HOSEA & ROMEINE SE :  “NIE MY VOLK/E” – ?!? –

Waarom sou die hoer/kerk ;  christen/dom die Apartheid( ‘kodesh’) Skrif se – Twee Huis-Beginsel vir die #skape verberg en dit weg_LIEG…

HOE DIE HOER/KERK HOSEA SE HOER-BOODSKAP VERKRAG__EN LIEG!!!-SOOSi HELL

_____   WIE IS ROMEINE 9, 10 & 11 SE …
… mense wat nie ‘n volk is nie / … wat Hom nie gesoek het nie …?*

Rom 9:25
Ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem; en haar wat nie bemin is nie, beminde…
Rom 9:26
en in die plek waar aan hulle gesê is: Julle is nie my volk nie! daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God.
Rom 10:19
Ten eerste sê Moses: Ek sal julle jaloers maak op dié wat geen volk is nie, en Ek sal julle toorn opwek teen ‘n onverstandige volk.

In die 1e plek weet julle #skape nie die Volk/12 stamme het tydens Salomo in TWEE BLOEDIG VYANDIGE “HuisE” of TWEE VOLKE /KONINKRYKE opgesplit nie!!!

Dan in Jes. 50:1 en in Jer. 3:8 kondig JHWH n “egskeiding” aan met die Noord-Ryk /TIEN Stamme /Samaria … wat voltrek is met die Assiriese ballingskap van die TIEN Stamme /Huis in 725v.M.  Hiertydens sou die TIEN Stamme (dus) totaal verheidens … goddeloos /Wet=TORAH__LOOS  word …!*

Sodoende sou die TIEN Stamme haar “getroude status en naam, Israel” verbeur – en letterlik i_denti_teit_LOOS  raak …>soos die HOER/kerk dit wil he tot vandag toe!!!  Hieri “egskeiding” was egter nie_ permanent nie!! –want wat seg Hosea i.d.v… oor die EINSTE (“GESKEIDE”) TIEN Stamme swart op wit! :

Hos 1:9
En Hy het gesê: Noem hom Lo-Ammi,
want julle[= TIEN stamme /Huis Israel /Samaria]
is nie my volk nie, en Ek sal nie julle s’n wees nie.
Hos 1:10
Nogtans [= NOGTANS …!!! … ***]
sal die getal van die kinders
van Israel[= TIEN stamme /Huis – Assiriese ballingskap]
wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie; en in plaas dat
< en in plaas dat >>> !!! <<
aan hulle gesê word: Julle is nie my volk nie—sal aan hulle gesê word:
Julle[= TIEN stamme /Huis Israel – Assiriese ballingskap]
is kinders van die lewende God. [= die “wilde loot” weer ingeent*

HALLO-O- …:

…  nie my volk nie ___
                         x  X  x
#IS!! KINDERS VAN DIE LEWENDE GOD

Die “wilde loot(e)” sou dus weer by die (ware) Wingerd /Huis van Jakob ingeent word!!  SO SOU DIE PROFESIE VAN EZECHIEL 37 VERVUL WORDE :

Eze 37:16
En jy, [Awdamskind], neem vir jou ‘n stuk hout, en skrywe daarop:
Vir Juda [= Twee Stamme /Huis_]
en vir die kinders van Israel[ 12 Stamme], sy bondgenote; en neem ‘n ander stuk hout en skrywe daarop:
Vir Josef (die hout van Efraim) [= TIEN Stamme –Huis /geskeide* …]
en die hele huis van Israel, sy bondgenote.

Eze 37:17
Voeg hulle dan vir jou bymekaar, die een by die ander,
om een stuk hout te wees [= weer verenigde 2Huise /12 Stamme]
en laat hulle een word in jou hand.

Eze 37:18
En as die kinders van jou volk met jou spreek en sê: Sal u ons nie te kenne gee wat u met hierdie dinge bedoel nie?

Eze 37:19
sê dan vir hulle: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek sal die stuk hout
van Josef neem, wat in die hand van Efraim is
en die stamme van Israel, sy bondgenote [- TIEN Stamme]
en Ek sal hulle by hom voeg, by
die stuk van Juda [= Twee Stamme]
en hulle een stuk hout maak; en hulle sal een word in my hand.

SO I.D.L.V. BOSTAANDE :  WIE IS VANDAG …”die jode” – is dit die groepering van Judah/Twee Stamme ;  of die groepering van Josef/Efraim/TIEN Stamme__van die Assiriese ballingskap /725 v.M. >wat migreer het na die Kaukasis /Skandinawiee /Europa /Britse Eilande ==DIE “”MENIGTE NASIESSS”” –van Gen. 17:5 …> Kelte Gote Germane Franke Skittieers Noormanne Dene Saksers Vikings Barbarians …WIE IS JOU* EN JOU (HOER-)kerk se “jode” …*?* == watter van bogaande Twee Groepe is jou/hoer-kerk se “jode” … ***

Hos 1:11
Dan sal die kinders van Juda[ Huis_ /TWEE Stamme /Judea /Jerusalem]
en die kinders
van Israel[= TIEN stamme /Huis – Assiriese ballingskap]
almal saam vergader[
[= EKS!!-klusief NET* Die12 Stamme=Jak. 1:1 /Op. 21:12]
en vir hulle een hoof aanstel en uit die land optrek; want groot is die dag van Jísreël!

>>>SWART OP (BLERRIE*) WIT : NET… /NET /NET /NET (AWDAM =WiT*) JIS_RaEL WORD VERSAMEL …geen ander #WESENS word saam versamel _NIE…!!!…

Want jou/hoer-kerk preek nooit vir jou oor die volgende hoofstuk van Hosea nie___waarom (blerrie) nie!!!

Hos 2:19  (2:18)
En Ek sal My met jou verloof[= #geskeide ‘Lo-Ammi’ /10 Stamme!!]
tot in ewigheid>>>
en My met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming.

Hos 2:23  (2:22)
En Ek sal haar vir My saai [= #geskeide ‘Lo-Ammi’ /10 Stamme!!]
in die land en My oor Lo-Rugáma ontferm, en
aan Lo-Ammi sê: Jy is my volk; en hy sal sê: My God!

DANKIE< PUNT>