Laat hom wat wil roem, daarin roem

dat hy insig het en My  ken.

(Jer. 9:24)

2.1  ‘N  SPROKIE  –  BESTEM  VIR  ‘N  RILLER-REALITEIT (?)

[A]  DIE  mens het al baie geheime oor die samestelling en meganika van die       algemene wetenskap onthul.  Die dissipline van filosofie/hipotese bevat voorts verstandsmokkelende idees wat totaal uit hierdie wêreld is!  En tog, soos die filosoof, Albert Schweitzer ook gesê het:  “As we acquire more knowledge, things do not become more comprehensible but more mysterious”.  In dié uitdrukking lê egter ook ‘n dryfveer van die kennisklug-epog opgesluit – soos Dawn of Magic (DOM) dit stel:  “… every man who istormented by the demon of a desire for knowledge” – die verraderlike en verdoemende suigkrag van die romanties-mistieke wyshede … wat egter nooit kan versadig nie.

        Wat is die inherente, dieperliggende betekenis en uiteindelike, absolute sin (al dan nie) van hierdie onbegryplike, en skynbaar eindelose, “leë” heelal – met net hier en daar ‘n spikkeltjie iets?  Soos reeds betreffende die brandpunt van die moedervraag-kwessie vermeldHoekom ís … begin!?  Hoekom is daar iets … eerder as niks nie?

        Maar dan weer, ondanks die warboel fisika-misterie waarna Schweitzer verwys, blyk dit dat die wysste, maar verraderlikste skepsel in die skepping daarin gaan slaag om die mens toe te rus om tóg in “die laaste tyd” – ‘n volkome begrip van … alles te laat bekom.  Die “laaste dae”-mensdom gaan ‘n nuwe era-“werklikheid” betree; ‘n nuwe opperrealiteit; ‘n kosmositeitskulte, wat die God van die Bybel gaan “vervang”.

        Die geantisipeerde volkome begrip, of ALLE KENNIS sal dan vervat wees in die veelgesogte alomvattende teorie (AVT).

        (ook bekend as die: eenheids- of enkelheidsteorie; groot unifikasie-; super gravitasie-; super simmetrie-teorie; ook: “final theory; theory of everything; grand unified field; bootstrap; super string theory”).  

        Hierdie opspraakwekkende “alle kennis”-stelling moet geëvalueer word in die lig van begrippe soos reeds in hfst. 1 vermeld word: 

(A)   “[Science] … has entered the spiritual universe. We believe only in human intelligence, and [] at a certain level … men of the highest intelligence, [are] spiritually transformed by the profundity of their knowledge; 

(B)   “Is there not in Man [] a path which leads to a knowledge of all the laws by which the 

        [cosmos] is governed?” (DOM); 

(C)   “[We] shall all be able to take part in the discussion of … why … we and the universe            exist […for then we would know the mind of God]” (Groping – Hawking).  Ens.

Hou die veelbesproke “niks onmoontlik”-beginsel (Gen. 11:6) deurgaans i.d.v. in gedagte.  God se Woord het die kenmerk om Homself oor tyd heen te vergestalt.  Nes wat Genesis 3:15 eers ná 4 000 jaar in die figuur, Jesus Christus, vergestalt het – net so sal Gods woord:  “niks onmoontlik”, in … niks onmoontlik vergestalt (so eenvoudig soos dit).

        Talle profetiese eindtydwondere impliseer dat die “laaste dae”-mensdom die letterlike volvoering van Genesis 11:6 of, “uit hierdie wêreld”-fenomene, gaan beleef.  Dié kwessie word veral uitgedruk in Skrif soos:  “Daar sal valse christusse en valse profete na vore kom, en hulle sal TEKENS en WONDERWERKE doen om, as dit moontlik was, die uitverkorenes te mislei”(Mark. 13:22; ook: 2Tess. 2:9; Op. 13:13 ens).   Maar wie (of wat) is hierdie “christusse” in der waarheid!? – soos in hfst. 7 besin word!

        Daar is geldige aanduidings dat die mens se keuse vír die “boom van dodelike kennis” –  wat in wese bestaan uit ‘n intellektuele en self-verering, pleks van Godverering – dan sy  volle wasdom … in ‘n ondenkbare finaliteit soos die AVT in die laaste dae gaan bereik.

[B]  DIT  is egter van belang om te begryp waarom hierdie gesogte pseudo-

        wetenskapsideaal onlosmaakbaar in die okkulte verstrengel geraak het – soos dan onomwonde reeds in hftst. 1 laat blyk is.  Dit wil sê die AVT kan nie los gesien word van sataniese manipulasie van bepaalde wetenskaplike prestasies nie – ‘n gegewenheid wat in “die laaste tyd” ‘n primêre rol gaan beklee (1.2[B]).  Aan die pit van die AVT sit dan die moeder van verleidinge: hoe meer kennis, hoe meer goddelik is mens …

        Weens die AVT se sterk verbintenis met die kwantum- en neo-fisika, staan dit dan met een been in die wetenskap-/kwantumfisika, terwyl die ander been stewig in die New Age/kosmosisme met sy departement:  wysheidsokkultiek veranker is (vgl. kwantummania = okkulte).  “Kwantummania” slaan dan op die fisika se mistiek-Oosterse konneksie – dat die heelal onafskeibaar, en selfs ononderskeibaar, aan ‘n parallele “spiritistiese” dimensie gekoppel is.  Dié dimensie; die “kosmiese bewussyn”, bevat dan die sg. mistiese energieë, magte, alwyshede – die opperste utopia – wat ‘n mens deelagtig kan raak in die proses van verheldering (deur die onderbewussyn, en d.m.v. TM, AP, joga ens).

        Die AVT sal as sulks dan ‘n klinklare verklaring kan bied van presies waarom daar nié niks is nie, of hóékom begin is; hóé begin is; en persies wie/wat die begin … begin het!  Inderdaad sal die AVT as ’t ware god (die skepper) … kan skep!  God gaan volkome deur gnosis en die mens se intellek “vervang” word!  Dit sal nie net fisiesgewys geskied nie, maar in kombinasie met die metafisika – die okkulte.

        Hawking sluit opspraakwekkenderwys soos volg by dié kwessie aan“… soon mankind would have a new theory that would explain what the universe was like at the very beginning and why it behaves today the way it does. This will require a firmer understanding of the four forces observed in nature. The key will be a quantum theory of gravity, which could easily come within twenty years [2012]” (pp.105,106).

        Dié hoofstuk sal deels aandag gee aan hoe die AVT deur fisiese (fisika-)tegnieke en navorsing nagestreef word, ofskoon Satan d.m.v. die mistisisme, kosmosisme en die New Age dan ook ‘n groot hand daarin het (1.2 [B] i.d.v).

        Die verband tussen die fisika en die okkulte bestaan daarin dat daar glo ál meer bevind word dat die kosmos – en uiteindelik lewe, en die mensheid – verklaar moet word volgens sekere mistieke fisikabeginsels; of om dit meer in die kol te stelvolgens die Oosterse filosofieë en dergelike … alternatiwistiekhede … (alles behalwe die waaragtige Waarheid/Bybel).

        As algemene vertrekpunt van die AVT-kwessie, merk Groping soos volg hieroor op“It is difficult to imagine that a handful of residents of a small planet circling an insignificant star in a small galaxy have as their aim a complete understanding of the entire universe, a small speck of creation truly believing it is capable of comprehending the whole” (die fisikus, Murry Gell-Man).

           (Gell-Man projekteer hier bloot die feit dat die AVT, menslik, ondenkbaar buite bereik is … MAAR, dis dan op hierdie punt waar die okkultiese en sataniese manipulasie, asook Gen. 11:6 in die prentjie kom).

[C]  DIE  moderne (meta-)fisici is dit al meer eens dat bevindings oor die   mistieke, onaardse verskynsels in die milieu van die subatomika op ‘n bepaalde punt afstuur, en dat dié punt (AVT/final theory) ‘n drastiese omwenteling – ‘n nuwe dimensie, werklikheid en era sal inlei (vgl. Mark. 13:8; NB: 7.1[B,F] i.d.v).

        Bowenal sal die mens – deur die magiese, latente magte van die onderbewussyn en intellek – met dié AVT-geid … -ding kan konnekteer.  Dié kwessie is dan ook ten nouste verwant aan die sg. “unity consciousness”-beginsel; ‘n magiese geïntegreerdheid van die mens se onderbewussyn en gees met die kosmos … se “bewussyn”.  Sodoende skryf DOM: 

“In this eternal present, matter appears as a slender thread stretched between past and future. Along this thread glides human consciousness. By what means is it able to modify the tensions of this thread so as to have an influence on events? One day we shall know, and psychology will then become a branch of physics (p.19).

         “At a recent discussion between representatives of the various scientific disciplines the following idea was put forward: one day [] the ultimate secrets of the elementary particles will be revealed to us by what takes place deep down in the brain, for it is here that the most complex reactions in our region of the universe are finally registered, and the brain, no doubt, contains in itself the laws which govern the profoundest mysteries of this region” (p.20).

         “If God is higher than all reality, we shall find God when we know everything that is reality [AVT]. And if man possesses powers which enable him to understand the whole Universe, God is perhaps the whole Universe, plus something else” (p.125, kontekstuele klem).

Die bogaande bevat absoluut tiperende begrippe in die taalskat en filosofie van die New Age (kosmosisme/gnostisisme).  Dit is ‘n ander manier om Genesis 3:5 te stel (by wyse van implikasie):  “in knowing everything, you’ll find [G]od – that he is higher than all reality … thus you’ll become ultimate reality (god) through knowledge”.

        Dié bewussynsteosofie slaan in verskillende gedaantes op alle terreine van die mens se bestaan uit.  Dit is ‘n holisties-geïntegreerde bewussyn-geid wat selfs die vertrekpunt van Hitlerisme (hfst. 6) asook die sg. Hegel-filosofie vorm.  Hegelisme speel ‘n boosaardige sleutelrol in verskeie wêreldverwikkelinge in “die laaste tyd” wat in haarrysende besonderheid in hfste. 5 en veral 6 bespreek word.  In terme van die wysbegeerte, sluit Friedrich Hegel dan soos volg by die meegaande bespreking aan  (Wysbegeerte [Metafisika]; Unisa; eie toepassing):

“[Hegel] voer aan dat alle ervaring implisiet of eksplisiet selfbewustheid is. Gewone bewustheid is selgs bewustheid van objekte – die subjek herken homself nie in die die objek nie. Namate ervaring egter die ervaring van waardes – eties, esteties, godsdienstig en filosofies – word, word die identiteit wat onderliggend aan die onderskeid is duidelik vir die subjek en herken hy in toenemende mate sy objek, as so te sê, sy ander self {hoër self/enlightenment; vgl. Capra-ïsme – net voor 1.2[B]}.

         “Die eenvoudigste abstrakte formule om die aktiwiteit van die absolute gees uit te druk, is wat Hegel ‘die oorspronlike eenheid van denke en syn’ noem [kosmiese bewussyn; unity consciousness] … te wete die identiteit wat die onderskeid ten grondslag lê, van ervarende subjek (die kant van die weet) en die objek wat ervaar word (die kant van die syn). Denke en syn is teenoorgesteldes, maar volgens Hegel se opvatting is dit juis hoekom hulle ‘n eenheid vorm [Taoïsme/jin-jang]. Hulle val só saam dat hul kontradiktoriese opposisie nie tot by die punt van neutraliteit opgehef word nie maar in stede daarvan bewaar en inderdaad gekonstitueer word” (p.83).

        (Hegel verklaar voorts dat syn die gees, of ego, se “ander self” of alter ego is, en vervolg): “[Gees] beweeg deur selfontkenning, of selfvervreemding, om sigself met syn te ‘versoen’, en Hegel druk dit soms uit deur te sê dat denke die syn omvat – ”

        “That the thing is identical with the thought, – this means that there is not absolute separation between subject and object, for the object is within the subject. [Thought] overreaches the gulf between itself and its object – or that the separation between thought and thing is a separation within thought itself” (p.84).

        (Die publikasie, UFO Quest stel die meegaande beginsel eenvoudig soos volg: “… there may be quite a real world between thing and thought”; p.179 – vgl. die Uri Geller-sage i.d.v. = 7.3[B]).

        “Die atomisme [kosmosisme] beweer dat hierdie ding, die atoom, die finale realiteit is [5de dimensie/AVT/opperrealiteit]. ‘It is nothing but a congeries of universals’, sê Stace (1955:75), soos ‘onvernietigbaar’, ‘ondeelbaar’, ‘klein, ‘rond’, ensovoorts. Hulle [materie/ molekules/atome] is almal begrippe, of gedagtes” (p.86).

        (Vgl. die psychic in 1.3[B] se verklaring: “energy thinks, what it thinks it creates”).

En sodoende is, uiteindelik, ook die mens deel van ‘n kosmiese energie-tapisserie; van die “absolute gedagte/gees” – ‘n integrale kosmiese gedagtenetwerk; of/en intellek/energie … ding.  Met ander woorde ‘n atomistiese mistiek-geid het gesê:  Laat ons menslike kopieë van ons, as ons verteenwoordiger, ons beeld/gelykenis maak.  Dié kosmos-geid het toe die mens uit die syn van die kosmos bedink, en sy kosmiese energie/intellek/genetika in hul neus geblaas.  So het die mens ‘n lewende syn, ‘n denkende fisika-lant geword het  … man en vrou, het “atomisme” hulle geskep.  Toe kyk kosmotistika na alles wat hy gepleeg het, en synde opgemerk dat dit alles baie goeie … onsinmania is! (vgl. Gen. 1:26,27,31; 2:7).

[D]  DIT   blyk dus nou dat die mens nie net d.m.v. die Oosterse mistisisme by      hierdie mistiek-holistiese konkoksie kan “in tap” nie.  Die wetenskap ontdek ook nou hierdie spiritistika deur pseudo-fisika-ontwikkelinge.  Die sleutelkomponente in dié hele AVT-scenario behels:  (a) die mens se onderbewussyn; (b) die kwantumfisika, gepaard met (c) die veelbesproke “5e dimensie”, ‘n “spiritualiteit” of “bewussyn/energie”.  Hunt en McMahon sluit soos volg hierby aan:

“[The] materialistic scientist [+ historikus/politikus] has generally confined himself  to dealing with physical laws, because he denies that anything nonphysical exists. That attitude is changing, however. Mortimer J. Adler [] has predicted that a belief in a nonphysical reality will soon be considered orthodox science. As a result, science and sorcery will become much more difficult to distinguish [].

        “The major premise behind occult methodologies, that mind creates reality is now considered by a number of top scientists to be implied by quantum mechanics [kwantum-mania]. Salfado Dali told an interviewer that he was influenced by the spirituality of the new physics []: ‘I realized that science is moving toward a spiritual state` [said Dali]. [Philosopher] John Gliedman reported that ‘several leading theorists have arrived at the same startling conclusion: their work suggests a hidden spiritual world`” (Seduction of Christianity, pp.107,108; kontekstuele klem).

        (NB: Hunt: 1.2[B]. Vgl. ook Capra se uitdrukking: die “gees van Oosterse wysheid” – 1.2[A] i.d.v).

Betreffende die kwessie van ‘n soort 5e dimensionele gegewenheid/spiritualiteit verbonde aan die AVT-sage, skryf die BK toepaslik soos volg:

“The ancient religious text [] is The Book of Creation, which according to legend was first written by the patriarch Abraham, a thousand years before Moses received the Bible on Mt. Sinai. The Book of Creation states that we exist in a five-dimensional world, three dimensions of space, a fourth dimension of time, and a fifth dimension. 

        “Modern science confirms the first four, and has no definition of the fifth. Rips, in citing this ancient definition of the ‘fifth dimension,’ noted that [it] may contain all the others because it is defined by the distance between good and evil …” (p.196; toepaslike klem).

        (‘n soort Hegelistiese Toaisme – vgl. ook 6.1[B]).

Die wysste wese in die skepping “gradueer” en “rangeer” die mens stelselmatig oor die eeue om by die AVT uit te kom; by die alle kennis van Genesis 3:5 (én NB: Gen. 11:6)!  Maar – hoe nader die mens aan die verwesenliking van hierdie AVT vorder, hoe nader beweeg die terreine (“huwelik”) van die fisika en die okkulte ook aan mekaar –

“Recently, some physicists have come to see a relationship between their work and the ideas behind Eastern mysticism. They believe that the observer-dependence of quantum mechanics have been anticipated in die writings of Hinduism, Buddhism an Taoism. Quantum mechanics, these so-called new physicist are fond of pointing out, is really only a rediscovery of Shiva or Mhadeva, the Hindu horned god of destruction and cosmic dissolution.

        “Matter has no substance at all; it is merely the dynamic; rhythmic gyration of energy coming and going. David Bohm, Professor of Theoretical Physics at Birkbeck College, is one of these new theoreticians. He thinks the human mind’s ability to grasp higher realities is denied or ignored by conventional science. Standard science is a dead end because it analyses experience into discrete pieces” (Hawking’s, pp.105106; vgl. Kapra se “kategoriese mentaliteit” – net voor 1.2[B]).

Ek’s bevrees, die huwelik tussen “intellektuele glorie” en die verraderlike mistetikas is besig om die wêreld mee te sleur na ‘n toestand soos wat in die veelbesproke DOM-uitdrukking vervat is:  “… a way that’s against Nature and against God.”  Nes wat ‘n rekenaar se “over ride”-funksie werk, so dien hierdie pseudo- en postmodernistiese intelletika om die Skepper en sy Woord/[W]aarheid, gaandeweg … herskeppenderwys … uit te wis en te herskryf!

2.2  SPOKIES  VAN  ANDER  DIMENSIES

[A]  INDERDAAD  is sommige verskynsels in die wêreld van die subatomika van             só ‘n abstrak-fiktiewe aard, dat dit alle menslike logika, persepsies en intellektuele kapasiteit summier platvee en ‘n soort spiritisiteit kan impliseer.  Gevolglik wend die mens hul nou tot die terrein van die metafisiese(die kwasi-okkulte /wysheidsokkultiek/kwantummania).  Alle misterie word sodoende met die Oosterse mistisisme oorbrug.  Soos dit deur Capraïsme gestel sou word:  neofisika, sowel as mistisisme, is noodsaaklik vir die moderne wêreld … laasgenoemde – om die dieper betekenis van dinge te verstaan (Tao).  Die okkulte bied glo die antwoord, of ‘n messiaanse alle gnosis, vir die mens se soeke na volkome bestaansin en lewensvervulling.  Sodoende ontstaan die sg. kosmiese bewussynsteologie of -teosofie.

        Die rol van die intellek/onderbewussyn dien dan as sleutelmeganisme in hierdie wysheids-rillergie, wat op klassieke wyse in die volgende DOM-uitdrukkings vervat word:  

“One day we’ll know the ultimate secretes of [fundamental physics] by what goes on deep in the human brain. If [G]od is all of reality, we’ll find [G]od (opperrealiteit) when we know … all reality.

        “We believe only in human intelligence, and we believe that, at a certain level, intelligence itself is a kind of secret society. We believe that its powers are unlimited when it can develop to its fullest extent (p.61). The notion of a secret international society composed of men of the highest intelligence, spiritually transformed by the profundity of their knowledge … is both an extremely ancient and an ultra-modern one” (p.27; toepaslike klem). 

En, soos deur Capraïsme gestel:  Om hierdie kennis te bekom, moet die mens ‘n transformasieondergaan; ‘n mens kan sê die kennis ís die transformasie (1.2 [A]).

        Dit is egter wenslik om spesifieke beskrywings te gee van hierdie vermelde “mistieke fisika”, wat veral onder die epog:  “kwatumfisika/-meganika” bespreek word, ten einde te begryp:  (i) hoe dié aspek en die kennisklug inmekaar steek; (ii) waarom dié fisika-abstrakhede en die mistetika so sterk tot mekaar aangetrokke is; en (iii) waarom hierdie epog tot ‘n vername rolspeler in verskeie eindtydkwessies vergestalt.

        Een só ‘n abstrak-fisiese verskynsel word soos volg deur DOM geïllustreer:

“Neem ‘n stuk papier en druk twee gaatjies, redelik naby mekaar, deur die papier. Jou gesonde verstand sê nou vir jou dat ‘n enkele voorwerp, klein genoeg om deur dié twee gaatjies te gaan, deur net EEN van die gaatjies op ‘n slag sal kan gaan. Dieselfde geld ‘n elektron – wat ‘n voorwerp met ‘n bepaalde massa is – “… [it] produces a ray of light when it [elektron] hits a television screen and a shock when it hits a microphone. Here we have, then, an object small enough to go through one of our two holes. Now, the electronic microscope will tell us that the electron [appears to have] gone through both holes at the same time. 

        “Attempts to explain it have led to the formulation of various theories. But this [] is still not a complete explanation of a fact that defies reason, which can only function in terms of Yes or No, A or B. In order to understand it, the very structure of our reason will have to be changed.

        “[It] looks as if, in the philosophy of the electron, thesis and antithesis are both true at the same time [= Hegel se selfkontradiktoriese sintesiteit of triade/triplisiteit = 2.1[C]; 6.1[B]]. Is an electron something or nothing? And so, at the extreme limits of knowledge, our normal methods of thought and the ‘literally’ philosophies, born of an outdated outlook on the world, simply disappear” (eie toeligting/klem).

Betreffende die vermelde “tweegat”-eksperiment skryf Joubert voorts:

 “Kyk ons nou na die wyse waarop die elektrone op die [elektron-]skerm waargeneem word, sien ons die spore van die [interferensie van waarskynlikhede inmeng], al was daar net ‘n enkele elektron! Die slagorde van spookelektrone beskryf egter net wat gebeur wanneer ons nié kyk nie. Kyk ons, verdwyn al die spokies, behalwe een. Net een spokie ‘versteen’ in ‘n werklike elektron” (eie toepassing).

Max Planck word beskou as die vader van die kwantumfisika, maar dit is ook sinoniem met Erwin Schrödinger se (kwantum)kathipotese.  Volgens dié hipotese is die totale kosmos (in die subatomiese dimensies) ‘n “onwerklikheid/onsekerheid” totdat ‘n waarnemer (intellek/bewussyn) ‘n bepaalde waarneming daarvan doen – dan “ontspring” dááruit, o.g.v. dié waarneming, oombliklik ‘n bepaalde reële fisiese gegewenheid/stelsel.

        Die verskynsel dat subatoomdeeltjies hierdie abstrak-veranderlike, of dualistiese eienskap (gesplete persoonlikheid) vertoon, soos in die 2-gat-eksperiment bevind, is verwant aan iets soortgelyk op die gebied van straling, of liggolwe.  In dié verband skryf Gerald Schroeder (Genesis and the Big Bang):

In 1864, terwyl hy met bevindings in elektronika van Michael Faraday gewerk het, het James Clerk Maxwell tot die gevolgtrekking geraak dat lig en alle elektromagnetiese straling in die vorm van golwe beweeg.  Hetsy die lig van ‘n gloeilamp, mikrogolwe, X-strale of gamma-strale – almal bestaan uit elektromagnetiese straling.  Al verskil tussen die soort straling is die golflengtes en frekwensies.

        In 1900 het Max Planck egter bevind dat die hitte-straling van ‘n warm yster nie in ‘n ononderbroke stroom/golf uitvloei nie, maar dat die energie (hitte) in afsonderlike “eenhede” of “linies” vrygestel word.  Planck het hierdie “linies eenhede” as die eintlike bestralingsenergie bestempel.  Hy het hierdie eenhede “kwanta” genoem – wat aanleiding gegee het tot die teorie van “kwantum-meganika”.

Schroeder vervolg:  omdat alle straling (ofskoon almal nie dieselfde energie besit nie) teen die spoed van lig beweeg (300 000 km/s) moet hierdie “kwanta” (deeltjies) dus ook met ligspoed beweeg.  Die energie van ‘n individuele “kwantum” (bestralingseenheid), het Planck geredeneer, is proporsioneel in verhouding tot sy frekwensie of vibrasie.

        In hierdie verskynsel setel ‘n groot paradoks, skryf Schroederdie teorie wat lig, of alle stralingsenergie in terme van (vibrerende) komponente (kwanta/deeltjies) beskryf, beskryf dieselfde energie in treme van frekwensies.  Maar,frekwensies word geasossieer met golwe, nie met “deeltjies” nie (p.36; eie toepassing).

        Is lig/straling dus ‘n onafgebroke, aaneenvloeiende, a-substantiewe golf-entiteit, of ‘n onderbroke, konkrete deeltjie-entiteit?  Dit blyk dus albei te wees – gelyktydig.

        Wat op iets soos die volgende neerkom:  In subatomiese dimensies is daar geen wet nie, behalwe die wet dat daar geen wet is nie.

        Dit is egter mistieke verskynsels in die fisika soos betreffende die bg. 2-gat-eksperiment en straling se “gesplete persoonlikheid” – wat die mens dryf om in die mistieke/okkulte te gaan ronddelf … vir ‘n “volledige” verstaan van dié onverklaarbaarhede.  Sodoende word die mens dus deur die duiwel bygestaan om wel ‘n “soort vervulling” in die geprojekteerde AVT-wysgeid te bereik, maar dit sal dan egter ‘n valse en verdoemende vervulling – in ‘n valse god-ding wees (vgl. Op. 13:13-15).  Epic Battles sluit soos volg hierby aan:  “The conflict between the kingdom of God and the kingdom of evil is not just a conflict between truth and error [], but it is a confrontation of supernatural powers, both sides of which are seeking to fill the spiritual void in man created by the fall” (p.97).

[B]  DIE  begrip waarop die AVT gefundeer word, kom dus uiteindelik op ‘n           oneindige mikroskopiese punt neer … ‘n amperse niksheid (vgl. 3.3[B]).  Dit slaan dus op ‘n soort wêreld van anti-dimensie – alias:  die bonatuurlike/okkulte.  Capra skryf voorts hieroor:  Sedert die ontstaan van die wetenskapsfilosofie wou die mens weet wat die elementêrste ding (kleinste bestanddeeltjie) is waaruit alle materie bestaan.  Dit was slegs met die hulp van die moderne tegnologie dat die mens substantiewe teorieë hieroor kon begin formuleer.

        Die realisering van die AVT word veral terugherlei na en ten nouste met ‘n sub-atomiese enkelheid, of “oerdeeltjie” van die skeppingsoomblik (wat die veelbesproke “grootknal”-teorie behels – soos breedvoerig in hfst. 3 besin word).  Ter aansluiting by hierdie gedagte, redeneer Stephen Hawking soos volg oor die verband tussen die AVT en die “skeppingsoomblik”:

Op dié oomblik was alle materie, atomika, wette en kragte ‘n ononderskeibare, enkele gegewenheid. In die eerste mikro-breukdeel van ‘n sekond het materie in sekere komponente verdeel – wat nou bekend staan as “kwarke” en “leptone”. Hieruit het later verdere subatomiese komponente of kragte/wette vertak: (a) die sterk wisselwerking wat die meganika van die kern (kwarke, protone en neutrone) in stand hou; (b) die elektromagnetiese krag (‘n duisend keer swakker) dit bepaal die elektrone se bane om die kern; verleen konkreetheid aan materie en veroorsaak radio- en liggolwe; (c) nog ‘n 100 keer swakker, is die swak wisselwerking (wat radio-aktiewe verwering veroorsaak). Die swakste krag, wat buite atome funksioneer, is (d) gravitasie – 10 tot die mag 38 keer swakker as die sterk wisselwerking.

Vervolgens kon die mens, betreffende die strukture van atome, vasstel dat hulle uit ‘n atoomkern en elektrone bestaan.  Die kern word weer saamgestel uit protone en neutrone, wat algemeen as nukleone bekend staan.

        Gedagte sluit dan soos volg hierby aan:

“Fisici wil [egter] meer weet van wat diep in die atoomkerne aangaan. Is kwarke inderdaad die kleinste, mees basiese boustene van die heelal? Voordat materie egter nie tot in sy kleinste deeltjies ondersoek is nie, sal die mens nooit weet wat die werklikheid inderdaad is nie.

        “Met [deeltjie-versneller-]masjiene wil fisici vasstel: * Waarvan is die heelal gemaak?; * Watter kragte bind die dele aan mekaar?

        “Dié vrae kan net beantwoord word as fisici weet wat by die Oerknal gebeur het – in die onbeskryflike warm, digte vuurbal waaruit die heelal en alles wat dit bevat, 18 000 miljoen jaar gelede gebore is” (p.190).

        “Net soos die fisici met vier kragte ontevrede is en soek om alles deur een enkel superkrag te verklaar, is hulle ook ontevrede met die twee klasse van kwantumdeeltjies, die leptone en die kwarke. Daar behoort net één elementêre deeltjie te wees …” (p.232; eie toepassing).

Hawking vervolg: 

“Only during the past decade have the grand unified theories [AVT-teorie] emerged attempting to show that the three subatomic forces are components of a single underlying interaction. None yet includes gravitation.

        “Sheldon Glashow, co-winner of a Nobel Prize for his work with grand unified theories, once told me, ‘When the universe was very, very hot, we believe that all the forces may have been one. And that one underlying seemingly magical force is what we are all now working to discover” (pp.72-74; kontekstuele klem).

Hierdie onaardse mikro-dimensies sluit dus weer sterk aan by die mistisisme waar geglo word dat mens deur denkbeeldige dimensies (d.m.v. die onderbewussyn, meditasie, joga ens) ‘n heelal van “anti-dimensie” … ‘n magiese, ewigheidsutopia kan betree.  Die geheel is vervat in die mikro-enkelheid (en andersom).  Soos Mayan Prophecies hieroor redeneer“… each part of the microcosm [is] only one part of the macrocosmic universe, and each individual [] likewise a similar piece of Creation” (p.89).  Dié denkbeeldige puntjie is dan ook glo die deurgang na die sg. 5e dimensie of spiritualiteit.  Die BK sluit soos volg hierby aan:

“The [Bible] code’s suggestion that there is a ‘fifth dimension’ led me to meet with [Coleman & Guth]. Both told me, in separate interviews, that most physicists now agree that there is a fifth dimension, but that no one can yet define what it is. Both, however, stated an apparent paradox – that the fifth dimension is smaller than the nucleus of an atom, but that we, our whole universe, are inside it” (p.196; kontekstuele klem). 

Die veronderstelling is dus dat die enkelheidsentiteit (met die oomblik van skepping – of net daarvóór) steeds in die een of ander vorm, iewers te vinde moet wees.  Die soektog na die paradoksale, universele – maar ultra-mikroskopiese enkelheid of krag/wet, onderliggend aan die fisiese verskeidenheid, word dan as die gesogte AVT beskou.  Dit sluit dus ten nouste aan by die okkulties-holistiese beskouing dat alles in die kosmos eintlik, misterieus, met mekaar verbind is en op mekaar sou inwerk/interreageer – “Rather, there should exist some deeper description in which the many interactions of Nature appear as different manifestations of  A SINGLE FORCE” (World Within, p.182; toepaslike klem).

2.3  DIE  AVT-FAKTOR  EN  DIE  KLUG  VAN  AQUARIANISME

[A]  DIT is egter in die opsig, soos wat rondom die 2-gaatjie-eksperiment;             straling; en die “onsekerheidsbeginsel” van “kwantumgedrag” vermeld word, dat die kosmosisme ‘n kwantummania-filosofie verkondig.  ‘n Kwasi-fisikafilosofie, of “dogma”, wat eienaardig genoeg verstommende ooreenkomste met beginsels in die Oosterse mistisisme vertoon.  Dié kwessie van die sg. geïntegreerdheid van die mens se intellek/bewussyn met die fisika/kosmos kan treffend a.d.h.v. die volgende uittreksel gedemo(o)nstreer word (afgesien van die volop bespreking i.d.v. in hfst. 1):

“The American Gnostic School, in Colorado, Ramtha introduces a dynamic breath technique called Consciousness and Energy, and introduces quantum physics to students, initiating what is to become a SYNTHESIS OF SCIENCE AND SPIRITUALITY.

        “[Judith] Knight founded the Gnostic School [], also known as the Ramtha School of Enlightenment, in 1988. Even Knight’s metamorphosis into a ‘channel’ for a socalled long-gone entity is par for the spiritual course of many a ‘trance medium’. She claims to be a ‘pure channel’, in that she ‘abdicates her body’, allowing, for a ‘unique synthesis’ of the physical and the spiritual.

        “The teachings [of the Gnostic School] involve ‘a lot of science’, [Greg Simmons] says, including neurophysiology, molecular biology and quantum physics. Quantum physics has become the latest buzz word on the lucrative ‘new age’ lecture circuit, with self-styled ‘experts’ in the subatomic, vibrating wave and particle realm popping up out of the most unlikely places these days” (The Star, 10/02/’99).

Hunt skryf, ter aansluiting by hierdie kwessie oor die beweerde verband en interaksie tussen intellektuele of bewussynsfunksies en sekere fisiese verskynsels (alias: goëlery), soos volg:

“Since it is our minds that believe, and since we can decide whether and what to believe, then we can decide our own destiny and create our own universe with our minds. Consequently, we must each be God. Certainly we do not need to believe in any God or any reality external to ourselves. In finding [the] true Self, [one] would find God. It then follows that God, Buddha, Jesus, Krishna, tarot cards, crystal balls, and the zodiac are all the same thing called by different names: they are simply placebos that activate the Force in our minds” (Peace & Holocaust; p.245).

Dit is in die lig van die bogaande gedagtegang dat die volgende riller in die betrokke Star-artikel (10/02/’99) geëvalueer moet word:

“[Greg] Simmons [] says he has learned the art of ‘creating’ his own days, putting into them just what he wishes to experience. The ‘tricks’ include: ‘The science of manifestation (creating things out of nothing …); enhancing psychic abilities; the lost art of healing; … how to transform life and become masters of destiny” (eie klem – alias Gen. 3:5: … dan sal jy ‘n eie god wees – deur alle gnosis).

En liewe leser; hierdie praktyke is NIÉ wensdenkery, fantasieë, fiksie, siel-/geestesiekte nie (hoewel dit deels juis dít is).  Diegene wat hulle tot hierdie etiek verbind, beleef hierdie dinge werklik – MAAR.  Dit realiseer dan, soos wat dié Star-artikel meld:  “… with a little help from ‘friends’, among them [] a 35 000-year-old ‘entity’ called Ramtha”.  En dié “Ramtha” is dan ‘n ding/iets soos uit die stal van“Die engel van die Persiese ryk …” (Dan. 10:13).  Dis m.a.w. die duiwel vanself!  Dus, mense dink dis hulle “psychic abilities” en latente vermoëns van die verstand/onderbewussyn – in kombinasie met ‘n kwantumistiese kosmositeit – wat hulle tot “masters of destiny” transformeer, maar hul “destiny” is dan eintlik in … die verkeerde hande!!!

        Die fisika-ontgogeling vergestalt dus al meer in ‘n enkele entiteit, ‘n spiritualiteit … -ding.  Uiteindelik gaan alles dus neerkom op net één van twee [G]ode – ‘n kwantumistiese Ramtha-geid, of die “Ek is”-God.  Aan watter een sal die mens “alles” en die “ek” toesê!? 

[B]  TER  afsluiting van die bespreking oor die moontlikhede – al dan on–   moontlikhede – rondom die AVT sou dit wenslik wees om ook bepaalde (omstrede) gedagtes i.d.v. uit ‘n artikel in Time (Des. ‘97) hieroor aan te bied:

Ons leef in ‘n tyd van revolusionêre omwentelinge in die fisika en kosmologie – net so merkwaardig soos die Coperniese revolusie wat die aard-gesentreerde universum van die antieke era vervang het met die begrip dat die son net een van die sterre in ‘n eindelose kosmos is. Hierdie beskouing is eers 140 jaar later grootliks voltooi deur Isaac Newton.  Newtoniaanse fisika is weer vroeg in hierdie eeu verder gevoer deur Einstein se relatiwiteitsteorie, asook deur die kwantum- en die grootknalteorie. Sedertdien poog wetenskaplikes om hierdie bevindings in ‘n [“final theory”/AVT] te verenig.

        Vordering is gemaak. Die Italiaanse fisikus Carlo Rovelli en ek [Lee Smolin] het bevind dat een konsekwensie van die kwantumteorie moet beteken dat in ontsettende klein dimensies, moet ruimte saamgestel wees uit afsonderlike komponente, nes materie deur atome saamgestel word. Maar daar is nog ‘n langpad voor. Om te slaag, sal dié teorie waarskynlik gekombineer moet word met die stringteorie.

        Stringteorie dui op die bestaan van lisse energieë in ruimte en veronderstel dat alle kragte en atome, fasette van hierdie stringe is. Beide string- en die nuwe kwantumtreorie van swaartekrag dui daarop dat die hele universum verweef is met patrone en kombinasies van energiedrade.

Smolin vervolg:

“Reflecting on this has made many scientists turn to mysticism OR religion. But I prefer to search for a rational, scientific understanding of this puzzle. The revolution we are engaged in involves throwing out the view that the universe was made by a god – some grand puppeteer or master weaver. Instead, the universe can be understood as having constructed itself according to physical laws, by means of something operating in physics and cosmology just as natural selection does in biology: selecting laws that result in the most structure and complexity.

        (My eie beklemtoning van “OR” dui op ‘n verklaring – dat die kosmosisme die okkulte en religie/godsdiens/[God] sinoniem beskou; soos die BK dit ook stel: “… finally, when we understand [the Bible and science] both well enough, religion and science will come together – we will have a [final theory]” [p.31]).

        “If this theory is true, it means that we live in a benign universe, one that is hospitable to life because it shares some characteristics with living things. It also means that we live with each other in a world all of us create” (p.150; kontekstuele klem).

Hierdie beskouings bied dus ‘n eksplisiete verklaring van die (baie letterlike) God-LOSE toestand waarheen die wêreld, verstrengel in die AVT-epog, op pad is (al vinniger …).  Dit bevat dan die “dogma” van die wêreldetiek en grondwet waarop die komende Nuwe Wêreldorde met sy Aquarius-burgerdom – die veelbesproke “eindtydse wêreld-Babilon” – geskoei word (vgl. DOM: “… against Nature and against God”).

        Smolin se bg. beskouing van God – as ‘n marionetkunstenaar – waarmee hy dus God, die Bybel en die Christelike etiek as die grootste klug verklaar – is ‘n toenemende universele epog … veral ook in die alternatiwistiese en glo-Babelse geledere (globalisme).  Dit is ten nouste verwant aan soortgelyke uitsprake wat volop in hierdie werk toegelig word, soos wat Triumphant Christ ook oor hierdie kwessie, van die abortering van alle Bybelse waarhede en waardes vermaan:  “God is, in very specific terms, warning us through [2 Pet. 3:1-7] that there will, near the close of this present age, be an intensive effort to reinvent truth” (p.45).

        In ‘n verdoemend-tragiese opsig laat die mens hul dus oorweldig/betower deur die asemrowendheid van die skepping, pleks van om deur die Skepper daarvan “betower” te word.  Dis asof die mens – nagelang hy “beslag lê” op verskeie skeppingsgeheime – hy sodoende ook al meer “beslag lê” op die titel en kwaliteite van die Skepper daarvan.  Hoe meer die mens van die skepping ontdek, hoe meer ontdek hulle God daar-in, pleks om Hom daar-deur te ontdek.

        Wysgere, soos Smolin (en geesgenote) bestempel God as ‘n fiktiewe marionetkunstenaar, maar besef nie dat dit eintlik húlle is wat as marionette – in die drama:  die KLUG van gnosis – na die hel toe gedramatiseer word nie.  Want (en die volgende Skrif moet eintlik 50 pt. geset gewees het, maar weens praktiese redes … ):

“Wat die mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik … Van die skepping van die wêreld af kan ‘n mens uit die werke van God duidelik aflei dat [] Hy waarklik God is, hoewel dit dinge is wat ‘n mens nie met die oog kan sien nie. 

         “Met hulle redenasies bereik hulle niks nie, en deur hulle gebrek aan insig bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel [en skepping/kosmos/natuurwette/kwantummanika] in plaas van die Skepper. En omdat hulle dit van geen belang ag OM GOD TE KEN NIE,  gee Hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings …” (Rom. 1:18-25; vgl. ook prikkelkas).

[C]  VOLGENS  die deursnee fisici, bied die mate van insig wat reeds oor die

        samestelling en meganika van die natuurwette bereik is, dus ‘n sterk aanduiding van ‘n dieper en “alomvattende logika” – ‘n enkele entiteit wat die natuur/kosmos se verskeidenheid fasette en karakteristiekhede orkestreer:  “The burning question remains – what are those basic entities? On what do the laws of Nature act? The world we witness may be but a thin slice of a higher-dimensional Universe of vastly greater complexity than we had thought possible” (World Within, p.180; toepaslike klem).

        Om egter bewyse vir die bestaan van ‘n alomvattende gegewenheid te bekom, is grootliks buite die vermoë van enige bestaande eskperimente en enige menslike begripskapasiteit.  Boonop“There is no reason why the Universe should be fashioned in a manner that allows human beings to discover its basic laws. If we are lucky [] we may find that they reveal their decisive features only in environments of such extreme temperature and energy that we can never reproduce them” (World Within, p.198).

        Sommige fisici beweer ‘n deurbraak in die navorsing van die ATV kan nog in die afsienbare toekoms bereik word.  Hawking het die AVT-spertyd op ongeveer 2012 gestel.  Ander redeneer weer in lyn met die vermelde Schweitzer-gesegde dat hoe meer insig die mens bekom, hoe verder blyk hierdie AVT buite die mens se intellektuele vermoëns verwyderd te raak.

        Hierdie kwessie oor die moontlikhede, al dan beperkings, van wetenskaplike vooruitsigte word saamgevat in ‘n resensie oor die publikasie, The End of Science, (John Horgan), onder die opskrif,  “Soektog na wetenskaplike waarheid ná 4 000 jaar verby” (Beeld, 11/09/’96):

“Sterrekundiges het soveel van die heelal gesien as waartoe hulle ooit in staat sal wees. Fisici het so diep in die aard van materie rondgekrap as wat praktiese eksperimente hulle sal toelaat. En bioloë se werk is al afgehandel toe Darwin in die jare vyftig van die vorige eeu die evolusieteorie geformuleer het [- nogal, kan jy nou meer …!].

        “Niemand sê dat die natuurwetenskappe vir ewig sal aangaan nie. In die een of ander stadium sal die mensdom onoorkombare natuurlike, intellektuele of tegnologiese grense bereik. 

        (Daarteenoor redeneer opponerende fisici): “Die meeste natuurwetenskaplikes het egter so baie onbeantwoorde vrae op hul gebied, dat hulle nie kan glo dat die einde naby is nie.”

        (Die “geboortepyne-”, die kennis-teël-kennis- en die “niks onmoontlik”-beginsel, asook vals christusse met hul wonderwerke moet egter ook hier in berekening gebring word).

Die bg. geskilpunt kan as ’t ware vir homself spreek n.a.v. die volgende uittreksels:

(A)   Die rooiverskuiwings (n.a.v. uitbarstings van gammastraal-bronne) toon dat die        uitstraling halfpad tussen die begin van die heelal, en nou, begin het. Noudat ons weet dat dié uitbarstings so ver weg plaasvind, laat die raaisel van hulle oorsprong verdiep. Die implikasies van so ‘n waarneming beteken dat die bron van dié uitbarstings baie meer energie moes bevat het as wat ons son in sy totale bestaan kan genereer.

        “We have no theory to explain how such a quantity of energy can be radiated into space within seconds. It seems likely that the true explanation of gamma-ray bursts must involve new science, going beyond our present-day knowledge of matter and energy. The discovery [] was totally unexpected; [] unintended; it arose from a new tool of observation rather than a new idea. Such fundamental discoveries will continue to happen, so long as we continue to explore our surroundings with new tools” (Time, Des. 1997/98).

(B)   “Voorstelle word nou oorweeg om teen die eeuwending gravitasiegolf-         observatoriums in Europa en Australië op te rig. Eindelik wil sterrekundiges ‘n internasionale netwerk van [Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatories] hê. Suid-Afrika sal moontlik ook oorweeg word. Sterrekundiges sê as dit voltooi is, sal dit tot verstommende ontdekkings lei. Dit kan die mens se kennis van die heelal dramaties verryk” (Gedagte).

In ‘n breër verband sluit Hawking’s soos volg by die bg. aan: 

“Not all physicists believe that such unification [theory = AVT] is possible. But a unified theory is not something science actually requires for its continued progress. Physicists need a unified theory only in the sense that Sir Edmund Hillary needed to climb Mount Everest.

        “If such a law is found, it could prove almost meaningless, or it could lead to a new golden age of science. Scientists don’t know, just as they had no idea that Einstein’s unification of mass and energy would lead to the age of the atom. Or that quantum mechanics [] would be used to make the first laser. Yet a unification theory remains a religious vision to some scientists, a Zen-like view of reality in which all the forces and all the matter in nature come from a single source” (p.14; eie toepassing).

Hierdie werk voer dus aan dat wetenskaplike prestasies ‘n versadigingspunt sal bereik – éérs in die woorde van die Here:  “Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie.” 

        (Die AVT = Gen. 11:6 – saam met Mark. 13:22; 2Tess. 2:9-12 en Op. 13:13,14 se “wonderwerke” … ens).

        Die hoogsbefaamde dr. Louw Alberts raak ‘n aspek aan (Geloof vs. Wet.), wat die  astronomiese paradoks sou kon impliseer – dat die roemryke Einstein die werkinge van die skepping feitlik haarfyn met matesisformules en fisikabegrippe uiteen kon sit.  Maar dit is te betwyfel of hy ooit die Skepper daarvan na wens geken het.  Helaas kon die superintelligente Einstein blykbaar nie die Christus-formule vir die “alomvattende teorie vir saligheid” verstaan, wat slegs ‘n kinderlike verstand en geloof vereis nie (Joh. 3:16 ens)!

       Het die briljante Einstein, en geesgenote, die mees wesenlike punt van álles … gemis …!?

Laat hom wat wil roem, daarin roem

dat hy insig het en My  ken.

(Jer. 9:24)