}. That ‘unmaking’ is the dismantling of the ego-self which keeps us in bondage to the [cycle of reincarnation]. The remaking is the release and expression through us of all the divine qualities.

        “It is though God is awakening in humanity. His teaching is not contained in any one religion. It is not a new religion or cult that worships God in one particular form, but a [] spiritual regeneration process that embraces the world.

          (kosmiese bewussynsorganisme, “unity consciousness”,  die glo-Babel-seringsepog – Tutuïsme en ander rillergieuse nasleepsels).

  “He [Sai Baba] often appears to people in their own god-form – as Christ, the Buddha, or as some angelic being that they will feel comfortable with (absoluut, presies soos 2 Kor. 11:13-15 sê hoedat Satan hom as ‘n “engel van die lig” voordoen).

        “A personal meeting with Sai Baba is a transforming event in your life. This being knows everything about you” (nee: sy demone vind vinnig bepaalde inligting oor jou persoonlike lewe uit … by demone, werksaam in jou lewe = 1.3[C]).

Die meegaande gegewens is natuurlik tekenend van die terminale “uur” waarin die versinkende ou wêreldjie verkeer.  Hier ter sprake is natuurlik die Bybelse vermaning dat daar ‘n pad is wat na die regte een lyk, maar in die verdoemenis eindig.  Maar ons wat met die Lig van die Woord en Gees (van God/Christus) verlig is, weet dat dit net namaaksels is wat die “engel van die lig” aan sy navolgers verkwansel – ten koste van dié einste verklugte armsieliges … se siele.

(I) “Master” Suma Ching Hai (in Odyssey): “Yes, I have a dream. I dream that the whole    world becomes peaceful, that everyone becomes a Buddha [boeta!, ek swyg maar liewer = hfst. 5] … [that all] will walk in peace and harmony … that all nations will shake hands … and help each other …”  (vgl. klem met 6.2[D]; 6.4[C]). 

(J)  “Your cosmic journey is about to begin [] on an [] discovery into the realms of the   mystical science of Metaphysics, Yoga and Meditation. Break the chains of your concepts, soar to higher levels of consciousness. “ESP beginners welcome. Use hands-on Cosmic Keys to open up faculties such as Clairvoyance, Clairsentience, Clairaudience, Psychic Ability, Telepathy, Levitation … and more!

Let veral op die klassieke uitdrukking:  “Break the chains of your concepts” – te wete, die aandrang om jou “onderdrukkende, seperatistiese” Christelik-Westerse “dogma” en lewensbeskouing te verwerp, ten gunste van hierdie kennisklug van ‘n “hoër (kosmiese) bewussyn en realiteit”.  Hierdie is ‘n eindtydse nasleepsel wat in Markus 13:8 as die – “begin van die nuwe tyd” bestempel word.  Alles begrippe wat ten nouste verwant is aan die vergrysende, universele en mistiese etiek van ‘n wêreldbrousel-burgerdom in wording (New Age/Aquarianisme/glo-Babel-isme/NWO = 5.4; 6.4[C] en 6.5).

        Ter aansluiting by die meegaande doemdwalinge – die volgende uittreksel oor ‘n werkswinkel van Insight Training Centre (“There is another way” – ja: daar’s ‘n pad wat na die “regte pad” lyk, maar … eindig in die verderf):

(K)   “I felt the oneness of spirit in the community. I felt the power of ‘life force’. I felt its

        presence without the usual barricades of ‘me-ness’ or ‘you-ness’ – it was like a meditative experience when I feel myself as a centre of consciousness, very much a part of the broader, universal consciousness.

        “Seldom, if ever, have we been able to experience ourselves and to discover our own beauty as human beings. [] I got more than I dreamed of already, I came here feeling so lost, like I was all alone in my pain and struggle. [Now] I feel nourished, and now I can go on.”

Betreffende die bg. “barricades of ‘me-ness’ or ‘you-ness’” – dit verteenwoordig een van die vorms waarin die veelbesproke universele vergrysingsproses; glo-Babel-isme (“The world in union; one hart/mind” ens.) manifesteer.  Te wete, die eindkonsekwensie dat nie net kultureel-etiese en etniese verskeidenheid nie, maar veral moreel-godsdienstige verskeidenheid, universeel aan die inplof is – soos veral in 5.2-4 besin word.

        In hierdie verband, verklaar ‘n pamflet (The Quan Yin Method Of Meditation) van “master” Suma Ching Hai:  “Our path is not a religion. I do not convert anyone to Catholicism or Buddhism, or any other ‘ism’. I simply offer you a way to know yourself, to find out where you come from … to discover the secrets of the universe …” (vgl. 1.1; bedoelende die mens is nou beeld/gelykenis van ‘n kosmositeits-geid … -ding).

        Dus, op die oog af lyk dit of hierdie mistieke praktyke, op een of ander manier, iets beet het – as bv. “Sannie/Piet” (S/P) se ellende, finansiële kwellinge, emosionele, geestes-, gesondheids- en ander krisisse só ‘n drastiese omwenteling of herstel kan ondergaan.  Maar dis immers in die eerste plek duiwelsmagte wat dié belasthede en krisisse in S/P se lewe aflaai.  Daarom kan die einste duiwel mos eweneens ‘n paar toutjies trek (demoniese manipulasie), wanneer S/P hulle tot hierdie kosmiese messias wend – en siedaar … die lewe verander skielik in ‘n “sprokie”.  Maar iewers trek daar dan ‘n rokie – dáár waar S/P se siele dan op pad heen is, nè-è-è! (Op. 19:20).

        Soos wat dit uit sekere voorgaande besprekings blyk, word daar in hierdie kosmosistiese etiek baie gebruik gemaak van Christelike beginsels – soos ook in die volgende nuusbrief van Rainbow News:

(L)  “We live as if everything which we hold near and dear [] will last forever. In other         words we are under the spell of the Lords material, illusory energy which keeps us forgetful of our real asset, [] namely our everlasting loving relationship with the Supreme Lord Krishna in the eternal spiritual abode, the true home of everyone [? – “everyone”!?].

          (Let op die onomwonde, enkele universeel-geestelike tuiste – geen sprake van ‘n tweeledige hiernamaalse … hemel of hel nie).

        “Why work hard for that which brings no lasting pleasure, no lasting benefit? It is time for plain living and high thinking [die sentrale rol van die intellek en sg. wysheidsokkultiek]. [At] the time of death, I the soul transmigrate or reincarnate taking another body [] from any of the 8 400 000 different species of [life forms]” (en dit wat daarop volg … hoef ‘n mens meer te sê …!?).

Beskou die die volgende pamflet; Jane Blecher Centre Of Light in dieselfde trant: 

(M)  “Jane has spent most of her life seeking and longing for Truth and Divine   experience [Haai, Here … siestog]. Jane describes herself as feeling in harmony with Nature and all dimensions of life. Her search has lead her to discover the ‘Master within’ [ook genaamd “higher self”/konneksie met die kosmiese bewussyn]. She now wishes to help others connect with their Godself or Divinity within, to be in touch with their own inner guidance and intuition at all times.

        “Jane will guide us through techniques to contact our GodSelf which will include meditations and visualisations []. Jane will share an intuitive spiritual healing, cleansing an aura, balancing the chakras with energy and colour.

        “Shamanic journeying is a way of contacting spirit in everything through inner journey techniques. Jane feels that part of her work is to link humanity with the Angelic/Devic [and Fairy] realms [nee: die demoniese teaterwêreld]. They are the invisible blue-prints or energy fields behind everything in physical manifestation. Learning  to love yourself is allowing God [engel v.d. lig = Satan] to love you.”

Die bg. is ‘n klassieke vertolking van die ou satanslenter waarmee hy die eerste mens bedrieg het om die morele bewussyn, gewete en beeld/gelykenis van God (soewereine keuse/wil) te verwerp en vrede te maak met die “wêreld en sy god/genot …” (Ef. 2:2 ens).  En dis sodoende dat die wêreld op pad is na die Babilonse hoer-etiek met sy uiteindelike rillergieuse 666-grondwet (5.2; 6.5).

        Die volgende is ‘n uittreksel van ‘n pamflet, World Development Of Human Resources:

(N)  “Within every man and woman is a thin veneer between the ordinary everyday         person  and the sorcerer. In this programme you will be offered the techniques to experience a somersault of thought and break through that thin veneer. By reclaiming the required energy, one is able to perceive & experience the magic of life in greater depth. A Golden Dawn/Cabalistic short cut to establishing at-one-ment with the Tree of Life [for further esoteric growth]. With this exercise one becomes attuned with the elements, the universe and the cosmic as the chakras open and align themselves.”

Die  bg. aanhaling bevat eintlik die essensie van die meegaande relaas, te wete; daar is ook soms net ‘n fyn skeidslyn tussen die “pasiënt” se gebruik van die algemene en voordelige aspekte van die holistiese tegnieke, en die ingewing om – dalk tog die gevorderde tegnieke ‘n slag uit te toets (met dit wat daarop sou volg …).

[C]  SO  kan die “Genesis 3:5”-klug telkens teruggevind word:  “Man, jy weet nie  wat mis jy nie (deur jou aan God se bepalings te steur).  Maar gebruik nou net bietjie hierdie raad … en jou verstand/insig (KENNIS van dinge/self/die wêreld/kosmos/toekoms/ mistieke) sal ‘n somersault maak – en jy sal in ‘n godjie (sorcerer) omgetower word!”

        Die meegaande laat mens dus opnuut besef:  Die verwydering tussen God en mens spil om “kennis” – en wel ‘n kennis wat God misken.  En gedagtig aan die “tweebeen-grondslag” waarop die kosmosisme staan (wetenskap en okkulte), het die wetenskapsbeen ook ‘n stewige vastrapplek in die holistiese genesingskultus verkry.  In dié verband kan die volgende ter illustrasie dien, om die verband tussen die tegnologie/wetenskap en die betrokke holistiese gesondheids- en welvaartsdissiplines aan te toon:

(A)  “. . . we may ultimately discover that these powers can be exercised with an  equipment so simple … we shall have gone from mind to machine and from machine to mind” (DOM); 

(B)  “The more technological our societies become, the more interest grows in     supernatural beings to whom legend attributes power and intelligence greater than that of humans” (The Star, 27/03/’98);  en

(C)  “[Any] sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic”       {BK;7.3[B](C.2)}.

Die treffer-rolprent, Contact (’98), is ook ‘n sprekende voorbeeld van die meegaande kwessie (7.1[D]).  Die wetenskap/tegnologie en spiritisme raak dus al meer onherkenbaar inmekaar verstrengel.  Hierdie gedagte kan dan ook treffend gedemonstreer word deur ‘n klassieke tipiesheid soos in die volgende ge-val vervat is:  

“In haar spreekkamer staan die wonder-masjientjie wat haar nie net help met diagnose nie, maar ook om die regte homeopatiese medisyne voor te skryf. Dit kan ook allergieë vasstel. Alle siektes is die gevolg van ‘n stoornis in ‘n mens se liggaam en sy energievlakke … wat nie deur konvensionele diagnose raakgesien kan word nie” (Huisgenoot, 11/06/’98; kontekstuele klem).

Dié kwessie moet dus soos volg geïnterpreteer word:  nie net weet demone, wat in die betrokke “pasiënte” se lewens werksaam is presies wat hulle kwale is nie.  Die demone het boonop self dié pasiënte se betrokke kwale gefabriseer.  Gevolglik is die prentjie voor die hand liggend.  As dié pasiënte nou by dr. Katja opdaag, raai wie daag sáám met hulle op – wat hulle lewe in die fynste detail ken … van vóór geboorte af!?  En raai wie beïnvloed/manipuleer dié masjientjie dan om bepaalde “gewenste resultate” op te lewer!?

        Die crux kom daarby in:  die mens is nie meer “tot alles in staat deur Christuswat my die krag gee” nie, maar tot alles in staat deur (my eie) mind power, mind science, psychic potential, kosmiese energieë, kwantummanika en wie weet wat se horribale mistiekhede alles nie.

        (Die mens vra, bid en klop lank nie meer by die die Here Jesus aan nie … maar by ‘n “cosmic christ”-ding). 

        Ek’s bevrees mense besef nie dat Satan ook goed na sy kinders kyk nie – dat die mensdom al skrikwekkend verstrengel geraak het in ‘n verdoemende bedrog soos wat die Bybel dit uitdruk:  “Deur die werking van Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding van dié wat verlore gaan …” (2Tess. 2:9 ens).

        Dit is presies teen die agtergrond van die voorgaande – asook betreffende al die ander horribaliteite wat in hierdie werk en sy verywsingsbronne aangespreek word – dat die volgende Skrif geïmplementeer moet word:

“Daar het baie misleiers te voorskyn gekom in die wêreld [‘antichriste’]. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. As daar iemand na julle toe kom wat ‘n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom selfs nie groet nie, want wie hom groet, is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen” (2 Joh. :7-11)

          (en: moenie deel in die vrugtelose praktyke van die wêreld nie, maar bring dit aan die lig en hou julle apart van hierdie dinge!).

… maar nee, moenie dink jy sal hierdie verdoemenisse aan die postmoderniese, neo-afrikanergeid se verstand kry nie …