‘N  Getuienis –Venster

(–  opgedra  aan  Hansie  Cronjé)

‘n  Wêreld  in  die  laaste  afval

AS  mens in die nag by ‘n vreemde bestemming opdaag, het jy nie ‘n benul van die omliggende terrein nie.  As jy die oggend wakker word binne ‘n vertrek met net een venstertjie en daardeur wil sien, kan jou sig en persepsie van die wêreld daar buite, belemmer word deur faktore soos ‘n gordyn of sluier voor die venster, swak lig en ‘n gebrekkige visie (bv. bysiende).  Hoe verder mens voorts van die venster af staan, hoe meer verskraal jou visie van die terrein en kry jy ‘n baie beperkte en onbetroubare beeld van die geheelprentjie van die wêreld om jou.  Dit sou dus onmoontlik wees om enige beskrywing van die omliggende wêreld te gee, tensy jy jou kop by die venster uit steek, of by ‘n deur uitstap en die omgewing eers fyn verken.

          Die meegaande tema kan ook soos volg aangevul word:  ‘n niksvermoedende malariaslagoffer kan onder die wanindruk verkeer dat hy/sy griep opgedoen het.  As dié lewensbedreigende toestand nie betyds effektief behandel word nie, is dit fataal.  Net so:  met kennis en insig van die (onderliggende) WARE toedrag, en die geheelprentjie van ‘n situasie — en met die nodige effektiewe behandeling/optrede – kan daar suksesvol met ‘n potensiële bedreiging en onheil gedeel word … nie waar nie!?

          Die kardinale vereistes om enige verskuilde onheil te bowe te kom, is dus paraatheid, ‘n “intelligensie(-diens)” of KENNIS (waarsonder ‘n volk ten gronde gaan), en doeltreffende OPTREDE.  As mens voorts simptome van ‘n potensieel dodelike aard vermoed, raadpleeg jy ‘n deskundige, of twee/drie daaroor … nie waar nie?  Maar skokkend en absurd genoeg volg die mens summier nié hierdie reël met sekere simptome van “geestelike vigs” en onheil in die wêreld en samelewing nie!  Ondanks die eindelose navorsings daaroor … nie WAAR nie!?

          Daar is verwys na die Hansie Cronjé-“venster” (iV3,Y), en gesien in die lig van die “venster”-tipe in my eie lewe, is ek dus die laaste wat wyle Hansie of enige ander sondaar sou kon stenig.  Dié “venster”-analogie kan baie aktueel op die uwe se vermelde persoonlike getuienis toegepas word.  Mense se geheelbeeld en persepsie van my is ook belemmer deur ‘n sluier of front wat ek voor die “venster” van my lewe gehou het, asook hulle in ‘n mate op ‘n afstand gehou het.  Een van die fragmente of legblokke wat my lewe se ware, geheelprentjie uitgemaak het en waarvan “niemand” bewus was nie, het uit seksuele sonde en misdrywe bestaan.

          Ek glo die Here het my die venster op hierdie “gruwel”-fragment in my lewe laat “oopmaak” om veral te dien as ‘n “offerhande” wat tot ‘n doeltreffende bediening in Sy liggaam omgeskep moet word.  Dié onthulling het gevolg op die radikale bevryding uit die geweldige greep van hierdie seksuele binding en misdryf van 20 jaar, gepaard met ‘n “losmaak”-proses (p1+) en ‘n gebedsaksie (p50).  Die toepassing is dat die bedroë massas se waarneming en persepsie van sekere medeburgers, die wêreld, sy “owerste(s)”[a] en verwikkelinge ook net so beperk, verwrong en gemislei[b] is, weens sekere meganismes van versluiering deur ‘n entiteit wat Die Bybel bestempel as “die geheime krag van die wettelose”[c].  Dié “krag” se regterhand of 2iC is Mammon en, m.b.v. die ge-demone-kratiseerde massas, het hulle “een en dieselfde doel voor oë”[d] –

          NES  wat daar demoniese bindinge/besetenheid van individue is, soos met Legio (Mark 5:9) en Maria Magdalena (Mark 16:9), asook met groepe/denominasies soos die wetgeleerdes en Fariseërs (Joh 8:44); so is daar demoniese bindinge op nasies wat die massas se gees en denke kollektief gevange neem en die W/waarheid vir hulle versluier hou -:

             ([a]= Joh 12:30; 14:30; 16:11; 1Joh 5:19; Ef 6:12+ ens;  [b]= Dan 8:24,25 [Eng]; 11:21; Matt 28:12+; 2Tess 2:3,4,7,9; 18:23 ens. = hidden history, hegelisme;  [c] 2Tess 2:7+; Illum., NWO, world government; ook Ef 2:2; 6:12+ ens;  [d] Op 17:17 = 13).

Die engel (= demoniteit) van die Persiese ryk het my (Gods engel) een-en-twintig dae lank teruggehou, maar toe het Migael, een van die vernaamste engele, my te hulp gekom …  En nou moet ek teruggaan om teen die engel (demoniteit) van Persië te gaan veg, en as ek met hom klaar is, sal die engel (demoniteit) van Griekeland kom … (Dan 10:13,20).  Hallo …!:  “kollektiewe besetenheid”[e]

Dus:  Nes wat my seksuele binding, met ‘n gepaardgaande versinning, my verhinder het om ‘n doeltreffende instrument in die koninkryk van God te wees, so is daar geografiese en demografiese (etniese) demoniteite wat massas mense met ‘n “geheime krag”, “gruwelike misleiding” en meegaande meganismes, soos “demonekrasie”, neutraliseer sodat hele volke ten gronde gaan — “weens ‘n gebrek aan kennis [v.d. WAARHEID]”! (Hos 4:6).  HAL-LO-O-O-!!!

          Mag die boetmanitiese afrikaner-dom hulself by die engelemag van die enigste almagtige God skaar, deur die bemiddeling en offergawe van Christus en die werkinge van die Heilige Gees, vóór … die skielike verderf; dief in die nag … bliksem …! (SKRIK! … óók wakker!  In Gods Naam!!!).

’N  Keur  vir  vigs  ontdek!!!  —  ONTKENNING  . . .!

(–  asook:  “kondome”  &  “aanleer  v.  waardes …”)

SORRY  vir die moedswillige, pynlike GEKskeerdery …! (= p72).  Feit is dat slegs die simptome van die immorele kotslikheid, waarin die mens versink, met oulike, geleerde futiele aksies en ‘n “heilige waarde-evangelie” behandel word.  Maar op vele wyses word dié “laaste afval” (2Tess 2) “uit diep verborge oog gevoed” (Raka) — omdat “hulle die kennis/waarheid van God verwerp het” (Hos 4:6+)[a].  Mnr. Braam Bothma getuig as vigslyer op RSG (11/12/02) oor sy stryd en leiersrol in die bekamping van dié pandemie en benadruk dat ‘n gebrek aan kennis dié groot struikelblok is.  Net so is die mens ‘n slagoffer van ‘n globale onheil — ‘n sataniese sintese, óók weens ‘n gebrek aan kennis van dié gedierte!

          Die wêreld/mensdom ly aan verskeie terminale simptome, maar beskou, en behandel dit as skadelose “griep”, terwyl dit sy laaste stuiptrekkings aan ‘n gruwelike “demoniese vigs” gee!  ‘n “Virus” waarvoor As-MAL-liete die Christendom beskuldig … waarvan die wêreld “GENEES” moet word …!?* (= iA3,C5)

          Ek was onnaspeurlik gedryf tot sekere ondenkbare seksuele misdrywe — as ‘t ware ‘n dubbele lewe en gesplete persoonlikheid gelei … weens “drifte wat geen naam of doel meer ken” (Raka = pi).  Die Here hoor my — NET SO is daar mense in die samelewing wat ‘n dubbele lewe en gesplete persoonlikheid verteenwoordig met motiewe en agendas van ‘n ondenkbaar gruwelike aard; met ‘n verdoemende “een en dieselfde [apokaliptiese] doel voor oë”.

          My gruweldade (agter d. skerms) was ‘n realiteit soos ‘n koei.  Die Here en sommige naastes weet dit vir ‘n feit.  My openbaring daarvan het sommiges só geskok dat hulle die herinnering aan my nou wil elimineer, of kies om my nie te glo nie (want d. waarheid kan só bisar wees).  NET SO reageer mense en slaan ‘n volstruis-benadering in oor die realiteite van sekere gruwels wat agter die skerms, in ‘n hidden history gepleeg word.  Asof dié gruwels só van die aarde af geïgnoreer sal kan word …! *

          Hierdie “dubbele lewe” vind dan aansluiting by die veelbesproke hidden history stream (MB – p9; 2Tess 2:7+).  Besef, in Gods Naam; nes met my misdryf, is daar sekere mense en organismes besig met die mees ondenkbare, verborge wêreldagenda.  ‘n Agenda wat die bedroë massas geensins kan versin nie; wat dit ook ongelooflik skokkend sal vind — al word die WAARHEID by wyse van die verskeie terminale wêreldsimptome met hulle eie oë gesien en gelees, en hulle dit aan eie lyf en beursie beleef[b].  Omdat dit so bisar kan wees, ontglip die WAARHEID ons soms (Heraklitus).

          Ofskoon talle dokumentasie en video-opnames van ondenkbare gruwels uitgelek het van sekere hidden  history –organismes,  soos in talle deskundiges  se navorsings uitgestippel word,  word dit  summier

([e] sien Ef 2:2; 6:12+; Rom 12:2; 2Tim 4:3+; 2Tess 2:9+ ens;  d. demografiese demoniteit v.d. neo-afrikane[r] = “verligte” boetman- & zoidisme & dergelike par[r]adigmatiese reënboë-gedrogte).

             ([a] “…dat Raka, Raka soos ‘n swart poel uit diep verborge oog gevoed, / aan ’t opwel was deur die stil moed / en KLAARHEID van sy stam” — so word d. neo-afrikane[r], kerk & hele beskawing aan d. verderf gevoer … sonder ‘n enkele stamp of skoot …!).

             ([b] “… beleef” — ook d.m.v. begrawe familie & vriende — weens versuim om teen d. sieklike, wilde dieragtigheid op te tree = p47[s].  Ten spyte v.d. toenemende beleef v.d. barbaarsheid sal selfs “nugtere” gelowiges dit summier weggloabra kadabra …!  En só d. dier d. mag géé & toeláát om d. “tempel” v. God te skend/slag, verwoes & verslind …!).

deur die mensdom wegontken as sou dié duisende kundiges aan obsessiewe fantasieë en versteurdheid ly; sg. “conspiracy freaks” wees.  En dít, ofskoon die realiteite en terminale simptome wat die ou wêreld teister, presies korrespondeer met dié navorsings, én met die betrokke Bybelprofesieë!  Dit kom daarop neer dat jy aan verskeie simptome van ‘n terminale siekte sou ly; ‘n internasionale span spesialiste jou dan positief diagnoseer en onmiddellike, intense behandeling aanbeveel wat jou kan genees, maar jy verfoei dié bevinding en leef maar voort asof jy so “gesond” soos ‘n vis in die dorre woestyn is …

          Die dubbele agente (waarvan baie politieke leiers is), verborge organismes en agendas, die Illuminati, globaliete, Mammon-niete, NWO-indoenas … ens., val almal onder “die geheime krag van die wettelose” (2Tess 2:7+) — Antichris.  En m.b.v. hul verskuilde, én “Open Conspiracy”-agenda, word die mensdom meegesleur na hul “een en dieslefde doel voor oë” (Op 17:17) — die Op. 13-wêreld-orde[c] –

Die  Bab(b)el  se verdoemende  impulse

ENIGE  normaal geskapene behoort hierdie verraderlike, verborge agenda, wat die wêreld in die Op. 13-gat insuig, te kan identifiseer as daar net effens oor sekere sinlose en sinistêre verskynsels in die wêreld/ samelewing besin word.  Eintlik is navorsings en die talle aardskuddende inligting wat al daaroor gelek is nie eens nodig om tot die besef van só ‘n gruwelike hidden history te raak nie.

          Maar mense word verhoed om nugter te gaan sit en nadink oor sekere aktuele, en terminale simptome in die samelewing, deurdat verskeie meganismes van die “geheime krag” hulle daartoe verhoed — soos die breinspoelende antichris-media/TV; Mammon met sy aanhangsels, nasleepsels en uitskuitsels; tutuïstiese reënboog-gedrogte, paradigmatisme; demonekrasie & kie (humanisme, materialisme), chaotisme, barbarisme, immorele kotslikheid ens.  Sodoende word verhoed dat mense hul geestelik terminale omgewing kan identifiseer en die verdoemenis wat dit inhou.  Só word gemáák dat hulle aan die wêreld gelykvormig word, pleks om hulle gees en denke daarvan te apartiseer en te laat genees en vernuwe (Rom 12:2; Ef 4:21-24; Kol 3:10).  Die mens gee nie gehoor aan Op. 18:4 se waarskuwing nie — gaan uit die Bab(b)el sodat haar sonde julle nie ook aantas en haar verderf julle ook tref nie!  Hulle word daarenteen onder die kollektiewe, eenvormige en breinspoelende denkjuk van Antichris en sy 2iC (Mammon) in ballingskap na ‘n verdoemende Neo-Bab(b)el-gom weggevoer.

          Ek het te midde die samestelling van hierdie getuienis (2001+) op ‘n perfekte demo(o)ntrasie van een van die bg. “meganismes” afgekom, wat máák dat die massas eerder voor dít sal “neerbuig” as voor die aangesig van die almagtige Skepper en Redder –:  die media/TV/internet, “sosiaal-lisme”, die sport-god en dergelike banaliteite en orgiteite.  Laasgenoemde sal enige gebedsaksie by verre uitstof — om nie eens te praat as dié aksie op ‘n Saterdagaand gehou word nie!  Dit word natuurlik gerugsteun deur die ander gefabriseerde meganismes (v.d. geheime, wettelose krag) soos barbarisme en gediertes[a] wat mense uit die strate máák bly en hulle sodoende ‘n “regverdige” rede bied om hulself voor die TV-god te máák neerbuig.  Sodoende word die mens gemáák om onder die glo-Bab(b)else denkjuk in te neuk om volgens sy impulse te toi-toi en te Bab(b)el …!

          Die “geheime krag van die wettelose” se aardstrawante, die onderwêreld-gurus (Illum.) hou die “venster” op sekere kritieke inligting, gebeure, verskynsels, die terminale simptome in die samelewing en die motiewe hiervoor, vir die breë massas versluier.  So bekom die ou mensdommetjie net ‘n baie beperkte, onbetroubare en wanpersepsie van dít waaruit die HELE WAARHEID omtrent die wêreld, sy doen en late, pyne en (laaste) stuiptrekkings bestaan.

Koning  Dawid  &  die  Harry  Potter–“stimulus”

TEEN  die agtergrond van my eens dubbele lewe, kan ek eerstehands getuig dat “onskuldige” wêreldse meganismes, soos ‘n alombekende Afrikaanse gesinstydskrif (= media; vryheid v. spraak = kotslike vulgêrheid), ‘n vername rol gespeel het in die uiteindelike seksuele wandade waarin ek verstrengel geraak het.

             ([c] “Open Conspiracy” — met demone-krasie as vername komponent = pp36-9, iD6; ook blokkasie, iB17 ens).

             ([a]= Ese 14:15; Hand 20:29; Judas :10; 2Pet 2:12; p47[s];  “… ‘n vreemde dans gevoer uit sy land / van drifte wat geen naam of doel meer ken … / dat Raka, Raka soos ‘n swart poel uit diep verborge oog gevoed, / aan t opwel was deur die stil moed / en KLAARHEID van sy stam” – pii).

Ons weet dat die duiwel in die vorm van ‘n “engel van die lig”, en soos ‘n brullende leeu, gedurig op soek is na iemand om te verslind, en sy trawante in mense se lewens laat infiltreer in talle vorms soos ‘n sensasionele, en oënskynlik onskuldige Trojaanse perd-tipe.

          Mense word verlei deur hul eie begeertes, sê Jakobus 1:14,15 — wat tot sonde en tot die dood toe lei. Die begeertes word egter deur ‘n sneller/stumilus verwek, Satan se spesialiteitsveld (= Gen 3:5,6).  Vir koning Dawid was dié stimulus in die bad van Batseba gesetel (2Sam 11).  Vir Hansie Cronjé was dit Mammon.  Vir my was dit in die prikkelmodelle in die bg. tydskrif gesetel.  Die HAT sê oor “begeer”:  “Sterk wens, verlang: Al wat jou hart kan begeer, sal jy kry.”  Só het ek sekere begeertes verwesenlik; “gekry” waarna ek sterk verlang het.  Maar daarmee saam ‘n erg verwoeste lewe (mislukte huwelik, gesin, beroep) en verhoudings, abnormale neigings en ander tragedies en hartseer.

          Maar NET SO, enigeen wie ‘n sterk begeerte koester na dié magic wat in die Harry Potter-reeks, asook talle soortgelyke TV-reekse en rekenaarvermaak, uitgebeeld word, staan ook ‘n goeie kans om iets daarvan in een of ander vorm te laat realiseer.  MAAR … die avontuur, magic, genot en “gawes” van die duiwel kos altyd die prys van smarte en verwoesting, onthou! (Vra my).

Hierdie kwessie is o.m. met die 2001-Kersdiens (AGS, Aucklandpark) vir my beaam:  “Hold on to the good. Avoid every kind of evil. May your whole spirit, soul and body be kept blameless …” (1Tess 5:19-24, NIV).  Dié Kersoggend het sowel dié dienaar as die een oor die radio voorts verwys na die mens se inherente drang na geestelike vervulling, maar dat baie dit op die verkeerde wyses en plekke soek … én dit dikwels, tragies genoeg, verkry!  Die Harry Potter-verskynsel en talle soortgelykes kan vir baie ‘n “spirituele stimulus” wees wat definetief nie van God af is nie!  Soos die volgende getuienis ook beaam:

“As a former witch, I can speak with authority when I say that I have examined the words of [JK] Rowling and that the Harry Potter books are training manuals for the occult.

“The first book … finds the orphan [] embarking into a new realm when he is taken to ‘Hogwart’s School of Witchcraft and Wizardry.’ Harry also learns a new vocabulary, including words such as ‘Azkaban’, Circe’, ‘Draco’, ‘Erised’, ‘Hermes’ and ‘Slytherin’; all of which are names of real devils or demons[a] –

“The ‘Christian’ leaders, however, defend them by saying that good magic alwyas wins … Both sides of this ‘force’ are Satan[b]. High level witches believe that there are seven satanic princes and that the seventh, which is assigned to Christians, has no name. In coven meetings, he is called ‘the nameless one’[c]. In the Harry Potter books, there is a character called ‘Voldemort’. The pronunciation guide says of this being ‘He who must not be named.’

“On July 8 at midnight, bookstores everywhere were stromed by millions of children to obtain the latest and forth book of the series … [This] was also the 18th day (three sixes …) from the witches’ sabat of midsummer. July 8th was also the 13th day from the signing of the United Religions Charter in San Francisco. Now we have learned that the public school system is planning to use the magic of Harry Potter in the classrooms making the public schools centers of witchcraft training”[d] –

Gods Woord verbied die mens ten sterkste om met enige vorm van die okkulte te doen te hê — óók dié soort wat in die Potter-reeks (& dergelikes) verteenwoordig word.  Enige vorm van die bonatuurlike soos wat dit deur die wêreld se media/“vermaak” uitgebeeld word, hetsy sg. “goeie/slegte” magte, of “swart/wit magie”, het net een oorsprong — die duiwel van self! (= twofold fase of evil – p33; 16).  Die bonatuurlike wat van God kom by wyse van die gawes van die Gees, berus op gans ander geestelike beginsels.

([a] sien “schools of wisdom” p45;  waarom móét Harry ‘n “weeskind” wees? [ook soortgelyke produksies] = “verwesenheid” & verbrokkelde gesinsbande word veridealiseer = waarskynliker dat só ‘n magic “voorreg” súlkes sal te beurtval!*  Dus:  kinders moet hul liefs nie onderwerp aan gesonde gesinsgesag & -bande nie, & moenie met probleme na hul ouers, Die Bybel & kerk toe gaan nie, maar na allerlei diabolika …!

En omdat “kinderregte” — weens ‘n fyn georkestreerde, bose kringloop — bó ouergesag verhef word, word kinders wettiglik deur d. media-Raka besete — “what [ever] WE believe” pp25,70+, ens.  HEL-LO-O-O- …!).

([b]= “twofold face of evil” p33, ook 16;  “… profess respect for Christianity whilst working to destroy it” – p44/5[c] “Make this [uitwissing v.d. Christendom] the secret of Freemasonry and turn it to our purpose” – p34; sien ook “Nazi-leiers” p57[a]).

             ([d] Last Trumpet Ministries International; PO Box 806; Beaver Dam; WI 53916.

Sien:  [1] Weishaupt — “schools of wisdom” p45; [2] “jou eie horoskoop / kristal van selfkennis / mandala” p70+ … alles rym 100% … “met een en dieselfde doel voor oë” – Op 17:17 = 13 … and counting …!

NB:  “Only the future will tell how much harm [TV] has done [to young people]. [TV] brings about a weakening of the human will, a disintegration of the mental powers of resistance, [a uniformity of thought … and obscure our powers of judgement. / Let us remember the words of Goethe, ‘The people never notice the devil, even when he has them by the throat’” – Koch, OABC).

          ‘n Groot misleiding wat die Potter-tipes vergesel is dat dit gepropageer word as “onskuldige kinderfantasie” en “vermaak”, en aangevoer word dat sulke bonatuurlike gegewe (geestes entiteite) nie in werklikheidbestaan nie.  Dis egter totaal weersprekend van talle getuienisse en bewyse van die realiteit daarvan soos in die volgende gevalle:  goëlery, magie (Uri Geller ens); heldersiendheid (Jeane Dixon, Nostradamus, Aleister Crowley, Helena Blavatski & kie); satanisme (Anton la Vey ens); asook die konrete bewys van onttrekkingsintome en manifestasies by die bevryding van demoniese besetenheid[e] –

          Die verskeie manifestasies van die duiwel is ‘n realiteit soos ‘n koei, wat soos volg deur die Bybel toegelig word:  “Now for some time a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. This man is the divine power known as the Great Power. They followed him because he had amazed them for a long time with his magic” (Hand 8:9-11, NIV).  Paulus het ook vir die towenaar, Elimas, insigwekkend genoeg gesê, “You are a child of the devil and an enemy of everything that is right” (Hand 13:10; sien ook 16:17,18 ens).  Hierdie verskynsel word dan, gruwelik en grillerig genoeg, ook in ons kinders se kele afgeprop (p70+).

Nie  teen  bloed  &  koeëls  nie

(–  teen  d.  impulse  v.d.  hel)

IN  die lig van bg. bespreking, én van die realiteite, waaronder veral die mees subtiele en verraderlike aanslag van die leuen en die “geheime krag” op die Christendom en die waarheid, kan dit nie genoeg benadruk word nie dat die verstandige Christen se enigste behoud in die veelbesproke Daniël-strategie lê. Terwyl die “breë poort”-massas dwases deur die Neo-Bab(b)else reënboog- en what [ever] WE believe, goes (apart)-peelgsels meegesleur word, sal radikale, ekstremistiese, fundamentalistiese en seperatistiese onderwerping aan God/Gees en sy Woord/waarheid die enigste heil bied.  Anders gaan die wêreldowerste, met sy “geheime [suig-]krag” en meganismes van ver-Bab(b)el-lonisering, die oorhand kry en sal diegene wat “lou” is, uitgewerp word in die buitenste duisternis …[a] –

          Die vermelde seksuele vullis-styn in my lewe is verslaan toe ek God, en my verhouding met Hom met ware erns begin bejeën het en sy Woord radikaal begin toepas en selfs “uitgedaag” het — n.a.v. die inspirerende getuienis van die profeet Daniël, gepaard met die werkinge van die Gees en bystand van die “liggaam” (gebedsgroep, p50).

          Talle bronne verwys na ‘n sekere kommunistiese en/of hidden history-ideologie wat bepaal dat die Weste (Christendom) vernietig sal word sonder wapens, sonder ‘n enkele stamp of skoot (bv. Op 13:7). Dit impliseer natuurlik ‘n moreel-sedelike, etiese en geestelike verrotting, soos in die toenemende kotslikheid in die film-, TV/media- en reklamebedryf weerspieël word.  Dié doelwit is al feitlik volvoer en die westerse beskawing, veral die “kerk” (wat daarvan oor is), verkeer in ‘n waansinlike gemors.  Die massas is uitgelewer aan verskeie verraderlike meganismes, organismes en aan die owerhede en sekere “herders” wat deur die “geheime krag” (2Tess 2:7) en sy 2iC geïmpulsseer word … met “een en dieselfde doel voor oë” (Op 17:17) — ‘n Neo-Bab(b)else enkelheid”; ‘n “nuwe wêreld”-sintese … Op. 13-orde.

          Die verwronge persepsie wat die mensdom oor sekere kritieke kwessies in die wêreld het, kan met die val” van Kommunisme geïllustreer word — asof ‘n demoniteit deur ‘n muur instand gehou word! (= engel v. Persië, p75)  Dié verdoemende wanpersepsie, dat Kommunisme in 1990 “oor die muur is”, word ook in die volgende artikel weerspieël:  “In sy insiggewende nuwe boek Why the West Has Won …” (Beeld, 7/12/01).  Het ek én die Woord van God ‘n (skielike) “insiggewende” surprise vir dié skrywer en geesgenote …! – (bv. pp16/8,20/1,61+; sien Ese 38/9; Sag 9; 14; 1Tess 5:3; Op 18:10; 19:19+; 20:9+ ens).

          Toe ek in die 70s as SAW-dienspligtige in die Grensoorlog (Caprivi) betrokke was, was ek pertinent bewus daarvan dat my lewe deur ‘n vyandelike koeël beëindig kon word, en het ek gevolglik geleef asof God aan my sy was.  Toe ek buite dié gevaar van ‘n fisieke vyand beweeg het, het ek egter dikwels geleef asof die duiwel aan my sy was — die éintlike groot, finale vyand!

             ([e] “[Geller who says that during his experiments forces from outside are at work in him] is neither a liar nor a charlatan as hard-boiled rationalists like to maintain. When he conducted his experiments on [TV], the same powers were released in some viewers who were psychic. Only the ignorant make fun of these things” – OABC, toep./klem).

             ([a] LW:  Jesus sê — nes dit i.d. dae v. Noag was … Een toepassing is dat daar i.d. laaste dae ook net EEN manier v. redding bestaan —:  om uit d. wêreld te gaan = Jer 51:6; Op 18:23 — te seperateer – & i.d. Ark\Jesus in!* = Joh 15:5,6).

          My verval was egter ook die gevolg van die “engel van die lig”\Raka wat my, “padda-kokend”, met sy wapentuig van “onskuldige begeertes, vermaak en fantasie” gebombardeer het.  Dié “onskuldige lammetjie” het dan geleidelik ontaard in ‘n seksuele monster.  En ofskoon my gewete my daaroor aangekla het, het die leuen van:  “dit is nou maar so; dit kan nie anders nie; die Here weet en verstaan (seker) …”, so diep verwortel geraak — in die donker bank van my wese se ondergrond (Belade v.d. Bose) – dat ek dit mettertyd as ‘n aanvaarbare “normaliteit” beskou het (= “gay”-sage; pp25, ook 69).  Dié aanvaarding en onderwerping aan dié sensasionele vyand, “sonder wapens”, was dus die vergestalting van die beginsel:  as die leuen lank, en oortuigend genoeg herhaal word, word dit ‘n waarheid! (= p27).

Die  dierasie  agter  die  sensasie

NOU  geliefde in Christus, die Here hoor my, baie Christene lewe ook asof God aan hulle sy is, maar hulle word onwetend ge-Bab(b)el-lasseer deur die “engel van die lig” se verskeie “onskuldige vermaak” en “sensasionele wapentuig”, en word hulle weggevoer na die verderf …  En só, geleidelik, soos die padda in ‘n stadig verhittende pot water, word die oorwinning oor die gelowiges aan die glo-Bab(b)else gedierte gegéé! (= p28; Op 6:2,4,8; 13:7).  Verdoemende valshede oor sekere kritieke kwessies in die samelewing en kerk word só aanhoudend en oortuigend by die massas ingeprent dat dit hulle gewete en sin vir die W/waarheid neutraliseer.  Só word mense gemáák om hulself aan ooglopende sataniese waansin oorgee, deur dit ook as ‘n van selfsprekende, normale, postmoderne realiteit te aanvaar[a] –

          Net soos ek eens onverklaarbaar gedryf is tot seksuele misdrywe van ondenkbare aard, en ek dit mettertyd vernormaliseer het, so is daar mense wie se denke en gees deur ‘n “geheime krag” besete word met motiewe van ‘n verdoemende globale aard.  Hierdie “geheime krag”-besetenes glo dan ook onwrikbaar, soos telkens in die voorgaande hoofstukke uitgestippel word, dat hulle “verligte, messiaanse” idees God se tower-resep vir ‘n nuwe wêreldutopie is (= Op 13).  Hierdie idees, of sataniese impulse, máák sekere sinistêre organismes om ‘n antichristiese wêreldsintese tot stand te bring.  Dié impulssering geskied in alle areas van die samelewing — óók onder die “christendom”, of die “5 dwases”, wat die kennis en (hele) WAARHEID van God verwerp het[b] –

          Om die bg. pertinent te illustreer:  ek het as t ware in ‘n seksuele monster ontaard deur prikkelmodelle in ‘n gesinstydskrif op ‘n sekere manier te beskou het.  Maar in 2001 verskyn ‘n TV-program, soortgelyk aan die vernietigende gemors waarin bg. tydskrif-beskouing my in laat beland het. Dié monster en misdryf waarin ek 20 jaar verstrengel geraak het, en wat my lewe feitlik verwoes het, word toe in 2001 aan die wêreld voorgehou as onskuldige, aanvaarbare, “verligte”, moderne realiteit-“vermaak” …!*

          Ná 20 jaar se gewete-, siels- en geestesworsteling om uit die kloue van soortgelyke “onskuldige sensasie” en “realiteitsvermaak” se kloue te breek, weet ek dus eerstehands watse vernietigende monster sit daaragter — waaraan selfs “nugtere” Christene hulself oor-géé …!

          Ja; ek verstaan al beter wat word bedoel met —:  “Aan hom is daar ook mag gegéé om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin” (Op 13:7).  Ek verstaan eerstehands wat die kommunistiese (& Illum.-)strategie impliseer — dat die Weste/Christendom oorwin sal word sonder wapens …!!!*  Maar wel met onskuldige, aanvaarbare sensasie en “vermaak”! – (veral ook d.m.v. d. TV- & sports-god …!).

          Want met verskeie meganismes en organismes van die “geheime krag” word gemáák dat die bedroë, gebreinspoelde gepeupel leef asof God aan hulle sy is, maar dis eintlik die verdoemende Raka … uit diep, donker oog gevoed; wat skuil; te glansryk, te na aan die lig  …[c] –

          O- die skielike verderf, dief, Raka, bliksemsurprise … in die nag.

          Ek weet nie hoe om dit nog skeller te benadruk nie, maar besef in Gods Naam, hierdie kwessies soos die Harry Potter–  en die Big Brother -pleegsels is ‘n Batseba-tipe.  Die Christendom staan weer,  in verskeie

             ([a] veral rondom die Vigs-sage – p69,71 ens; ook d. kotslike vulgêrhede i.d. TV-/film-/reklame & “vermaak”- & musiekbedryf).

             ([b]= Matt 25; Hos 4:6,7; 2Tim 4:3,4;  vgl. “meesterlike fopmeganisme” p10/11;  “what [ever] we believe”-pleegsels;  “gebrek aan kennis”-waansinniges – p3, iK3 ens).

             ([c] VW Louwondanks d. 75%+ “christendom”, stem 99,9*% v.d. “geheime krag”-trawante & sy Op 13-motief.  Met my vroeëre seksuele binding was ek in beginsel teen d. antichristiese owerheid & praktyke, maar het ek nie te veel teenkanting laat blyk nie, want hul sataniese, perverse uitskuitsels soos pornografie ens. het so reg in my smaak geval.  Net só, op vele wyses, láát d. gelowiges Antichris met sy demonekrasie & sy meerderheid bek maar begaan & sanik maar saam i.d. meerderheid-koor — want dit bied darem ook soveel “voordele”, vermaak, plesier, gerief!  Só géé gelowiges d. dier ‘n bek, mag & d. oorwinning — Op 13:7 — hallo …).

opsigte in die skoene van ‘n koning Dawid van ouds (2Sam 11) — van “gruwelike misleiding” (2Tess 2:7+). Mag hierdie getuienis mense verhoed om ons Neo-Babilon soos ‘n koning Dawid met Batseba (en soos ek met d. tydskrifte) te “beskou”, wat net tot grootse smarte en verwoesting sal lei.

Die  Kerk  vs.  die  “Fillistyne”

TOE  die onbesnede Fillistynse heiden die slagordes van die lewende God uitgedaag en geskel het, het Dawid as jong man hom nie op mensehulp en -wapens verlaat om die goddelose te verslaan nie, maar het onverskrokke, kinderlik en blindelings op God vertrou.  Ook met sy sonde met Batseba, het Dawid homself totaal op God verlaat vir vergifnis en herstel (sien Ps 51 ens).

          Soos ‘n Dawid en Daniël van ouds, sal verstandiges ook al meer hulself radikaal, onverskrokke en blindelings op God moet verlaat om teen die geestelike vullistynse Rakas (= pii) van ons eindtyd-Bab(b)el-gom staande te kan bly.  Dít impliseer in wese ‘n SLAGVELD met die APARTE kampe van:  (1) die wêreldse breë pad en “gruwelike misleiding” wat ‘n mens so maklik laat verst(r)ik; TEENOOR (2) die verstandiges wat hulle aan Gods Woord/waarheid en Gees verbind — met radikale/fanatiese en seperatistiese erns en heiligmaking, waarsonder niemand God sal sien nie …!

          Dawid en Daniël se oorwinning oor sondige reuse en onheil het begin by ‘n opregte, kinderlike, maar radikale, seperatistiese en fundamentalistiese geloof en vertroue in God … wat weer begin by sondebelydenis en gebed … gedurig!  (Vra my).  Voorheen móés ek ‘n sekere impuls; ‘n gees\vullis-styn/ Raka gehoorsaam, maar danksy Gods genade en ‘n Daniël-strategie, is die Heilige Gees nou die heersers oor my én oor dié “sensasionele reus”.

          Ek het besef die Gees het my gedring om die vermelde gebedsgroep (p50) op te rig, waarsonder ek nie Sy bevrydende werk sou kon volhou het en teen die ontsettende teenaanslae en nagevolge staande sou kon bly nie.  Vir sommige lesers sal dit ook die enigste werkbare strategie wees.  Dit is voorts te verstane waarom dié getuienis nie in enige konvensionele gemeentestruktuur “verteerbaar” sou wees nie (met verwysing daarna dat ek toe deur bepaalde “broers en susters” v.d. aarde af vermy is).  Wat eintlik tragies is — dat dié sg. Gods “familie” wat moes begrip toon, ondersteuning en genesing moes kon bedien, seksuele sonde as ongeneeslike geestelike vigs beskou en dié sondaars tot onvergeeflike isolasie vonnis.

          Die tragiese ironie is dat die “geheime krag van die wettelose” (Antichris) met sy “gruwelike misleiding” (2Tess 2:7+) die bedroë, armsalige ou mensdommetjie tot op die rand van die Openbaring 13-helkamp gevoer het, waarteen die Christendom radikaal moes verenig het, soos ‘n Daniël en vriende, maar hulle kloek om nietige godsdienstige oefeninge en strukture saam en isoleer ledemate wat van sekere sondebande bevry is omdat dit benede hulle sondebande sou wees!

          Die “konvensionele kerk” skiet ver te kort aan die HELE waarheid en om aan sekere kritieke behoeftes van die Christen in ons Neo-Bab(b)el te voldoen (= p50).  Daarmee saam vorm die “geheime krag”, wat ditself reeds in die kerk staangemaak het, ‘n wesenlike hindernis vir die kudde met sulke behoeftes.  Daarom is die enigste uitweg geleë in die veelbesproke Neo-Bab(b)el-vermaning:  gaan uit (ook uit d. vals kerk uit — Op 18:4), gepaard met dié profesie wat die Gees in 1998 gebring het:  Die Kerk gaan eindig waar dit begin het van huis tot huis …”(Hand 2; Filemon :2).

          Ek is bevrees die liggaam van Christus is tot ‘n groot mate bedwelmd weens verskeie meganismes en “gruwelike misleiding” van die “geheime krag”, en dat dit, tragies genoeg, alleen deur skokbehandeling; ‘n skielike bliksem … en ‘n verderf, tot sy bestemde Handelinge 2:44-funksionering geruk sal kan word … wat nie meer in die té verre toekoms wag nie …

OPENBARINGSINSIG:  Mense ignoreer die eindelose, verbode gruwelfeite in die wêreld, want

om die realiteit daarvan te konfronteer, sal hul gemaksone-Bab(b)el laat bars  . . .  “Laat ons in ons illusie voortswym.  Wanneer die Bab(b)el bars, dán sal ons daarmee deel …!(?*)”

. . . indien moontlik . . .

BYLAAG  1

In  God’s  Name

(David  Yallop)

(. . . &  i. d.  naam  v.  ‘n  moreel-etiese  beskawing)

Let veral op die mees sinistêre, kranksinnige, bose en verwoestende spiraal-effek wat Mammon in, en deur mense (& entiteite & meganismes), op die wêreld kan hê.  ‘n Mens moet jouself telkens knyp om te herinner dat al hierdie dokumentgestaafde feite nié fiksie is nie.

Wie/wat sit éintlik agter al die kranksinnige geld- en magsug; agter die verwoesting, bedrog, diefstal, hoogverraad, massamoorde, boewery … sataniteite?  Daar moet ‘n uiteindelike motief, wees.  Geld- en magsug as sodanig is te verstane.  Maar hier is iets; ‘n ding wat alle logika/rede te bowe gaan.  Dié verklaring setel in dié entiteit/gegewenheid waarna [Nesta] Webster soos volg verwys:  “There exists then necessarily a permanent directing Power. We cannot see that Power, therefore it is occult’”.   Asook:

“The revolution desired by the [Illum-]leaders is a moral and spiritual revolution, an anarchy of ideas …” (p34);

“… how is it possible to ignore the existence of an Occult Power at work in the world? Individuals, sects, or races fired with the desire of world-domination, have provided the fighting forces of destruction, but behind them are the veritable powers of darkness in eternal conflict with the powers of light” (p35).

In God’s Name –:

Yallop’s first book, To Encourage the Others, caused the British Government to re-open the Craig/Bentley murder case – which had been officially cleared for twenty years. The book, which provoked a major debate in the House of Lords … convinced many … that a miscarriage of justice had occurred.

Yallop’s second book, The Day the Laughter Stopped, was widely acclaimed on both sides of the Atlantic as the definitive biography and posthumous rehabilitation of the silent film star Roscoe (Fatty) Arbuckle, which also solved a fifty-year-old murder mystery.

His third book, Beyond Reasonable Doubt? led directly to the freeing of a man serving al life sentence for double murder in New Zealand. Following publication of Yallop’s book, Thomas was granted a Royal Pardon and … one million dollars compensation.

Yallop’s fourth book, Deliver Us From Evil, was stimulated by a desire to pull a man into prison, the Yorkshire Ripper, and his statements to Assistant Chief Constable George Oldfield in June 1980 proved uncannily accurate.

Thus, Yallop has established a reputation as [- and a demand for] ‘a seeker of justice’. He received one particularly request, to investigate a very special death. The request came from within the Vatican …

( A )  On April 25th, 1973, [Under-Secretary of State of the Vatican, Giovanni Benelli] had received some very unusual guests … the US Department of Justice … Two members of the FBI had accompanied them. / [They] told the priests that a package of 14,5 million dollars’ worth of American counterfeit bonds had been [] created by a network of members of the Mafia. [There] was substantial evidence to establish that the ultimate destination … was the Vatican Bank.

[Later] [Albino Luciani – newly elected Pope John Paul I / JPI; Aug 78] was bewildered. ‘What does all this mean?’ he asked. / Benelli told [him], ‘Tax evasion, illegal movement of shares …’. / Luciani became angry. ‘What has all this to do with the [gospel of Jesus]? In the name of God … what does [Bishop Paul Marcinkus / Vatican Secretary] want to do with all this money? / He wants to make more money. / For what purpose? / To make more money’.

With the text of the Vatican Council’s Dogmatic Constitution of the Church, in his hand, [JP I] gave notice that he intended to put the Church back where it belonged: back to the world and the words of Christ; back to the simplicity and honesty of its origins.

They did not like it at all. The Curia were accustomed to a Pope who knew his place, one who worked through the bureaucratic channels. This one was everywhere, into everything, and worse he wanted to make changes.  Obviously there were many within the 3,000 or so members of the Curia who would loyally serve and love the new Pope [JP I]; but the way of the world is to ensure that negative forces often predominate [= 2Tess 2:7; 1Joh 5:19; Op 13:7]. / The history of the Vatican is the history of countless Popes eager to make reforms and yet hemmed in and neutralized by the system [= geheime krag / hidden history-indoenas …].

[Later] the formal request by Civiltà Cristiana to the Vatican Tribunal [for an autopsy] rested with a single judge, Giuseppe Spinelli. Even if the man had earnestly desired that there should be an autopsy and a full investigation it is difficult to see how he would have overcome the power of the Vatican City and the men who ran it – men who claim as an historical ‘fact’ that they and their predecessors have nearly two thousand years of practice at controlling the Roman Catholic Church [= the system = geheime krag / hidden history-indoenas … = iH11, iM9].

When the cardinals elected [JP I] to the Papacy [Aug 78] they set an honest, holy, totally incorruptible Pope on a collision course with [the totally corrupted Vatican Bank = Mammon].

( B )  Ever anxious to increase his circle of power and influence [Licio] Gelli saw the Masonic movement as the perfect vehicle. Gelli joined a conventional Masonic Lodge [1963]. He rapidly rose to third degree which made him eligible to lead a Lodge. [He] leapt at the opportunity. But what he in fact conceived was an illegal secret organization.

This

[secret]

group was given the name [Propaganda Due / P2] … the name of an historic lodge. Gelli’s aim was … extreme right-wing control of Italy. The web he spun was to cover the entire power structure of Italy. Such control would function as a secret state within a state. Indeed … P2 had the active support of the CIA.

It may sound like the scenario of a madman, doomed to the fate of all such schemes, but it should be noted that within the membership of P2 in Italy alone … were the Armed Forces Commander [], the Secret Service Chiefs Generals […], the Head of Italy’s Financial Police [], cabinet ministers and politicians of every political shade, thirty generals, eight admirals, newspaper editors, television executives, top industrialists, and bankers.

Unlike conventional Freemasonry, the list of members of P2 was so secret that only Gelli knew all the names. / In 1981 when a huge quantity of Gelli’s secret documents were seized in Tuscany … Italy’s military intelligence put the membership at nearly 2,000 [… but] the majority of P2 members has yet to be revealed, and that within their ranks are nearly 300 of the [the world’s] most powerful men [= *Conspirators’ Hierarchy:  The Committee Of 300, Coleman].

Licio Gelli [men called him the Puppet Master] controlled P2 and through it he controlled Italy.

With regard to the infiltration of the Vatican by Freemasons [the current Pope/JP II], has not only taken on board [from a variety of Lodges] but it has also acquired its own in-house version [Opus Dei – God’s Work]. / Dr John Roche, an Oxford University lecturer and former member of Opus Dei, describes it as ‘sinister, secretive and Orwellian’. They are equally devoted to a task of wider significance: the takeover of the Roman Catholic Church .

The Roman Catholic Church has viewed Freemasons for [centuries] as sons of evil. Ironically it had been [Gelli’s] beloved leader [Benito] Mussolini who had banned the Freemasons. Mussolini had considered them ‘a state within a state’. If this was the thinking of the Church on conventional Freemasonry, then it makes the close ties between P2 and the Vatican even more extraordinary: one of the smallest but most powerful States on earth embracing a state within a state.

P2 interlocks with the Mafia in Italy, Cuba [the USA, a number of the military regimes of Latin America, and with a variety of groups of neo-Fascists]; [with the private army set up in Bolivia by ex-Gestapo Chief Klaus Barbie]. It also interlocks very closely with the CIA. It reaches right into the heart of the Vatican.

( C )  While [Michele] Sindona cultivated contacts in the belief that power lay in money, Gelli, through his new friends, aspired to the source of real power: knowledge. Information, the personal file on this banker, the secret dossier on that politician … As to the ‘important connections’, none could deny the truth of that. They ranged from the Mafia families … in Sicily and New York to Pope Paul VI [JP I se voorganger], Cardinals … and bishop Marcinkus in the Vatican. They covered the political spectrum from [President] Andreotti in Italy to President Nixon and David Kennedy in the White House. They included intimate banking relationships with some of the most powerful institutions in the world [… and] Rothschilds of Paris.

Millions were given at Gelli’s direct instructions to the military regimes which then controlled Argentina, and still control Uruguay, and Paraguay. Money stolen by [Roberto] Calvi was used by the Argentine military junta to purchase Exocet missiles from the French. Millions went secretly and illegally to aid solidarity in Poland. / To interfere in such a manner, however, with the affairs of another country creates a dangerous precedent. Why not a hundred million funnelled secretly to the IRA to kill and maim on the British mainland? A billion dollars to the Sandinistans to blow up a few Skyscrapers in New York … [!!!* — 11 Sep 01!?* = pp17/8,20; iN8].

One of [Gelli’s] principal tasks was to negotiate and arrange the purchase of quantities of arms for Argentina. In Buenos Aires

[where]

he discussed the problem of the new Pope [JP I] with Calvi, [Gelli] had organized the triumphant return to power of General [Juan] Peron. / While Gelli was busy making one President [Peron], Sindona … focused on the man who to his mind was closest to the political ideals of [General Anastasio] Somoza and Peron, Richard Millhouse Nixon.

In May 1982, with the Falklands War at its height, Gelli, a man in hiding, on the run, wanted on countless charges, calmly came to Europe to help his Argentinian friends. The original Exocet missiles which Gelli had purchased for the junta had proved themselves to be a devastating weapon. He stayed with Ortolani at a villa at Cap Ferrat and began secret negotiations not only with a variety of arms dealers but also with Aerospatiale, the makers of the missile. British Intelligence became aware of these negotiations and alerted their counterparts in Italy who promptly began to descend on the Cap Ferrat villa. They were prevented from getting to Gelli by the French Secret Service, who blatantly prevented all attempts to arrest Gelli. That is an example of the power of Licio Gelli.

Early in 1979 the left-wing takeover of Nicaragua became a reality. Like many left-wing takeovers, this one promptly nationalized all foreign banks – with one exception: the Ambrosiano Group Banco Commercial continued to trade under Calvi.

Sindona and his close friend Roberto Calvi of Banco Ambrosiano openly boasted that they controlled the Milan Stock Market … It was a control which they criminally exploited … Games were played with companies for the amusement and financial benefit of Sindona.

Later Sindona would … insist to anyone who cares to listen to him, that it was to overthrow the Italian Government in Sicily and declare the island an independent State. According to Sindona, he would then offer Sicily to the USA … in exchange for all criminal charges he faced in the USA being dropped …

( D )  The web of corruption at the Vatican Bank, which included the laundering of Mafia money through that Bank, went back beyond Calvi: back to Sindona . If Marcinkus, Sindona or Calvi were threatened by the various courses of action planned by [JP I], it was in Gelli’s direct interests that the threat should be removed. / [On] September 28th, 1978, these six men, Marcinkus, [Cardinal Jean] Villot, Calvi, Sindona, [Cardinal John] Cody and Gelli had much to fear if the Papacy of [JP I] continued. [All of them] stood to gain in a variety of ways if [JP I] should suddenly die.

If Luciani (JP I) dug into the [Vatican] Bank there were likely to be quite a number of vacancies. Then Calvi heard the news he had been dreading. Bishop Paul Marcinkus’s days were numbered. If Marcinkus went, total exposure of the entire fraud was inevitable. [The …] state of affairs and the true nature of the relationship between the Vatican Bank and Banco Ambrosiano, [Luigi] Mennini and [Pellegrino] De Strobel would be removed. The Bank of Italy would be informed and Calvi would spend the rest of his life in prison.

Before Luciani’s murder, Calvi’s associates in P2 had demonstrated their capacity to kill with a variety of appalling bomb outrages. Their ability to kill a specific subject was demonstrated with the murder of [various victims]. After the death of the Pope [JP I], murder and mayhem began to match the tempo of the gigantic thefts in which Calvi was indulging.

Another contract was also discussed with [Luigi] Ronsisvalle [a hired killer]. The Mafia advised him that Sindona required the death of Assistant United States District Attorney, John Kenney. / Might a man who considered he could solve his problems in the USA with the murder of a United States attorney feel that the major threat facing him in Italy could be eliminated by the death of a Pope?

Albino Luciani had a dream. He dreamt of a Roman Catholic Church which would truly respond to the needs of its people on vital issues such as birth control. He dreamt of a Church which would dispense with the wealth, power and prestige that it had acquired through [the Vatican Bank]; of a Church which would get out of the market place and reject the moneylenders where the message of Christ had become tainted; of a Church that would once again rely upon what has always been its greatest asset, its source of true power, its greatest claim to a unique prestige: the Gospel.

By the evening of September 28th, 1978, Albino Luciani had taken the first steps towards the realization of his extraordinary dream. At 9.30 p.m. he closed his bedroom door and the dream ended.

(E)    The precise circumstances surrounding the discovery [JP I’s body the next morning; 04:45] make it abundantly clear that the Vatican perpetrated a cover up. It began with a lie, then continued with a tissue of lies. It lied about little things. It lied about big things. / Cody. Marcinkus. Villot. Calvi. Gelli. Sindona. At least one of these men had decided on a course of action that was implemented during the late evening of the 28th or the early morning of the 29th [Sep 78]. That course of action was derived from the conclusion that the Italian Solution must be applied. The Pope must die.

Pope Paul VI [voorganger se lyk], in keeping with Italian law, had not been embalmed until twenty-four hours after his death. Now with not only the general public but [the media] urging an autopsy, the body of [JP I] had been embalmed some twelve hours after it had been discovered.

If Luciani died naturally, the subsequent actions and instructions given by [Cardinal] Villot are completely inexplicable [- everybody must keep quiet & the body should immediately be embalmed]. His behaviour only becomes understandable when related to one specific conclusion. Either Villot was part of a conspiracy to murder the Pope, or he saw clear evidence … indicating the Pope had been murdered, and promptly determined that to protect the Church the evidence must be destroyed. Based on the eye-witness accounts of people I have interviewed, the medicine, the glasses, the slippers and the Pope’s last Will were all in the bedroom and the study before Villot entered the rooms. After his initial visit … all the items had vanished.

Many of the non-Italian Princes of the Church demanded to know exactly what was being covered up. They wanted to know why the cause of death had not been precisely ascertained and why it [heart attact] had merely been presumed. They wanted to know why there was not greater clarification about the time of death. Why a doctor had not taken official responsibility in putting his name to a death certificate that could be made public. When Luciani’s secretary in Venice for over six years, revealed that the late Pope had undergone a full medical check up shortly before leaving for the Conclave and the examination had ‘been favourable in all respects’ the demands for an autopsy grew louder. / If Francesco’s story is accurate then a Mafia-like situation is established: Morticians ordered before a body [JP I] is found (NB:  p88E[a.1]).

Wishing to avoid ‘grave insinuations’ I will make instead a categorical statement. I am completely convinced that Pope John Paul I, Albino Luciani, was murdered. To this date no death certificate has ever been made public … despite repeated requests. [That …] means that no doctor is prepared to accept publicly the legal responsibility for diagnosing [JP I’s] death.

For circumstantial evidence to succeed it must be strong, must sustain the closest scrutiny before a jury can bring in a verdict of ‘guilty’. No jury confronted with the evidence contained in this book could return a verdict of ‘death by natural causes’. No judge, no corner in the world, would accept such a verdict on this evidence. That is beyond all argument. No evidence exists to indicate that (JP I’s) death was the result of an accident [= over dose of medicine]. We are left with murder.

          [JP I] was martyred for his beliefs. Confronted with a man like Luciani, with the problems his continuing presence would pose, the Italian Solution was applied. The decision that the Pope must [suddenly] die [- he did …] –

             (– hoeveel v.d. onaardse FEITE / WARE geskiedenis is bekend aan d. leser …!? (Vgl. p57+ ens)

             Wat onteenseglik bewys —:  AL …!!! THE WORLDS A STAGE –; “… not at all what it seems”; en:  “… there are in fact two separate streams of history running parallel to one another …” p9, iH11; sien Op 18:23 ens. …  Hallo …!

             & d. FEIT is dat IGN NIE[!] ‘n geïsoleerde verskynsel was/is nie, maar — soos d. talle navorsings [= bronne se bronne] dit uitspel – manifesteer dié rillergiteit ditself op ‘n al groter skaal en al meer openlik.  D. niksvermoedende gepeupel h. egter nie d. geringste vermoede daarvan nie omdat dit, weens d. verskeie meganismes, veral super-tegnologie, so gesofistikeerd en verborge geskied, en andersyds weens hul bedwelmdheid deur d. glo-Bab[b]else hoergees & d. gezoidheid  v. ‘n volk wat “geen naam of doel meer ken” …).

BYLAAG  2

Dokument  X

(Gunter Schickelgruber)

VERSTANDIGES  word uitgeskel vir alles wat versteurd is as hulle oor die veelbesproke “geheime krag” en hidden history vermaan.  WIE, watter gees, orkestreer/fabriseer dié doemgesindheid oor die FEITE, konkrete bewyse en die REALITEITE van hierdie dreigende onheil!?  WIE!?

          Dié “wie?”, is dieselfde “hy” wat Christus, Gods lewende Woord en die wêreld se Messias, se saak\bediening ook geïnfiltreer het en só die mens se heilsplan wou elimineer.  Dié “wie-ding”, wat die mensdom van kritieke kennis en die waarheid weerhou, het GOD se reddingsplan tot só ‘n mate geïnfiltreer dat dit saam met God (Jesus) aan tafel en in die “kerk” gesit het (Judas/Sanhedrin ens). Dit het God se saak selfs nóg dieper geïnfiltreer deur Sy “regterhand” se denke te “hi-jack”, sodat Jesus hom moes bestraf —:  “Moenie in my pad staan nie, Satan! … want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê” (Matt 16:23 — vgl. Gen 3:5-scenario)!!!

          Raai WIE  … is besig om die “heilige” meerderheid se denke ook só te “hi-jack” dat hulle net wil hê wat MENSE WIL (= Satan se saak\klug)?  Dis dié ding wat máák dat :  Die HELE wêreld verwonderd agter dit aanhel — én dit selfs aanbid (neerbuig = TV ens; Op 13:3,4)!!!*

          As dié ding GOD se saak\bediening só perfek kon binnedring, hoe de hel (sorry v.d. krasheid, maar …) kan enige IDIOOT dink dat dit\“geheime krag” nie ook enige “mens se wil”/denke én regerings/ instansies sál infiltreer nie … met “een en dieselfde doel voor oë” …!? (Op 17:17 = 13).  En dié “doel voor oë” is bedmaats met “wat die mense wil hê”[a].  God, en die verstandige gereddes se vyand, wéét wat die mens in wese wil hê:  die verdoemende, soetsappige “mooi”, “begeerlike” en “goeie” Gen. 3:5-klug/leuen van self-vergoddeliking.  Dit wéét ook die WAARHEID sal die mens vrymaak — DAAROM kry ons die wêreldse versoenings-gees wat “fundamentele” waarheidsprofete sal wil verguis en demoniseer …!!!

          Dié gees sorg ook baie slinks dat die bestaan van die hidden history-onheil gefikseer word … “dis tog net goed wat in prente versin word”!  Saam met die talle geïntegreerde satansmeganismes word gesorg dat die “die mens se WIL” oor hul (beter-)gewete en oor die waarheid seëvier.  Dié “wil” máák die mens KLAAR en gezoid; dat hulle die “geheime krag” se verdoemende hidden history miskyk; dat daar oor hierdie verskuilde onheil eenvoudig net, “so what”, gesê kan word!!! (p55).  Ja …  Die Here behoede ons …

          Let op hoe treffend naasgaande parafrase uit Dokument X aansluiting vind by, en verskeie kwessies in Daniël-apartheid -’, IGN en VV bevestig (toep./klem; net enkele hoofgedagtes weergegee):

Dokument X  (DOX) –:

(A)       NES  met ‘The X-Files’ op TV, het DOX betrekking op dinge wat die regering vir die publiek verberg; dinge wat hulle nie kan verklaar nie … sonder om eens te probeer vasstel of dit hulle tot wesenlike onheil strek.

             Die outeur (DOX) is met dokumentasie, getuies, klank- en beeldopnames toegerus om hofsake wat moontlik, weens die gegewens in DOX kan voortspruit, die hoof te kan bied. Dit moet ook in gedagte gehou word dat die wêreldpolitiek ingeheel ewe korrup is, aangesien al die vername regerings bewus is van hierdie situasies[a.1] –

             Die mense wat SA in die kookpot van leuens laat beland het, was die Broederbond [BB], nou bekend as die Afrikanerbond [AB] of die Verligte Aksie Groep [VAG = p57+]. Vóór die onderhandelings met die ANC, het die BB besluit dat hulle 80% beheer sal behou en 20% aan die ANC toeken. Dié stelling word o.m. daarin weerspieël dat 80% van die top-tien ANC-amptenare informante vir die [vorige …!] apartheidsregering was.

             Van die vernaamste politici, (veiligheids-)amptenare en ekonome wat by hierdie AB/VAG-strategie van magsbehoud betrokke was/is,  sluit in Pik Botha, Neil v Heerden, Sean Cleary, Roelf Meyer, FW de Klerk, Rusty Evans

             ([a]= 2Tess 2:3+; Gal 5:16-19; 2Tim 3:1-9; 2Pet 2; 3 = immorele kotslikheid = zoidisme – p42[e], iZ2).

             ([a.1] wat verdoemende konsekwensies v.d. land/wêreld inhou = iA4-7,B17,D11,E4,G5 ens).

Corné Mulder, Barend du Plessis, Quinten Coetzee, F du Randt, George Darmanovitch, Johan Smit, Johan Lehman, Chris Stals, Chris Ball, dr Anton Rupert, Meyer Khan, Danie Cronjé, Magnus Malan, Tienie Groenewald, Basie Smit, Mike Geldenhuys.

(B)       DIE VAG (Verligte Aksiegroep) se metodologie is ingewikkeld weens die gebruik van afhokking[a]. B.v., hulle het verskeie projekte soos Sunrock, HOP/Gear en Odesa op ekonomiese terrein, en die persone wat by Sunrock betrokke is, weet slegs van Sunrock. Diegene in hierdie groepe het geen benul van die groter prentjie nie[b] –

             ‘Die [VAG-]Plan’ bestaan uit verskeie fassette en sluit in:  (a) identifikasie van ANC-leiers en alliansievennote vir ‘besoedeling’- en manipulasiedoeleindes; (b) beheer oor die regering en intg./veiligheid d.m.v. ekonomiese manouvers; (c) destabilisasieaksies, d.m.v misdaad- en chaos-skepping. Om te voorkom dat die Afrikaner gefrustreerd raak en hulle tot geweld wend, word skynpolitieke partye en ‘aksiegroepe’ gestig wat hulle belange oënskynlik behartig en beskerm; (d) die verkryging van internasionale vennote om ‘Die Plan’ uit voer, asook vir die destabilisasie van Afrikalande met die doel om die ‘globalisasie-proses’ [NWO] deur te voer.

             Die aanvanklike VAG-doelwit was om ‘n nuwe politieke beweging met soveel as moontlik hooggeplaaste ANC-, Costatu- en SAKP-amptenare te stig, terwyl ‘n skeuring in die ANC (‘n Costu/SAKP-wegbreek), asook anargie-skepping georkestreer word. Deur die ANC dan daarvoor te blameer, moet die swartes teen die regering gedraai word. Wanneer die leiers na die nuwe beweging oorgewen word, sal die plan voltooi wees[c] –

             ‘Die Plan’ is egter buigbaar, afhangende van verskeie resultate en invloede van buite, en het dit in verskeie scenario’s ontwikkel. Die hoofbeweging dui daarop dat knelpunte geskep word (vigs, rassisme, barbarisme, armoede …) om as ‘politieke’ dryfveer te dien, terwyl daar van ideologieë wegbeweeg word[d]. ‘Die Plan’ pas in by die globalisasie-/NWO-proses, soos weerspieël in die toespraak wat Cleary aan lede van die Super Liga gelewer het[d.1] –

             In Mbeki se openingsrede tydens die Cosatu-kongres (18/9/02) het hy opgemerk dat daar ‘n groep in SA is wat voorgee om die beskermers van demokrasie en menseregte te wees, maar wat eintlik ‘n geheime agenda volg wat die ANC-alliansie [deur chaos/konflik] wil vernietig.

             Die VAG/AB geniet die steun van die hoofrolspelers (= pp10,18,20/1,34,61+; iI3 ens) in die globalisasie proses en het sterk bande met die CIA en Mi6. Dis bv. bekend dat Groenewald verbind kan word met John Kipp (CIA)[e] –

(C)       N   BRON  in die Skerpioene het vertel dat Cyril Ramaphosa eintlik die ANC se Nr 1 -man is.  Dié stelling is

             later bevestig deur mediabewerings dat Ramaphosa deel van ‘n VSA/Britse plan was om van Mbeki ontslae te raak. Sogenaamde ‘ondersoeke’ het dit as komplot-snert afgemaak (… soos gewoonlik).

             Eintlik sou Chris Hani vir Mandela opgevolg het, maar hy was té radikaal vir die NP/VAG en het té veel van die besoedelde [apartheidsinformante-]groep geweet. Dus het die VAG, met Mbeki se goedkeuring, besluit om van Hani ontslae te raak. Hani was onwillig om op versoek van die ANC-leierskap terug te staan. Volgens inligting het die bevel om Hani te vermoor van Tito Maleka van Shell-huis en vertroueling van Mbeki, gekom. Ook Mandela het glo van die sluipmoord geweet. Toe kommissaris Radu in ‘n verwante voorval ook gedood is en komms. Suiker Brits die ondersoek wou voortsit, met inagneming daarvan dat Mufamadi agter Radu gery het toe die ongeluk gebeur het, het Brits ‘n yslike aftreepakket ontvang. Dié ondersoek is nooit voortgesit nie, en Brits het by Associated Intelligence Network (AIN) aangesluit (verwant aan Mossad, Joodse ID).

             Thabo Mbeki speel ook ‘n gevaarlike spel met die VAG/AB en volgens bronne lewe hy in vrees wat aan paranoia grens, maar dit kan ook die uitwerking van sy dwelmgebruik wees. Verskeie bronne het bevestig dat Mbeki dwelms gebruik (kokaïne). Sy wisselvallige gedrag kan direk aan dwelmgebruik toegeskryf word. Hy is na bewering ook ‘n alkoholis. Volgens ‘n NI-kontak het Mbeki elke oggend ‘n glukose-drup benodig om hom te ‘normaliseer’. Volgens ander bronne moet hy soms vóór vergaderings toegesluit word om ‘uit te droog’. Veral Paul Econ en Alex Kouvaris word genoem in die verskaffing van die dwelms aan Mbeki — waarvan daar ‘n videoband bestaan as bewys.

(D)       DIS   belangrik  om die betrokkenheid van Moslems te sien in verskeie groot regeringskontrakte/-projekte soos              die wapentransaksie, Sel-C en die taxi-nywerheid. Pagad bevat prominente NI-agente. ‘n Bandopname bestaan waar Dullah Omar (nie ‘n Moslem), tóé as Minister van Justisie, die Pagad-leier oor polisieklopjagte waarsku.

             ([a]= blokkasie, iB17; “compartmentalisation” p20; ook p36+ — hallo![b] NB = p83B).

             ([c] sien Hegel-beginsel, p10; iH4; Icke p18 ens).

             ([d]/ [d.1]= sintesefiseerders; pp67/9, iS11; d.selfde doel = Op 17:17; ook Carroll pp16,29,41ideologiese, &veral geloofs-“ideologieë” vervaag om plek te maak v. ‘n glo-Bab[b]else, “nuwe wêreld”-orde — d. Op 13-ideologie … wat deur Boetman-niete & Zoid-tiete aanbid word …! — sien Carroll pp16,29,41; Beyerhaus p28; Malan p71 ens).

             ([e] verw. ook verb. m. Mbeki & Pik Botha. D. CIA blyk pal by vele sinistêre & uiteenlopende/konfliktuele entiteite terselfdertyd betrokke te wees =  … d. Illum. m.b.v. geheime magte aan sowel die kante v.d. veiligheidsmagte as d. Anti-Apartheidgroepe hulp verleen – p58; “The Illum. do not represent a ‘side’ or a ‘faction’ …” – p20; ook — p45:  ‘… begin to work under another form …’).

             Omdat die Kommunistiese en Islamitiese ideologieë so na aan mekaar is, moet mens die rol van die Islam- ekstremiste, en die KABAL se steun aan die Wyse Manne (WM [indoenas]) nie uit die oog verloor nie. Pagad is maar één van vele organisasies in die Moslem-broederskap en SA vorm deel van ‘n wêreldwye Islamitiese agenda (= Waldeck, piv). Moslems beklee sekere sleutelposisies in die regering weens hulle kommunistiese verbintenis.

             ‘n Moslem is in elke Gear-projek te vind, en is dikwels dieselfde mense of hulle familie, soos die Shaik-broers met die wapentransaksie. Owerhede wat teen hierdie vergrype moet waak, kyk eerder anderpad omdat mense aan die spits, insluitende Mbeki, omkoopgeld ontvang het. Die herstrukturering van bv. Telkom is ‘n poging van die WM om beheer oor die ekonomie te verkry. Dit is veronderstel om Gear te bevorder, maar by nadere ondersoek word gevind dat die kontrak vir Sel-C toegeken is aan dieselfde mense wat by die omstrede wapentransaksie betrokke was.

             Ons weet nou dat Bulelani Ngcuka sy BMW 740i van Callie Botha [BSB-faam] ‘gekoop’ het. Ngcuka het ook geweier om Victor Palazzola aan Italië uit te lewer, ondanks ‘n Italiaanse lasbrief vir sy arrestasie. Dit bewys weereens dat die regering met misdadigers/mafia saamwerk (= p84C). Volgens ‘n verslag van die Spesiale Projekte-Eenheid is die naasgaande goudsmokkelary se een hoofbestemming Lugana, Italië, wat ‘n Italiaanse mafia-konneksie bevestig.

             Bewyse bestaan hoedat ene Renatie le Fleur by die Jan Smuts-lughawe in Cyril Ramaphosa se persoonlike motor opgelaai is nadat sy van ‘n vlug teruggekeer het waar sy reëlings getref het vir die smokkel van 35 000 pakkies Mandrax na SA. Nog ‘n bron het inligting verskaf oor Ramaphosa se dade met klein seuntjies.

             Toe SANAB ‘n prominente dwelmbaas gearresteer het, het hy Tokyo Sexwale gebel, waarop Tokyo gesê het dat hy Thabo Mbeki sou bel sodat Mbeki die probleem kon oplos, waarvan daar ‘n bandopname bestaan[a] –

             ‘Die Plan’ behels dus om prominente leiers d.m.v. dwelmaktiwiteite en bedrog te besoedel en te manipuleer. En omdat Gear(-projekte) grootliks met dwelmgeld gefinansier is, is dit soos ‘n kruitvat wat enige minuut kan ontplof as bv. die VAG sekere inligting sou bekend maak.

(E)       IN   1983  [LW:  83 reeds]  het die skrywer (DOX) die volgende inligting bekom:  1) SA het kernwapens (tot

             vandag toe!); 2) SA is besig om ‘n aanvalshellikopter te ontwikkel [= Rooivalk]; en 3) SA doen navorsing om die aantal swartes te verminder. Die virus sou seksueel oordraagbaar wees. Daar word gespekuleer oor die moontlike betrokkenheid van dr Wouter Basson in die verband[a.1].  Dit is ook bevestig dat Thabo Mbeki en verskeie ander senior ANC-amptenare HIV-positief is.

             Een van die mees bisarre verskynsels in die Nasionale Party-politiek is hoe Pik Botha daarin geslaag het om in die party aan te bly, wat nog te sê die regering, terwyl almal in die regering geweet het hy werk vir die CIA én KGB. Die antwoord op hierdie raaisel is dat hy VAG-lid en Vrymesselaar was (= bg. B[e]; ook iT10,G21).

             PW Botha het FW de Klerk agterna beskuldig dat hy die Afrikaner uitverkoop het en dat hy (FW) geld van Anton Rupert ontvang het. FW se antwoord was: ‘Ja, maar ek het nie al die geld vir myself gehou nie. Ek het baie daarvan aan die Universiteit van Potchefstroom geskenk.’ Dan is daar Marthinus van Schalkwyk, ‘n selferkende spioen, wat die Nasionale Party man-alleen ‘vernietig’ het. Hoeveel hiervan is deur die VAG en WM beplan om blanke SA in ‘n spesifieke rigting te dwing? [= Op 17:17-doel = Op 13-wêreldsintese].

             Die BSB is steeds ten volle operasioneel, veral met dwelms en diamante [soos in onlangse diamantmisdaad-gevalle weerspieël].

             Dit is wyd bekend dat (pedofiel) Gert van Rooyen saam met Pik Botha en Mossad by sanksie-omseiling betrokke was. Die Doma Kerk, as front en Toerien as ‘n prediker van dié kerk, asook Van Rooyen, Jacques Joubert en Charles Newman word verbind met dié omseilings. Die groot vraag, of die BSB-bordeel in Zurich met die verdwyning van kinders verbind kan word, bly ook steeds onbeantwoord.

(F)       NOG   ‘N  fasset van ‘Die Plan’ bestaan daarin dat enorme hoeveelhede goud en platina op gegaar word, wat                 dan uit die land verdwyn, soos o.m. weerspieël in die Willem Lotter-arrestasie te Lanseria-lughawe. Lotter en die vlieënier, Deon Kruger, is deur NI dopgehou waar hulle ontmoetings met dr Neil Barnard (vorige dir.-genl. van NI), en genl. Dries Putter gehad het. Dié ontmoetings was by ‘Die Werf’, ‘n gewilde vergaderplek van die VAG. Verteenwoordigers van Lotter se saak was oortuig dat hy nie vervolg sou word nie, o.m. weens die betrokkenheid van ANC-hooggeplaastes waaronder Cyril Ramaphosa, Tokyo Sexwale en Thabo Mbeki.

             Amalgaam/goud  is deur verskeie roetes uit die land gesmokkel waar dit o.m.  in Suid-Amerika gesmelt en in die

             ([a]– in lyn m. Emmerson Mnangagwa, Robert Mugabe se regterhand, wat glo verbind kan word m. minerale vergrype/ plundering i.d. Kongo & menseslagtings i.d. 80s in Zim. –:  “Die enigste misdaad wat comrade Mugabe begaan, is om ons erfenis, land en hulpmiddels terug te neem …” — Die Burger, 2/1/03 — & met wie d. ANC-regering hand om d. lyf om d.selfde vuur … sit).

             ([a.1] “The Baltimore Sun [] reported that South Africa’s Truth Commission had seen evidence that in 1985 a CIA agent, Millard Shirley, came to South Africa to work for Telcom. He brought ‘highly classified Pentagon manuals on psychological warfare.’ This included a recipe for prussic acids which when inhaled caused a massive coronary leaving few traces.

             “The [US] government has the ability to kill people by using drugs to cause cancer, heart attacks, or strokes that make it appear natural. [FOIA-Documents] show that, by 1954, the CIA had perfected the means to give people cancer” –!? TNW; ook p56[r]; *C\Day).

stelsel teruggeplaas is. Toerien en Jacomed, ‘n assistent vir dr Basson en genl. Neethling, het dokumente i.d.v. bevestig. Toe Irvan Khosa oor ‘n ongelisensieerde vuurwapen in die kollig beland, was daar ook sprake van dokumente oor hoëvlak-betrokkenheid by goud- en dwelmaktiwiteite, maar dit is skielik as ‘onbevestigend’ afgemaak. Dié dokumentasie kan ook vir Jacob Zuma en Paul Econ met goudsmokkelary verbind. Ook met die goud- en diamantkwessie wat ter sprake gekom het in die saak van belastingontduiking teen Khosa, was die reaksie tipies van die drie ape: ‘sien niks, praat niks en hoor niks nie’.

             Met soveel muntmetaal in buitelandse banke, het dit nie veel geverg om die verskillende sentrale en top-100 banke, te oortuig om die eienaars van hierdie munte in die binnekring toe te laat nie. Dit is as kollateraal in hoë-opbrengsprogramme gebruik, wat ook as kapitaalgroei-programme en/of ‘rollende programme’ bekend staan. Volgens ‘n vorige agent van die Direktoraat van Koverte Insameling is die bedrag hieraan verbonde 16 triljoen VSA dollars. Die persone en instansies wat glo hierby betrokke was/is sluit in Allan Greenspan van die FED, Bank van Engeland, Bundesbank, Koninklike Bank van Kanada, Bank van Tokyo, Deutsche Bank, Bank Pariba, Uniebank van Switserland, Credit Swiss, Natwest en City Bank.

             Volgens Rudi Toerien en kol./dr. Pieter Joubert (MI), was Chris Stals (voorm. goew., Resw.Bank), Magnus Malan (voorm. min., verdediging), Barend du Plessis (voorm. min., finansies) en Danie Cronjé (voorsit., ABSA) prominente figure in dié hoë-opbrengsprogramme waarby die VAG/AB groot baat gevind het.

             Toerien, tóé ‘n MI-agent, het bevestig dat hy Sunrock as ‘n militêre projek saamgestel het (m.b.v. bg. ‘oorrol-program’). Toerien is in dié projek bygestaan deur Jacomed van die Switserse ID. Daar is ook bewyse dat Cronjé en Du Plessis hierby betrek kan word. Toerien het ook die struktuur t.o.v. Projek Odesa saamgestel, waarby Dimitri Econ ook betrokke was. Toerien het dokumentasie getoon waarvolgens 872 metrieke ton platina in dr Ericson Dominick se trust bestaan het. Lg. is ‘n verteenwoordiger van Pik Botha.

             Nog ‘n bron het ‘n volle uitleg van die diamantnetwerk verskaf waarby Pik Botha, Craig Williams (met sterk bande m.d. Italiaanse mafia) en Magnus Malan verbind word. Hulle hoofkontak was Johan Erikson. ‘n Hooffiguur in die Italiaanse mafia is Don Roberto, beter bekend as Victor Palazzolo. Kyk mens na die verhoudings wat vandag tussen sekere politici en figure/groepe bestaan, blyk dit die mafia feitlik alles onder beheer het …

(G)       INTG.-agente  het bewyse gelewer dat enorme bedrae geld die land voortdurend uitvloei.  Kosef van Investec                en sy vennote is een geval wat genoem is. By geleentheid het Kosef, saam met Manny Juden en die DAI-groep, R14-miljoen uit die land geneem. Die VAG word ook sterk hierby verbind.

             Die geld wat die VAG/AB skep, word d.m.v. frontmaatskappy oorsee gebruik om die SA ekonomie te manipuleer[a]. Agtien maande voor die dramatiese val van die rand (01) is die skrywer (DOX) hieroor deur ‘n vorige Oos-Duitse spioen ingelig. Verskeie kenners was hoogs ontnugter deur dié voorval, veral omdat dit die derde keer was dat dié kontak die val van die rand tot op die presiese bedrag ‘voorspel’ het.

             In die moderne spioenasiewêreld het besigheid die norm as front geword (= Op 18:23; IGN). Hulle is statusbeheb en beweeg net in die ‘regte kringe’ en daarom feitlik onmoontlik om teen hulle op te tree. Uit verskeie intg.-oorde is bevestig dat sodra ondersoeke te na aan die groot name in die misdaadwêreld vorder, word hulle beveel om die ondersoeke te staak. Agente se vernaamste take behels om strategiese en ekonomiese voordele te werf — soos die veelbesproke wapentransaksie waarby die betrokkenheid van Franse spioene ooglopend is.

             Met die stigting van die Resw.Bank onder genl Jan Smuts, is daar wetgewing aangeneem wat verseker dat dit die enigste maatskappy is waarvan die bevolking nie mag weet wie die bank besit en wie sy aandeelhouers is nie. Die regering mag ook geen aandeel in die bank besit nie en het geen seggenskap oor hom nie. Om die volk gerus te stel, het Smuts verseker dat die stigting en notering van die Resw.Bank nodig was om seker te maak die land se bates uit die hande van geldgierige politici gehou word. Maar hy het doelbewus versuim om te meld dat dié stap eintlik die land se bates totaal onder die beheer van die Joodse geldmag geplaas het. Hierdeur beheer die Jode nie net die Resw.Bank nie, maar ook die SA ekonomie en dus die SA bevolking [in verskeie opsigte] (= *A\Schauf; F\Schauf; F\Allen ens).

             In verskeie gevalle het die Resw.Bank privaatmaatskappye gered deur aan hulle geld te ‘leen’. Die bekendste was met die Bankorp-oorname deur ABSA. Die Resw.Bank het R5 miljard van belastingbetalers se geld in die geheim aan ABSA gegee om hom van ondergang te red en die oorname te beklink. ABSA het hierdie pakket ook in sy state verdoesel. Toe dit later berig word en ‘n ‘ondersoek’ gelas is, het dit, soos verwag, op niks uitgeloop nie.

             Byna 40 jaar voordat die Resw.Bank gestig is, was SA se goud- en geldreserwes in Oppenheimer-besit. Die Resw.Bank het in 1923 sy vennoot geword, en sedertdien het hulle gesamentlik die alleenreg om rentekoerse te bepaal; hoeveel geld die land mag inkom of verlaat en om inflasie te manipuleer soos wat hulle voel nodig is om die bevolking in toom te hou en hulself verder te verryk[a] –

             Harry Openheimer het destyds R1 miljoen vir die ANC-oorname geskenk, maar teen 2001 het die Oppenheimers begin besef dat hulle goud- en diamantbates spoedig deur die ANC-regering geplunder gaan word.

             ([a] deur ekonomie [Mammon] beheer jy regerings [- & mense & hul denke …!]; verw. ooreenkomste m. IGN, p84C ens).

             Hulle het met ‘n slinkse transaksie ‘n konsortium, bekend as De Beers Investment, bestaande uit die Oppenheimers (45%), Anglo American (45%) en Debswana (10%) gestig. Anglo American en die Oppenheimers het die De Beers-maatskappy oorgeneem en al sy bates na Amerika laat oorplaas.

             ‘n Mens sou verwag dat pres. Mbeki teen die oorname van De Beers gekant sou wees, aangesien dit die SA ekonomie uiters nadelig sal raak, maar dit blyk dat hy heel in sy skik was. Hy het in 2001 gesê dat dié oorname na raming buitelandse valuta van R21,8 miljard SA onmiddellik sou laat binnevloei. Vandag weet nóg Mbeki nóg enigiemand anders wat van daardie miljarde geword het [… na d. wapenpakket toe …!? …].

(H)       DIT  is  bekend dat daar ‘n politieke [& ideologiese; “Hegel”-] agenda  agter die plaasmoorde, bank- en transito-           rooftogte sit. Dít het duidelik geword o.m. in ‘n hofsaak in 2001 toe Perumal Naidoo, ‘n verdagte in ‘n rooftog, gesê het dat sy ‘opdrag’ was om die R31 miljoen-buit aan die SAKP te besorg. Hy het die betrokke SAKP-lid geïdentifiseer as ene Haroon Aziz. Die hof het ook by Naidoo gehoor dat die gesteelde geld gebruik word om AK-47’s te koop om swartes vir gewapende diens op te lei. Dit moet ook dien om swartes vir werk by sekuriteitsdienste te kwalifiseer, wat ‘n springplank bied tot méér bank- en transitorooftogte.

             Volgens Ramaphosa (op ‘Hard Talk’, BBC) is die swartes in SA nie meer tevrede met net grondbesettings nie, hulle eis blanke welvaart op (= d. uitkristalisering v.d. ‘Freedom Charter’ — sien p88F[a]).

             Die werklike probleem in die Wes-Kaap lê by die bendegeweld en dwelmhandel. Volgens nog ‘n bron in die Skerpioene is AIN ook te blameer vir die Pagad-geweld in die Wes-Kaap, met aanduidings dat die BSB, asook ander elemente uit die apartheidsera, die Italiaanse mafia en die AB die hoofopstokers van (gewelds-)misdade kan wees. Die apartheid-regering het ruim gebruik gemaak van mafia-huise wat vandag ‘n groot bron van misdaad vorm.

             Vorige supt., Henry Beukes van die SAPD-eenheid wat Pagad ondersoek het, het glo ‘n eerste betaling van R10 000 ontvang om ‘n besending van AIN-vuurwapens na Pagad deur te laat. Dit was uit AIN se eie arsenaal en is nooit as vermis verklaar nie. AIN is na bewering ook agter die bom-voorvalle in die Wes-Kaap.

             Die vernaamste aspekte van die IV [Interne Veiligheid] behels die monitering van regse groepe, maar ook om misdaad te laat toeneem weens gebrekkige begrotings, swak en onbekwame polisiëring, wetstoepassing en regsprosesse [= “regstel-lende askie”; trans-formasie]. Volgens ‘n bron in die ID het ‘n swart weermag-genl. opdrag van senior AB-lede ontvang om die departement op enige moontlike manier te destabiliseer. Dié gegewe kan ook ‘n verklaring bied vir die chaos in die meeste ander departemente[a] –

             Mbeki probeer die indruk wek dat die regering streng teen misdaad optree, maar dis ongelukkig net skyn. Daar word doelbewus ver te kort begroot vir die hele veiligheidskwessie. In Intelligensie Operatiewe, waar ‘n gemmidelde projek sowat R1,5 miljoen beloop, is die begroting gesny tot R500 000 per jaar! Dis bekend dat polisiebeamptes afgedank is oor hulle ware misdaadstatistieke bekend gemaak het.

             Die WM is besig om inflasie, groei en ander ekonomiese syfers te manipuleer om die indruk te wek dat dit goed gaan, en om die regering se onbevoegdheid te verbloem. As die ware syfers verskaf word, sal die regering val. Hier word veral verwys na ekonomiese kommentators soos Dawie Roodt wat pal in die media verklaar hoe ‘gesond’ en belowend die ekonomie is, terwyl almal kan sien dat die land besig is om ten gronde te gaan. (LW:  Vóór FW de Klerk se ‘Rooi Vrydag’-toespraak [2/2/90] het d. [apartheid-]Rand nog op R2,50 /Dollar gestaan! Hallo …!). Die verdere tuimeling v.d. R op 7/797 was direk d. gevolg v.d. aankondiging dat Mboweni by Stals sou oorneem.  Ens., ens. …

VIR  normaalgeskape, gesonddenkende mense sal sekere verskynsels

nóú al meer sin maak   —  soos:

             ([a] NB:  “Regstellende aksie laat Arrive Alive misluk” — Beeld, 6/1/03 — dis daglig-helder nie ál staatsprojek/-administrasie wat … ge-máák word om te móét misluk nie …! = berigte oor chaos/korrupsie/barbarisme in onderwys-, hospitaal-, gevangenisdienste ens.

             NB:  “Onnies ‘se moreel is landwyd baie laag’ / ‘n Papieroorlog wat onderwysers met onderwysdepartemente voer en gebrek aan beskerming om hul werk te doen en dissipline toe te pas, is van die redes waarom onderwysers landwyd ‘n baie lae moreel het”, Beeld; 8/2/03 — d. absolute bewys v. ‘n verskuilde proses om chaos & barbarisme te bereik — maar hoekom …!?!?!? = Op 17:17 = 13).

  • WAAROM  die regering nie die (“mal, perverse”) Christen-sekte  te woord kán staan nie

(= waarheid/lig het geen gemeenskap m.d. wettelose/bose  . . . “geheime krag” . . . nie);

  • ‘N  ONTWYKENDE,  afwesige, geheimsinnige  . . . President en amptenary;
  • WAAROM  dit vir die publiek al moeiliker word om wapens te mag besit — maar dit word aan kriminele/mafia en sinistêre entiteite uitgedeel, gepaard met opleiding!?;
  • DIE  owerheid besit blykbaar buitengewone hoë intelligensie/breinkrag, want net die mees

verfynde, geniale en ingewikkelde prosesse en meganismes word vereis (p10/1)om dié ter sprake

“laaste afval”  . . . swart gat, waarin die land/wêreld

ingekolk word, doelbewus te kan fabriseer! —

(– sonder dat dit soveel as ‘n wenbrou laat lig;  bv. buitengewone & ONVERKLAARBARE hoë kos- & noodsaaklike kommoditeitspryse móét sorg dat al meer mense hulself al meer

tot misdaad móét wend om ‘n menswaardige bestaan te kan voer  . . . ens., ens.  . . .).

Dit sou insigwekkend wees om die resultaat te sien as die owerhede dié

“buitengewone breinkrag/–potensiaal” ‘n slag aanwend om eerder (doelbewus)

beskaafdheid, orde, veiligheid en welvaart te fabriseer.  Of

sou súlke voorbeeldige aktiwiteit in stryd wees met die vyand van God se saak ? (Gen 3:15).

Of word dié meesterlike chaotika deur

‘n “hoër breinkrag” gegenereer  . . . deur ‘n glo–Bab(b)else “geheime krag” — met

“een en dieselfde doel voor oë”!? (Op 17:17 = 13).

Of/en het ons hier te doen met wat in die Ou Testament (Bybel) opgeteken is:

hulle is net slim as dit kom by kwaad doen  . . . !?

  • WAAROM  “Die Plan”-/NWO-indoenas nié ‘n Volkstaat kán bekostig nie –:  dit sal

‘n skreiende bewys lewer hoedat beskaafdheid, orde, veiligheid, welvaart  . . .

DOELBEWUS GEFABRISEER kán word!!!;

  • GESONDDENKENDES  besef waarom owerhede vir orde, vrede, welvaart voorspoed en ‘n moreel-Christelike etiek (waarvan d. mens “genees ” moet word!) so bang is  . . . soos

die duiwel vir ‘n slypsteen, want

deur totale chaos en kotslike vervallendheid (gezoidheid), verkry die éintlike owerheid (Illum.) al meer totalitêre beheer oor die mensdom en hulle sg. “denke” en hele wese.

En so besef verstandiges al meer dat hierdie totale Antichris-beheer gegenereer/gefabriseer word

uit die komplimentêre oorde van:  “die MENS se WIL”, DEMONE -krasie, Mammon

en hulle ander aanhangsels en uitskuitsels  . . .

(– om godswil & dank, & tot elke prys net nié wat God WIL nie  . . .!)

*Everything Is Under Control  (Robert Wilson)

Hallo, en sela . . . !

KONTAK :

ck.tawrah@gmail.com