THE  GREATEST  STORY  NEVER  TOLD  . . .  CORRECTLY

En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.

Daniël 12:4 (OV)

“The real destiny of humanity is something that ordinary men could not conceive of and would be unable to stomach if they were given a glimpse of it” (DOM)

7.1  DEUR  KENNIS,  ONTVOU  DIE  (ONAARDSE)  PROFESIEË

       (FACT  IS  STRANGER  THAN  FICTION)

[A]  HIERDIE  werk bevat dalk, vir sommiges, “verregaande” uitlatings – veral as

       mens nie vertroud is met dié kwessies, en nié die Gees se gawe van profesie/ onderskeiding het om die “tydsgees(te)” te kan lees nie.  In hierdie hoofstuk sal dié omstredenheid of verregaandheid egter ‘n … “bisarre hoogtepunt” bereik.  Maar uiteindelik is al hierdie uitlatings egter Woord-, dokumentêr- én realiteitgefundeerd. 

       En die Woord sê Satan gaan daarin slaag om – d.m.v. verskeie  meganismes – ‘n Aquariaanse, antichristiese wêreld-diabolika, of –Babelonika, op te rig (bv. Dan. 7:23; 11:21; Op. 13 en 17-20; vgl. ook 5.2; 5.4; 6.3[C,D]).  Dié “meganismes” behels dan kwessies soos“alle kennis” (AVT/ wetenskap/kwantummanika); die wysheidsokkulte/ “enlightenment”; glo-Babel-isme/mammonisme/Illuminatiese Hegelisme en ‘n “Aquarian brotherhood”-religie  (ook Tutuïsme; reënboë-rillergieë ens).

       Hierdie hoofstuk wil dan infokus op ‘n bepaalde bykomende, finale faktor, of verskynsel wat die absolute breekgrens in die geskiedenis sal meebring.  Die wêreld is bestem vir ‘n sekere iets of fenomeen/“event”, wat ‘n verbysterende, kosmossale wending sal meebring – na ‘n pseudo-nuwe era (Dan. 7:23-25; Mark. 13:8; Op. 13 ens).  Op ‘n bepaalde punt in tyd, sal die wêreld se totale voorafgaande bestaans- en denkwyse en persepsionele raamwerk drasties afgesluit word en ‘n toestand/fase betree wat sy “laaste 7 jaar” op bisarre wyse sal inlui.  Dié punt sal sowel die groot sintesefiseerder van die mensdom, as die groot verdeler wees – met verwysing na die (ware) Christendom teenoor die wêreld, of die 666-dom

       Teen die agtergrond van hierdie werk, veral die meegaande hoofstuk, asook die inploffende werklikheid insgeheel, is die volgende gedagte daarom uiters toepaslik:

Sola Scriptura [slegs die Woord] is a vital truth for the church in every age, especially in one that has closed its mind to doctrine [evangelie van Christus] and at the same time has opened its heart to the irrational and the bisarre. If we are not careful, we may really get demons – demons that will destroy the faith and confidence of the church in Scripture” (Evangelical Crisis, p.239; eie toeligting; vgl. 1Tim. 2:1,2).

Die Bybel is duidelik daaroor dat dié ou wêreld se slot-toneel drasties geonderskei sal word, weens mega-misleidinge; sinistêre wonders en tekens; ‘n “iets” wat ondenkbaar, “verregaande”, asook uit hierdie wêreld, én veral van die bose sal wees!  Die volgende Skrif is tiperend van dié verwysde toestand: 

Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders en met gruwelike misleiding van dié wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad het nie” (2Tess. 2:9,10 – die laaste 7 j. = oorlog tussen die [W]aarheid en die leuen).

Daar sal dan voorts gefokus word op die bg. 2Tessalonisense 2:9,10 se on-aardshedesataniteite, “groot magsvertoon”, “vals tekens/wonders”, “gruwelike misleiding(e)”.  Dié “bisarre” kwessies sal dus op suiwer Skriftuurlike parallele gefundeer word, soos byvoorbeeld ook die latere aspek van Jesus se opsienbarende opmerking:  soos dit in die dae van Noag was (ens).

       Die onwrikbare feit is:  Vóórdat God die aarde en skepping gaan vernuwe – en wedergeborenes ‘n verheerlikte liggaam, soos Jesus s’n, sal aanneem – gaan die meester bedrieër, en owerste van die wêreld (Satan), egter ‘n namaaksel nuwe wêreldorde-hemel-orgiteit aan die mens opdring.

       Wat kan egter hierdie breekgrens wees wat die wêreld – soos ons hom geken hét – totaal, drasties en apokalipties van sy “laaste 7 jaar” sal onderskei? – in dié sin soos wat Daniël 7:23-25 ook daarna verwys?:   “… ‘n vierde [laaste] koninkryk … wat anders sal wees as AL DIE ANDER koninkryke. Hy sal die hele wêreld insluk …”

       (“hele wêreld insluk” = New Age/666-NWO/Illuminatiese Hegelisme = Mark. 13:8  – ‘n diabolika wat deur o.a. die Mandelaïsme- en die neo-afrikanergespuis nagejaag word). 

[B]  DIT  kan nie genóég beklemtoon word nie dat die veelbesproke horri

        Babelse satansdoelwit werwesenlik gaan word – weliswaar deur mega-misleidinge en ‘n glo-Babels-heid, ja – maar hoofsaaklik ook in kombinasie met die huidige weghol-kennis-trein … wat bestem is om aanstons apokalipties te ontspoor! 

       Deur die eeue rus Satan die mens toe om ‘n kennisafgod te konstrueer … ‘n afgod waarin die “dier” gees gaan inblaas:   “… sodat die [afgods-]beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie” (Op. 13:15).  Met die gnosis-klug wil Satan dan op alle denkbare, asook ondenkbare maniere, die “gesonde leer” (2Tim. 4:3,4); die Christus-“dogma” en [W]aarheid besoedel en elimineer, en die mensdom sodoende met ‘n 666-diaboliek ondergrawe.

       Dat kennis, kennis genereer, is … algemene kennis.  Ja, die “man op straat” sal nie erg hê aan die akademiese inhoud van ‘n geprojekteerde AVT (alomvattende teorie)-prestasie nie.  Maar nes die wêreld lank reeds onlosmaakbaar verstrengel is aan die talle industrieë wat op subatoom-fisika berus – as uitvloeisels van Einstein en Planck se beroemde teorieë – so sal die mens ook nie die uitvloeisels en nasleepsels van die komende wetenskaplike wonders en die uiteindelike kennisdier kan “ontkom” nie.

    Die rol wat intellektuele prestasies – die wetenskap – juis ook in die wêreld se ekonomie in “die laaste tyd” gaan speel, om die mensdom in die “eindtydse wêreld-Babilon” mee te sleur, kom duidelik na vore in die volgende artikel onder die subopskrif, “In the future, brains – not brawn – will drive economic growth”:

“When the Greek philosopher Plato contemplated the realms of the possible and the actual, he assumed there were many actual instances for each possibility. But in fact, the realm of possible things is incomprehensibly larger than the realm of actual things. We will never run out of things to discover, a reassuring fact since the process of discovery is the mainspring of economic growth. If we ever reached a point at which there were no new discoveries then resource scarcity would bring economic progress to a halt” (Time International; Des. 1997/’98; p.116).

Gedagte onderskryf die meegaande gedagte soos volg: 

“In sy boek The Cosmic Code sê Heinz Pagels dat as die geskiedenis van hierdie eeu [20e] geskryf word, ons sal sien dat politieke gebeurtenisse [Loe Zeefer-poppekas = 6.5], ten spyte van hul ontsettende koste aan menselewens en geld, nie die invloedrykste gebeurtenisse was nie. Die belangrikste gebeurtenisse was die mens se eerste kontak met die onsigbare kwantumwêreld, wat gelei het tot die [laser-,] biologiese en rekenaarrevolusies” (p.197; eie toeligting).

Aan die hand van die KENNIS-klug-tema, kan dit onomwonde gestel word dat die eindtydprofesieë, dus vergestalt deur die kennisontploffing.  ‘n “Ontploffing” wat ál meer intense vloedgolwe meebring – wat inderdaad die mens se totale denke- en persepsieraamwerk van die wêreld/skepping, die mensheid self én van God en sy Woord/waarheid, op ‘n inploffing máák afstuur!

       Hierdie meegaande beginsel – dat die eindtyd “DEUR kennis ontvou”, word dan onderskryf deur ‘n mees opsienbarende Skrif:  “En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die KENNIS SAL VERMEERDER” (Dan. 12:4; OV).  Die Bybel (Met Verklarende Aantekeninge) verduidelik dat dié Skrif ook soos volg verstaan kan word a.d.h.v. die oorspronklike Hebreeuse manuskripte:  “[Eers] in die eindtyd sal Gods raadsbesluite, [], vervul en VOLLEDIG VERSTAAN word. [Mense] sal spesiaal soek na ‘n Godswoord … sodat die kennis mag vermeerder … totdat baie verbysterd word en die aarde vol word van boosheid” (toepaslike klem – d.w.s.: kennis sal ook tot volop boosheid lei!).

       (Vergelyk gerus die bg. “volledig verstaan” met die Johannes-evangelie: die Gees sal ons in “die hele waarheid lei” en “die dinge wat gaan kom aan ons openbaar” – die Kanon gaan geopen word!?).

       Die bg. vertolking impliseer dat die gelowige, of die “verstandiges” (= vyf verstandiges – i.d. gelykenis v.d. “10 maagde”) in die werklike EINDTYD buitengewone insig in die verskeie wêreldverwikkelinge sal kry – soos Daniël 12:10 dit ook voorts stel:  “Baie mense sal gesuiwer, gereinig en gelouter word, maar die goddeloses sal goddeloos bly. NIE EEN VAN DIE GODDELOSES SAL VERSTAAN NIE”

       (- impliserend dus dat “verstandiges” [= dié wie God dien/“vrees” + Jesus se koms koester = Op. 1:3] sal verstaan!!!  Vgl. ook Op. 22:10,11 i.d.v).

[C]  MAAR  hoe manifesteer die profesieë deur kennis-prestasies?  ‘n Ietwat

        jonger profesie lui:  “Daar sal skrikwekkende dinge wees en groot tekens van die hemel af” (Luk. 21:11 – ‘n profesie bly ‘n profesie al is dit ‘n minuut oud; die wesenlike is:  uit watter bron is dit afkomstig!?).  Dit kan treffend a.d.h.v. die volgende geïllustreer word:

(A)  “33 000 000 000 000 000 km ver in die ruimte – lekkende tonge van gas waaruit sterre

       ontstaan. Kolkende massas gas wat in die ewigheid uitrol. Sterre wat gebore word, sterre wat sterf, [galaksies] wat bots met kataklismiese gevolge. Die Hubble-teleskoop, wat as ‘n satelliet om die aarde wentel, stuur tans skitterende beelde van die buiteruim soos niemand dit nog ooit gesien het nie …” (Huisgenoot; 11/01/’96; kontekstuele klem) –

“… en groot tekens van die hemel af” (Luk. 21:11)  … asook die volgendes:

(B)  “Reuse-warrelwinde in die ruimte; Dié [] blik op waarskynlik die kragtigste ster wat tot

       nog toe waargeneem is [deur] die Hubble-teleskoop. Dit stel 10 miljoen keer meer energie vry as die son” (Beeld; 25/02/’97);

(C)  “Die Hubble-ruimteteleskoop het onlangs die foto [] van ‘n stofwolk in die vorm van ‘n

       skyf om ‘n massiewe swart gat in die middel van die sterrekonstruksie NGC 7052 geneem” (Beeld, 29/06/’98);

(D)  “A gigantic black cross, made by two intersecting dark lines so straight that the object

       looks artificial, has been discovered in the heart of a neighbouring galaxy. Instead of being caused by little green men, the cross is believed to be the result of the violent activities of two black holes” (Republican Press; 16/6/92);

(E)  “‘n Groepie Amerikaanse ruimte-wetenskaplikes van Nasa kon hul ore nie glo toe

      hulle na ‘n band luister wat deur ‘n satelliet teruggesein is nie. Dit het kompleet geklink soos ‘n hemelse koor wat sing. En die koorsang van sewe minute op die band kom uit die nuwe reusagtige sogenaamde ‘swart gat’ in die buitenste ruimte wat verlede jaar deur die Hubble-ruimteteleskoop ontdek is.

       “In geheime memorandums wat by Nasa se hoofkantoor in Washinton uitgelek het, word beweer dat net 23 mense, onder wie pres. George Bush, van hierdie ‘koor’-bande weet. Singende engele, glo een van die mense wat na die band geluister het. En voeg by dat hy wonder of die ‘swart gat’ in die M 51-sterrestelsel nie dalk die poort na die hemel is nie …” (Rapport; 16/08/’92).

“… skrikwekkende dinge … en groot tekens van die hemel af” (Luk. 21:11).

       En só word dié profesie vervul – deur kennisvermeerdering en -vernuf (Dan. 12:4, OV).  ‘n Toenemende, onafgebroke stroom dergelike “groot tekens van die hemel af”, word feitlik weekliks aangekondig in een of ander publikasie!

       Sodoende sal een van die opspraakwekkendste profesieë; Genesis 11:6 – “Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal NIKS wat hulle beplan vir hulle ONMOONTLIK wees nie” – sy volle wasdom bereik rondom hierdie “laaste dae KENNIS”-kultus (Mark. 13:22; 2Tess. 2:9,10; Op. 13:13,14 ens).

       Dink maar gerus, in die lig van Genesis 11:6, watter allerlei “onmoontlikhede” nie kan realiseer uit ‘n wysgeid soos “kloning” nie (sedert Feb. ’97, Engeland) – en wat sedertdien vir groot oplsae uit verskeie oorde gesorg het.  Soos die volgende artikels aantoon: 

(A.1)  “Die eerste suksesvolle kloning van ‘n skaap in Skotland is hier met gemengde

         gevoelens ontvang. Die tegnologie, wat tien jaar gelede nog as ‘onmoontlik’ beskou is [= kennis teël kennis], lui ‘n nuwe era in.

(B.1)  “Ankara – ‘n Vooraanstaande Russiese wetenskaplike meen dit is moontlik om ‘n

          kloon te maak van Wladimir Lenin, die voormalige Sowjet-leier wie se gemummifiseerde lyk al 73 jaar in Moskou bewaar word …”; 

(C.1)  “‘n Paddavissie (links) en ‘n koplose kloon by Bath-universiteit in Engeland.

          “Wetenskaplikes by dié universiteit het dié padda-embrio sonder ‘n kop geskep. Die tegniek kan lei tot die produksie van koplose menslike klone met die doel om organe en weefsel vir oorplanting beskikbaar te hê” (almal uit Beeld; ’97; toepaslike klem).

Dit kan straks deur presies só ‘n proses wees – deur die kloning van Lenin (of Hitler ens.) – dat dié Antichris kan manifesteer!? (n.a.v. Op. 13:3).  Daar is vroeër geïmpliseer dat die verwesenliking van die AVT in ‘n sekere sin die natuurwette “uit God se hande sal ruk” – is dit nie reeds in die gedagte van “koplose mense teël” vervat nie!?

[D]  NATUURLIK  gaan hierdie kennis-big bang, en AVT, wat klaarblyklik tot die

        manipulasie en “verbuiging” van die natuurwette sal lei, nie so seer suiwer op die konkreet-wetenskaplike terrein berus nie.  Dit sal juis ook geïnisieer word vanuit die “huwelik” tussen die fisika en die okkulte {wysheidsokkultiek, alias: demoniese manipulasies = 1.2[B]; sien die Sai Baba-effek = 7.3[B](C.2)}.

       The Bible Code (BK) lig dié bg. bespreking baie treffend toe, soos volg:   

“The author of 2001, Arthur C. Clarke – who envisioned a mysterious black monolith that reappears at successive stages of human evolution, each time we are ready to be taken to a higher level – made a similar observation: ‘Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic’” (p.97).

       (Byvoorbeeld: in die trefferrolprent Contact [1997] slaag die hoofakteur [Jody Forster] daarin om “radiokontak” met buite-aardse entiteite te bewerkstellig. Dan word ‘n span astronome “opgelei” in gevorderde tegnologie; ‘n kwantumsprong in bestaande kennis – ten einde in staat te wees om “fisieke kontak” te verwesenlikg. Dié fliek projekteer [o.a.] dat ‘n mens “in die hemel kan kom” deur: [a] “kontak” met ET’s; en [b] gevorderde fisika-tegnologie).

Die meegaande gegewens is ‘n aanduiding van die wisselwerking tussen bepaalde profesieë en die intellektuele rewolusie.  ‘n Kwessie waarin Satan dan ‘n baie bedrywige, helpende hand verleen.  Wetenskaplike ontwikkeling geskied dus dikwels – “with a little help from ‘friends’, among them [] a 35 000-year-old ‘entity’ called Ramtha” (Star = 1.3[E]; 2.3[A]).  Ontwikkelings wat ‘n bepaalde sinistêre en apokaliptiese “laaste dae”-agenda sal laat uitkristaliseer.  Iets, wat soos volg deur DOM gehuldig word:

“Science [kennis] in the last ten years has brought us to the brink of the Infinite: there, anything might happen in future – inter-planetary travel, discovery of the fourth dimension, radio communication with God [nou toe nou = film: Contact].Our superiority over our forefathers must be admitted in so far as from now on we are ready for anything, less credulous and more ready to believe” (p.107; eie toepassing/klem)

Dink maar ook aan die “onaardshede” wat die mens nie kan gaan uitsnuffel deur die volgende ruimtetegnologiese ontwikkeling nie:  

“Nasa het onlangs in ‘n verklaring gesê ‘n futuristiese ioonenjin vir toekomstige ruimtetuie is besig om ‘n werklikheid te word. Nasa sê sy xenon-ioonenjin sal waarskynlik aanstaande jaar reeds in diepruimteprogramme aangewend word.

       “Xenon is ‘n swaar edelgas wat as brandstof vir die enjin ingespan word. Dit kom agter by die enjin uit as ‘n vreemde blou gloed. Die enjin blaas positief gelaaide atome – ione – agter uit wat dit vorentoe druk. Die spoed kan [] uiteindelik opbou na 112 972 km/h teenoor die maksimum van 16 737 km/h van chemiese enjins” (Beeld; 20/10/’97; toepaslike klem).

Sodoende het kennistoename en wetenskaplike vernuf nou ook tot die ontdekking van “andersoortige tekens” van die hemel af gelei (= Luk. 21:11):  twee planete in ‘n sterrestelsel – 35 ligjare van die aarde af, in die Big Dipper-konstelasie … waarvan een waarskynlik ‘n waterdraende planeet is (Time International; Feb. ’96).  Die artikel vervolg:  “The discovery of life beyond earth would transform not only our science but also our RELIGIONS, our belief systems and our entire world view” (toepaslike klem).

       (En soos ene dr. Leaky se verklaring lui: “[Omdat] lewe eleders ontdek sal word, [gaan die] gerieflike ‘mat van god se wil’ onder die mens uitgepluk word … [en] die godsdienstige idee dat die heelal vir ons gemaak en dat ons na God se beeld geksape is, die nek [inslaan]” – 3.4[A]).

‘n  Artikel in Beeld (Des ’96) lig die meegaande kwessie soos volg toe:  

“Sterrekundiges vermoed lankal dat daar ander planete om ander sonne moet wees – wat die idee van ander intelligente [lewe] in die heelal vooraf gaan.

       “Dit was egter eers in die [middel jare ’90] dat bevestiging gekry is van ander planete om ander sonne. Deur baie presies die lig te meet wat van sterre kom, kan [‘n ster/son se] bewegings noukeurig nagegaan word. Wanneer ‘n wankeling [in ‘n ster se baan voorkom], kan daar afgelei word dat daar planete is wat ‘n invloed [op dié ster] uitoefen.

       “En om ‘n ster in die konstellasie van Pegasus, 51 Peg, het hulle einde verlede jaar die teenwoordigheid van ‘n planeet die helfte so groot soos Jupiter gesien” (eie toepassing).

Die radiostasie, RSG, berig op 22 Januarie 1999 dat ‘n internasionale span sterrekundiges ‘n planeet, “reg in die middel van die Melkweg”, ontdek het wat om ‘n son wentel – op ongeveer dieselfde afstand as wat die aarde van ons son af is.  Die planeet se swaartekrag en temperatuur stem baie ooreen met dié van die aarde.  Die planeet is ontdek d.m.v. ‘n metode wat gegrond is op een van Einstein se teorieë dat planete opgespoor kan word a.d.h.v. hulle gravitasievelde.  (Pogings om “kontak” te maak het egter nog niks opgelewer nie).

[E]  Die bevestiging van ENIGE vorm van lewe op ENIGE ANDER planeet, sal

       dus egter die “waarmerk” plaas op, en as mandaat dien vir die universele geldigheid van die satanies-geïnspireerde evolusieteorie – die “tien gebooie” van “die laaste tyd”-wêreld.

       (Soos wat Orson Wells ook in dr. Jack van Impe se Prophecy Ministries-video verklaar: die ontdekking van net één bakterie op enige ander planeet, sal beteken dat evolusie, en dus lewe, ‘n universele, fundamentele en inherente wet van die heelal uitmaak. Sien ook die verklaring van dr. Leaky = 3.4[A]).

       Die bg. kosmologiese bevindings (tekens v.d. hemel af) stuur klaarblyklik daarop af dat die mens, in die nie te verre toekoms nie, dan voor “buite-aardse lewensvorme” te staan gaan kom waarvan sommige daarvan dan inderdaad reeds “hoër geëvolusioneerd” as die mens sal wees; naamlik … vreemde, buite-aardse RUIMTEWESENS!  … ET’s!

       Talle aanduidings wys heen die mensdom stuur op op ‘n rillergiteit af – “…[that] would transform not only our science but also our RELIGIONS, our belief systems and our entire world view” (Time) … “[wonderwerkende] vals christusse”!? (Matt. 13:22 ens).

       Die opspraakwekkende publikasie, UFO a Deadly Concealment, redeneer soos volg hieroor:

“[To] Professor Sir Bernard Lovell … the presence of ourselves on Earth today is evidence that a sequence of [] events of almost zero probability did take place over 3 billion years ago … elsewhere in the universe. Professor Lovell … reasoned that there are at least twenty billion stars with similar planets to Earth in our Galaxy alone. Professor Carl Sagan … uses a complicated formula to calculate his estimate on the number of worlds able to sustain a technological civilisation in our Galaxy.

       “Add to these the expressed beliefs of the most senior military commanders of the armies, navies and air forces, and the personal experience of senior test pilots and astronauts both American and Russian, and the result is, that beyond a shadow of doubt, a phenomenon is taking place in the heavens of the earth, in the appearance of a form of extraterrestrial intelligence that is beyond our understanding” (p.54-68).

Ek verwerp enige teorie van sg. “ruimtewesens” (ET’s) in die klassieke sin van die woord totaal, maar tog stuur die wêreld op presies só ‘n drastiese, verregaande gebeurtenis af.  Die totale tydsgees en lewensetiek buig onbeheersd daarop in.  Buitendien bestaan daar talle geloofwaardige aanduidings en “bewyse” van die betrokkenheid van hoogs gevorde wesens op die aarde (bv. beeldmateriaal en antieke uitbeeldings, artikels, strukture – soos wat DOM e.a. navorsings onbetwisbaar uitwys – vgl. 7.2[B-D]).  Astronomiese bedrae word gestort in projekte, spesifiek om “kommunikasie met intelligente wesens elders” te probeer bewerkstellig (soos die  305 m-radioteleskoop op Arecibo, Puerto Rico).

       Vooraanstaande astrofisici wat deur die Prophecy Ministries-navorsing vir kommentaar genader is, waartussen die befaamde, maar omstrede (wyle) prof. Carl Sagan, staan die volgende beskouing voor:  moderne beramings en bevindings vergroot die moontlikheid van (intelligente) lewe elders in die heelal jaarliks.  Sodat dit haas “as ‘n reël aanvaar sal moet word”; dat lewe volop deur die heelal verstrooi lê! –

“…and with increasing capabilities of detecting it, the more inescapable the conclusion: that man had best prepare himself for the greatest event in human history – the reality that we are about to contact, or to be contacted by sanctioned beings from elsewhere in the universe. More and more scientists feel it’s not beyond our dreams anymore but a natural event in the history of mankind.”

       (Die bg. navorsing bied volop visuele [VVV-]materiaal aan wat die gepaard gaande aansprake bekragtig; ‘n kwessie wat deur die kosmosisme geprojekteer word as – the comming of the cosmic christ = the Supreme Alien [= Antichris] …! – wat sodoende die eintlike grootste “event in human history” = Jesus en sy oorwing oor die dood/bose – finaal moet neutraliseer!).

Dit moet egter benadruk word dat hierdie buite-aardse verskynsels, entiteite (vals christusse) en fiktiwiteite, altyd gesien moet word in die lig van die bg. 2Tessalonisense 2:9 – máár die eindmotief van hierdie hele epog is vervat in die volgende frase van Markus 13:22:  “… om, as dit moontlik was, die uitverkorenes te MISLEI.”

       Hoe ookal sy; slegs iets baie uitsonderliks – letterlik, bisar-“buite-aards” – sal kan lei tot die Openbaring 13-toestand … ‘n politieke, ekonomiese, etiese, en GODSDIENSTIGE sintesefisering van die mensdom.  Ek is ten diepste oortuig die fenomeen/“event” wat dié 666-sintesegeid sal pleeg in die volgende uittreksel van UFO Retrievals vervat is:

“I doubt that more than half a dozen of the cases analysed stand up even as potential candidates for bonafide alien retrievals. [However, it would be foolish to rule out the possibility that something earth-shattering lurks behind a small handful of these episodes]. But, of course, it needs only one to be established as fact FOR THE UNIVERSE TO CHANGE. The discovery that we are not alone in the vastness of space – that we have other worlds – would alter our conception of our place with in the cosmos; it is impossible to oversell its importance” (p.163).

[F]  DIT  kan kategories gestel word dat die wetenskap homself tans egter in ‘n

       beduidende mate, in ‘n doodloopstraat bevind.  Verskeie fisici is dit eens dat die “golf” van Einstein/Planck & kie se denke, waarop die wetenskap die afgelope eeu gevaar het, uitgedien is.  Alle aanduidings is dat die wetenskaplike wêreld in baringsnood is vir die volgende “Einstein-era” – ‘n kwantumsprong na ‘n era wat waarskynlik sal spil om die realisering van die veelbesproke AVT (alomvattende teorie; eenheidsteorie/final theory ens. = 2.2).

       Dié bg. “doodloopstraat” behels dat bv. een van die beroemdste en verreikendste wetenskaplike formules, Einstein se:  Energie = massa x ligspoed kwadraat, feitlik totaal uitgedien is.  Die rede is dat dié formule veranker is in die veronderstelling dat alle straling-, of ligspoed (300 000 km/s) ‘n absolute, universele konstante gegewe is.  Die afgelope dekade is egter bevind dat die golwe/straling van bv. gammastraal- en ultravioletbronne in die heelal, veel vinniger as “normale” ligspoed is.  Dit het die meeste van Einstein se beroemde werke onder verdenking gebring.

       UFO Quest onderskryf die meegaande gedagtes en voegby dat ET’s selfs ‘n bepaalde rol in die totstandkoming van dié pseudo-fisika-era sou kon speel

“Scientists study particles that can travel faster than light and call them ‘tachyons’. So science has begun to recognize a world beyond Einstein, and just as Einstein updated Newton, so ‘Professor X’ will one day update Einstein” (p.65).

       “What is exciting at the moment in physics is the fact that we have gone about as far as the Einstein era will allow and we are due for the twenty-first century’s curtain to be raisen by someone who is probably alive today and maybe, unbeknown to them [ET’s], already chosen and just waiting in the wings to be given the inspiration [by ‘them’]” (p.144).

       “[We] are getting to the stage in science today when what the saucers [VVV’s] are able to do may not be too many decades into the future for us to emulate. It will be a slow dawning of understanding … and it may need the new Einstein everyone is waiting for …” (p.53; toepaslike klem).

Inderdaad:  volgens die tekens van “die laaste tyd”, blyk dit dat die “laaste dae-Eintstein” en dié Antichris een en dieselfde persoon kan wees – die Supreme Alien (bv. Op. 13).

       Die goue naelstring van die mistisisme – die standaard anti-God-gees reg deur die eeue – is steeds (die klug van) ALLE GNOSIS … esoteriese fisika- en kosmiese wyshede.  Die wysste skepsel gaan sy laaste troefkaart speel.  Ja, planeet Aarde stuur op ‘n astronomiese en histeriese ironie af:  Satan gaan eens en vir altyd ‘n “waarheid pleeg”, en ‘n belofte nakom:  … dan sal julle soos God wees – deur ALLE KENNIS! (Gen. 3:5; 11:6; Op. 13:13,14; 2Tess. 2:9,10). 

       Die mens sal dus 666-geid (amper 7-volmaaktheid) bereik.  Die mens sal ALLES  van alles weet … en van almal – veral van húlle wie die 666-merk sal aanvaar (en die dier aanbid).  ‘n Alle kennis wat God, helaas, volmaak sal … MIS-ken en wegbe-WYS!

       As iemand, wat ‘n eeu gelede geleef het, skielik in vandag se wêreld verplaas sou kon word (sg. time travel), sou hy dit as skokkend-fiktief beleef het.  Maar weens die kennis-sneeubaleffek, kan die mens binne die volgende 20 jaar diéselfde effek beleef en die era van ‘n absurd-fiktiewe (on-)werklikheid betree – dit sluit in:  “formele kontak” (vgl. bv. 7.1[C] i.d.v).

       Last Dictator beaam die meegaande gedagtes soos volg –

“[Knowledge] took two thousand years to double once, twenty years to double twice, and ten years to double three times. Now all world knowledge doubles every third year. There is no way that mankind can keep up with the doubling of knowledge like this. So they are building knowledge-based systems … eventually this image system can be plugged in and you can talk to this knowledge. You will also be able to interact with it” (p.248).

Kennistoename laat dus profesieë soos “tekens van die hemel af” realiseer.  Dit gaan klaarblyklik ook ánder – “uit hierde wêreld”-verskynsels – laat realiseer …!  Satan sorg/“máák” dat die mens dus met wyshede op verskeie wyses toegerus word, as medium waardeur die mensdom ‘n “laaste dae”-okkulte wêreld-Babilon moet betree (bv. deur die “Projek: Egiptiese P-faktor en Mars-mannetjies” – 7.4[A]).

       Die beskouing dat daar ‘n verband tussen intellektuele prestasies, die (meta-)fisika en ET’s bestaan, word voorts treffend in die volgende geïllustreer:

“While the evidence for aerial craft visiting earth goes back as far as recorded history – and further if cave paintings etc. are taken into account – the modern wave of UFO sightings suggests that it is human beings’ acquisition of advanced technology which has spawned a probably unprecedented interest in us and our welfare by space races from many different parts of the galaxy” (UFO Quest; p.11; kontekstuele klem).

Die mens word dus wysgeerenderwys – deur hulself … én deur iemand – metafisies opgelei, voorberei en begelei na ‘n punt van “formele kontak”.

       En dis nie dat enigiemand oordryf nie – die reële wetenskap het eenvoudig rééds ‘n  vlak bereik wat … “uit hierdie wêreld” is.  ‘n Treffende illustrasie hiervan is vervat in ‘n Kalender (Beeld, Okt. ’97) waar die rolprentresensent, Leon van Nierop, verklaar dat die reële wetenskap besig is om sy fiktiewe eweknie in die filmbedryf, ore aan te sit.  Dit wil sê, die mens se (sg.) “absurde verbeeldingrykheid” kan nie meer tred hou by die ontwikkelinge in die verskeie reële wetenskappe nie … die realiteit is besig om die fiktiewe/fantasie te oortref … fact IS stranger ..! 

       Ter aansluiting by die meegaande gedagtes rondom ‘n bisarre, futuristiese “laaste dae”-kultus, skryf DOM voorts:

“And so the Temple of Consecrated beliefs is ready to collapse; Reason no longer reigns supreme! – seemed that anything was possible” (p.15). [En, i.d.l.v. kwantummania]: “The scientists who were supposed to have the monopoly of knowledge suddenly ceased to make a distinction between physics and metaphysics – between fact and fantasy” (p.16; toepaslike klem). 

UFO Retrievals sluit treffenderwys soos volg by die bg. gedagtes aan:

“The story about Dreamland [= Nellis, hoogs geklasifiseerde lugmagbasis in Nevada] had an inauspicious start in the early 1980s, thanks to the now discredited ‘Project Aquarius’ files. [They] spoke of a project initiated in the Nevada Desert in 1972 whose aim was to build and test-fly a UFO, possibly a retrieved craft, or one built using some of its technology.

       “Interest soon focused on Area 51, later called S-4, a remote part of the Nellis air force base complex surrounded by the Tonopah base test range. [There] are nine spaceships of different designs on the base … they use completely fantastic technology which involves, in unknown ways, the utilization of gravity waves, anti-matter and an element that cannot even be synthesized on earth.

       “‘[The] aircraft flying there now [1992] will not be known even to most aviation experts until past the year 2000 … Of course people are seeing amazing things in the sky out there today … I have no reason to disbelieve … the U2, Aurora and other spy-plane technology built in the past at Nellis is common knowledge. So something exciting must be under development there now which would amply justify the secrecy” (p.70-73).

       (LW:  die wêreldsmens verwag dus – in die komende ET-kontak [cosmic christ-epog] – ‘n messiaanse Aquarius-utopia. Die wedergeborene weet egter dié wonderwerkende messiasse sal die trawante van die Op. 13-gedrogte wees, wat die ware Christus se koms vooráf sal gaan).

7.2  ET’S  BEWYS  HULSELF  . . .  VIR  WIE  HULLE  NIÉ  IS  NIE

       (DIE  “MAGIC”  FEITE  –  EN  DIE  WAARHEID)

[A]  DIE  gesegde lui:  “Sien is glo”.  ‘n Verwante Engelse gesegde wat al meer

       relevant raak, in verskeie opsigte, lui:  “fact is stranger than fiction”.  Soos in hfst. 2 aangetoon, asook in 5.1[A,B] en 6.4[A] geïmpliseer is, kan dit wat jy sien … nie altyd geglo word vir wát jy sien nie.  Dieselfde geld die toenemende paranormale buite-aardshede wat gesien, en van getuig word.  Dát dié verskynsels gesien en beleef word, is nie te betwyfel nie.  Maar dat dit gesien word vir wat dit in werklikheid ís – daaroor bestaan astronomiese meningsverskille.

       Want, ek’s bevrees mense is besig om die ET-sage aan te sien … vir wat dit “gesien word”, maar wat dit inderwaarheid NIE is nie.  Dit word dus aangesien vir presies dít wat die meester leuenaar WIL HÊ dit moet voor aangesien word – vir iets wat o.m. die evolusie-teologie sal beseël en bekragtig.  Te wete; as wesens wat ver verhewe bo die mens … “geëvolusioneerd” is.

       Die vermelde Prophecy-video en die betrokke UFO-bronne wys voorts daarop dat VVV-waarnemings wêreldwyd oor ‘n wye spektrum van die samelewing aangemeld word – van militêre intelligensie offisiere, radarspesialiste, ruimtevaartingenieurs, lugbeheerbeamptes, FBI-agente, polisie, loodse (tydens vlugte) van al die grootste lugvaartdienste, staatspresidente – asook talle ander.  Dit sluit Amerikaanse en Russiese ruimtevaarders in (wat al sulke VVV’s tydens ruimtereise waargeneem – en beeldopnames daarvan gemaak het).

       Daar is dikwels groot groepe mense oor ‘n wye gebied wat sulke – radar-gerugsteunde – waarnemings te gelyk beleef (vgl. betrokke bronne).  Dit is dus NIE … illusies, of geestesafwykings of iets dergeliks nie.  Dit is eenvoudig, dus wat hierdie werk sê dit is:  VVV’s en ET’s – dit is eenvoudig “close encounters of the first to the sixth kind”. 

       Hierdie scenario bevat dan ‘n ooglopende paradoks.  Want gesien uit ‘n suiwer Christelike perspektief, soos later toegelig word, kan daar NIE … ánder “skepsels/wesens” in die heelal wees nie.  Tog dui die talle buitengewone verskynsels (met inbegrip van antieke, e.a. konkrete bewyse) oënskynlik op een van net twee moontlikhede:  óf (a) DAT … daar ‘n aardse beskawing (duisende jare gelede) moet bestaan het wat oor ongekend-gesofistikeerde elektrotegnologie, astronomika en wetenskap moet beskik het, óf (b) dat daar eenvoudig dan “wesens/entiteite van elders” vir hierdie konstruksies/artikels en tekens verantwoordelik moes wees (… met wie die mens bestem is om aanstons dan ‘n “herontmoeting” mee te beleef …!?).

       Die ET-sage kan egter nie los gesien word nie van:  (i)  evolusionisme; en (ii) demonologie/okkultisme.  En dan moet dit straks ook nie los van nóg ander implikasies gesien word nie:  UFO Retrievals meld dat dié fenomeen ook verbind word met hoogs geheimsinnige projekte van die Pentagon (vroeër vermelde “phsycotronic warfare” – 6.6[D]).  Dit sou ook verband hou met ‘n agenda wat die Ooste en Weste tot oorlog teen mekaar sal aanvoor – die hoogs misterieuse TAS-geid rondom die Illuminatiese Hegelisme soos in hfst. 6 besin word.

       Laat daar egter op enkele konstruktuele bewyse, asook getuienisse (daarnaas) gelet word, wat die onbetwisbare bestaan en betrokkenheid op aarde van buite-aardse entiteite sou kon impliseer. 

[B]  DIE  “bewyse” van skynbaar buite-aardse inmenging op aarde, sal grootliks

        a.d.h.v. verskeie insiggewende gegewens van DOM (Dawn Of Magic) hiernaas gedoen word.  DOM huldig ‘n tiperende en klassieke, kosmosistiese of/en New Age-beskouing (maar dat hulle in ‘n bepaalde opsig iets beet het, is nie te betwyfel nie; my eie toeligting en kontekstuele klem deurgaans):

“I think we are property. I should say we belong to something [of iemand: óf God, óf Satan]; that once upon a time this Earth was no-man’s land, that other worlds explored and colonised here and fought among themselves for possession, but that now … something owns this Earth” (p.102; vgl. Joh. 14:30; 16:11; 1Joh 5:19 en Ef. 2:2 i.d.v).

       “Other worlds are in communication with the Earth. Proofs of this exist. The marks of cupping-glasses on mountains; do they prove anything? We do not know. These marks look to me like symbols of communication. But they do not look to me like means of communication between some of the inhabitants of this Earth … because it seems too unacceptable that inhabitants of China, Scotland [asook Engeland, Frankryk, Algerië, Sirkasië, Palestina] and America should all have conceived of the same system (so many years ago; p.103).

       “Thunderbolts apparently shaped and covered with marks and signs …  Could it be that other worlds were trying,  in this and other ways, to communicate with us []? With a sect, perhaps, or a secret society, or certain esoteric ones of this Earth’s inhabitants” (p.101). 

Die bg. gegewens – veral:  “… trying [to] communicate … [with] … a secret society …”, moet gerus geëvalueer word teen die agtergrond van gevalle soos Hitlerisme, die Uri Geller-sage (7.3 [B]) en die wyse waarop die sg. “Reiki-kodes” {4.1[D](E.1)} aan “Master” Ochiko Usui “geopenbaar” is, asook bv. hoe die Mormoonse Kerk ontstaan het, deur ‘n “engel” wat aan Joseph Smith verskyn het; asook die Illuminati-kwessie ens.  Die duiwels kan hulself dus as “goedhartige engele van die lig” – en dus ook as “ET’s” – voor die mens laat op doem!

       DOM verwys na verskeie antieke geskrifte, rotstekeninge, skilderye en sketse wat onmiskenbaar op hoogs gesofistikeerde (en selfs buite-aardse) aktiwiteite dui, en vervolg:

“According to the classical method there are two kinds of facts: the ‘cursed’ ones and the others [ook m.b.t. Illumatiese Hegelisme = 6.1[A,B]; 6.4/5]. For example, the descriptions of flying engines in very ancient sacred texts, the use of para-psychological powers among primitive peoples, or the presence of nickel in coins dating from 235 B.C.”

       “The fescoes discovered in the caves at Tassili in the Sahara represent, among other things, human figures wearing helmets with long horns from which project spindles outlined in myriads of little points, or dots [] suppose this was a way of representing a magnetic field?  …  [these] are ‘cursed’ facts. They are banned; no one will even investigate them” (p.105).

       “We know today that the Pharaohs embodied in the Pyramids the findings of a science of whose origin and methods we know nothing.

       “We find in them the symbol ( ??? / vir phi /  = kyk p. 110), the exact calculation of the duration of the solar year and of the radius and weight of the Earth, the law of the precession of the equinoxes, the figure of the degree of longitude, the position of the True North, and perhaps many other data not yet deciphered. Where did this knowledge come from? How was it obtained, or transmitted? And, in the latter case, by whom?”

Tekens en bewyse van, hetsy werklik supertegnologie, of dan “buite-aardse inmenging”, is DUS volop vertrooi op aarde.  En in dié opsig, betreffende die Egiptiese piramides, skryf DOM voorts:

“[The] construction of the Pyramids reveals a technique that to us is still totally incomprehensible. Gizeh is a mountain weighing 6 500 000 tons. Blocks of twelve tons are adjusted to a demi-millimetre.  It has never been explained … the reason for such a mad undertaking. How were the blocks of stone extracted from the quarries? How were these chipped stones [] hoisted and put into place? What did the Egyptians use to light the interior of the Pyramids …

       “Nor has any instrument for scientific calculations, nor any evidence of any advanced technology been discovered. The positivists maintain that if there is it is only a coincidence.  When coincidences are [] as exaggerated as in this case, what ought they to be called?

In dieselfde verband verwys DOM na die indrukwekkende standbeelde van 50 ton wat op Paaseiland, 3 000 km van die kus van Chillie, aangetref is met die eerste besoek van Westerlinge (1722) aldaar – strukture wat ook nie deur die plaaslike bevolking gekonstrueer is nie.  Hieroor skryf hulle voorts:

“As happened in Africa and South America, the first missionaries to arrive on Easter Island took steps to remove all traces of a dead civilization. At the foot of the statues there were wooden tablets covered with hieroglyphics: these were all burned or dispatched to the Vatican Library which houses many secrets. Was this done to destroy all traces of ancient superstitions, or to remove what could have been evidence of some Unknown Power? A record of the presence on the Earth of other beings – visitors from Elsewhere?

DOM skryf, voorts soos volg (m.b.t. ‘n soort supermens wat millenniums gelede in die Amazone sou geleef het): 

“There is evidence pointing to the existence of white men on another fabulous plateau, Tiahuanaco, at an altitude of 4 000 meters. When the Incas conquered this region round Lake Titicaca, Tiahuanaco was already the heap of gigantic, inexplicable ruins that we see today.  When Pizarro arrived there in 1532, the Indians [] spoke of a master race of huge white men who had come out of space – Sons of the Sun.  Many thousands of years ago these men had reigned over them and taught them” (p.114).

DOM verwys na soortgelyke buitengewone, gesofistikeerde beskawings en hulle tegnologiese prestasies (- wat in sekere opsigte selfs dié van die Egiptiese piramides oortref) soos die Inka’s en Maya’s (lg. van wie argitektoriese oorblyfsels en ruïnes in die woude van o.m. Honduras, Guatemala en Jukatan ontdek is) en vra dan waar hulle aan hulle buitengewone en gevorderde tegnologiese kennis gekom het, hoe hulle uitgewis is … en waarom daar geen teken van hulle oorskotte gevind kan word nie …

“We do not know, and we have no satisfactory explanation of the origins of civilizations such as these – nor of the ways in which they came to an end. According to Bolivian legends recorded [] the civilizations of antiquity collapsed after a struggle with a non-human race whose blood was not red

       “Some of the irrigation works carried out by the pre-Inca peoples could hardly be done today by our electric turbo-drills. And why did men, before the invention of the wheel, construct [these] enormous paved roads?

       “What does the figures at Nazca signify? I refer to the immense geometrical designs traced in the plain of Nazca which can only be seen from a plane [] and which have only recently been discovered []? Photographs taken of the plain of Nazca remind one irresistibly of the ground-lighting of an airfield. Sons of the sun, coming from the sky … ?” (p.117).

       “In the middle of the nineteenth century a Turkish naval officer, Piri Reis, presented the Library of Congress with a set of maps which he had discovered in the East. The most recent date from the time of Christopher Columbus; the oldest from the first century A.D., the former having been copied from the latter. [Everything] that exists in the Mediterranean [and other parts of the world] had been recorded [on these maps]. Were these copies of still earlier maps? Had they been traced from observations made on board a flying machine or space vessel of some kind? Notes taken by visitors from Beyond? (p.120).

       “If a German engineer, Wilhelm König, had not paid a chance visit to the Museum at Baghdad, it might never have been discovered that some flat stones found in Irak, and classified as such, were in reality electric batteries, that had been in use two thousand years before Galvani. The archaeological museums are full of objects classified as ‘objects of worship’, or ‘various’, about which nothing is known” (p.122).

[C]  AL  die voorgaande verwysings na onverklaarbare, buitengewone of selfs

       “buite-aardse” verskynsels (buiten nou nog talle ánder, ook wat in ander bronne bespreek word – en waarvan konkrete bewyse bestaan) – KAN NIE ALLES VERSINNEBEELDING of iets dergeliks wees nie.  Die FEIT is dat die wêreld, soos ons dit ken, klaarblyk nie altyd was soos wat ons normaalweg sou glo nie … wat is, was gewees en sal weer weesverklaar die Prediker.

       UFO Retrievals (e.a. bronne) bied volop getuienisse aan van mense wat verskeie vorme of grade van “kontak” beleef het, waarvan sommiges o.m. gepaard gaan met gegewens wat deur ET’s aan hulle oorgedra is – soos betreffende relatiwiteit en kwantummeganika – vóórdat dit nog bekend was aan die mens!(?) (NB: 1.2[B]; 7.4[B]).        

       Dus, as buite-aardse entiteite “op rekord” is dat hulle toekomstige fisikaformules aan sekere mense onthul het; was dit dan werklik Albert Einstein (& kie) wat so geniaal was … of het hierdie wetenskaplike omwentelings inderdaad ‘n hoogs obskure, buite-aardse oorsprong/bron – met agendas en motiewe wat letterlik dan uit die bose is …!? (NB: 1.2; 7.1[E]).

       So ook bevat die volgende uittreksels uit die uiters deeglike navorsing van die “International Best Seller”;  The Mayan Prophecies aanduidings van wetenskaplike prestasies (van die prehistoriese Maya-beskawing) wat die denke van hedendaagse geleerdes totaal te bowe gaan:

“Recent researches show that they [Maya] developed their psychic faculties in ways that we have not even suspected are possible (p.2).

       “The Lid of Palenque [deksel van ‘n Maya-tombe] weighs some 5 tons and is too large to be removed from the tomb …  It has received a great deal of attention from students and scholars anxious to interpret its mysterious designs. The most famous of these was the Swiss writer and extraterrestrialist, Erich van Däniken. In his book Chariots of the Gods he put forward the hypothesis that the enigmatic figure in the centre of the lid represented a spaceman at the controls of his ship (p.26).

       “What was even more interesting, though, was that the sun-cross had loops depicted on it. Could these be symbolic of the magnetic loops on the sun that give rise to sunspots? If so, then how could the Maya have possibly known about such phenomena? These were questions for which there were no answers (p.97).

       “Everything about the Maya pointed to their having been extremely good astronomers (p.145). In 1880 a librarian in the library of Dresden, Ernst Förstemann, announced the results of many years’ investigation into the meaning of one of the oldest surviving Maya bar books, the Dresden Codex. 

       “At the core of the astronomical texts, suggested Förstemann, was the Mayan preoccupation with the 260-day cycle … we have noted that this cycle relates to the sun’s overlapping polar and equatorial magnetic fields … But recognition of this cycle was only made possible using the most modern of astronomical observations that have resulted directly from space travel and space-age observations over the past few years. So how could the Maya have possibly understood their importance, or existence, of this cycle which itself can be used to calculate, it seems, the timing of (for the Maya) the next solar magnetic reversal?” (p.304; kontekstuele klem).

Dus, die Maya kon nie net bepaalde sonvlekverskynsels baie noukeurig aanteken – wat slegs deur uitsonderlik gevorderde ruimtetoerusting moonlik is nie – maar dié publikasie beskryf voorts hoedat die Maya ookdie son se magnetiese siklusse aangeteken het.  Die verstommende aspek verbonde aan dié siklusse is dat dit ongeveer elke 5 000 jaar geskied – en die Maya het ‘n beskrywing van vier sulke siklusse (en dié se uitwerking op die aarde) gegee … wat moet beteken dat hulle ongeveer 20 000 jaar gelede al oor sulke gevorderde observasietegnieke moet beskik het!

[D]  TALLE  aanduidings het dit dan egter, onbetwisbaar, dat vreemde wesens

        die een of ander sinistêre agenda op aarde bedryf.  Buiten die bg. tasbare, “antieke bewyse”, asook die opspraakwekkende “Egiptiese P-faktor” (7.4) is daar talle getuienisse i.d.v. van nugtere en vooraanstaande mense, wat mede-nugtere mense nie sommer goedsmoeds in die wind moet slaan nie.

       Ter toeligting van die buite-aardshede wat talle mense beleef, die volgende gegewens via die Prophecy-video:

(A) N.a.v. VVV-aktiwiteit op 7 Januarie 1948 in die omgewing van die Fort Knox-

       lugmagbasis in Kentucky, gee pres. Harry Truman die opdrag aan militêre intelligensie – “To find out what in the world – or out of it – is going on”. Die betrokke radarwaarnemings kon nie verklaar word nie en die Pentagon het dit teenoor etlike ooggetuies en die medianavrae as “optiese illusies” bestempel;

(B)  Edgar Mitchel – een van die mense wat al op die maan gestap het – glo in die bestaan

       van ET’s en het die Amerikaanse ruimteprogram die ruggekeer om hom te verdiep in ufology – en New Age-ideologie (-die “onlosmaakbare tweeling” = aliens en die New Age);

(C)  Genl. Douglas McArthur, opperbevelvoerder van die Gealliëerdes in die Suid-Stille

       Oseaan in die Tweede Wêreldoorlog, het in VVV’s geglo. Hy het ‘n verslag laat saamstel waarin hy verklaar: “The next war will not be an international war but a inter-galactic war. This war will be the greatest challenge man would ever had to face – are we ready for it!? ”

       (- die wese van dié oorlog, is egter die afgelope 6 000 jaar al die grootste oorlog en “uitdaging” wat die mens nóg mee te kampe het [sedert Gen. 3:5] – die Ef. 12:6-worstelstryd/ slagveld tussen ‘n keuse vir God of vir ET [= die “slang van ouds”).

(D)  Pres. Jimmy Carter het VVV’s waargeneem (toe hy een aand besig was om ‘n

       toespraak voor te berei);

(E)  Pres. Ronald Reagan en sy vrou Nancy het VVV’s waargeneem. Hy verklaar toe later: Wat

       sal gebeur as die wêreld skielik besef dat ons bedreig word deur wesens “from outer space” – sou ons nie skielik ontdek dat daar nie werklik verskille meer tussen ons is nie!?

        (OEPSIE, nè! Kyk net in watter gestalte manifesteer die antichris se TAS-beginsel, vir ‘n NWO hom nie hier nie, nè – wat aan die hele ET-kwessie ‘n totaal ander persepsie/dimensie verleen! [5.2; 5.4; 6.1[A,B]; 6.4/5 i.d.v ]  … do your read me …!?);

(F)  Die ruimtevaarder en astronoom, Clyde W. Tambaugh, wat in 1948 die planeet Pluto

      ontdek het, het VVV’s waargeneem.

      (vgl. die betrokke UFO-publikasies, die TV en die dagpers i.d.v … asook die Bybel = daar sal tekens uit die hemel wees; wonderwerkende vals christusse en die “Noag-faktor”; asook Skrif soos Lev. 19:31 en 20:6, Jes. 31:3, Hand. 23:8, 1Kor. 10:20, 1Tim. 4:1, Heb. 1:14, Jud. 1:7 ens).

Die datum is 12 Mei 1998 (nie 1 April nie …).  Die radiostasie, RSG (Monitor) – saai ‘n bandopname uit van die radiokommunikasie tussen Nasa en die Apollo 11-bemande maanlanding in 1969.  Niel Armstrong, die eerte mens wat toe op die maan gestap het, gee sy indrukke weer tydens dié geskiedkundige “stap”.  Skielik raak hy in ekstase oor iets wat hy op ‘n afstand gewaar.  Nasa het beeldverbinding met die toneel wat Armstrong waarneem –  twee ander vreemde ruimte tuie!  Armstrong se kommunikasie met Nasa kan egter wêreldwyd oor die radio gehoor word – en daarom word in dié opname gehoor hoe Nasa Armstrong verbied om sy waarnemings aan die wêreld uit te basuin (Armstrong het glo hierdie gegewens en bandopname onlangs openbaar gemaak – n.a.v. die “Freedom of Information Act”).

       Die Prophecy-video, bied dan ook ‘n klankopname aan waartydens daar op dié Apolo 11-reis onverklaarbare, onaardse geluide gehoor kan word.

       Daar word beweer die beste manier om ‘n bedreiging of drastiese omwenteling aan die mensdom oor te dra, ‘n geleidelike komiese, fiktiewe, animasie en/of “prentjie-voorstelling” daarvan is – en/of om net eers vae gerugte daaroor die wêreld in te stuur.

       Vir ‘n groot deel van die huidige geslag sal “ET’s” by versindsels bly – want dit strek gewoon buite ons eeue-oue persepsieraamwerk van die grense van absolute realiteite.  UFO Retrievals staaf ook die gedagte – a.d.h.v. ‘n videoband wat ET’s in “lewende lywe” sou vertoon: 

“He showed it to various leading sociologists and psychologists and asked them to suggest what would be the impact if that film actually existed and were screened to the world. There was big difference of opinion. Some concluded that those unwilling to believe would still not believe, however strong the proof in the film:  they would suspect a government hoax was involved” (p.97).

[E]  LAAT  daar egter voorts na ‘n paar gegewens gekyk word – waarom sekere

       teoloë/navorsers aanvoer dat daar nié ‘n moontlikheid van “toevallige” ander wêrelde met lewe en “intelligente wesens” kan bestaan, wat op die veelbesproke ET-encounter (in die klassieke sin van die woord) sou kon uitloop nie – d.w.s. waarom daar ook nie iets soos evolusika kan bestaan nie (sien ook 1.4[B,C]; 3.4[A,B]).  Dit is afgesien, eerstens, van die volgende beskouinge:   

(a)  het God dan ander mensdomme ook geskape … na Sy gelykenis/beeld?  Volgens

      alle beskrywings van hierdie ET’s deur alle getuies, moet die noodwendige gevolgtrekking bereik word dat God dan “meer as een soort beeld/gelykenis” het.  M.a.w:  wat is God se ware beeld dan? (a.d.h.v. Jesus: wie My gesien het, het die Vader gesien; [- sal die regte god opstaan asb]!?);

(b)  sou hierdie ET’s dan nie ook die sonde ten prooi geval het nie – en sou Christus dan

       nie vir hulle óók moet gesterf het nie?  Hoeveel keer sou Christus dan moet sterf !?

       (Die Bybel verkondig Christus het EENs en vir altyd vir alle sondes van almal gestref – sou Hy dan op Golgota vir alle ET’s ook gesterf het. Hoe sou hulle enigsins daarvan weet – of is dit nou waar die sg. “baie-wêrelde-interpretasie van kwantummanika” inkom!?);

(c)  of sou hierdie ET’s die klug van alle kenniskon oorkom en moreel- en geestelik

       volmaak voortbestaan het – ‘n beskouing wat egter nie sou strook met hulle bepaalde ideologieë nie [7.3A] en dit wat hiernaas i.d.v. aan die lig kom nie.

Of … het ET’s ‘n totaal ánder maker/god!?  Ja; met totaal ánder geesteswette; ‘n ánder agenda en motiewe as die Bybel se Jesus!

       Ek kon dit nooit kleinkry waarom die Skrif, soos Openbaring 19:17-21 en 20:9, ‘n slagveld tussen mensemagte en die hemelse leërskare uitbeeld nie – met die Koning van die konings en van die hemele aan die spits daarvan.  Want wat se kans onder die hemele het énige mensemag teen ‘n enkele seraf of gerub!?  Waarom die ganse hemele skaar?  Maar as mens nou egter die hele ET-kwessie (= demonologie) hierby in berekening bring, is dit natuurlik voor die hand liggend … waarom God se engeleryk by die slag van Armageddon betrokke sou moes wees!

       Ander wêrelde en homo sapiëns kan “teologies” dus net bestaan as dit Gods handewerk sou wees … maar, volgens die ET-epog sou dit blyk dat die Bybel/ God homself in verskeie opsigte dan weerspreek.  Hulle propageer dan ook eksplisiet dat ons Jesus se leeringe totaal verkeerd vertolk – hulle kom transformeer/projekteer Jesus dus tot ‘n ander god/messias met ‘n ander evangelie – wat nogal, snaaks genoeg, taamlik ooreenstem met Tutuïsme en dergelike reënboë-rillergieë (1.3[C]; 5.2/3).  Die epog van ons tyd – kosmosisme/ New Age (en verwante glo-Babel-istiese nasleepsels) – wil dit dan egter hê dat daar wel sulke EntiTeite bestaan – as die produk van ‘n kosmiese evolusie-god-ding.

       ET’S as ‘n evolusie-produk is die grootste fiktiewe klug wat bestaan.  Hieroor gee die uiters bekwame en befaamde prof. David Block (in toegepaste wiskunde; hoogleraar in astronomie met o.a. ‘n meestersgraad in wetenskap en relatiwistiese kosmologie) die volgende beskouing in Our Universe: Accident Or Design?:  “If life really depends on each gene being as unique as it appears to be, then it is too unique to come into being by chance mutations” (p.22). 

       Prof. Block bespreek eers verskeie uiters delikate toestande en “onmoontlike” parameters en gesofistikeerdheid waarbinne ‘n verskeidenheid astrofisiese toestande moes ontwikkel – van die oomblik van skepping af – om die huidige heelal, aarde en die mens te kon produseer.  Dit behels sofistikasies soos betreffende die produksie van koolstof – ‘n fundamentele bousteen van biologiese sisteme.  Sulke “goddelike onmoontlikhede” kan dus nié evolusionisties en/of per abuis gebeur nie.  Prof. Block vervolg dan:  

“In the initial formation of the universe, an extremely delicate balance had to be established between the densities of the ‘blobs’ of matter destined to form galaxies, and the expansion rate of the universe. A reduction in the rate of expansion by only one millionth, millionth when the temperature was 10 000 million degrees would have caused the universe to recollapse. On the other hand, if the early universe expanded too quickly, the same regions of matter of higher density would have continued to expand [] indefinitely. The star systems could not have been held together by gravity to form galaxies” (p.12);

       “For carbon to be created in quantity inside stars the strong nuclear force must be within ninety-nine percent of its present value” (p.15).

       “[But] there are remarkable blueprints for design in the biochemical world as well. In particular: The odds against spontaneously assembling one single gene are enormous. The odds against assembling the human genome spontaneously are even more enormous” (p.17).

       (Hy lig die bg. aansprake soos volg toe): “There are 7 250 genes in the fruit fly. The human genome is estimated to contain 110 000 different genes, of which each key gene is unlikely to have appeared more than once in 15 000 million years. Now, no sane biochemist would argue that a single gene, let alone the human genome, was spontaneously formed. We have to consider the mechanism of construction.

       “There has developed a general consensus among evolutionists that the evolution of intelligent life, comparable in information processing ability to that of Homo Sapiens, is so improbable that it is unlikely to have occurred on any other planet in the entire visible universe” (p.22; toepaslike klem). 

Block verwys na die “vanselfsprekende”, maar uiters kritieke parameter betreffende die afstand tussen die son en aarde – en die hoogs onwaarskynlikheid van dieselfde gegewenheid met ander toevallige wêrelde (met lewe).  Asook na verdere goddelike sofistikasies in die ontwikkeling van die heelal soos:  “If the ratio of protons had exactly equalled the ratio of antiprotons, all matter and antimatter would have annihilated within 1/100 000th of a second to produce a universe of pure light. And we would not exist”.  Ens., … ens.

[F]  DIT  sê dus dat die kans vir intelligente lewe elders – volgens die

       evolusionistiese resep – te staan kom op iets tussen zero … en zero x minus oneindig (vgl. 1.4[B,C]; 3.4[B,C]).  Die aarde en die mens is dus allermins ‘n “per abuise gegewenheid” van ‘n warboel fisiese gegewenheid en wetmatighede – of (eerder) on-wetmatighede (chaos/entropié).  Prof. Block, ‘n wedergebore Jood, impliseer dan ook die mens is nié hier omdat die heelal toevallig ‘n bepaalde toestand/ karakteristiek aangeneem het en sodoende lewe kon huisves nie.  Eerder:  ómdat die mens (en “ek”) hier sou wees, móét die heelal sy bepaalde toestand/karakteristiek aangeneem het!  Die kosmos het dus eenvoudig die “Magswoord” (Heb. 1:3 = AVT?) se “opdragte” (Jes. 45:12) uitgevoer.

       (Die Bybel verkondig i.d.v.: ek het jou van vóór die grondlegging van die aarde [= kosmos?] uitgekies!  Die veelbesproke, en gesogte, kwantummania-teologie propageer egter nou dat hierdie evolusionistiese per abuishede en geordende chaos, inherent is aan die “kosmiese bewussynsgene” – en die gepaard gaande “5e dimensionele spiritualiteit”).

       Buiten dan die bg. teologiese en anti-evolusionistiese aspekte, wys die vermelde Prophecy-video (o.m.) ook op die volgende onoorkombare tegniese struikelblokke t.o.v. die bestaan van (werklike) ET’s – wat bewys dat die mens hierdie entiteite nié moet aansien vir wat dit dit self voordoen(m) nie:  

(A)  die naaste galaksie van ons (Melkweg) af, is 2 miljoen ligjare ver. As wesens dus van

       daar af die aarde wil bereik, sou dit – teen ligspoed (300 000 km/sek!) – 2 miljoen jaar duur. Dit sou eerstens beteken dat dié wesens dan minstens al ‘n aansienlike tyd vóór die mens moet begin “evolusioneer” het;

(B)  in ons eie galaksie is die naaste ster 70 000 jaar ver – as jy teen een miljoen kilometer

       per dag reis;

(C)  om teen 17% die spoed van lig te beweeg verg 500 000 keer soveel energie soos wat

       die VSA in een jaar gebruik;

(D)  as ‘n voorwerp naby ligspoed beweeg sal dit in die vorm van straling met voorwerpe

       en elementêre deeltjies in die ruimte bots met ‘n impak soortgelyk aan honderde atoombomme.

Maar wat die hele ET-kwessie dan bowenal so verdag maak, is vervat in die Prophecy-video se aanbieding van die sienings van navorsers soos Brian Leeds en John Weldon:  “How credible is it to think that literally thousands of extra terrestrials would fly millions of light years simply to teach New Age Philosophy, deny Christianity and support the occult. And why would the entities actually posses [] people just like demons do if they were really advanced ET’s.”

       (Dit blyk dus of hierdie ET’s die klug van alle gnosis gewis toe ook nié ontkom het nie – nè!?  Ontvang jy my? – vgl. ook 7.3[A] i.d.v).

Dat talle ET’s hulself dus “bewys” – al is dit op hoogs obskure maniere – kan nie ontken word nie.  Maar dis dan egter verskynsels en ervarings soos die bg. video, en ander bronne ook meld, wat aan ‘n “parallele dimensie/werklikheid” gekoppel moet word:  “This is much more suggestive of a parallel reality than of visits from some far away planet in which case you might expect them to stick around for a while.”

       Ter illustrasie van die okkultiese goëlery verbonde aan hierdie scenario, kan die volgende aanhalings beskou word: 

(A.1)  “… In this and other ways a subtle and extremely important phase in the

         development of our civilization is being forced upon us. We cannot but be moved by the subtle ways the visitors arrive and depart and by their abilities with the creation and disappearance of complex forms. They can apparently manifest whenever and wherever they will and can assume the forms that best suit the situation and the purpose of their visits” (p.180). 

(B.1)  (Die getuienis van ‘n ene John La Fontaine, van ‘n ET se “sterwenswoorde” in 1955

          in Swede):  “The figure spoke of how several alien races visited the earth to do a range of things; some were just passing through to a parallel universe!” (A+B: UFO Retrievals, p.74).

Die Prophecy-video, brei soos volg op dié aspek uit (- Dr. Jacques Vallée, vooraanstaande VVV-navorser – aan die woord):

“When we speak of UFO sightings as space visitations we are looking at the phenomenon on the wrong level. We are not dealing with successive waves of visitations out of space, we are dealing with a control system; UFO’s are the means by which man’s concepts are being rearranged. They are engaging in a world wide enterprise of subliminal seduction.”

Hierop sê Dave Hunt dat Vallée tydens hierdie verklaring nog ‘n geharde agnostikus was en dat dit daarom uiters insiggewend is dat Vallée tot dieselfde gevolgtrekking geraak het, as wat hy (Hunt) as Christen gedoen het.  Hunt stem saam dat VVV’s ‘n reële verskynsel is, maar dat dit nié-fisies van aard is.  Hy stel die wesenlike aard en motief daarvan soos volg:  “They are messengers of deception. It seems they psychologically preparing, setting us up for some ultimate delusion that is too horrible to even imagine as yet”.

       Die Prophecy-video bespreek dan ook voorts hoe ‘n selferkende aartsagnostikus en vooraanstaande kenner van demonologie bevind het dat die uitwerking van “ET-kontak” op mense – soos die reuk van o.a. swael, abnormale emosionele en brein-disfunksies, asook chemiese versteurings – identies is aan die simptome by mense wat demoniese konfrontasies/manifestasies beleef het.

       (Soos DOM i.v.m. Hitler vermeld: “Some people think, from having experienced in his presence a feeling of horror and an impression of some supernatural power …” –  6.6[B]).

       Dié video bied voorts gegewens aan van ‘n verslag wat in 1969 in Amerika saamgestel is oor “UFOs and Related Subjects”, waarin uiteengesit word dat VVV-aktiwiteite ten nouste verband hou met die mistisisme en metafisika.  Dit gaan o.a. gepaard met verskynsels soos – “automatic writing, invisible entities, poltergeist manifestations and possession.  Many of the incidents are striking similar to demonic possession and psychic phenomenon which is long known to theologians and para-psychologists.”

       Boonop moet mens die moontlikheid in gedagte hou dat hierdie “ruimtewesens” dalk nie die afskuwelike kreature gaan wees soos meestal in die filmbedryf uitgebeeld word nie.  Dié wesens kan besmoontlik “beeldskone, hemelsagtige” gestaltes aanneem.

       (Bv. die M-Net-program, Earth: The Last Conflict, en veral ook n.a.v. ‘n teks soos 2Kor. 11:14 – immers as Gen. 6:1,2 se ET’s met die mens se mooi dogters van HUL keuse kon trou, kan hulle sekerlik nie te onaansienlik wees nie …! 

         Soos UFO Quest oor ‘n “gevalle kontakstudie” {George Adamski-geval; 7.4[B]} opmerk:  “… whose only possibly odd attribute was that he [ET] was surprisingly beautiful in the classical Greek tradition” [p.38; kontekstuele klem]. En, surprisingly veelseggend – dié “classical Greek” – bekend vir sy teologie van intellektuele godheid). 

7.3  ET  EN  DIE  SLANG  (IN DIE GRAS)  VAN OUDS

[A]  DIT  het my nog altyd dronkgeslaan:  hoe kan ‘n slang “praat” – soos met “

       Adam en Eva” (Gen 3)!?  Hebreeus, of Aramees … of wat ookal.  Nogal!?  (Of is die “6-dag”-skepping steeds letterlik en dié pratende slang nou skielik simbolies/ figuurlik?).  Maar as mens nou oor gegewens besin soos wat a.d.h.v. UFO Quest vermeld word:  “[They] conversed by means of telepathy …” – dan kan jy dit nogal begin kleinkry.  IN Genesis 3:1-7 het Satan dus in die vorm van ‘n “slang”, aan die mens “gemanifesteer”.  In die laaste dae gaan Satan en sy trawante egter in die vorm van hedendaagse ET’s (- wonderwerkende vals christusse) manifesteer.  In die laaste dae gaan die slagveld tussen die waarheid/Woord van God en die kosmos-sale leuen dus sy klimaks rondom dié bisarheid bereik.  (Sien ook die Mark. 13:22-manifestasie-vorm = wonderwerkende vals christusse!).

       Nog ‘n moontlike verklaring vir dié paranormale kommunikasie, behels die hele kwessie van die Oosterse mistisisme en die kosmiese bewussynsteologie.  Dit veronderstel dan, soos Capra dit stel:  ‘n “leefwyse”, wat religieus in sy wese is (1.2[A]).  Dit sou impliseer dat “Adam en Eva” stellig gaandeweg aan die veronderstelde alternatiewe/selfverwesenlikende tegnieke en “bena(r)derings” verknog geraak het … waardeur telepaties (transendentaal/astralisties) gekommunikeer kan word … selfs met ‘n “slang”!

       Daar is heelwat na hierdie okkultiese praktyke verwys (TM, AP, joga ens), en dit is dan van wesenlike belang dat daar ook kontekstueel stilgestaan sal word by nog ‘n sekere element wat in dié praktyke geïmplementeer word nl. – (self-)hipnose

       In meer as één opsig … is Satan besig om, subtiel maar baie definitief, die mens se persepsie, en “gesonde verstand” te kaap en te herprogrammeer.  Die Skrif wemel immers met die kwessie dat die duiwel die mens se gedagtes (kop) kan “beheer” – “… breek met die ou, sondige mens in julle … Julle gees en gedagtes moet nuut word” (Ef. 4:22-24 ens).  Satan se “kop” (gedagtes/ motiewe ens) gaan die wêreldsmens se “kop” in die eindtyd totaal oorneem.  Sodat mense hul kop totaal sal – “… laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte …” (Ef. 2:2 – die gees wat nou werksaam is in die mense wat aan God ongehoorsaam is … en hulself bó Hom verhef …).

       Hipnotisme – ‘n meganisme waarmee die mens dan sy kop uitlewer aan buite-aardse entiteite – speel dan ook ‘n sleutel rol in die hele ET-epog van “die laaste tyd” (vgl. Hai-lesing aan die VN! – 1.3[C,E]; 5.2[D]).  Die vermelde Prophecy-video van dr. Van Impe bied die volgende insiggewendheid oor die hipnose-faktor aan:

Die befaamde VVV-deskundige, psigo-annalis, neurofisikus en Nobel-pryswenner, dr. John Eccles, sê niemand weet wat gaan werklik in die brein aan onder hipnose nie.  Wat met redelike sekerheid gesê kan word is dat dit ‘n “alterstaat van bewussyn” is soos wat “yogi’s/psychics/ guru’s” beoefen.  Hipnose ontkoppel die siel/gees/onderbewussyn van die rede/bewussyn/brein.  Die hipnotis kan dan allerlei suggesties, skyngeheue, boodskappe, visioene en illusies in die “neutraal-onbewaakte” brein inprent.

       Daar is ‘n studie deur dr. Eccles onderneem waarin mense lukraak op straat genader is om gehipnotiseer te word in ‘n bepaalde proefneming.  Die deelnemers is nie aanvanklik ingelig wat die doel daarvan is nie.  Daar is dan aan die deelnemer, tydens hipnose, gesuggereer dat die persoon skielik ‘n VVV gewaar.  Baie mense kon weliswaar nie positief op hierdie proefneming reageer nie (hulle het nie só ‘n werklike voorval beleef nie).

       Dit is egter verstommend hoeveel mense uit so ‘n steekproef wel positief reageer het en kon voortgaan om daaropvolgende besonderhede te verstrek van hoe hulle deur wesens “aanboord ‘n VVV” geneem is, en o.m. neorologies, medies en seksueel ondersoek is.  Dr. Eccles wys daarop dat die meeste deelnemers geensins bewus was dat hulle wel so ‘n “close encounter of the fifth kind” beleef het nie.  Die deelnemers se gegewens het voorts grootliks ooreengestem – wat beteken dat hulle, onwetend, deur sekere entiteite in ‘n stadium “in beslaggeneem/gekaap” of gehipnotiseer moet gewees het.

Die onafhanklike navorsing, UFO Quest (egter, kosmosisties geöriënteerd), sluit soos volg hierby aan:

“If our technology is still primitive compared to theirs, then our collective experience of contact with space denizens shows that, when it comes to control of cerebral functions, we are babies playing on the seashore of the psychological ocean. The aliens can generate amnesia in those they choose to such a degree that the victims do not know anything has happened. Only under regression hypnosis do subjects, recall that they have, for instance, been taken into a spacecraft …” (p.12)

Die Prophecy-video vervolg:  Sommige mense gebruik dan hipnose spesifiek as ‘n medium om “kontak met buite-aardse wesens” te maak (ook: “spiritual guides”/ beskerm-engele ens).  En, gedagtig aan die vorige hfst. oor Hitlerisme:  was dit telkens slegs die individu, Hitler self, wat haas ‘n hele volk halfbeswymend kon hipnotiseer met “sy” toesprake – of was hy net die kanaal/ klankbord vir ‘n “ander stem” (wat deur hom gepraat het)!?  Nietemin, op dié wyse is bevind dat sekere entiteite dan deur mense kommunikeer en boodskappe oordra.  Hierdie boodskappe bevat dikwels die volgende strekking:

“We come from the Interplanetary Confederation of Solar Systems and our purpose is to aid our brother man on planet Earth – as the new age dawns.

       “The teacher that was known to you as Jesus was able to use many more of the [psychic] abilities than the people of this planet. Unfortunately man on earth has misinterpreted the meaning of this man’s life. He was no different from any of you, He was simply able to remember certain principles.

       “These principles might be realised by any one at any time. It is only necessary that you avail yourself to our contact through meditation in order to begin to realise that which is rightfully yours –  the truth of the creation and the truth about your position in it. And know he not that thee are gods!

       “We have been pulsed at times by the inability of the people in general of this planet to be awaken to this simple truth. We find that the state of hypnosis brought by the evolution of thought by the people of this planet is so great that it is necessary for him to maintain a constant awareness of his spiritual nature with meditation.

       “Man is now in the transitional period before the dawn of a new age with peace, love, brotherhood and understanding on man’s part. He will see a great new era begin to dawn”.

       (Bg. bevat dan die hart van die hele New Age-/kosmosistiese etiek – vanaf die antieke Egipte, Baälisme, tot kabalisme, sinkretisme [= toring van Babel/Tutuïstiese reënboë-rillergieë], gnostisisme, teosofie, neo-evolusika, guruïsme, die kosmiese bewussynsteologie, tot met die ET-manie. NB: sien 1.3[E]: “… a 35 000-year-old ‘entity’ called Ramtha … ‘speaks’ his words of wisdom through an earthly ‘channel’ he has chosen specially …” – saam met 2Tess. 2:3-12; 2Tim. 4:3,4 ens; en soos die gesegde lui: as mense begin ophou in God glo, sal hulle enigiets [en iemand] ánders begin glo).

[B]  ’N KLASSIEKE  tipe van hipnotiese kaping, kan treffend toegelig word

       a.d.h.v. UFO Quest se gegewens rondom die “gegewenheid:  Uri Geller” (wie o.m. bekend is dat hy voorwerpe “met sy brein” kan beweeg – laat verdwyn en laat verskyn; lepels in die lug laat sweef en laat buig ens.  (Alfabetiese numerering om te korreleer met verwante kommentaar):

(A)  “Another important contactee is Uri Geller. Like others, Uri was contacted as a young

      child, but in his case he was given powers that no others seem to possess. I am convinced that his abilities came from the events which took place in December 1949, in the garden of an Arab house in Tel Aviv.

       “He was just three years old but he was able to enter the grounds of the house through loose boards in the fence. [He] was suddenly confronted by a huge, silent, bowl-shaped object. He became fascinated by this strange aeroplane, and the feeling of peace and beauty that enshrouded him meant that he felt no fear” (p.180,181).

       “‘The colour was brilliant. I felt as if I had been knocked over backward. There was a sharp pain in my forehead. I lost consciousness completely. Deep down, I knew that something important had happened’”

(B)  “Certainly something of immense importance had happened, because I believe that

       the most likely explanation for Uri Geller’s amazing feats is that a part of his brain that in everyone else lies dormant was programmed by this UFO event. Those entities who wished to use him could then work through him and at the same time affect thousands of others, just as a TV company will work through the medium of millions of TV sets to influence in certain ways a vast number of people” (p.182).

       “Uri Geller is undoubtedly a phenomenon, but not a natural phenomenon. His powers may lie dormant in all of us, but until the vital centres of our minds are awoken, we cannot do what he can do. He was chosen to deliver a message – PLANT IDEAS in the minds of earth dwellers on which they could mull for the next umpteen years, until such time as some of us at least are fit to join the ‘Space Federation’” (p.183).

(C)  “The local cosmic ‘brain’ can imitate any language that will enable it to get its

       message across. It can dematerialize objects and rematerialize them elsewhere at will, but it may need the intercession of a programmed human brain like Uri Geller’s to achieve its purpose. The cosmic brain does not exist in our four-dimensional framework until it has to communicate or interact with us. Thus Uri becomes an intermediary between a cosmic intelligence and humans. The idea would apply to human-like creatures existing anywhere in the universe.

       “Thus only when there is meaningful communication between the cosmic brain and humans can any real progress be made, but the former is so advanced compared to the latter that it can only be on the aliens’ terms” (p.185).

(A.1)  Soos met talle ander, is Geller gekontak en dus “gemerk” toe hy nie ‘n

          gesonde oordeel kon fel nie.  Hierdie verskynsel is dus ‘n tipe plant-beginsel waaroor in 7.4 m.b.t. die Egiptiese “P-faktor” besin word.  In dié opsig het Satan gesorg dat hy ‘n “voet in die deur geplant” het – wat hom reg tot toegang in Geller se lewe verleen het.

 (A.2)  Soos in die geval met mast. Usui en die Reiki-kode {4.1[D](E.1)} is dit

           opvallend dat daar altyd hierdie ondertoon – van ondergrawing van ‘n Bybelse etiek – geïdentifiseer kan word (sien ook die Sai Baba-effek – C.2 hiernaas).  Want Geller, blykbaar ‘n Jood, is na die terrein van die Bybelse vyand (Arabiere) geverlei … om dáár die glansrykheid van die “eksotiese, dieper, ander wêreld” te ontdek.  Presies dieselfde verdoemende, verglanssuikerde omhulsel van Genesis 3 – se:  … goed, mooi en begeerlik(heid).  Dus:  dieselfde klug waarmee Satan die (moeder-ge)VAL van die mensdom mee bewimpel het! (deurdat dié 2 hul ook na die verkeerde “werf” of “boom” begeef het; vgl. Koos du Plessis se Gebedsliedjie: “Laat my nooit U grond verlaat nie …”).

(A.3)  Soos UFO Quest daarnaas vermeld, is hierdie ‘n werklike, gevalle studie. 

          Wat die noodwendige konsekwensie ontlok:  hoe omvangryk is hierdie verskynsel?  Moet dit dalk proporsioneel gemeet word aan die omvang wat gesinslewe aan die inplof is; waar die kinders aan hul eie oordeel en lot … aan die wolwe – en aan aliens oorgelaat word (m.b.t. TV-programme en -speletjies, lektuur, musiek!!! ens).

       ‘n Ysingwekkende gedagte!  Is dit waarom die wêreld hom so ywerig beywer vir die emansipasie, (grondwetlike) regte, vryhede, privaatheid, soewereintiteit …* van die ontaarde, bedorwe KINDerryk!? (die UNESCO-kwessie, 5.4[A]; ook n.a.v. die Pinochet-saak, 5.4[C]).  Ja, want die wêreld verstaan – saam met Satan – wat Jesus se woorde i.d.v. beteken:  wie nie soos een van hierdie kindertjies word nie, sal die koninkryk van God nooit sien nie!

       M.a.w.:  hier is met die “neutrale/blanko” brein van die kind te doen, wat van nature na vervulling in ‘n “hoër wese” hunker – daardie “sielsleemte” wat met die “(moeder-ge-)VAL” ontstaan het (Gen. 3:1-7; 1.3[A]).  En sodoende is Satan en sy wêrelddirektoraat (Illuminati, demonekrasie, evolusika ens.) volstoom werksaam om hierdie blanko breintjies, en hul hunkering na interaksie met ‘n hoër wese, met allerlei diabolika in te vul.

       Die tydskrif, Epic, Julie ’98, adverteer bv. die volgende musiek-CD“Sandman; Witchcraft:  Recorded between 1996 & 1998 in Israel. [This] is trance music in all its glory, complete with Good vs Evil Indian god inner sleeve and spiritual icons galore … this is the journey for you … the production on this album is professional transcendental indeed!!” (kontekstuele klem). 

       (Is dit enigsins nodig om enigiets verder te sê … behalwe om maar net die hande saam te slaan [… asook, dalk, om agteroor neer te slaan – wat ‘n totale aanslag-mite se m- … Moses]!).

       Veral die jeug word dus onbeheersd deur die “evangelie van demonologie” en alienism verswelg, maar ook op alle vlakke van die samelewing, word die mensdom bedwelm en verkondisioneer met absurde, okkultiesverwante onaardshede (vgl. 7.5).

 (B.1)  So, dié “space brothers” het iets in Geller se verstand/brein ontsluit of

           geaktiveer/geprogrammeer; iets wat met elk van ons verstande ook gedoen kan word – maar … slegs deur dié VVV-wesens!? (vgl. die latere opm.:  “… it can only be on the aliens’ terms”).  Só is dié ET’s dan die sleutel; die middelaar vir die mens om volkome in te wees … in die komende bisarre “Age of Aquarius” – ‘n horri-Babelse “world in union”.

(C.1)  Die sleutelwoord van die hele scenario is weereens – “the [] cosmic

           brain”!  Maar dit kan net geskied as dié ET’s jou brein “programmeer” (d.m.v. meditasie/ hipnose), en jy “inskakel” by dié kosmiese bewussyn … –ding.

       Het ons nie al van so ‘n Geller-effek gelees nie – ek dink in die (“irrelevante” = Spangenberg-isme) Bybel wat ook mos praat van iets soos“towenaars” (Eks. 7:11; Dan. 1:20; 2:2); “voorspellers/sterrekykers/goëllaars” (Dan. 2:2 = kosmosisme); “vals christusse/profete” (Mark. 13:22); die “wettelose … met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders” (2Tess. 2:9-12; Op. 13:13,14).

(C.2)  Slegs as daar betekenisvolle kommunikasie tussen die “cosmic mind” en

          ET’s en die mens bestaan, sal daar vooruitgang/voorspoed … vrede, liefde, harmonie; ‘n Aquarius-utopia wees.  ‘n Scenario wat egter die Supreme Alien en die Openbaring 13-orgiteit sal behels.

Dis ‘n kwasi-kwantumistiese goëlery;  … a real world between thing and thought (vgl. ook die stal van Hegelisme) – soos wat treffend gedemonstreer word in ‘n New Age-publikasie (Odyssey – Jun/Jul. ’95):

“Sai Baba [‘n Tutuïstiese geestes-bra] works on many dimensions simultaneously [sjoe, nou ja-toe]. He is working to bring in the new age. We have all been reincarnated into this glorious age [nou toe nou] when an avatar [Buddha/guru] walks amongst us. He has also taken me back to a past life and shown me that I was a shaman master in an ancient culture. I had the ancient wisdom.

       “There is one story about Sai Baba that always tickles me. A group of  westerners were having a interview [with him]. One fellow from California was wearing a silver ring. Holding it up, Sai Baba asked each person [] to describe the ring. He then blew on the ring.  It turned into a gold ring with a big ruby.

       “Then he said: ‘Swami is very powerful. He has the ability to change all the elements of the universe at will. But to change one of you westerners – that is very difficult!’” (vgl. Capra se aanval op die Christelike etiek – net voor 1.2[B]).

       (Want so oulik as Sai Baba is, weet hy nie nasies/kulture word deur geestesvorste [God sin teenoor Satan sin] beheer en geskei/ge-apartiseer nie = engel van Persië/Griekeland [Dan. 10; vgl. ook Gen. 3:15; 5.1A,B; 6.4A]).

UFO Quest beaam die element van ‘n verdoemend-bedrieglike magic-element soos volg (betreffende die getuienis van ene Whitley Strieber):

“They stripped him [Strieber] bare of all his hidden and suppressed phobias and forced him to confront all his worst nightmares. He concludes his Introduction with these words:

       “‘The visitors are sweeping up form where we buried them under layers of denial and false assurance to deliver what is truly a message from the beyond. There is something more to us and our universe, and it is rich with the potential of the unknown [soetsappige ou Gen 3:5,6-klug]. It will be incredibly hard for us to achieve real relationship with the visitors. But also, I can tell you from experience that there will be wonder. There will be great wonder’” (p.180; toepaslike klem).

[C]  DAAR  word dus ongetwyfeld deur onaardse entiteite met sekere mense –

       Hitleristies- en Geller-istiesgewys – gekommunikeer.  En soos uit bg. ET-boodskap (net voor 7.3[B]) se universele strekking blyk, is die einddoel van hierdie hele scenario – “to aid our brother man on planet Earth – as the new age dawns”, asook om die wesenlike betekenis en waarheid aangaande Jesus en die skepping, “reg” aan die mens te kom openbaar.  En kom ons erken maar:  dié verbygaande ou wêreldjie neem daagliks al meer die gestalte van hierdie “space brothers” se ideologie (‘n Tutuïistiese reënboogdogma) aan – en ‘n Openbaring 13-horri-Babelsheid.

       Dié kwessie word treffend toepaslik deur die volgende grillers beaam:

(A)  “[Having] practised yoga since 1944, [George King] was mentally prepared [in die jare

       ’50 in Londen] when a voice commanded: ‘You are to become the voice of the interplanetary parliament.’  [Out] of this grew the Aetherius Society. [He] became a direct voice medium for the extraterrestrial.

       “One of his contacts was Jesus Christ … [who] emerged from a spacecraft; the Messiah gave him some new teachings called ‘The Twelve Blessings’ to pass on to mankind. The Aetherians use various paraphernalia including a ‘prayer battery’. Two hundred members highly trained in Buddhist mantra and Christian prayer regularly meet, charging up the battery with great prayer energy. In a matter of minutes, this beneficial energy can by directed to any location in the world.

(B)  “[Richard Miller] had his initial close encounter in 1954 … ‘He beckoned me to enter

      the [space] ship … Although nothing had yet been said, the young man radiated a kind of friendliness which put me at ease.’

       “[The] alien commander, Soltec, … explained that their planet, Centurus of the Alpha Centauri system, belonged to the ‘Universal Confederation’, a group of over 680 planets which earned the right to membership by their evolutionary progress. [Miller] was told that, before Earth could become a member, mankind would have to awaken to higher spiritual values: ‘When love of your fellow man becomes established [horri-Babelse demonekrasie], then will the Sons of Light appear and the Kingdom of your God will reign on Earth.’ The ‘Sons of Light’, Miller was told, were what the Bible referred to as ‘angels’.

(C)  “Dr Frank Stranges … [an] evangelist, [] combines the teachings of his faith with the

       teachings of extraterrestrials gleaned from his various contacts [since 1956]. Stranges describes his meeting with Val Thor, a man from Venus, in the Pentagon Building in Washington.

       “The Venusian… was there with the knowledge of American officials who were doing some tests on his clothing. ‘He produced a one-piece garment that glittered as he brought it towards the sunlight streaming through the window … It was held together by an invisible force.’

       “Val Thor was some sort of interplanetary missionary on behalf of ‘the Lord’. He and his kind felt that man had drifted too far away from God and needed some help to get back there. The alien even hinted to Stranges that he might be Jesus Christ” (The Complete Book Of UFOs; pp.146-151; eie toepassing).

Die voorgaande uittreksels bevat dus suiwer, klassieke glo-Babel-isme en veral New Age- en kosmosismiese okkultiek.  En dit kan maklik as versteurde verbeeldingrykheid en versindsels afgemaak word, maar die wesenlike element is dat die universele voorkoms en aard van hierdie gegewenheid aandui dat dit inderdaad van ‘n buite-aardse bron afkomstig is, met ‘n spesifieke universele agenda en doelwit (ook verwant aan Illuminatiese Hegelisme – 6.1[A,B]; 6.4/5).  Dit bewys ondubbelsinnig presies op watter horri-Babelsheid die transformerende, vrede en liefde – “we are one/the world”-behepte mensdom afstuur (NB: Op. 13 ens).

       Ter aansluiting by die meegaande, skryf UFO Quest soos volg:

“Only when we have learned to communicate meaningfully with them [= ET’s] will we be able to raise the veil of secrecy that pervades their operations. Our scientific and technological revolution is helping us accept and even understand some of the manifestations that occur, yet when it comes to psychological events we are overwhelmed and alarmed by their methods and abilities. We have to accept that research in recent years has established that human beings are constantly being abducted, sometimes tagged and/or mentally programmed for reasons which it is often quite impossible to fathom” (p.152)

       (-  wat ook weereens aandui hoedat die akkumulering van kennis en tegnies-wetenskaplike ontwikkeling [… with a little help from Ramtha-friends] verstrengel is in die metafisiese … demonologie).

       “If anything truly differentiates the UFO denizens from us it is their mastery of the mind [tipies Gen. 3:5]. We now have a significant and growing number of testimonies to the ways they have of achieving their objectives by ‘taking over’ certain individuals” (p.175; eie klem/toepassing)

Hierdie gegewens dui dus daarop dat die aanvanklike visuele kontak, van fassinerende VVV- en ET-verskynsels, eintlik ‘n taktiek is -‘n set up job; of ‘n stepping stone, wat moet oorgaan tot die hoofmotief:  kontak op die vlak van die para-psigologiese, telepatiese, alterstaat- en/of die vlak van die onderbewussyn/ hipnose.  Die proses behels dus dat hierdie “ET’s” ‘n verskynsel sal “opvoer” (bv. ‘n VVV-verskynsel) – waartydens die ontvangs/reaksies daarvan by toeskouers gemonitor word.  Dan sal geselekteerde individue; húlle wat dié opvoering “positief” ontvang/evalueer – en nié die Gees van onderskeiding/ waarheid het nie – opgevolg word met ‘n metafisiese kontak

       (= telepatie, hipnotiese kaping ens. Onthou dat daar besin is dat Satan nie ‘n mens se gedagtes kan lees nie, maar sy strategie o.g.v. die mens uiterlike gedrag skoei).

7.4  DIE  EGIPTIESE  P-FAKTOR  EN  MARSMANNETJIES

[A]   AS  ‘n mens die tema van hierdie werk, en veral die gegewens betreffende

        die ET-kwessie in agneeem, kan dit nogal ‘n besonderse perspektief bied op sekere Bybelse gebeure – soos die vroeërvermelde slang se “gesprek” met “Adam en Eva”, asook die kwessie van die “towenaars” van die Egiptiese farao – wat dieselfde wondertekens as Moses kon verrig.  Die antieke Egipte is natuurlik ook bekend vir nog ander “mistieke wonderwerke” – die piramides (vgl. 7.2[B]).  En soos dit haarrysend in 6.5[D] beskryf word, het die Egiptiese piramide selfs op mees sinistêre wyse op die Amerikaanse dollarnoot beland.  Soos in 7.2[B] bespreek word, dui alles dus egter daarop dat die Egiptiese piramides onteenseglik wetenskaplike kennis en tegnieke (én obskure motiewe/simbolieke) huisves wat uit hierdie wêreld, én van die bose is (= 6.5[D]).

       Aanduidings wil dit hê dat die antieke Egiptenare d.m.v. een of ander buite-aardse gegewenheid, dus letterlik wondere vermag het – in meer as een opsig.  Daar is dus iets méér by die piramide-verskynsel betrokke as net bloot vernuftige baksteenleggers en ambagsmanne.  Dit blyk gewis of iets van die paranormale daarmee saamhang. 

       Daar is eweneens grondige aanduidings dat vandag se mens op ‘n soortgelyke effek afstuur – waar menslike vermoëns AANGEVUL sou kon word deur buite-aardse insette … soos in die sin van – “with a little help from ‘friends’, among them [] a 35 000-year-old ‘entity’ called Ramtha!? (Star – 2.3[A]).  Beskou gerus die gegewens soos die sg. nuwe Einstein-era en die “Projek Aqaurius” by die Nellis-lugmagbasis in die Nevada-woestyn i.d.v. (NB: net voor 7.2).   Sodat huidige wetenskaplike kennis ook aanstons ‘n toestand van “onaardse, paranormale aanvulling”; ‘n kwantumsprong gaan bereik (AVT?).

       Soos DOM ook daarna verwys het (1963):  “Science erects barriers of impossibilities. The engineer, like the magician under the eyes of the Cartesian explorer, passes through these barriers by means of what the physicists call the ‘tunnel effect’. He is drawn by a magic attraction. He wants to see behind the wall – go to Mars …” (p.41; toepaslike klem). 

       Ongelooflik “profeties” – dié, “go to Mars” (LW: in 1963 reeds voorsien).  Dit móét ‘n mens DIEP laat wonder (n.a.v. die Nasa-ruimtetuie wat Mars sedert einde 70’s gaan inspekteer/fotografeer het; NB: raadpleeg The Mars Mystery; Hancock, Bauval & Grigsby i.d.v.)!?

       Dis dan ook juis die vernuftige, “niks onmoontlik”-vermoë van die mens (= Gen 11:6), in sowel die antieke Egipte, as in die moderne ruimte-eeuse era, wat ons nou voor die “gegewenheid:  Egiptiese P-faktor“ te staan bring.  Die kwessie van die verstommende tegnologies en wetenskaplike vernuf wat die Egiptiese piramides omhul, het in die middeljare ’90 weer onder die vergrootglas gekom.  ‘n Kenner van die antieke Egiptiese tegnologie/argitektuur sê toe ook in ‘n dokumentêre TV-program (1996) dat antwoorde vir die presiesse oorsprong van dié onverklaarbare, en verstommende tegnologie, “nie in hierdie wêreld gevind sal word nie” – dié antwoorde lê iewers daar bo(in die sterre … by ET’s). 

       Die meegaande Egiptiese piramide-faktor wil dit dan konstrueer dat verskeie gegewens daarop dui dat die moontlikheid nie uitgesluit is nie dat die duiwel sekere onverklaarbare verskynsels – soos dan ook in die piramides vergestalt – kon ge-plant het.  Dit sou dan geskied het in die antisipering van ‘n eindtydse ET-klugspul soos dit tans ontvou.

       Ten einde die betoog vir ‘n “buite-aardse verbintenis” by dié piramides te illustreer, kan die volgende artikel beskou word – n.a.v. ‘n “gesigagtige” struktuur op Mars, wat se vorm aan die gesig van die Egiptiese sfinks herinner: 

“Mars se ‘sfinks’ en ‘piramide’ opnuut bekyk om na ou – én nuwe – lewe in ruimte te soek!”;  “Vrae oor geheimsinnige strukture op [Mars]”;

       “Monumentale ‘strukture’ op Mars se oppervlak het wetenskaplikes al twintig jaar lank aan die gis. Dit is foto’s wat van die ruimtetuig Viking aarde toe gestuur is, en daar word reeds gepraat van die sogenaamde ‘Mars-sfinks’, ‘Mars-piramide’ en selfs ‘n ‘Mars-stad’.  Robert Bauval en Graham Hancock, [skrywers van die blitsverkoper …] glo die teorie van ‘n beskawing biljoene jare gelede op Mars is waar” (Beeld, 08/09/’96).

Dit is, in die lig van die meegaande gegewens, dus glad nie buitensporig om die volgende (Egiptiese) “plant-hipotese” (= P-faktor) te stel nie:

(a)  wetenskaplike en ruimte-tegnologiese prestasies gaan die mens binne die afsienbare

      toekoms in staat stel om ‘n fisieke besoek aan Mars te kan bring (vgl. Nasa se ontwikkeling van ioon-aangedrewe vaartuie vir “diep-ruimte-projekte” – 7.1[D]; asook “Project Aquarius” = net voor 7.2).

(b)  Hierdie besoek sou dan ‘n uiters verstommende “vonds” aan die lig kon bring –

      oorblyfsels van ‘n uiters ontwikkelde en gesofistikeerde beskawing (derduisende jare gelede).

       Maar, bowenal (- en baie voorspelbaar) ook die vonds van dokumentasie en literatuur … identies aan … die ANTIEKE EGIPTIESE HIËROGLIEWE!  Hierdie literatuur sou dan egter (o.m.) inligting bevat wat verklaar dat hierdie wesens derduisende jare gelede betrokke was by die Egiptiese kultuur.

(c)  Dit sou egter ook gegewens kon bevat wat verklaar dat hierdie mistieke Mars-

      bevolking om bepaalde redes Mars moet verlaat het … en hoe te werk gegaan kan word OM MET DIÉ VOORMALIGE MARS-MANNETJIES IN VERBINDING TE TREE.

Lees jy my …?  (… en drie, en twee, en …).  Sodoende sou die mensdom – op ‘n besonders logiese, geloofwaardige en oortuigende wyse ‘n aanknopings- en KONTAK-punt bereik – en van aangesig tot aangesig te staan kon kom voor … “ET”; needemoniteite.  DEUR … tegnologies-wetenskaplike prestasies – wat in ‘n beduidende mate juis deur Satan self gemanipuleer word – vir ‘n verdoemende doelwit … wat verdoemend-ironies deur die mensdom (en veral deur die Kerk) afgelag word …!.

       Om nou die verregaande, buite-aardse gevorderdheid/sofistikasie rondom die die Egiptiese P-faktor verder te demonstreer – 

“Kairo. – Argeoloë het op die Giza-vlakte, bekend vir sy piramides, die grafte ontdek van sowat twintig werkers wat [aan die piramides gewerk het]. Hulle was volgens die wetenskaplikes duidelik nie slawe nie, maar vakmanne wat goeie mediese versorging gekry het. Een van dié vakmanne se been is in ‘n geslaagde operasie afgesit. Knap medici moes daarvoor verantwoordelik gewees het … Aan een van die geraamtes is tekens dat ‘n breingewas verwyder is” (Die Burger 5/8/’98; kontekstuele klem).

[B]  DIÉ  “P-faktor” behels dan dat sekere EntiTeite (demone) die afgelope

        derduisende jare sekere verskynsels, strukture en tekens/tekeninge opstel, of plant.  En in “die laaste tyd” word sekere mense … gelei na sekere plekke toe om sekere bevindings en verklarings te doen.  Bevindings wat die mensdom – wat opgehou het in God glo – gaan meesleur deur ‘n geloof in, en aanbidding van die Supreme Alien …! (Op. 13:3).

       Buiten die voorafgaande “gegewenheid:  Uri Geller” (7.3[B] e.a.), wat as ‘n tipe “P-faktor” gesien kan word, word die spesifieke Egiptiese faktor in dié kwessie ook treffend beaam a.d.h.v. die “George Adamski”-geval, wat in 1951/’52 ‘n “vierderangse kontak” in die Kaliforniese woestyn beleef het:

“… they obviously knew Adamski was a safe contactee and this meeting was set up by them [= ge-plant]. [His] ‘feeling’ was undoubtedly a telepathic instruction to be at a certain place at a certain time … [The] significant point is how these space denizens managed to monitor him, and how many more of us are being monitored without our ever being aware of it?

       (Adamski het toe glo ‘n kamerafilm aan dié ET’s gegee as “aandenking”. ‘n Maand later het hulle die film aan hom terugbesorg waarop foto’s van VVV’s verskyn en wat in “Flying Saucers Have Landed” gepubliseer is. Maar saam in die filmhouer was toe sketse en vreemde simbole – waarvan baie ooreenstem met die antieke Egiptiese hiërogliewe en Phoenisiese skrif. Die “P-faktor” kom dan voorts dáárby ter sprake, as dié bron vervolg):

       “In 1963 Marcel Homet, an explorer and archaeologist … Professor of Classical Arabic at the University of Algiers, published a book about his explorations in Amazonia, ‘Sons of the Sun’ (1963). It describes [] his work at [Painted Rock], near Tarame in Brazil. [The rock] is covered with inscriptions … [At] the back of ‘Sons of the Sun’, Homet gives a set of inscriptions that he says he found during his expedition, together with an almost exact replica of the EYE-SHAPED device that appeared on Adamski’s film-holder.”

        (Die “oog-motief” [gepaard met die piramide] is dan ook baie prominent in die Egiptiese hiërogliewe, en – verbysterend genoeg – verskyn dit ook nêrens anders nie as in die top-hoeksteen van die piramide … op die Amerikaanse eendollarnoot …!?; asook op die Hitler-bunker by Eagle Nest – Nostradamus).

       “Thus we have an enigma. Adamski assumes that his signs are ‘writing from another planet, while Homet discovers them [on this planet]. Maybe they are both. It seems perfectly feasible to me, seeing that the scope for UFO visitations to this planet stretches back to an unknown antiquity, for the signs in Amazonia to be part of a language which is still known to the UFO denizens after a span of say 15,000 or so years, and maybe they expected this intriguing tie-up to occur – maybe caused it to occur – so that the glyphs in Adamski’s film-holder should be corroborated(UFO Quest, p.38-42; kontekstuele klem).

Die bg. hipotese, aangaande die Egiptiese P-faktor (en Mars[-mannetjies]), wat ek omtrent drie jaar vantevore geformuleer het (vóór ek op UFO Quest afgekom het – in die Drakensberg!), word voorts 110% beaam – a.d.h.v. die volgende drie gevalle:

(A)  “The bemused man [Loosley] was treated to a counting session [deur ‘n buite-aardse

       entiteit] in which he was given some basic mathematical sequences of numbers shown by flaring of the holographic image. He was given the numbers of the Pascal triangle, which connects to a universal mathematical pattern … This ‘magic’ number is denoted by the Greek letter phi, and among many other properties it gives the proportions of the Pyramid of Cheops at Gizeh, near Cairo” (p.127,128).

       “These universal truths (the word math is, I believe, one and the same as Maat, the name of the Egyptian god of truth) may have been to establish that the originators of the show had the same rational, logical minds as earthly mathematicians” (p.128).

(B)  “Back in 1982 in the small Suffolk town of Hadleigh a strange thing happened. Mavis

       Burrows, a psychic and healer with no previous artistic ability, ‘received instructions from elsewhere’ to gather drawing boards, pens, coloured pencils and an odd assortment of tin lids, etc., and to compose some wonderful examples of ‘space art’” (p.165).

       “That these drawings were ‘automatic’ (an artistic form of automatic writing) is proved by the fact that the angles between the various lines are often so meaningful. They are in several cases the base angle (just less than 52 degrees) of the Great Pyramid. Often we get exact 30- and 60-degree angles, as well as the 35 degrees associated with Imhotep and the Step Pyramid at Saqqara. Saqqara is the name of the village but takes its name from Saqar, the Egyptian ‘god’ of orientation” (p.166).

       “My view of the Mavis Burrows phenomenon is that we have here something which we may one day understand but which is far ahead of its time. Alternatively, at some time in the future someone will be ‘visited’ by aliens and transported to the drawings’ planet of origin or to its space station so that they can explain what to us is at present quite incomprehensible” (p.170).

(C)  “Robert Charroux (1972) describes his interrogation of a certain Mn. Y, who [] claims

       to have been transported to a planet, in this case Baavi in the Alpha group of Centaur A and B. To convince Charroux that he was indeed under the tutelage of beings from Baavi, Mn. Y Produced extensive documentation – so vast a documentation, indeed, that Charroux is of the opinion that no one individual could possibly have invented, first, the story of the journey to Baavi; second, an almost complete grammar of the Baal language of Baavi; and third, descriptions of inter-galactic spacecraft and more” (p.171 – kontekstuele klem).

Sodoende meld UFO Retrievals ook die volgende insiggewendheid betreffende ‘n beweerde VVV-noodlanding in April 1948 naby Aztec, 320 km suidwes van Denver en in die omgewing van die berugte Roswell-voorval in 1947“Inside the craft some writing was found that had pictorial images, resembling Egyptian hieroglyphics. These [] features do, of course, sound remarkably reminiscent of what we know about the Roswell case, but remember that not even the most dedicated UFO buffs had any knowledge of that affair in early 1950” (p.58; kontekstuele klem).

       Sodoende sorg/máák sekere (obskure) “hemelwesens” dus dat die mensdom stelselmatig, deur intellektuele en wetenskaplike prestasies, asook deur “pseudo-toevallige ontdekkings”, en bevindings ‘n “logiese” vatplek/ aanknopingspunt gaan bereik vir ‘n uiteindelike “volle, formele kontak”! 

[C] HÚLLE  wat (geestelike) oë het om te sien, erken mos nou “outomaties” die

       simbolies-geestelike parallel verbonde aan die bg. gegewens – spesifiek m.v.n. die Egiptiese faktor.  Naamlik:  nes met die slawerny waarin die antieke Egiptiese farao die Israeliete gewurg het, net so wil Satan die mensdom (veral die “geestelike Israel” = wedergebore Christene) – steeds in geestelike gevangeskap en slawerny in-verklug (vgl. ook die apartheidsfaktor i.d.v. = apart van dié diabolies-geestelike slawerny! = 5.1[A,B]; 5.2; 5.4; 6.4 ens).

       Bowenal kan enige imbesiel erken dat die wêreld dan ook juis besig is om presies in só ‘n slawerny in ge-klug te word.  Ons sien egter nou eers die “bedwelmende voorspel” tot dié 666-slawerny.  Dié “voorspel” soos wat dit ook verwortel is in die okkultiese (bv. Eks 7:11), banale en immorele godsdiens van die antieke Egipte – wat nou op ‘n mega-gesofistikeerde en glo-Babel-istiese wyse gepropageer/bedryf word (= NWO/New Age/globalisme/Tutuïstiese reënboë-rillergieë; kosmiese bewussynsteologie; “we are one/the world [in union] …”; Illuminatiese Hegelisme; mammonisme ens).

       Analogies gestel – m.b.t. die bg. “bedwelmende voorspel”:  het jy al gesien hoe die gevreesde swart knopie-spinnekop sy prooi oorrompel?  Die knopie konfronteer sy prooi nie direk nie.  Nee, hy wend ‘n verrassingstaktiek aan.  Hy raak nie aan sy prooi nie, maar met behendige manouvers verstrengel hy die prooi met sy draadwerk vas.  Eers dán sal die knopie die prooi aan een van sy pote ‘n hoeveelheid gif toe dien.  Die prooi is nou magteloos (gepreserveer) en uitgelewer aan die knopie se … genade-loosheid

       Kom ons erken maar:  die hele verglo-Babels-ende, Nuwe Wêreldorde-epog, soos veral in 5.2; 5.4 en 6.4/5 daaroor besin word, is niks anders as ‘n “verstrengelende draadnetwerk” – en ratwerk – van ‘n diaboliese knopie-gedrog nie (= Illuminatiese Hegelisme/mammonisme/NWO).  En wanneer die mensdom vasgenoeg verstrengel is in hierdie “onsigbare web”, gaan ‘n knopiegedierte op ‘n dag ‘n knoppie druk en ook sy finale dosis 666-gif toe dien (… aan almal wat in hierdie netwerk vasverstrengel is).

       Sodoende behels die bg. horri-Babelse bedwelming van die mensdom nóg ‘n kritieke antieke parallel – soos weerspieël is in die “vleispotte van die Egiptiese slawerny”.  ‘n Banalistiese bedwelming waarvoor die volk later bereid was om hulle vryheid weer neer te lê.  Absoluut tiperend van die kragtige, onsienlike “draadnetwerk”, en bedwelmende uitwerking van die 666-gifformule van die “god van hierdie wêreld” (= Mammon = Mbeki – 6.3[A]).  Ja; wat die gifformule van Mammon darem nie alles kan vermag nie …!

       Vandag se “vleispotte van slawerny” en mammoniteit behels dan die veelbesproke verglo-Babel-seringsepog en ‘n diaboliese ver-ban-alisering en sintesefisering van die wêreld soos in veral hfste. 5 en 6 besin word.  Sodoende is die Westerse Christendom reeds in sy fut verlam – sonder ‘n enkele stamp of skoot … waarvan die “nuwe SA’tjie” ‘n sprekende demo(o)nstrasie is …

       Ja-nee; ek’s bevrees om (weer) te moet sê:  selfs ‘n imbesiel kan sien die wêreld raak al meer – “soos dit in die dae van Noag was …”!  Só is die wêreld bestem, aanstons, vir die finale “skielike verderf” – die “mega-666-slawernyskap” van die die opperste farao! (Mark. 13:19; Op. 13 ens).

7.5  PAVLOV  SE  HOND  IS  MET  DIE  MAAN  GEPLA

       (. . .  EN  BOFFIN  SE  MENSE  MET  ET’s)

[A]  DAAR  is ‘n geykte, maar veelseggende gesegde in die betrokke konteks: 

       iemand is uit sy/haar geloof uit geskrik.  Niemand kan stry nie – daar is geldige aanduidings dat die wêreld aan die vooraand staan van die letterlike verwesenliking van hierdie gesegde.  (Dié wat wil stry, hét nie meer ‘n geloof … om uitgeskrik te kan word nie!).  Die (wêrelds-)mensdom gaan dus uit die talryke gelowe, godsdienste en ideologieë uitgeruk word … deur ontsettende, “uit hierdie wêreld”-gebeurde, -verskynsels en -verskyn-sele.

       Veral as mens nou ook ‘n paar van die betrokke verwysingsbronne van hierdie werk geraadpleeg het, besef jy die wêreld stuur onteenseglik al vinniger af op ‘n uit hierdie wêreldse sintesifiseerder (‘n sintese, of ver-eening van al die verskeidenheid ideologieë/godsdienste en kulture).  Te midde hiérvan gaan die ware Christendom dan as die enigste “uit hierdie wêreld-kreature” verklaar word en die groot apartheidsera moet trotseer (5.1[C] 6.5).

       Die (oor-)vloed visuele materiaal en literatuur oor dié bonatuurlike verskynsels en wesens, en dergelike onaardshede, is niks anders nie as ‘n kondisionerings-, indoktrinasie-, propaganda-, en “opvoedingsproses” – om die mensdom subtiel voor te berei en ontvanklik te maak vir die realisering van die … onafwendbare …!

       Soos UFO Quest ook i.d.v. op merk – dood serious daaroor dat selfs hierdie sg. ET’s betrokke is by die “opleiding” van die mens ten einde ‘n “formele kontak” te bewerkstellig:  “However impossible it may appear to us, it has to be conceded that such things can and do happen, and again this would seem to be part of the teaching process to which we are being subjected. We may either learn or we can hide our heads in the sand and refuse to notice what is happening in our midst” (p.184; toepaslike klem).

       (Kan jy nou meer: dat die mens doktrines van duiwels sal navolg, ten koste van die enigste reddende doktrine/“dogma”: die Bybel/Christus-evangelie – Joh. 3:16 ens).

       Daar wag ‘n surprise … vir die ongelowiges:  die Christendom beter begin besef dat hier nié met fiktiewe, verbeeldingrykheid of fantasië te doen is nie!  Dit gaan presies oor wat die vermelde Prophecy-video i.d.v. verklaar – they [ET’s en hul aardse contactees] are psychologically preparing us, setting us up for some ultimate delusion … that’s too horrible to even imagine, as yet!  ‘n Groot rede – of dié rede – vir dié meesleurende, verdoemende klug (buiten dat God/Bybel totaal “uit die mode” en uit die heelal is), is dat die mensdom hul al té gretiglik oorgee aan die Illimunati-beheerde massamedia- en vermaaklikheidsbedryf se diaboliese, breinspoelende propaganda.

       (Dit behels die “sweet surrender”-gees … TV-, sosiale en dergelike banaliteitsgode – pleks dat mense eerder Gods Woord en sy IG-korps/profetiesbegaafdes se woorde oordink … én ter harte neem).

       Een van die groeiende fasette van die breinspoelende voorbereiding vir die uiteindelike “formele kontak” met ET’s, word in die volgende toenemende fenomeen vervat (NB: i.d.l.v. 7.3[C]):

(A)  “Die koms van die helpende engele; Mense kan maar net nie genoeg van hulle hoor

       en sien nie. Dit lyk of hulle ál bedrywiger raak. Terwyl sommige mense nooit gedink het ‘n engel sal aan hulle verskyn nie, doen ander groot moeite om die engele se aandag op hulle te vestig” (Huisgenoot; 25/12/’97; toepaslike klem).

(B)  “Agttienjarige ‘jaloers’ oor maats ‘engele’ sien, vergas hom” (Beeld, 05/01/’99 – ek’s

       bevrees dit kan nié God se engele wees wat só iets tot gevolg het nie!).

(C)  “They are my best friends. My beautiful, divine companions. Zenor is my spiritual

       guide and mentor. Trinia is my second angel and is an asexual being. It has been noted that angels appear to people in the form most acceptable to that person. I see my angels as indistinct, shadowy shapes that are filled with light” (Fairlady, 5 Aug ‘98 – ‘n A+demonstrasie van demonologie).  Ens.

Die onmiddellike vraag wat uit die bg. aanhalings opspring is:  hóé; in watter opsig “help” dié engele mense?  Help hulle mense se verhoudings- en geloofsgroei in Christus en in gehoorsaamheid aan Sy “stem”/Woord/Gees; help hulle in die definiëring/sensitivering van sonde en berou; help hulle in die groei van die gawes en vrugte van die Gees; help hulle met volwassenheid en heiligmaking van die bekering?  Indien nié, is dié engele se “hulp” net om die mens van die wal af in die hel in te help!

       Nog ‘n toepaslike en baie veelseggende perspektief op die meegaande ET-kondisionering-proses, is aangebied in Die Kerkbode (19/10/’97 deur Danie du Toit): 

“Daar word dikwels gesê dat, van al die kunsvorms, film die werklikheid die kragtigste weerspieël”.

       “Die werklikheid kan natuurlik op verskillende maniere weerspieël word. Die vraag is: waarom is die betrokke genre [wetenskapfiksie] tans so gewild?

       “Een rede moet gevind word by die wydverspreide paranoia in Amerika oor besoeke van sogenaamde ‘aliens’ []. In een van sy onlangse boeke – The demon haunted world – wys die sterrekundige Carl Sagan daarop dat [] ruimtewesens skynbaar die plek inneem en die funksie vervul wat vroeër aan spoke en demone toegeskryf is.

       “‘n Vreemde potpourri van wetenskap en kwasi-wetenskap, religie en pseudo-religie, geloof en bygeloof word opgedis en aan miljoene gretige kykers en lesers voorgehou” (kontekstuele klem).

[B]  DIE  afmetings wat die ET-manie en sy propaganda-/kondisioneringsproses

        al in sekere kringe aanneem, word in die volgende uittreksel geïllustreer (uit ‘n studie oor hierdie onderwerp van Lewende Waters Bediening):

       *  Captured Alien: “My Forehead Has a Message That Gives Eternal Life …;

       *  Maria Sanchez Kidnapped To Breed With Space Creatures Pets;

       *  Psychics Are Terrified: “We Can’t Stop The UFO Invasion!”;

       *  Protect Your Family: “What You Should Do When The Saucers Land In Your

          Town”;

       *  How To tell If You’re Already Controlled By The Invaders.

Nog ‘n klassieke demonstrasie, om ‘n duidelike beeld te vorm van hoe ver die wêreld gevorderd is vir die aanbreek van sy slottoneel (rondom die fiktief-mistieke “eindtydse wêreld-Babilon”), is in die volgende vervat:

(A)  “Acapulco, Mexico – Extraterrestrials are secretly abducting humans for use in hybrid

       breeding experiments and inserting implants into their bodies, UFO experts said yesterday at the Second World UFO Congress” (The Star; 08/12/97)

 (B)  “Some human beings, maybe many throughout the world, are marked for purposes

        we can often only begin to guess at [vgl. die “P-faktor” i.d.v. – 7.4]. In the case of the young man Antonio Villas Boas, … there seems to be real evidence that he was ‘forced to have sexual intercourse with an alien female” (UFO Quest; p.176).

Let op hoedat die mensdom, vir feitlik ‘n geslag lank nou al kondisionerend bedwelm word deur hierdie kwessie rondom ET’s en die paranormale – byvoorbeeld:  The X-Files; UFO Diaries; Dark Horizon; Psi Factor; Earth: The Last Conflict … afgesien van die talle soortgelyke TV-programme/rolprente, publikasies.  Hierdie etiek rondom die bo-natuurlike (“wonderwerke” – Mark. 13:22) word veral ook deur populêre musiek, “speelgoed”, kinderlektuur, TV-speletjies en kinderprogramme bemark … INTENSIEF gepropageer/verkondisioneer.

       Inderdaad bied UFO Retrievals dan ook die volgende insigwekkendheid i.d.v. aan:

“In 1980, when invited to address leading UK politicians about UFOs, I had the chance for some snatched conversations with key figures (including a former prime minister who asked not to be identified). Two separate sources told me that an ‘education programme’ was under slow development and that movie producers were being unconsciously involved to help reassure the public that we could survive alongside alien visitors.

       “[Two] years later when Steven Spielberg’s ET, with its cuddly alien imagery, began to entrance the world, I did remember those curious words. If there was any substance to what I was told, then Spielberg’s prior interest in UFOs was simply utilized without his knowledge” (p.96).

‘n Treffende toeligting van die meegaande propaganda-epog word vervat in bv. die volgende (so ‘n half-komieklike geval van ‘n foto – met die volgende byskrif):  “Kinders bekyk ‘n model van ‘n ruimtewese wat in die internasionale museum en navorsingsentrum oor vreemde vlieënde voorwerpe [] in Roswell, Nieu-Mexiko, uitgestal word” (Beeld; 18/06/’97 – n.a.v. die berugte “close encounter” 1947 aldaar; toepaslike klem).

       Daar is ooglopend geen nuuswaardigheid hoegenaamd aan dié aanbieding nie, en ofskoon die bg. “model-ET” as fiktief aan die kinders voorgehou word, word hulle nogtans deur die totale lewens- en wêreldsetiek verkondisoneer – o.g.v. die evangelie van evolusika en die kennis-big bang – dat ET’s uiteindelik tog ook ‘n realiteit is –

      (sodat hierdie “model” dus net sowel reëel kan wees – en is dit nie dalk nie!?  So … wat is nou feit/waarheid en wat is bisar/fiksie!? … maak dit uiteindelik saak!?).

       Die vloed fiktiewe projeksies, animasies ens., asook die stook van gerugte uit sinistêre instansies, dien as ‘n kragtige kondisioneringsmeganisme.  Betreffende die aanwending van (verwarrende) propagandisme, gerugte, rookskerms en disinformasie-bedrywighede deur sekere owerhede (… se [onderwêreldse] owerhede …) – die volgende toepaslike uittreksels:

(A.1)  “[Documents] about a mythical ‘Project Aquarius’ were given to another American

         ufologist [Bill Moore] by vague intelligence sources. Moore’s astonishing admission of his small part in this disinformation process was a brave act. Any amazing ‘secret’ documents mysteriously finding their way into the public domain now must be considered suspect. Of course, maybe that was the whole point: if you get even ufologists to distrust what seems like red-hot documents, then how seriously will they take any real files that leak by chance into the public arena?” (UFO Retrievals; p.130).

       (Die volgende UFO Concealment-aanbieding, geskied teen die agtergrond van ‘n VVV-voorval in 1989/’90 bokant Brusel, België, wat duisende ooggetuies en honderde beëdigde verklarings behels. Die Belgiese lugmag het die VVV’s probeer onderskep sonder enige effek. Talle radarposte wat deel van Navo se radarnetwerk vorm – het die aktiwiteite geregistreer. Later toe die outeur die voorval navors, is dit aan hom gestel dat geen verklaring vir die verskynsels gegee kan word nie; dat dit gevolglik van geen belang deur die owerhede geag word nie – en in effek dus as non-existent beskou word):

(B.1)  “[Despite] these phenomena being classified as non-existent, any enquiry to see

         past reports was covered by the Public Recors Act, and subject to a 30-year ban on disclosure. The evidence indicates that these agencies [NATO, NADGE, UN, CIA, FBI …] are conspiring with each other in a deception of massive proportions.

       “I can appreciate that it is the duty of any defence organization to protect its own sovereign state [], but what now concerned me was what are we being protected from? I was advised that I would find [the authorities] apparently co-operative, but in reality cleverly obstructive.

       “What is perplexing, therefore, are the claims by these defence ministries that these entities are not hostile. If it is not known what they, are, how can they possibly be construed as not being hostile? The only possible deduction from this, therefore, is that these ministries know what these entities are, and their covert attitudes must indicate a degree of involvement.

       “It can only be, therefore, that, as all known hypotheses have been considered and rejected, these phenomena are not of this Earth and are known to the American and British governments.”

Die weldeurvorsde UFO Retrievals verklaar ter aansluiting i.d.v. byvoorbeeld:

“The idea that the authorities do know the truth is, in a sense, the greatest story never told – the terrifying reality that supposedly underpins everything extraterrestrial, from vague lights flitting about the night-time sky to spectacular sightings that make Lurid headlines …

       “You see, once, long ago [Roswell; 1947] (and perhaps several other times since), the leaders of this world captured the indisputable proof: they got bits of a spaceship, or even an entire machine. In some versions of the story, they also procured alien pilots, both alive and dead. This shocking, yet profound, reality is being withheld from public awareness for reasons that someone, somewhere, has decreed to surpass our world-wide and seemingly self-evident right to know” (p.7).

       “Indeed, the bottom line really is: why the secrecy now? The fact that silence still prevails – or rather that the absurd weather balloon theory is adhered to – is the most serious argument that something extraordinary – secret even now – was involved in the Roswell crash. [Whatever] happened at Roswell clearly still has massive security implications and there seem precious few things that one can think of, other than the real crash of an alien spaceship that might begin to qualify for that sort of extensive and longstanding classification” (p.53,54).

In ‘n bepaalde opsig is iets drasties aan die gang in die lig van ‘n vloed teenstrydighede en geheimhouding deur regerings soos veral Brittanje en Amerika.  Dit bevat dus óf ‘n absurde klugspul – die regerings (of iemand/iets wat húlle regeer) weerhou opgeefsels/verdigsels van die mens; óf iets werkliks “uit hierdie wêreld” is by dié kwessie ter sprake. 

       Die skeptiese leser van dié onderwerp moet dalk tog van die betrokkeUFO-bronne self ondersoek om te besef watter omvattende, deeglike en dokumentgestaafde navorsing dit bevat.  Die onafwendbare gevolgtrekking wat daaruit gemaak moet word, is dat – as dit dan nié oor werklike ET’s en VVV’s handel – dan moet dit steeds iets uiters … “uit hierdie wêreld”-misterieus behels; iets wat al verskeie mense se “misterieuse verdwyning” tot gevolg gehad het! 

       Ek sou graag hierdie betrokke kwessie – as die Here so wil – in nog ‘n publikasie wou opvolg, want ek volstaan daarby dat dié volkome geheimhouding en omstredenheid, uiteindelik gepaard gaan met die Illuminati-gegewenheid; die 666-slottoneel (Op. 13) van hierdie bedeling asook die meegaande wonderwerkende vals christusse.

       Om dalk net ‘n breër perspektief op die hele geheimsinnigheid te werp – wat natuurlik voorts deel vorm van die “verskrikkingselement” soos vervat is in die veelbesproke Hegelistiese wêreldkomplot, sou dit wenslik wees om ook net volgende aan te bied (UFO Retrievals):

“Even the ultra-secret NSA (National Security Agency), with satellite tracking systems the envy of the world, has hundreds of files on UFOs, but it refused to release them, even when taken to the highest courts in the land by FoI (Freedom of Information Act) activists between 1979 and 1982. That this refusal may have simply been tied to its desire not to reveal methods of tracking is rejected when we see that it even refused to reveal the content of messages without any reference to how such messages were intercepted. Indeed, a top-security-cleared judge who oversaw the NSA’s case was not even allowed access to the documents. All he got was a 21-page statement justifying why they had to stay secret; that statement itself was then classified top secret and covered up!” (p.128).

       “[Dr Robert] Sarbacher was a brilliant man … consultant to the American government’s research and development board and later chairman of the prestigious Washington Institute of Technology. As early as 1950 he told a top Canadian scientist, Dr Wilbert Smith, in a private meeting, that UFOs were ‘the most highly classified subject in the US government’, beating even the H-bomb by two points” (p.167).

       (M.b.t. die mega-sekure lugmagbasis, Nellis in die Nevada-woestyn): “‘Dreamland’, by the way, is supposedly the name given to Area 51 by its workers, because the things you can see in there are an aviation expert’s equivalent of heaven (p.171). Indeed, think about it. The US government may be very happy to let wild stories about alien spaceships do the rounds, so much so that they could even be tempted to feed bogus documents to ufologists. It would know how absurd such stories sound to most observers. This just might give them leeway to fly secret aircraft, which, if seen, would be written off as UFOs!” (p.173).

       “No government could hope to hide this news forever. There are always going to be death-bed confessions from scientists, people braving security regulations to ‘tell the world the truth’ and the occasional official slip up. So how do you prevent these things from leaking and gradually convincing the world? You help ufologists make their subject appear even more ridiculous than it is. A few dubious-looking documents that express bisarre features of the cover-up, quite conceivably based loosely upon the truth. Before very long, the UFO movement will strangle itself by making claims so absurd that nobody outside the field believes anything any more” (p.176,177).

Beskou die volgende uittreksel i.d.l.v. die voorgaande:

“Bob Oechsler appeared to be a highly qualified space technician, previously employed on many projects by NASA. He [] think it was possible that the fact that he was allowed to release this information was all part of a plan, and quite intentional. [Keep in mind] that the phenomenon we are dealing with is intelligent in the extreme. They are possibly correct in al that they say, but this could be intentional disinformation, or even part of a conditioning programme for the acceptance of this phenomenon” (UFO Concealment; p.106,107).

Moet hierdie obskure geheimhouding nie regstreeks verbind word met die feit dat dié kwessies juis met demoniteite en okkultisme verband hou nie – Ramtha-gede!?

[C]  ‘N TREFFENDE  demonstrasie van die uitwerking en noodwendige    

        eindkonsekwensie van die toenemende wetenskaplike wonders eendersyds, en andersyds die kondisioneringsproses van ‘n ET-etiek en -okkultus waaraan die mensdom onderworpe is, verskyn toe ook in Beeld (23/06/’97):  “TV laat mense in VVV’s glo; Die vervagende skeidslyn tussen vermaak en TV-nuus is besig om mense se geloof in vreemde vlieënde voorwerpe te beïnvloed.  Opnames toon dat een derde tot ‘n helfte van volwassenes in die VSA in die bestaan van VVV’s glo.  Nog ‘n derde is onseker.”

       Die ET-manie word met die geringste moontlike verskoning by elke moontlike geleentheid ingesleep.  In (bv.) die rolprent, The Rock wat in 1996 uitgereik is, spil die punchline eintlik om sekere hoogs geklasifiseerde inligting van die Amerikaanse geheimediens, soos wat éintlik die “waarheid” van die sluipmoord op JF Kennedy behels, en (natuurlik) oor ‘nverslag en bewysevan ‘n noodlanding van … ‘n “buite-aardse ruimtetuig en sy passasiers” (vgl. die bg. Roswell-verwysing).  Daar is bitter min “vermaak” wat nié meer, in een of ander opsig, om die mistieke en buite-aardse spil nie, of een of ander aspek daarvan betrek nie.

       ‘n Treffende demonstrasie van hoe hierdie onaardse, ET-etiek die samelewing al deurgesuur het; aangevuur deur die mens se onblusbare aptyt daarvoor, is dan ook in die volgende artikel vervat,  “Hollywood laat kykers meer reik na die sterre”:

“New York. – Wetenskapfiksie is vanjaar koning op die silwerdoek. Benewens die heruitreiking van die Star Wars-rolprente is nog nege wetenskapfiksie-prente tans op die kringloop of op pad.

       “‘n Mens kan nie meer van ‘n genre praat nie. Deesdae neem wetenskapfiksie enige moontlike vorm aan en ontaard soos die vreemde wesens op die skerm. Hul tentakels is oral. Die mensdom en die rolprentbedryf se dors na futuristiese sprokiesverhale kan nie geles word nie. Twee van die grootste prente in die rolprentgeskiedenis is wetenskapfiksie-legendes …” (Kalender; bylae tot Beeld – 08/10/’97).

Ek’s bevrees, dus; die mensdom besef nie dat hulle besig is om in ‘n bisarre kosmiese bewussyns-rillergie;  in ‘n intergallactic, Aquarian brotherhood of alienism ingekolk te word nie (ook alienism m.b.t. vervreemding van die [W]aarheid).

       Hierdie tragiese, bedwelmende, waansinlike verwarring, dwalinge en misleidinge waarin die mensdom versink, word treffend uitgebeeld deur die volgende Beeld-artikel (oor die film: “‘The X Files’ ‘n religieuse soektog?”):

“[Kan] die mens rus vind onder die ban van banaliteit? Is dit genoeg vir ons dat daar nie meer gepraat en gedink word oor iets vreemds, of groots, buite onsself nie? Kortom, kan die mens leef sonder die transendentale, dit wat hom radikaal buite homself neem? [nee! = die geestelike leemte wat die val veroorsaak het!]. Waarskynlik nie, en dit is waarom die X Files dié TV-fenomeen van die negentigs is.

       “Dis teen hierdie tyd ou nuus dat eeuwendings gewoonlik met oplewings in geestelike en artistieke skeppings gepaard gaan. Vir diegene wat gedink het die rasionale erfenis van die Verligtingsfilosofie het vir altyd klaargespeel met die mens se religeuse impuls, moet die sukses van hierdie reeks sekerlik ‘n nare skok wees.

       “Want die tog waarop Mulder en Scully is, is in wese ‘n religieuse soektog. Waarom? Omdat die belangrikste element in die reeks niks anders as geloof is nie – die geloof in waarheid(!?) en in die radikaal transendentale verskynsel van buite-aardse lewe. Mulder het selfs ‘n plakkaat in sy kantoor wat lui: ‘I want to believe’ [ja Here … siestog].

       “Wat God nog honderd, selfs vyftig jaar gelede vir mense gedoen het, doen buite-aardse lewe en die bespiegeling daaroor vir die mens in die laat twintigste eeu. Dis die een universele debat van ons tyd waaroor almal ‘n mening het. Maar oor die bestaan van God praat niemand meer nie.

       “Chris Carter verstaan hierdie spel goed en daarom gaan hy nog ‘n stappie verder in The X Files: The Movie deur nog twee oeroue teologiese vraagstukke (waar kom ons vandaan en waarheen gaan ons?) aan die orde te stel. Eintlik is hierdie twee vrae een. Want die een wat kan sê waar ons vandaan kom, kan ook sê wat ons metafisiese bestemming is” (eie toepassing en klem; sien 1.1; 1.3[A]; 1.4; 2.1; 2.3 ens).

[D]  SO  raak die mens vasverstrengel in ‘n gerekenariseerde, kuberruimte-

       kultus.  Die pseudo-tegnologie neutraliseer die mens se passie vir hul Skepper en medeskepsels en bedwelm hulle met ‘n gees van ‘n astralistiese “EK”-ingekeerde passiwiteit.  ‘n Superkuber- en elektrotegnologie “MAAK” dat die mens al meer “ont-mens” word.  Dis in meer as een opsig dat die mens ‘n “virtuele entiteit” raak, soos ene ds. Mollie Moorland dit stel (7.7).  Mense hoor – regtig “HOOR” – mekaar al minder.  Want die mens se welvaart en lewensvervulling word al meer bepaal deur die mate van verbinding wat hy met die fisika-“brein” het.

       Die mens se geesteswelstand versink in ‘n wasige en waansinnige moeras van postmoderne, relatiwistiese mistiekheid weg – “onder die ban van banaliteit” – met geen waaragtige, geloofwaardige en reddende geloofvastheid en geestelike sekuriteit nie.  Die voorgaande gedagtes word ook treffend deur die volgende artikel beaam:

“Dié skermbeskermers help soek na lewe in heelal; Enigeen met ‘n rekenaar en toegang tot die internet kan deesdae help soek na intelligente lewe in die heelal. Dié soektog behels bloot om deur die internet met ‘n hoog aangeskrewe organisasie (!? – MiBgeid) kontak te maak om ‘n skermbeskermer af te laai wat, pleks van bloot mooi prentjies wys, in stil tye radiodata op die rekenaar sal verwerk.

       “Die radiodata word opgevang met ‘n reuse-radioteleskoop by Arecibo in Porto Rico. Die skottel van 330 m in deursnee het die agtergrond gevorm vir die openingstonele van die rolprent Contact. Die astronome het toe besef as die data in klein stukkies opgebreek word en duisende rekenaars op die internet ingespan kan word, vorm dit ‘n aantal virtuele superrekenaars” (Beeld; 29/05/’99 – ‘n besonders tiperende kombinasie van ons histeri-tyd: kuber-banaliteit en alienism).

Die kwessie betreffende die kondisionerings-, breinspoeling- en propagandaproses rondom die hele ET-epog, word hiernaas ingrypenderwys toegelig wat dan ook aantoon hoe die hele postchristendomlike wêreld-orgie-tyd in die okkulte verstrengel is: 

“New Age theorists believe that their Plan [= NWO/eindtydse Babelonika] can succeed only if they reach the public with enough propaganda. HG Wells, whose book The Open Conspiracy is much admired by today’s New Age elite, stated, ‘The open conspiracy must begin as a movement of  explanation and propaganda.’ Alice Bailey, head of the Lucis Trust [= vertrou op Lucifer], has told her followers, ‘It must be remembered that the forerunner of all movements which appear upon the physical plane is an educational propaganda’”  (Dark Secrets, p.49; eie klem/toepassing).

Teen die agtergrond van die bg., merk UFO Quest soos volg op (- n.a.v. sy voorgaande opmerking, “… there may be quite a real world between thing and thought”):  “Now, if this is so – and I believe that something like it can occur – then how can Homo sapiens join this ‘college’ of space races who have such things at their command unless they are led to experience them eventually to become convinced by familiarity that such things can and do exist?” (p.179; kontekstuele klem).

       Ja-nee ek’s bevrees – SÓ is die mensdom besig om afgerig/verkondisioneer/ ge-educate te word om hulle telepatiese, transendentale en psychic potential te ontwikkel, om op hierdie ruimtewesens (demone) se dimensie/frikwensie in te tune … om uiteindelik “volle kontak” te bewerkstellig!  Soos UFO Quest i.d.v. opmerk:  “Those most likely to be the willing or unwilling recipients of space writings, etc. are people already partly tuned into the subtler vibrations of the cosmos” (p.14 – wat die deurlopende kosmosistiese tema dus treffend parafraseer). 

       Die mens se totale persepsie van ‘n godheid en saligheid is ingebuig op ‘n soort mistieke, superkosmiese gegewenheid; “alternatiewe” bena(r)derings, dissiplines en “dogmas”.  As mense nie meer deur God en sy Woord/Gees geleer wil word nie, gáán hulle noodwendig deur die vermomde leuenaar (Satan/engel v.d. lig) en sy verdoemende doktrines gekondisioneer (onderrig/ afgerig) word (nes met Pavlov se hond [F] hiernaas).  Dis dan ook teen dié agtergrond dat die volgende waansin geëvalueer moet word:

“[During] the long, slow apprenticeship that will precede our graduating to the guilds of the ‘Space Federation’, we can expect many more odd and curious encounters with many things we do not understand. It will be a painful process and both scientists and political-cum-military powers will have to abandon entrenched power struggles and become humble before the ‘Lords of the Heavens’ before it [formele kontak] can truly happen” (UFO Quest; p.177; kontekstuele klem) –

       (waarin die veelbesproke verglo-Babel-seringsverdoemenis ook duidelik uitstaan – vgl. 5.2; 5.4 i.d.v. = die film: Star Wars; The Phantom Menace; Julie ’99 – waar die mens gedurig voor buite-aardse “lords”-gedrogte moet buig vir oorlewing …).

Die mensdom is psigologies en geestelik ryp om gepluk te word deur Markus 13:22 se wonderwerkende vals christusse asook die Openbaring 13:13-dierasie.

[E]  Dis asof die talle verskynsels – soos die opspraakwekkende Roswell-geval

        (Nieu-Mexiko; 1947) – vir die wêreld verberg moes word, omdat die mensdom tóé nie die realiteit daarvan sou kon “verteer” het nie.  Soos DOM dit in nog ‘n verwante opsig stel:  “The real destiny of humanity is something that ordinary men could not conceive of and would be unable to stomach if they were given a glimpse of it.”  Buiten die voorafgaande TV-programme, die SETI-program en vermaaklikheid, is die propagandistiese en kondisionerende oorvloed van materiaal oor die ET-epog onuitputlik.  Byvoorbeeld die volgende:

(A)  “When ET phones home we’ll be listening in; The search for extra terrestrials gains

      scientific respectability this year with the launch of a number of projects which will eavesdrop on radio frequencies emanating from the stars. With the technology now available, radio telescopes on Earth are sensitive enough to detect weak signals no more powerful than those leaving Earth from radios, televisions and telephones …” (The Star; 01/08/’92);

(B)  “Scientists are working on a plan to address how Planet Earth should reply if Nasa’s

       super-sensitive radio receivers pick up an intergalactic call. [He] said that people around the world should play a part in determining the message’s content … “ (Citizen; 02/09/’92);

(C)  “Het die Suid-Afrikaanse Weermag 25 jaar gelede – net soos die Amerikaanse

       regering na bewering 50 jaar terug [vgl. Roswell-geval] – die landing van ‘n vreemde vlieënde voorwerp probeer toesmeer? 

       “Willem Breytenbach het die plaas Braeside in die distrik Blinkwater naby Fort Beaufort in die Oos-Kaap besoek om uit te vind wat presies op 27 Junie 1972 daar gebeur het toe ‘n boer en die polisie op ‘n VVV geskiet het” (Beeld; 1997);

(D)  “Mens se poskaart aan ander wesens; Na amper 10 miljard km en 21 jaar in die

       ruimte raak die seine van die ruimtetuig Pioneer 10 nou baie vaag.

       “Die tuig wat op 2 Maart 1972 gelanseer is, is die eerste mensgemaakte objek wat ons sonnestelsel verlaat het en tans die verste sodanige objek van die aarde. Die ruimtetuig wat die eerste ‘poskaart’ van die aarde dra – aan wie of wat dit eendag ook al sal oppik uit die ruimte – is aanvanklik ontwerp om net op ‘n reis van 21 maande te gaan” (Beeld; 07/04/’97).

Na aanleiding van dié lg. artikel, net die volgende opmerkings:  (a) verraai die “sal” in – “wie [] dit eendag ook al SAL oppik”, dalk ‘n ontsettende kriptiese profesie?; (b) waarom dié spesifieke gegewens spesifiek NOU weer ter tafel bring?; en (c) ja, wat verhoed Satan om nou – AAN DIE HAND VAN hierdie einste “Pioneer 10”-scenario – die mensdom skielik werklik met ET’s (nee: demoniteite) in verbinding te bring?  Dit sou darem ‘n ideale, geloofwaardige aanknopings- of “kontak”-punt wees … maar hy wag net vir die regte oomblik (… do you read … And counting…!).

       Nou … liewe mede-Christen, bogaande gegewens is nie (asseblief: NIE!) iemand se verbeeldingsvlugte nie.  Dis, ek’s bevrees, GEVALLE STUDIES!  Veral ge-VAL-studies – soos o.m. in dié Skrif vervat:  “Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van duiwels aanhang” (1Tim. 4:1).  Laat dit ons mekaar egter oproep om dan nié afvallig te word van die geloof/[W]aarheid nie, maar te volhard … tot die einde toe (die gesonde leer te verdraen verkondig; tydig en ontydig, des te meer die dag nader kom – 2Tim. 4:2-4 ens). 

       Want:  “[Goddelose] mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het … dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken … deur die geloof in Christus Jesus” (2Tim. 3:13-16 – OV).

[F]  DAAROM  ook besonders opvallend dat juis talle vooraanstaande leiers en

       ander wêreldfigure/“rolmodelle” – wat dus besonderse omvangryke, kondisionerende en propagandistiese invloed op die massas, wat opgehou het in God glo, uitoefen (NB: 7.2[C,D]) – gekonfronteer is met sulke eerste tot derde, vierde graadse ET-verskynsels!?  En dat baie van hulle, soos die Clintons, kosmosisties/New Age-geöriënteerd is.  Eienaardig nè!

       (… dat jou lewensetiek en godsbeskouing blykbaar verband kan hou met hierdie fenomeen en sy nasleepsels; vgl. bv. 5.2[D] waar pres. Clinton guru’s raadpleeg ens).

       Dié kwessie, dat die wêreld se prominentste gesagsfigure en “rolmodelle” deurgaans ‘n postmodernistiese, Neo-Babilonse, Hollywood-genre en ‘n Aquarius-okkultus voorstaan – laat dit blyk of hulle ook ‘n universele leermeester/afrigter, of/en “kondisioneerder” het … wat hulle denke so saambind; en hulle in ‘n vergrysende, onaardse glo-Babels-heid inverswelg

       (= “God het hulle gedagtes so gerig dat wat hulle doen, volgens sy bedoeling is: hulle het een en dieselfde doel voor oë [= NWO/Babilonse hoer] en hulle stel hulle koningskap tot die die dier se beskikking totdat God sy woorde in vervulling laat gaan het” – Op. 17:17).

.      In dié konteks raak UFO Quest die volgende heeltoepaslike komieklikheid kwyt“I looked at my dog Boffin the other day and suddenly realized a great truth. Boffin does not want to go to the moon. Only humans have the wish or the potential to get off this planet and seek other worlds. I saw just what this could mean. Deep within us we must have the desire to return whence we came” (p.178).

       Ja wel, soos lg. bron dit voorts stel:  “Boffin” wil eintlik niks anders doen as om maar net ‘n hond te wees nie.  Maar dan weer:  dit lyk tóg of honde ook geïnteresseerd sou wees om die maan te besoek, aangesien hulle soms “met die maan gepla” lyk.  Ewenwel; dit is mos ene Pavlov met sy beroemde kondisionerings- en breinspoelende tegnieke wat onomwonde gedemonstreer het dat honde met hierdie tegnieke sekere gedragspatrone ingeprogrammeer kan word – dat hulle selfs on-hondelikse gedrag kán aanleer.

       Net so is hierdie kondisioneringsbeginsel van toepassing op die mens – by wyse van o.m. propaganda/kondisionering en subtiele (media-)hipnotisme ens.  En ek’s bevrees die mensdom herken nie dié wysste, sluwe boffin wat hulle ook kondisioneer/afrig om die onmenslike, onaardse; die “against Nature and against God” (DOM) na te jaag nie. 

       En dan’s dit ook onbetwisbaar só:  die mens het voorwaar  – “… the desire to return whence we came”, maar dan is dié hunkering na ‘n herstelde geestesband met ons Maker en sy goddelike paradystoestand – na die:  “… en dit was baie goed”-toestand (Gen. 1:31).  Want dat die wysste boffin in die skepping, Satan, ook die mens se kop met sekere slinkse kondisioneringstegnieke kan kaap, is ook eenmaal nie te betwis nie.  Daarom dat die Woord (so “irrelevant” soos Spangenberg-isme dit afmaak) dié kwessie ook treffend soos volg aanspreek“Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige [kennis-klug-]mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes [wat deur Satan afgerig/gekondisioneer is] moet nuut word; lewe [= keer terug] as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is …” (Ef. 4:22-24).

       Want ek’s bevrees, die Bybel se ander uitdrukking in hierdie verband, het in ‘n half-letterlike opsig ook betrekking op die neiginge, “gees” en denke/ bena(ar)derings van ons tyd – nl.:  ‘n hond keer altyd terug … na sy eie braaksel toe.  Ja, die wêreld is aan ’t terugkeer, helaas, na ‘n toring-van-Babel-tipe … ‘n deurmekaargekarringde moraliteits-, en riller-gieuse braaksel (5.2; 5.3).  En terug na ‘n toestand – van …

7.6  DIE  BISARRE  NOAG-FAKTOR  (EN  DIE  “WEGRAPING”)

[A]  WAAR  dié werk aanvanklik rondom die sogenaamde “moedervraag” besin –

       die begin, en veral die gnosis-klug daaraan verbonde – is dit noodwendig so dat dit dan ook nie los kan staan van sy keersy, die “omega-strydvraag” nie (sien ook 3.4[C,E] 5.5[E,F] i.d.v).  Die kosmosisme met hul verhelderings- en wysheidsokkultiek, wat mega-misleidinge bevat (met inbegrip van astronomiese Gen. 3:5-luisterrykheid), is die Kerk se grootste bedreiging in “die laaste tyd”.  Veral as mens deeglike navorsings soos die betrokke UFO-bronne onder oë neem, besef jy dat daar agter die skerms met haarrysende projekte gegoël word, wat met ondenkbare pseudo-wyshede gepaard gaan – en dalk nog met die hulp van “uit-hierdie-wêreldse” vriende (demoniteite/ET’s … 35 000 jaar oue Ramtha-gede …).

       Want histeries genoeg is dit nie so seer growwe morele, of “10-gebooie”-sondes nie, maar ‘n “beter-as-God-wetige” KENNIS, wat die wêreld op sy Armageddon teen God laat afstuur.  Dis benewens dan nog die bykomende druk en verskrikkinge rondom kwessies soos Illuminatiese Hegelisme, glo-Babel-isme, mammonisme, die reënboë-rillergieë, asook die “groot verdrukking” en natuurrampe.

       Een ding betreffende “die einde”; die eskatologie, of die scenario rondom die FINALE verskyning van Jesus Christus, wat met “astronomiese sekerheid” gesê kan word, is … dat jy NIE kan sê wanneer Sy koms is nie.  Ten minstenié ‘n “dag” en ‘n “uur” sal kan bepaal nie (Matt. 24:36).  Wat ‘n mens natuurlik reeds by die eerste strydvraag bring, naamlik:  impliseer Jesus dan hier (Matt. 24:36) dat – terwyl ‘n mens nié die “dag” en “uur” sal kan bepaal nie, ons egter WEL die jaar, maand … week, sal kan bepaal!?  Of, ten minste die laaste seisoen/fase/geslag – sewe jaar?

       Die hele kwessie van die eskatologie is egter ‘n tameletjie waarmee verskeie teoloë al lelik klei getrap het.  Dit verg slegs om in gedagte te hou hoeveel nugtere, gesaghebbende teoloë en groepe die “finale koms” van Jesus al neergepen het … en ons steeds “aan dié kant” van bestaan is, om ‘n aanduiding te kry van hoe omstrede en verwarrend hierdie onderwerp kan wees.

       Dis egter om dié rede dat ek glo dat die veelbesproke “slottoneel” van die wêreld pertinent geken en ge-merk sal word deur spesifieke Bybelse SLEUTEL-begrippe – soos veral rondom Openbaring 13 geprojekteer (… dat jy nie sónder die mark; ag: “die merk” {Mbeki = 6.3[A]} sal mag koop/verkoop nie – die “merk” [wat dit ookal gaan wees] gaan dus kontant vervang … ‘n onbetwisbare sleutelkenmerk ens).  En dan sal die “slottoneel” gepaard gaan met letterlik “uit hierdie wêreld”-fenomene soos in die voorafgaande en hiernaas besin word – waar dit dan rondom sleutelaspekte sal spil soos:  “wonderwerkende vals christusse”, “tekens uit die hemel” – én …

       Dat die einde, “… soos dit in die dae van Noag was”, sal wees (Matt. 24:36).  Dit huisves dan ‘n omstredenheid waarby die verborgenheid van die vermelde “dag” en “uur” ook ter sprake is.  Een aspek hiervan is dat Noag duidelik ook nié die “dag” en “uur” geken het nie – nié voordat God vir hom gesê het – heel veelseggend:  nou moet julle ingaan, oor ‘n week (7 dae) …

       (Interressant, dié 7 dae, nè!? – veral as Jesus se woorde – “soos dit in die dae van Noag was …” – in sy volle konsekwensie toegepas word – dat die “laaste geslag” dus óók dan die laaste week [of jaarweek = 7 j.] sal kan identifiseer!?)

[B]  DIE  “Noag-faktor” bevat eerstens ietwat van ‘n teenstrydigheid, en

       tweedens ‘n ietwat bisarre interpretasie betreffende die eindtyd-scenario.  Laat daar eerstens met die teenstrydigheid en die oënskynlike “wegraping”-faktor gedeel word.

       Die omstredenheid betreffende Jesus se verwysing na die Noag-faktor bestaan eendersyds daarin dat Hy na “die dae van Noag” as ‘n toestand van welvarendheid en sorgeloosheid verwys (In daardie dae voor die sondvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou – Matt. 24:38; dinge het “normaal-banaal” verloop).  Maar andersyds, in dieselfde asem, skets Hy die eindtyd as ‘n toneel van verskrikkinge … soos wat daar nog nooit was, en ooit weer sal wees nie (bv. Mark. 13; Luk. 21; Op. 6:16; 8; 11; 12:11; 13:11-18 ens).

       Genesis self beskryf die Noag-era immers as:  “… die geweldiges uit die ou tyd die manne van naam”;  dat:  “…die boosheid van die mens op die aarde groot was”;  en:  “… die aarde was verdorwe voor die aangesig van God , en die aarde was vol geweld” (Gen. 6:4,5,11; OV).  En is dit nie presies die “normale, standaardtoestand” waarin die wêreld tans in afstort nie – waarvan die “liewe nuwe reënboog-SA’tjie” ‘n sprekende rolmodel is, nie waar nie (= 5.5)!?

       Hier kan die sg. “wegrapingsteorie” (chiliasme) natuurlik geïmpliseer word – nl. dat Noag se ark ‘n tipe wegraping impliseer.  Maar dan dra ‘n teenredenasie ewe veel gewig – dat God Noag’hulle beskut het teen die gevaar … IN die gevaar (IN die wêreld).  Ek is oortuig die algemene strekking van die Bybel verkondig dieselfde beginsel – dat die “laaste dae”-Christendom ook in groot gevaar sal verkeer, maar dat God ons IN dié gevaar sal onderhou en bewaar … teen die bose – nie noodwendig teen liggaamlike skade nie (bv.  Op. 3:10; 12:11 en 13:7). 

       Nou die chiliaste neig natuurlik in sommige opsigte om oor-ark te tuimel, of oorboord te gaan in die vertolkinge van die eindtydprofesieë en simbole.  Dié groepe is egter besonder ingelig en sensitief ingestel betreffende die “gees”, en die “uur” waarin die wêreld verkeer.  Daarenteen is die term “eindtyd” by die Gereformeerd-Protestantse bevolking feitlik ex nihilo, of hoogstens Grieks.

       Hierin bestaan egter een van die swakhede van sommige charismatika – dat hulle ‘nhoogmoedige, veroordelende en onleerbare gesindheid/gees in dié hele kwessie openbaar.  Dit sluit dan die volgende kritiek teen die wegrapingsteorie in

       (buiten dat die Bybel insgeheel die enkelvoudige indruk wek dat: die volgende keer dat God hom regstreeks met hierdie wêreld/skepping gaan bemoei, dit die groot OMEGA … vir hierdie bedeling gaan wees – finish en klaar; full stopbang!):

(a.1)  Dit wil eerstens sê:  Jesus se dissipels (verteenwoordigend van die Kerk) vra Hom

         om vir “ons” die toestande aan te dui van wanneer dié bedeling “voleindig” word (Mark. 13:3,4).  En dan, met respek gesê, is Jesus so onbeskof – hy gee tekens van die “eindtyd” … maar dan praat Hy eintlik met die agtergeblewenes – Hy ignoreer ons direkte vraag aan Hom dus summier; 

(a.2)  dus:  nie net ignoreer Jesus “ons” spesifieke kwelling/behoefte (i.d.v.) nie, Hy stel

         ons boonop bloot aan MISLEIDENDE inligting, want in Markus 13:14-37 sê Hy  ONDUBBELSINNIG dat ÁLMAL deur die “groot verdrukking” sal gaan – eers “[DAN] sal die mense die Seun van die mens in die wolke sien kom … ” (:26,27);

(a.3)  Hiermee saam impliseer die hele wegrapingsteorie dat, nie net die laaste boek in

         die Bybel dus totaal irrelevant/waardeloos/niksseggend vir die Christendom is nie – want die Here kom ons dan mos “weg raap” – sodat Openbaring, strenggesproke, dan net van toepassing is op die “agtergeblewenes”.

       Maar verder impliseer dit dus ook dat ALLE Skrif wat na die “laaste dae”-kwessies verwys, óók totaal irrelevant vir die Kerk van alle eeue is(!?);

(b)  Een fundamentele Skrif waarop die chiliaste hul standpunt fundeer, is 2Tess. 2:7: 

      “Maar die een wat die wettelose teëhou, moet eers uit die weg wees.”  Nou voer hulle aan hierdie “een” wat eers uit die weg uit moet wees, is die Heilige Gees – tesame met al die wedergeborenes.

(i)  Eerstens:  as dié “een” die Heilige Gees is, hoekom word dit onderkas gespel?;

(ii)  Met ander woorde, nou’s die Gees weggeneem (in die hemel?) … nou HOE gaan

   die agtergeblewenes tot wedergeboorte kom – want immers, Johannes 3:5 sê tog onteenseglik:  “As iemand nie uit water EN GEES gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie”(!?).

(c)  Wat van God se alwetendheid?  Te wete:  God is mos by magte om vooraf te weet

      … wie die wegraping ook tot bekering sou kom (ofskoon dit nou nie moontlik is om – met die Heilige Gees uit die weggeruim – tot bekering te kom nie).  M.a.w.:  hoekom sou God nou so moedswillig en ongenaakbaar wees?  Of sou dit nou die “agtergeblewenes” sestraf wees – wat natuurlik dan die kruis en die hele aard (karakter/integriteit/motiewe) van God, Christus en die evangelie insgeheel onder hewige verdenkinge sal bring en aantas.

(d)  Hoekom verwys en gebruik die Bybel, Jesus en die Apostels strykdeur die enkelvoud

      in verwante begrippe soos:  alfa en die omega; die komS/DAG van die Here.  Want volgens die wegraping moet daar minstens twee “eindes/komste/Armageddons” en twee “laaste da-e van die Here” wees ens.  Daarenteen verkondig die ganse Bybel tog onteenseglik:  volhard tot dié eindE – dus, EEN spesifieke einde.

(e)  Een van die bene waarop die chiliaste staan is die “1 000-jarige vrederyk” – wat

      andermaal totaal onversoenbaar is met die implikasies van Skrif soos 2Pet. 3:10-13 en Op. 21:1, 2.  Dié twee tekste en ALLE verwantes is onomwonde eksplisiet daaroor dat die wêreld EEN verwoesting sal ondergaan – waarna die nuwe hemel en aarde sal volg.  Chilialistiesgewys moet die aarde verwoes word rondom die “wegraping- en grootverdrukking”-scenario of Armageddon (waarna die “1 000 jaar” begin), asook wéér aan die einde van dié “1 000 jaar”.

       En die paradoksale flater is dat wanneer die aarde rondom die Armageddon verwoes word (bv. Op. 8; 11 ens), word dit daarna skielik weer ‘n “sondelose” én Heilige Gees-lose paradys vir ‘n “1 000 jaar”!?  So hier praat ons eweneens van TWEE Armageddons en TWEE nuwe hemele en aardes-scenario – terwyl ek, in al die Bybels wat ek al geraadpleeg het, van net EEN wêreldverwoesting en EEN nuwe hemel- en aarde-scenario lees.

En dan word die wegrapingsleer in sekere kringe nogal tot ‘n heilslerige -isme verhef.  Te wete:  nie net Jesus se verbryseling aan die kruis en ter helle neerdaling nie, maar ook – bykomend – die onderskrywing van die wegraping, is mede bepalend tot jou saligheid, of ten minste bepalend tot die evaluering van jou “vlak van geestelikheid” en “gesag/status” … en mate van seën waarop jy “geregtig” mag wees.

       Die chiliaste neig om te veel in verwarrende, geïnterpreteerde detail (oorleweringe van mense) te verval, wat dié doktrine maar op dun ys laat trap.

[C]  OM  egter terug te verwys na die paradoks rondom Jesus se opmerking: 

       soos dit in die dae van Noag was; die moontlikheid bestaan natuurlik dat dit ‘n tweeledige implikasie kan bevat (wat dan ‘n teenstrydigheid sal opklaar).  Dit beteken dan dat Jesus eendersyds impliseer dat vir die wêreldling (wat hulself aan die “dier” se “merk”-stelsel verbind) dit dan so voorspoedig en sorgeloos sal wees “soos dit in die dae van Noag was”.  Maar vir die Christendom sal dieselfde dae dan met groot beproewinge, misleidinge en vervolging gepaard gaan (opperste apartheid/diskriminasie en geestelike rassisme).

       Andersyds kan dié vermelde tweeledige implikasie, betrekking hê op twee opeenvolgende fases te midde die “laaste dae (7 j)” – te wete‘n fase van voorspoed, gerief, sorgeloosheid, banalisme, “vrede” en welvaart; gevolg deur … die “skielike verderf”-fase

       (1Tess. 5:3 – OV = krisisse, grootskaalse bisarriteite/geweld/barbarisme/chaotisme en verdrukkinge; bv.  Mark. 13:14-26; ‘n kwessie waarby Skrif soos  2Tess. 2:3-12 ook regstreeks verwant is).

       Dit bly egter raaiselagtig waarom Jesus slegs die “welvaartselemente”, en veral “huwelike” in die Noag-faktor vir die eindtydtekens uitsonder (Matt. 24:38) … en die geweld en boosheid wat ook prominente kenmerke van die Noag-era was, ignoreer.

       Kan dit wees dat Jesus die “welvaartsfaktor”, die “banalistiese tydsgees” en veral “huwelike”, daarenteen, pertinent uitlig omdat daar ‘n baie uitsonderlike sleutelelement aan verbonde is wat Hy onder die Kerk se aandag wil bring!?

       ‘n Ontsettende, verreikende interpretasie hiervan word deur ene dr. IDE Thomas, senior pastoor van die Eerste Babtiste Kerk in Maywood, Kalifornië aangebied.

       Dr. Thomas tree op in dr. Jack van Impe se Prophecy Ministries-video oor die verband tussen die eindtydprofesieë en buite-aardse verskynsels (VVV’s en ET’s).  Dit bied dr. Thomas se interpretasie aan, met ‘n gesegde van die antieke Griekse filosoof, Heraklitus, as uitgangspuntomdat dit so bisar kan wees, ontglip die WAARHEID ons soms.”

       Thomas meen die toenemende voorvalle van VVV’s en ET’s kan heenwys na, en afstuur op ‘n parallele toestand wat in Genesis 6 gevind word.  Hy sê kontemporêre teoloë verklaar dié Skrif; “die seuns van God” (Gen. 6:2; OV) wat “sien [] dat die dogters van die mense mooi was [] en hulle as vroue geneem [] het”, verkeerdelik dat:  die “seuns van God”, as die gelowige seuns van Set beskou moet word.  Die – “… dogters van die mens”, word weer as die verdorwe dogters van Kain beskou.  Dit gaan hier dus daaroor dat Set se geslagslyn as die godvererendes beskou word, en Kain se afstammelinge as die godloënaars.  Teoloë huldig hierdie vertolking, verduidelik Thomas, omdat die ander een darem té “bisar” is … waaraan onmoontlik oorweging gegee kan word.  Maar …

       As jy nou – “die seuns van God” (OV, Gen. 6:2), se Nuwe Vertaling lees:  “… die hemelwesens”, kan jy seker reeds ‘n beeld vorm van waarop Thomas afstuur (en dis natuurlik nie al plek in die Bybel waar van interaksie tussen mense en obskure hemelwesens melding gemaak word nie!).  Hy wys daarop dat die vroeë kerkvaders (Augustinus, Ambrosius, Arminius, Tertulius, Suprianus) egter geen ander interpretasie as juis “hemelwesens” in dié verband geken het nie.  Hy wys voorts daarop dat die stamwoord vir “reuse” (Gen. 6) in die oorspronklike Hebreeuse manuskripte as “gevallenes” vertolk kan word – met die noodwendige implikasie:  gevalle engele(seuns van God = “[gevalle] hemelwesens” = duiwels/demone = ET’s) het dus met die aardse vroue omgegaan!

       Noag en sy familie was dan egter die enigstes, vervolg dr. Thomas,  wat nie vermeng/besoedel geraak het met hierdie “gevalle engele” – of eerder, demoniteite nie – en dus die enigste “suiwer” geslagslyn waardeur God ‘n nuwe wêreld en mensdom op aarde tot stand kon bring:  “Soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die komsvan die Seun van die mens” (Lw:  nie “koms-TE” nie!).  En dan voeg Thomas by, dat van al die aartsvaders en die profete – “the key to prophecy above all others is Noa”. 

       ‘n Simplistiese, maar dalk uiters kritieke opmerking, is dan ook:  ja; waarom sê Jesus spesifiek “soos dit in die dae van Noag was” (en betrek spesifiek ook die huwelikskwessie hierby) … en nie – soos dit in die dae van Moses, Jona, Jeremia/Jesaja … (ens.) was nie!

       Thomas benadruk dan dat iets baie uitsonderliks in Noag se tyd gebeur het wat nog nooit sedertdien gebeur het nie –  naamlik hierdie omgang tussen demoniese wesens en mense (NB: 7.5[B]).  En natuurlik sit daar ‘n meesterbrein agter hierdie bisarriteit, vervolg Thomas; ‘n ánder gevalle hemelwesen

“We believe that as they [ET’s/demone] came in those days we may very well be on the edge of another invasion from outer space [in die lig van toenemende VVV/ET-verskynsels]. That Satan will once again make another attempt – maybe the final assault on the human race. By seducing the human race, by sending this so called entities from space – demonic beings – he will try to get people all over the world to worship him and to deprive God of the worship that is due to Him.”

Wel, ‘n mens sal moet erken – as jy daaroor gaan naslaan en sy volle redenasie aanhoor – dat dit tot ‘n groot mate sin maak.

       As mens nou mooi daaroor gaan sit en dink; die betrokke gegewens in hierdie werk en sy verwysingsbronne in oënskou neem, en ‘n mikroskopiese hoeveelheid profetiese aanvoeling het, is die volgende gevolgtrekking dan geensins “verregaande” niedie eindtydse wêreld-Babilon; met sy Aquariaanse reënboë-rillergieë as grondwet; …  formele kontak!  En helaas:  die Supreme Alien …

       Die onmiskenbare slottoneel van planeet Aarde, sal dan die bisarre en “verregaande” superrolspelers behels waarna die Bybel verwys as wonderwerkende “vals christusse” alias:  ET’s … gevalle hemelwesens … demoniteite! 

       Soos DOM dit sou stel:

“The real destiny of humanity is something

that ordinary men could not conceive of and would be UNABLE TO STOMACH if they were given a glimpse of it.”

7.7  NOODBERIG  –  DIE  LAASTE  WOORD

HIERDIE  werk is primêr nie bedoel vir geestelike begeleiding nie, maar – soos duidelik blyk – as ‘n ontnugteringsterapie; ‘n wake up call – sodat mense hul (hopelik) wél drasties tot die bediening in die Christelike etiek sal wend.  Maar iets betreffende die noodsaak aan ‘n element van “geestelike bediening”, is, soos verwag kon word, deur ons hemelse Vader voorsien.  Dit het dan geskied by monde van ds. Mollie Moorland se preek op Sondag 17 Januarie 1999 te NG Kerk, Melville – wat dan geboorte aan hierdie “nooddiens-hoekie” gegee het …

       In 1.1[B] is verwys na die talle hartverskeurende gesins- en selfmoorde wat spruit uit wanhoop, verwardheid en allerlei lewenskwellinge en traumas waarop mense nie ANTWOORDE … in hierdie wêreld, en by medemense, kan vind nie.

       Die wetenskap baar ‘n paradoksale konkoksie:  eendersyds met sy onsekere veranderinge, sosio-maatskaplike krisisse/omwentelinge, radeloosheid – en synde nasleepsels, waarmee mense nie kan tred hou; deel/verwerk nie.  En dan staan ons maar nog op die rand van die Lukas 21:25/26-horri-Babelsheid.  Boonop sorg fenomene, soos rondom die sg. Illuminatiese Hegelisme, dat die hele scenario grootliks geïntensifiseer word.

       Andersyds; weens die fiktiewe luisterrykheid en finansiële potensiaal (mammonsfaktor) daaraan verbonde, wend die mens hul egter tot diéselfde wetenskapskonkoksie (wat die wêreld so in relatiwisme laat dronktol) – om daaruit ook ‘n meganies-geordende; ‘n voorspelbare houvas, sekuriteit en welvaart vir hul leefwêreld te konstrueer.

       Die KENNIS-big bang en gerekenariseerde, ruimte-eeuse samelewing het die mens se geloofsekuriteite, hul god- en wêreldbeskouing ingrypend aangetas en uitgehol.  Dit het tot ‘n grootmate die mens se geloofsekerheid in, en aangewesenheid op God vervang.  En dis dan die kernmotief van Genesis 3:5 se klug van alle kennis – dat die mens God kan vervang met ‘n “beterwetige self-godheid”.  God en sy Woord oor die lewe en sy kwellinge is ver-mitologiseer; ver-simboliseer; ge-irrelevanteer en verkultifiseer.  Of hoogstens verkommersialiseer … tot ‘n Krismis-kultus.  Kwellinge moet liefs deur guruïstiese “dogmas” en  “self-help”-dissiplines bena(r)der word.

       Die astronomiese paradoks hieraan verbonde is dat hierdie mensbeheerde, ruimte-eeuse utopia egter geskoei word op fisikawette soos uitgedruk in o.m. Einstein se relatiwiteitsteorieë, Max Planck se kwantum-“mechanics” en Heisenberg se “uncertainty principle”.  Dit beteken bloot dat die mens hul heil op wette/meganika stel wat berus op die dryfsand van chaotiese onsekerhede!  Ons gestruktureerde, “oorsaak-en-gevolg”-wêreld word dus uitgebalanseer deur die onderliggende beginsel van entropié (die kosmos neig na chaos).

       Dit sal kos dat God die einste onderliggende chaoswet, helaas, na die oppervlak sal moet laat deurbreek, wat die kosmossale kataklismes van Openbaring (8; 11 e.a. Skrif) tot gevolg sal hê, om die mens ‘n slag tot hul sinne te skud.

       Dis teen dié agtergrond dat ds. Moorland se preek by die breë tema geïnkorporeer moet word – dat die enigste ware [W]aarheid, sekuriteit en redding vir die mens se siel, uiteindelik in God en sy Woord/Christus gesetel is … in Hom wat ook die laaste woord oor ons verbygaande ou wêreldjie – én oor elke siel sal spreek.  Want soos duidelik uit 5.5 en 6.4/5 blyk, gaan spesifiek die Christendom absoluut géén kans op sekuriteit gegun word nie – aangesien die hele wêreld in die mag van die bose lê …!  Slegs ‘n “herstelde geestesband” met Christus, sal verhoed dat ‘n mens saam met dié wêreld in die 666-orgie-geid en ‘n ewige verdoemenis beland:

“Ons is nie een dag seker van ons lewe of van dié van ons kinders nie. Ons vrees dryf ons agter hoë mure en elektriese hekke in, en selfs dit bied geen waarborge nie. Die ekonomie is die eendag meer onseker as die vorige. Jy weet nooit presies wat jy volgende maand op jou huislening gaan moet betaal nie. Waarvoor bid ons, hoop ons, in hierdie tye? Smag ons nie maar na sekerhede nie []?” aldus betoog ds. Moorland.

       “Dit is moeiliker om reg en verkeerd te onderskei [bv. rondom bespiegelinge oor kloning van ‘koplose mense’; die gay-sage ens]. Die dominee ken nie meer al die antwoorde nie, en niemand soek dit eintlik meer by hom/haar nie, want daar is mos die internet.

       “Ons lewe verby mekaar in ‘n gesiglose wêreld waar ons virtuele [entiteite] in ‘n abstrakte werklikheid geword het.

       “Vroeër was dit asof ons geweet het waar om God te kry. Nou voel dit partymaal asof Hy ver van ons af is. Daar is soveel ander dinge wat aandag vra in ons lewe dat ons dikwels wonder waar God dan inpas. Die moderne lewe is kompleks. Dis letterlik ‘n balanseertoertjie van werk, persoonlike lewe, finansiële beplanning, veranderingsbestuur en samelewingsdruk.

       “Ja die wêreld het vernader. Dit het ‘n plek geword waar die kerk nie meer in die middel van die stad staan nie. Maar selfs al sou God, soos Stef Bos sing, dakloos word, sal ons nie sy nabyheid verloor nie.

       “[In die oënskynlike verlies aan verskeie lewensekuriteite] is daar [egter] ‘n baie besondere God om te ontdek. Die God van Abraham; wat op vreemde paaie lei, wat onvoorspelbaar maar getrou is. Dit is ‘n God wat sy getrouheid en nabyheid bevestig in ons menslike onsekerhede. Dit is ‘n God waarin ons GELOOF-sekerheid kan hê al kan dit nie vir ons wêreldse sekerhede koop nie. Dit is ‘n God wat om die regte rede gedien wil word:  OMDAT HY GOD IS,” aldus verkondig ds. Moorland.

Sy dui voorts aan dat die mens se geloof dikwels bymotieflik is; dat die mens subtiel God se “arm wil draai”.  DEUR te “glo”, wil die mens vir hulself aardse sekuriteite en skatte verseker – nes die mens met die natuurwette doen om hul eiesugtigheid te dien.  Mense “glo” dikwels nie weens ‘n persoonlike, belewingsverhouding met God (in Christus) nie.

       As jy jou op God verlaat, moet dit egter onvoorwaardelik wees, met ‘n volkome aanvaarding en onderwerping aan Sy wette en beginsels – wat dikwels, soos in Abram se geval, ook onvoorspelbaar is; wat verstandsmokkelende eise aan jou kan stel (bv. Mark. 10:21-27).  Soos ook aan Abram; om jou “enigste Isak” in die lewe, op te offer.

       God het immers die “opperste ON-sekerheid”, die dood en die ewige verdoemenis – as die loon van ‘n beterwetige selfgod, uit die weggeruim … teen die prys van die “goddelike chaoswet”:  My God, my God, waarom het U my verlaat!?

       Ja, God het hierdie verbyflitsende ou wêreld met sy ysingwekkende brooshede en onsekerhede, met die “ter-helle-neerdalende”-offer van SY enigste Isak, by voorbaat tot volmaakte, ewige sekuriteit herstel – Dit IS volbring!

       Word jou lewens- en sielsekuriteite in dinge, in mensebeloftes en slimmighede en in wette van hierdie terminale wêreld gestel, of (onvoorwaardelik) in Hom wat beloof het:  die hemel en aarde SAL vergaan, maar My Woord/beloftes bly vir ewig!