Kyk, net dit het ek uitgevind: dat God die mens reg  gemaak het, maar  hulle het baie slim planne  gesoek.

(Prediker 7:29)

1.1  WAAR  BEGIN  ONS?

[A]  DAAR  word vertel dat daar tussen die vriende van die gevierde

       wetenskaplike, sir Isaac Newton, ‘n meganiese ingenieur en ‘n medefisikus was.  Die fisikus was ‘n geharde ateïs.  Sir Isaac het op ‘n keer die ingenieur gevra om vir hom ‘n model van die sonnestelsel te ontwerp.  Toe die fisikus dié model, wat met ‘n slinger funksioneer, om die planete se omwentelings aan te dui, in Newton se studeerkamer sien, wou hy gretig weet wie dié vernuftige model ontwerp het – hy wil vir hom ook een laat maak.  Antwoord Newton sy ateïstiese kollega:  “Man, jy sal dit nou nie glo nie, maar toe ek nou die dag hier by my lessenaar sit en só ‘n model visualiseer, toe … verskyn dit skielik net daar!”

        Die kollega wou dié storie natuurlik nie koop nie en het ergerlik begin aandring om te weet wié die model ontwerp het – so ‘n metaalkonstruksie kan nie sommer net “uit die lug uit val” nie.  “Nou as jy dít nie kan glo nie, hoe kan jy glo dat die regte sonnestelsel sommer so vanself uit die hemel uit in plek geval het?  Dan moet Iemand mos die sonnestelsel, en die heelal, óók GEMAAK het!”, het Newton betoog.

        Dit wil sê, die heelal met alles daarin moet ‘n Skepper/Ontwerper hê;dit kon nieuit ‘nniks-geid te voorskyngekomhet nie!

        Hierdie inleidende staaltjie behels die “Moeder van Vrae”.  Naamlik die oeroue refrein:  hoe het allesbegin; waar komallesvandaan?  Die standpunt wat die mens inneem oor “die begin” is van ‘n ewig deurslaggewende belang vir elke siel.  As jy by die begin al ‘n verkeerde koers inslaan (op ‘n verkeerde trein klim), gaan jy verseker by ‘n verkeerde plek uitkom.  Die strydvraag oor “die begin” behels uiteindelik net twee uiteenlopende beskouings:  Dat alle bestaansvorme (en die mens as die kroon daarvan) óf:  (a) die “handewerk” van God (die Almagtige, Drie-enige God van die Bybel) is; óf:  (b) dat alleswat is,en “ek” (sáám) … “god” is.  Ideologieë soos naturalisme, materialisme, kommunisme en agnostisisme verkondig wel ‘n god-loosheid – of dat daar geen godheid bestaan nie.

        Die vermelde “alles sáám god”, bevat ‘n okkulties-holistiese wêreld- en god-beskouing, wat in verskeie satansmeganismes tot uiting kom – soos in die antieke Egiptiese en Baäl-okkultisme; verskeie Oosterse ideologieë en in die huidige Nuwe Era (New Age) met sy vertakkinge.  Die okkultiese holisme het selfs stewige bande met die neofisika (kwantummania) gevestig.  Sekere fasette van hierdie mistisisme is besig om ál meer neerslag in die internasionale arena, én in sekere Christelike groepe te vind.  Die fokuspunt van dié werk behels dan om die Christen toe te lig en gestaal te kry aangaande die uitvloeisels en nasleepsels wat met hierdie mistieke holisme, of diaboliese sintesiteit gepaardgaan.

        Die bg. twee uiteenlopende en uiters kritieke alfabeskouinge gaan dan juis intense neerslag vind in sekere omega– of eindtydstrydvrae – wat veral ook ‘n diaboliek soos evolusionisme betrek.  Sedert die middeljare ’90 het die strydvraag oor “die begin”, o.g.v. die jongste astrofisiese bevindings, weer skerp onder die kollig gekom (wat die opspraakwekkende “groot”- of “oerknal”-teorie, betrek – waaroor later in besonderheid besin sal word).

        Let op dat hierdie hoofstuk veral as ‘n vertrekpunt dien vir die sentrale tema; die sg. kennisklug, en dat al die begrippe wat hier ter sprake kom, in naasgaande hoofstukke verder sal ontvou.

[B]  DIE  vermelde mistiese ideologieë wen al meer veld met die beskouing dat die           kosmos in totaliteit insigself opperrealiteit, spiritualiteit en selfs godheid bevat.  Dit behels dan veral ‘n sg. postmodernisme-geid – ‘n tydsgees van ‘n ná-meganies-tegnologiese, en ná-wetenskaplike era.  Die klem val nou op ‘n transendentale, spiritistiese holisiteit.  Dieoorsprong, betekenis en die vervulling van alle bestaansvorme, veral die mensheid, kan slegs gevind word, en volledig verklaar word, in die geïntegreerde geheel waaruit die kosmos (of heelal, skepping, universum) bestaan.  En dié beskouing word ál meer onderskryf deur verwikkelinge en bevindings in die fisika, veral m.b.t. die veelbesproke “kwantumfisika”, asook die “alomvattende teorie”-epog (AVT), soos in hfst. 2 voortbesin word.

        Die beskouinge van die mistiese holisme staan dus lynreg in stryd met dié van die Christendom, soos vervat in (o.m.) die volgende:  “Die Seun [Christus] is die Eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is …” (Kol. 1:15-20; ens).

        Die kwessie van “hoe hetallesbegin?/waar kom alles vandaan?” sal dan voorts as die “moedervraag” bestempel word.  Die fokuspunt van die moedervraag, behels dan veral ook dié kwessie:  waar kom die mens (ek) vandaan?

         Elke mens word stellig van tyd tot tyd deur dié vrae in die gesig gestaar, asookwanneer en hoe EINDIG alles?  En die selfs meer wesenlike:  Hoekom IS begin!?  Waarom bestaan alles – spesifiek – op die manier wat dit bestaan?  Soos dit in wetenskapsgeledere gestel word:  “Enthusiasts hope that [certain scientific theories = AVT] can answer the most profound of all questions: Why is there something rather than nothing?” (Time, 1997/’98; my eie toeligting).

        Die bg. “ek”-komponent, behels dikwels kritieke uitvloeisels soos:  is ek eenvoudig ‘n “toeval” (een uit dermiljoene sperm- en eierselle … uit dermiljoene ouerpare); ‘n per abuise produk van ‘n kosmiese massa kompleksiteite?  Is ek ‘n produk en selfs ‘n skakel in ‘n eindlose sameloop van omstandighede?  Óf:  is ek; die lewe, ‘n statistiese tragedie van ‘n sameloop van noodlottighede … ‘n produk in ‘n eindlose – en doellose – meganiese proses van oorsaak en gevolg?

        Die hart van die kwessie is dan hierin vervat:  “DOEL”!?  Hoekom is ek op ‘n bepaalde plek; in ‘n bepaalde gesin, volk, land en tyd?  Hoekom is ek spesifiek nou … ék!?  Waarom is ek nie die veragte, sieklike, verslaafde boemelaar wat in Boedapest se getto’s uit asblikke lewe nie?  Liewe leser, weet jy waaruit die hel, tot ‘n groot mate, gaan bestaan?  Weet jy waarom vind al die hartverskeurende gesins- en selfmoorde plaas?  Want mense het nie ANTWOORDE op hierdie en verwante lewensvrae, -kwellinge en -wroeginge nie.  Die hel gaan deels ‘n toestand van onbeantwoorde kwellinge/vrae/wroeginge wees (teenoor NB: 1Kor. 13:12).

       Ons gerekenariseerde, ruimte-eeuse, postmodernistiese banaliteitsetiek is dan in wese daarop gemik om ‘n kennismonster te baar wat die ware BETEKENIS van die skepping en die mens, naamlik om die Skepper te verheerlik – te ont-skep en te elimineer.  Hierdie goddelike doel/sin van alle bestaan word, daarenteen, deur die nuwe (of eindtyd?-)era en deur sy kennis-big bang misvorm en verokkultiseer.  Hierdie werk wil dan aantoon hoe die “wêreld” en sy owerste(s) al meer “máák” dat die mens die skeppinge en mensgemaakte maaksels vereer en aanbid – deur onder meer die meganisme van die klug van gnosis.

          (vgl. Gen. 3:5; 11:6; 2Tess. 2:3-10; Op. 13:13-15 [OV] ens.; ander “meganismes” soos die verhumaniseringsokkultiek, mammonisme en Illuminatiese Hegelisme sal in hfste. 4-6 beskou word).

[C]  AAN  die hart van die moedervraag-familie setel dan die groot vraag oor die

        entiteit, genaamd “mensheid”.  Die mens – grootliks ‘n soekende/vraende wese – se nuuskierig- en weetgierigheid is Godgeskape, maar die mens het verkies om dit in diens van Satan en sy listige, verdoemende klug te stel.  Wat moes funksioneer om God ál beter te ken, het ontaard in ‘n “beter-as-God-kenner”; ‘n “beter-as-God-weet”-godheid.  Hierdie beterweet-sugtigheid is steeds Satan se vernaamste bondgenoot wat hy op slinkse, verraderlike wyse inspan om die mens van God weg te rokkel.  Kennis is mag; alle kennis is almag (Gen. 3:5; 11:6).  Hierdie moedervrae-kwessie vorm dan uiteindelik die grondslag waarop Satan ‘n antwoordpakket en ‘n soort kennis-godskap aan die mens wil smous.  Kennis wat daarop gemik is om God totaal van die aarde af te elimineer … in meer as een opsig!

       ‘n Kennis-god lê dus eintlik aan die hart van die sondeval – dat die mens altyd wil beter weet/ken as God; dat die mens selfgenoegsame kennis – of selfs godmakendekennis wil najaag.  Die moedervraag, of die “BEGIN-strydvraag”, loop dus hand aan hand met die sondeval en bevat twee kritieke komponente:

(a)  ‘n mistiek-romantiese element.  Dit behels as ’t ware die wortel wat Satan voor die mens

        uithou – dáárin dat:

(i)  “[die vrugte] goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik …”;                          

(ii)  die inneem daarvan, die mens se oë (verstand/intellek/denke/bewussyn) sal        “open”; in kosmosistiese of New Age-termedie “hoër self” – sal ontwaak                         aktiveer/verhelder);

(iii)  dié verheldering ‘n KENNIS produseer wat tot godheid sal lei; en

(vi)  dié geïllumineerde mens-god gevolglik nie sal sterf nie; teenoor –

(b)  ‘n oordeelselement.  Dié “oordeel” slaan op be-oordeel, en bestaan bloot daarin

       dat die mens hul werklik Goddelike beeld (Gen. 1:27), naamlik ‘n soewereine en vrye keuse/wil, moet implementeer om hul lewe in te rig – óf volgens die “vrug (klug) van die boom van alle kennis” (die dood) … óf volgens die “vrug” van die ander boom – van “die lewe” (gehoorsaamheid aan God se Woord/verordeninge en Gees – NB: Deut. 30:19 i.d.v).

          (Hierdie “oordeelsfaktor” is dus sinoniem aan ‘n eenvoudige wilsbesluit en geloofskeuse, en word vervat in ‘n teks soos Joh. 3:16-21: “Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie” [asook bv. Joh. 16:8-11; Rom. 1:18-23; 2:14-16 ens]).

Dié mistiek-romatiese element (bg. “a”) se moderne parallel is die kennis-bo(o)m van wetenskaplike en (meta-)fisika-wonders se goed, mooi, en begeerlik – waarmee Satan die mensdom ál meer oorreed om vir kennis(-klug) en teen God/Woord/[W]aarheid te kies. Deur die kennisklug (wysheid = godheid) propageer Satan dus ook dat God kennis van die mens weerhou het wat die mens onvolledig maak – nee:  dig/onnosel (of: plain common stupid).  Die gevierde teoloog, (wyle) Ferdinand Deist, sluit soos volg hierby aan:

“‘Slang’, soos Adam dié dier genoem het, kom na die mens se een helfte met die idee dat dit moontlik is om soos God te word – soos God wat nie ‘n ander helfte nodig het om voltooid te wees nie, God wat nie van iemand anders vir sy lewe afhanklik is nie, maar self lewe kan skep.

       “En hy kom maak vir Eva wys dat daar ‘n geheime kennis in die vrugte van die ‘boom van alle kennis’ opgesluit lê, kennis wat ‘n mens bokant sy skepsel-wees kan laat uitstyg, kennis wat ‘n halwe mens selfgenoegsaam kan maak (3:2-3). Deur van die vrug te eet, so suggereer hy, word ‘n mens onafhanklik van ‘n Lewegewer. Trouens, hy word sélf ‘n ewig lewende lewegewer, want hy is dan nie meer ‘n ‘weinig minder as ‘n goddelike wese’ nie, maar word ‘soos God’” (Jy Is ‘n Nuwe Mens, p.13; kontekstuele klem).

Hierdie verhelderingsaspek; of die – “… julle oë oopgaan”, d.m.v. die boom van kennis – behels dus ‘n tweebenige aspek.  Eendersyds ‘n spirituele; alias:  die okkulte – ‘n kwessie wat tans almeer prominensie geniet.  Dit bevat andersyds ook ‘n fisiese been (wetenskap) wat veral op die kwantumfisika gefundeer is.  Dié tweebenige kwessie word soos volg in Hawking’s Universe gestel:  “Recently, some physicists have come to see a relationship between their work and the ideas behind Eastern mysticism” (p.104). 

        Die okkultebeen berus op beginsels soos die verheldering/ontwaking/ aktivering van die “hoër self” of “selfverwesenliking”, of in klassieke New Age-terme:  cosmic/unity consciousness; christ consciousness; the universal god within (ens. – begrippe wat gaandeweg in konteks sal ontvou).  Dit is die parallel van Genesis 3:5 se – julle oë sal oopgaan.  Dié mistieke toestand word ontsluit met rituele soos transendentale meditasie (TM), astrale projeksie/reise (AP), visualisasie, hipnose, joga, “shamanic journeying, primordial meditation, extra sensory perception” (ESP – buite-sintuiglike waarneming) en “out of body experiences” (OBE).  Tydens dié rituele skakel die siel/gees/ onderbewussyn gees glo in by ‘n mistiek-kosmiese toestand of dimensie waarin opperrealiteit en volkome vervulling ervaar word; ‘n toestand soos Deist ook daarna verwys – “wat ‘n mens bokant sy skepsel-wees kan laat uitstyg.”

        Begrippe soos veral “kosmiese bewussyn”, “kosmiese energie” en “kosmiese spiritualiteit” staan sentraal, en is die magic code waarop die (metafisiese) wêreldsgees en etiek in “die laaste tyd(?)” geskoei word.  In hoofstuk 4 word daarna verwys as ‘n “Hollywood-genre”, en ‘n klassieke demonstrasie hiervan is vervat in die volgende uittreksel i.v.m. ‘n bekende TV- en radio-persoonlikheid:

“The members of the group [] were told to use the ceremony as an opportunity [tydens ‘n besoek aan ‘n toordokter] to ask a higher power for something they thought they needed: healing, or information about their lives or their purpose on earth

       “[There] is a growing number of people looking for a road less travelled [okkulte], who don’t want dogma [evangelie van Christus] or organised devotion. These people, and Kate’s one of them, are determined to find their own path … Sure there’s plenty of millennial angst about, she says, but there’s also a feeling of spiritual revival and renaissance – a hunger to find the meaning of life” (Fairlady, 27/05/’98; eie toepaslike klem en toeligting).

          (Hoe jammerlik dat hordes op dié wyse dan op ‘n verdoemende “meaning of life” getrakteer word.  Lg. idees bevat sleutelaspekte wat deurlopend toegelig sal word).

1.2  INTELLEKTUELE  WELLUS  EN  DIE  OKKULTE

[A]  TOENDERTYD  het Satan dit vermag om die mens tot ‘n godheid te transformeer deur die “vrug van alle gnosis”-klug – wat goed, mooi en begeerlik was (Gen. 3:5,6).  Hy gaan dié klug in “die laaste tyd” tot volle wasdom voer.  Dié slag sal die begeerlike klug dan egter die gestaltes van kwantummania, pseudofiska, die final theory (AVT ens.) aanneem.  Die “slang van ouds”, sal stellig in die vorm van vals christusse vergestalt (met hul glansryke bedrog/misleidinge/ wonderwerke = Mark. 13:22; 2Tess. 2; Op. 13:13,14 ens).

        Om hierdie toestand van – “julle oë sal oopgaan”, ofwel:  “ontwaaktheid” of “verheldering” (of opperrealiteit; ook: “enlightenment; christ/unity consciousness” ens.) te bereik, verg steeds die wondersleutel van KENNIS.  Tewete:  “… [éérs dán] sal julle soos God wees deurdat julle ALLES kan KEN”  (Gen. 3:5).  Soos “supm. mast.” Hai impliseer (1.3[C]); daar’s ‘n verband tussen mistieke praktyke/ervarings en kennis, want – “it represents our level of understanding”.

        Die metafisikus, Fritjof Capra sluit soos volg by hierdie gedagtes aan:

Daar is ‘n wesenlike harmonie tussen “die gees van Oosterse wysheid en Westerse wetenskap” (‘n veelseggende, kriptiese term – dié “gees”). Hy vervolg: Die moderne fisika gaan veel dieper as net koue feite en tegnologiese vernuf. Fisika is ‘n “pad met ‘n hart”, [en] ‘n WEG NA GEESTELIKE [mistiese/okkultiese] KENNIS en selfvervulling [“self-realization”] (p.31).

        “In mistisisme kan kennis nie geskei word van ‘n betrokke manier van leef nie. Om hierdie kennis te bekom, moet die mens ‘n transformasie ondergaan; ‘n mens kan sê die kennis IS die transformasie,” aldus skryf Capra (The Tao of Physics, p.339; eie klem en toeligting).

Hierdie “transformerende KENNIS” – na ‘n okkulties-holistiese etiek – is besig om duideliker op ál meer lewensterreine, gestalte te kry; van die hoogste vlakke in wêreldpolitiek tot in die vermaaklikheidsbedryf, kinder-vermaak… en (veral) in die “godsdiens” – tot in internasionale gemeenskapsprojekte soos die viering van Aarde Dag (1.3[D]; bv. ook die lesing van “supm. mast.” Hai aan die VN – 1.3 [C,E]; 5.2[D] ens).

       Die verskeidenheid wêreld-, mens- en godbeskouinge vervaag en word al meer in ‘n vergrysde, verdoemende leuen gesintesefiseer.  Die eindpunt hiervan gaan egter gepaard met ‘n “Armageddonse geloofsapartheid” soos in 1.4 besin word (vgl. Gen. 3:15; Joh. 3:16-21; Ef. 6:12 ens). 

        Die moedervraag word dan uit die volgende vier wêreld-, mens- en godsbeskouinge benader  (n.a.v. die oorsprong en sin van alle bestaan):

(a)   monoteïsme:  (i) ‘n God, verhewe bo die skepping; (ii) God is ‘n persoon; (iii) God is die

       skepper van alles – en van die mens; (vi) saligheid is slegs deur God; (vii) die hoofgelowe:  Christendom, Islam, Judaïsme;

(b)    politeïsme:  (i) gode – verhewe bo die skepping; (ii) ‘n gode-verskeidenheid; (iii) geen          god het geskep nie – alle bestaansvorme is ewig; (vi) die mens kan saligheid en godheid deur werke/rituele bereik; (vii) hoofgelowe:  Mormonisme, Voedoeïsme, Griekse mitologie;

(c)    ateïsme (agnostisisme):  (i), (ii) geen god nie; (iii) materie bestaan vir ewig – die mens is       die hoogste vorm van materie; (vi) saligheid is irrelevant; (vii) hoofgelowesekulêre humanisme, naturalisme, epikurisme, kommunisme, materialisme, evolusionisme;

(d)    panteïsme (gnostisisme):  (i) god – is die totaliteit/holistisiteit van bestaan; (ii) god is ‘n

kosmiese energie/krag/bewusssyn/spiritualiteit; (iii) materie en die sintuiglike wêreld is net ‘n illusie – die mens is ‘n latente godheid; (vi) saligheid word verkry deur selfrealisasie (van die sluimerende hoër self); (vii) hoofgelowe:  Hindoeïsme, Hare Krishna, Taoïsme, Zenisme, New Age.

In “die laaste tyd” is bepaalde fasette van bg. (d) panteïsme/gnostisisme egter besig om ál hegter met (c) ateïsme – “in die eg verbind” te word.  Laasgenoemde bevat natuurlik ‘n sterk wetenskaplike komponent, waar die klem al meer op ‘n kwasi-spiritistiese element val (kwantum-manika).  En dié “huwelik” tussen “d” en “c” geskied hoofsaaklik d.m.v. kennisrevolusies – en wel ook as uitvloeisel van prysenswaardige prestasies soos die “relatiwiteits”-, die “kwantum”- en die “alomvattende” teorieë (AVT).  (Lg begrippe word in hfst. 2 breedvoerig bespreek).

       Dié huwelik, of alliansie van hierdie twee lewensbeskouings (bg. “c” + “d”) – met sy bestemde eindkonsekwensie – die eindtydse, okkultiese wêreld-Babilon van die antichris – sal dan die fokuspunt van hierdie werk vorm.  Dié huwelik of sintesiteit sal in die konteks van hierdie werk, as “kosmosisme” bestempel word.  Die uitvloeisels van diésamesmelting is ten nouste verwant aan sekere eindtydprofesieë wat in “die laaste tyd” wasdom bereik.  Dit slaan ook deur in ‘n universele sintese wat in gedaantes/gedrogte soos die volgende vergestalt:  universalisme/globalisme; multikultuur en -lateralisme; wêreldburgerskap; asook:  “we are one/the world; all for one and all for love; The world in union – one hart, one mind …”, en die – “… everything goes (… apart)”-religie (riller-gie; Tutuïsme/Spangenberg-isme = 5.2/3).

        Sodoende het Dawn of Magic (DOM), ter toeligting van die voorgaande, in 1960 al geredeneer:

“[We] are living at a time when science, at its highest power, has entered the spiritual universe and has transformed the mind of the observer himself, raising it to a plane which is no longer that of scientific intelligence, now proved to be inadequate. Man no doubt has the possibility of establishing his relationship with the Universe as a whole” (pp.30,31,39; kontekstuele klem; m.b.t. die kwantumfisika).

Bg. aanhaling is dus ‘n absoluut sentrale begrip in die hedendaagse kosmosistiese epog wat die wêreld meesleur.  Die towersleutel is hierin vervat:  “science … has entered the spiritual universe” (transendentale/astrale/spiritistiese/okkultiese).

        Hierdie DOM-begrip bevat die grondbeginsels van sy ál gewilderwordende, “laaste tyd”-epog, met nasleepsels soos “mind science; psychic potential/power; positive thinking; psyco-kenesis; church of scientology; christian science”; asook sinkritisme, teosofisme en al die gepaardgaande mistieke rituele soos yoga, OBE, ESP, TM, AP ens.  Skerwe van al hierdie … gedrogte is ook beduidend besig om in paradigmatiese wisselvorme in sommige Christen-kringe uit te slaan.

      Die beginsels van dié diaboliese sintesiteit (wetenskap + okkulte), met inbegrip van ‘n glo-Babelse mense-holisiteit (globalisme/NWO), word voorts in die volgende uittreksel vervat:

“[The] Maya believed each part of the microcosm to be only one part of the macrocosmic universe, and each individual to be likewise a similar piece of Creation. This idea extended to the self, so that each individual could be apprehended as a tiny piece of oneness … (p.89). In astrology, science and mysticism have been so intertwined, and for so long, that to arrive at a simple conclusion one way or the other is no easy matter” (Mayan Prophecies, p.47; eie klem; vgl. Chopra se “unity consciousness” – net voor 1.3[E] i.d.v).

Astrologie (sterre voorspel/“cosmic update”) is egter net nóg ‘n meganisme van Satan om die mens in die “móét”-huwelik tussen die fisiese en die bonatuurlike in te wurg (te klug).  Hierdie New Age-okkultiek het selfs ‘n wesenlike bestanddeel van die Adolf Hitler-sage uitgemaak, soos DOM dit so merkwaardig verwoord:  “It is impossible to understand Hitler’s political plans unless one is familiar with his basic beliefs and his conviction that there is a magic relationship between Man and the Universe” (p.173; toepaslike klem).

        (Die gegewenheid: Hitlerisme – as kernbestanddeel van die totale anti-Semitiese beweging van die eindtyd – word in hfst. 6 breedvoerig bespreek).

        DOM skryf voorts in verband met die vergoddelikende wysheid:

“[The physicist] passes to another stage of being, attains a higher degree of consciousness.  He alone is ‘awakened’, and to him it seems that all other men are still asleep. [Physics] guarantees nothing except that, if we fight to the end to deliver ourselves from ignorance, truth itself will fight for us and in the end will conquer everything. This, perhaps, will be the beginning of  TRUE metaphysics” (p.89; kontekstuele beklem).

Die implikasie rondom bg. “truth …will conquer everything”, is dus dat wysheid/kennis redder opsigself is – in kontras met die Bybelse beginsel dat Waarheid/Wysheid ‘n Persoon is (Christus – en ‘n lewende verhouding met HOM – nie met ‘n kosmosgeid … -ding nie).  Egter; dié element van die feitlike, intellektuele wysheid (gnosis), is dan slegs die een been waarop die kosmosisme gefundeer word.  Want, soos duidelik uit bg. aanhaling e.a. verwantes blyk, is die “ander been”, of dan eintlik die verlenging, of eindproduk van die feitlike wysheid, die bereiking van “true metaphysics” (… kennis ís die transformasie … na okkultisme).

        Die wêreldsgees van ‘n wysheid- en okkultehuwelik, word ook deur die volgende beskouing toegelig (n.a.v. Heraklitus):

Die geneigdheid om die waarneembare wêreld te fragmenteer en jouself as ‘n geïsoleerde individu, onafhanklik van die kosmos, te beskou, word in die Oosterse filosofie as ‘n illusie beskou. Dit is die produk van die mens se kategoriserende mentaliteit, en – “[it] is called ‘avidya’, or ignorance, in Buddhist philosophy and is seen as the state of a DISTURBED MIND which has to be overcome”.

      Daar word wêreldwyd al meer tot die besef geraak dat die meganisties-gefragmenteerde lewensbeskouing van die Weste die oorsaak van groot ontevredenheid in die wêreld is. In die lig hiervan het die organiese, ekologiese lewensbeskouing van die Oosterse ideologieë al groter aanhang verkry, veral onder jong mense – en baie wend hulle tot die Oosterse maniere van BEVRYDING[!] (Tao, p.29; kontekstuele klem en toepassing).

[B    DIE  kosmosisme redeneer dus dat die terrein van die mikrokosmos   (subatomika/kwantumfisika) die karakteristiek van ‘n mistiese organisme (of intellek/bewussyn/energie/spiritualiteit) vertoon waarby die mens, deur die onderbewussyn, geïntegreer kan word.  Hierdie kwessie word soos volg deur Dave Hunt toegelig:

“Fritjof Capra wrote The Tao of Physics to explain ‘The striking parallels between ancient mystical traditions and the discoveries of 20th century physics.’ Capra’s latest book, The Turning Point, purports to show ‘how the revolution in modern physics foreshadows an imminent revolution in all the scences and a transformation of our world view and values.’ Taoism is a syncretistic blend of Hinduism, Buddhism, Confucianism, and spiritism; and this, says Dr. Capra, is where modern science is going. He is exactly right.

        “[Following] his trip to the moon on Apollo 14, Edgar Mitchell abandoned the exploration of outer space to join the exploration of inner space, the pursuit of the Self or the ‘God’ within. This is the new frontier of science. They reason that we can explore the universe by going deep within ourselves, journeying through ‘inner space’ to contact this Universal Self. This is the old occultism, which is fast becoming new science (p.183 – vgl. die Star-artikel oor Aarde Dag = 1.3[D]).

       “This is the lie, and it can be found EVERYWHERE in today’s society. One example is the following Rosicrucian [booklet] that promises to reveal ‘little-known facts about man’s real self ‘to those who write in for the free booklet The Mastery of Life:

       “‘You and the universe are one. There is no division of super-natural and natural … ‘The consciousness that directs the physical universe also pulsates in the cells of your being. Behind your thinking mind lies this reservoir of Cosmic Consciousness. It is your link with infinity to be drawn upon at will.

       “‘The psychic self is a slumbering cosmic power that all humans possess but few understand and use … learn to attune to this psychic self, the Cosmic Consciousness within’” (Peace Prosperity and the coming Holocaust, p.217; eie kontekstuele klem).

En, soos in die volgende hoofstuk besin word, is daar vele verskynsels in die fisika (subatomika/kwantumfisika) wat kan insinieer dat dit weliswaar ‘n element van ‘n abstrak-spirituele aard bevat.

        Sodoende speel Satan dan egter ook ‘n onmiskenbare rol in hierdie hele epog van ‘n – “… science as entered the spiritual universe”-huwelik.  Wat dan eintlik andersom verstaan moet word – dat ‘n spirit die wetenskap beset(e) het.

        Nes wat Satan alle kultusse, organisasies en doktrines van duiwels inisieer (soos die Mormone d.m.v. ‘n engel [v.d. lig] wat aan Joseph Smith verskyn het) so inisieer hy dan ook verskeie pseudo-intellektuele kultusse (Kwakers/Church of Scientology/Christian Science/Rosekruisers/Ramtha Gnostic School …).  En dié bewegings berus dikwels op ingrypende intellektuele, filosofiese en ideologiese “deurbrake” soos die baie aktuele evolusionisme.  Daarbenewens is dit ook waarskynlik dat Satan ‘n aandeel in prysenswaardige omwentelinge kan hê, soos verteenwoordig word deur die relatiwiteits- en kwantumteorieë.  Satan se geïnfiltreerde betrokkenheid en “kaping” van hierdie intellektuele omwentelinge word treffend deur Triumphant Christ toegelig:

“Darwin’s grandfather was a member of an occultic group in England called The Lunar Society, which met when the moon was full. The elder Darwin built his theory of the biological evolution of life upon Lyell’s uniformitarianism timetable. Darwin’s Origin of the Species and other writings so enthused Karl Marx that Marx, one of the chief architects of communism wanted to dedicate his own satanic work, Das Kapital, to Darwin. Marx was elated that the evolutionist had found a way to eliminate God” (p.53; kontekstuele klem).

Sodoende gebruik Satan dan intellektuele “prestasies” op ‘n indirekte wyse; deur die “kaping” (of “sabotasie/parasitering”) en verwronging daarvan, om bepaalde bose doelwitte te bereik – soos wat Triumphant Christ dit voorts toelig:

“Einstein, with his obviously confirmed and life-changing views called relativity, was soon to be thought the father of a set of views that were to influence the entire culture. [In] the minds of many, ‘relativity’ became ‘relativism’. [At] the beginning of the 1920s the belief began to circulate, for the first time at a popular level, that there were no longer any absolutes: of time and space, of good and evil, of knowledge, above all of value. Mistakenly, but perhaps inevitably, relativity became confused with relativism” (p.75).

          (Meegaande bevat dus ‘n sprekende tipiesheid van Satan – om die waarheid net so ‘n tikkie te ver-kinkel/verbuig, maar wat dan dus nie meer dié waarheid is nie. Sodoende word hordes agter ‘n “amper waarheid” aan meegesleur … hel toe! Vat maar die klassieke interpretasie-verbuiging [paradigmatika] van Gods Woord waarmee Satan die “eerste mens” bedrieg het, asook die “tweede Mens” mee wou ontspoor).

In die meegaande verband skryf DOM dan ook baie veelseggend (dat Satan sekere wyshede aan sekere mense openbaar en dit in ‘n sekere rigting rangeer):

“[There] is still another connection, even closer and very striking, between magic and technology, and that is the way in which inventions tend to appear simultaneously. [It] has often been remarked that inventors working far apart and who do not even know of each other’s existence have applied for the same patent at exactly the same time” (p.42).

DOM impliseer dat hierdie verskynsel verband moet hou met ‘n gegewenheid soos telepatie en ‘n soort universele kosmiese energie of intelligensie-entiteit.  Ek voer aan dat hulle die pot (“very striking”) mis sit – want, daar is wel ‘n universele bron of entiteit wat dikwels hierdie soort verskynsels genereer … genaamd Lucifer, en sy trawante.  Trawante soos die 35 000-jaar-oue entiteit, Ramtha waarna die Star-artikel (10/02/’99) in 1.3[E] na verwys.

        DOM skryf voorts in dié verband: 

“When the War in Europe ended [1945], missions of investigation were immediately sent out to visit Germany after her defeat. Germany had only been separated from the rest of the world since 1933. In twelve years the technical evolution of the Reich developed along strangely divergent lines.”

       (En dan brei hulle daarop uit hoedat wetenskaplik-tegnologiese vooruitgang – ofskoon spesifiek op militêre toerusting gerig – buitengewoon, selfs bonatuurlik, meer gevorderd was as in die res van die wêreld = Hitlerisme, hfst. 6).

In die lig van verwante gegewens in dié werk:  wie anders kan vir sulke onverklaarbare prestasies verantwoordelik wees – veral ook as die gepaardgaande, “begryplose” slagting van miljoene Joodse burgerlikes hierby in berekening gebring word!?  Want Hitler – soos dit later sal ontvou – was ook toe maar net ‘n willose marionet in die hande van satansmagte.

        Dit wil egter nou nie sê gevierde wetenskaplikes en hulle prestasies is boos of verwerplik nie – al sou Satan ook ‘n parasitiese aandeel daarin gehad het.  Dis immers juis danksy hierdie teorieë dat lewensnoodsaaklike kommoditeite soos rekenaars, mediese en kommunikasie tegnologie moontlik gemaak is.  God kan immers uit chaos en bose motiewe, orde en redding skep (vgl. die Josef-sage; Gen. 30, 42, 46 i.d.v).

        Die bogaande gegewens gee egter ‘n aanduiding van hoe Satan wetenskaplike, en kennisprestasies beïnvloed/manipuleer – ‘n gegewenheid wat uiteindelik in ‘n ontsettende kennis-gedrog in “die laaste tyd” gaan vergestalt.  Dit behels dus die “kennisverheldering” wat in Genesis 3:5 begin het … en op die punt staan om sy volle wasdom in ‘n finale horri-Babelse globaliteit te bereik.

       ‘n Gedagte i.d.v. wat voorts vermelding verdien, is dat Satan deurgaans die tegniek gebruik om die mens met die opsigtelike/oppervlakkige – en natuurlik “luisterryke feite” te nader – net om die ON-opsigtelike (onderliggende) leuen/dwaling te bedek wat hy daarmee saam aanbied –

       (wat op die sugte/drange/sinlike/avontuurlike/romatiese gemik is – soos met “Adam en Eva” en met Jesus – tydens sy 40 dae in die woestyn van versoeking).

Uit die meegaande bespreking is dit dus ooglopend dat Satan die menslike kwaliteitkenniswellus, manipuleer, kanaliseer en intregter tot ‘n “okkultiese mengsel” – en dit dan wil voorhou as die “towermiddel” … die “intellektuele messias” … die enigste hoop en redding vir ‘n chaotiese “laaste dae”-wêreld.

1.3  ‘N  VERSTEEKTE  ANGEL  IN  DIE  MOEDERVRAAG

[A]  SEDERT  “Adam en Eva” implementeer Satan eindlose meganismes om die             posisie wat God in die skepping en die mensheid beklee, te neutraliseer.  Die Skepper se motief was dat Hy as die fokuspunt van … álles, verheerlik sou word.  Deur die “kennisklug” (Gen. 3:5) slaag Satan egter daarin om God uit dié fokuspunt te dwing en die self-verheerlikende, beterwetende mens daarin te plaas.

        Die ondermyning van die Christelike etiek geskied dan veral aan die hand van die verklaring dat die kosmos/fisika ‘n mistiek-spirituele dimensie, bewussyn of “genetika” bevat, en dat – “science has entered the spiritual universe” (DOM); asook:  “Buddhism is fast becoming the new frontier of science” (Hunt) – soos dié werk se verwysingsbronne hieroor opmerk.  Dit beteken dat satanies-gemanipuleerde wyshede die mensdom te staan gaan bring voor die kosmossale openbaring dat ‘n kwantumistiese spiritualiteit-ding; ‘n kosmiese nerologie-geid, die kosmos (skepping) se skepper is – dié alfa en omega is … van alles en van “ek”.

        En te midde hierdie intellektuele vergoddeliking, huldig DOM die standpunte van ‘n ene Gurdjieff (van Hitlerisme-faam – hfst. 6) – wat die wetenskappe verwerp het ten gunste van die mistisisme – en daarom verklaar het:  “My way is to develop the hidden potentialities of man: a way that is against Nature and against God” (p.147; toepaslike klem).  Dit behels die kernmotief van Satan self; die bloudruk waarop die wêreld se eindbestemming berus – “… against Nature and against God”!  Hierdie – “My way …”, impliseer okkultiese tegnieke soos TM, AP, joga ens. om in kontak met die bonatuurlike/astrale dimensies te tree.

       Gevolglik sal daar deurgaans uitgebrei word op die verskeie GESTALTES wat hierdie spiritistiese (onder-)bewussynskulte, of wysheidsokkultiek (kosmosisme) in “die laaste tyd” aanneem.  Maak gerus ‘n  knoop daarvan in die geheue dat dié wysheidsug, in wese verband hou met die mens se soeke/hunkering na ‘n herstel van die verlore/gebroke geestesband met ons Skepper-God.  ‘n Gebrokenheid, verwydering en verlorenheid wat ingetree het met die sondeval.  Satan wil nou egter die herstel van dié geestesband op allerlei obskure maniere bevredig – soos dit deurgaans in hierdie werk sal ontvou.

        Daar is dus ‘n geestelike leemte in die mens wat net God (d.m.v. Christus) kan vervul, maar … Satan hang die “mistiese kennisboom”-klug voor die mens uit – as ‘n misrabele en verdoemende alternatiewe oplossing/vervulling vir dié leemte.

        Die mens, te midde hul inherente sugting na volkome lewensin (‘n behoefte aan ‘n persoonlike verhouding met God – sy heilswaarhede, genade, liefde en verlossing) en wel ook groot areas van die “kerk” – verkeer in ‘n horribale, verwarrende … gemors.  Want, benewens die infiltrasie van die okkultiese teologieë (waarvan sommige aanspraak op christelikheid doen), word die mensdom toenemend van ál meer forums af ‘n identiteitlose, universele en sekulêr-humanistiese bena(r)dering; ‘n virtuele relativisme, asook ‘n spiritistiese “cosmic brotherhood” en ‘n reënboog-geid voorgehou – as dié opperrealiteit; as die mensdom se messias en vir saligheid.

        Die mens steur hulle nie meer aan die manier waarop GOD … mense vrymaak nie, want:

“Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan … Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Aan God is dit te danke dat julle met Chrsitus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom: die vryspraak, die heiliging en die verlossing” (NB: 1Kor. 1:18-31; ook 1Kor. 2 i.d.v).

[B]  DIE  diepliggende gevaar rondom die moedervraag word dan selde    aangesien vir wat dit in wese behels, naamlik die verdoemende gifangel van die moeder-verleiding.  Te wete, aan die hart van die moedervraag (hoe het alles begin?) skuil daar die versteekte en verdoemende dryfveer om – deur “(alle) kennis” ­- ‘n godwese in eie reg te wees.  Groping In The Light bied ‘n treffende illustrasie van hoe die Genesis 3:5-klug – “soos God wees” – gestalte aanneem:

“Physicist Stephen W. Hawking, in his best-selling book A Brief History of Time, concludes: ‘If we do discover a complete theory [that explains all the phenomena in die universe = AVT], it should in time be understandable in broad principle by everyone, not just a few scientists. Then we shall all, [] be able to take part in the discussion of the question of why it is that we and the universe exist. If we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason for then we would know the mind of God” (p.175; kontekstuele klem).

Die volgende uittreksel bied ook ‘n klassieke perspektief op hierdie etiek rondom godmakende wyshede:

“[Gnosticism] is derived from the Greek word, gnosis, meaning knowledge. It is said to be a ‘fresh and unique philosophy’ based on the ancient teachings [Gen. 3:5,6] of a warrior known as Ramtha [… alias: die duiwel]. The core beliefs are:

        “* A transcendent, ineffable deity from whom the world emanated in increasingly dense and less spiritual layers [vgl. die neo-kwantumisme]; * Human beings as sparks of divinity fallen into matter; * The necessity for humans to return to their origin by acquiring knowledge or gnosis” (The Star, 10/02/’99 – eie klem en toeligting).

          (D.w.s. die oeroue retoriek: eet [verenig jou met] hierdie gnosisklug, dan sal jy god word. Die gedagte van ‘n kosmiese intellek/bewussynsorganisme – as dié opperste realiteit/godheid – kom dus ook weer hier sterk na vore. Dit verkondig dus: kennis is die sleutel tot magie/spiritisme/ godheid/saligheid).

‘n Onderhoud op Radio Punt (19/04/’99) met ‘n psychic van Amerika, sluit soos volg by bg. aan“Energy thinks – what it thinks, it creates …[!]”.  Dié psychic meld voorts dat die Bybel dié beskouing (nee: bisarre klug) “beaam”, want God het die “lewensasem” of “-energie” in die mens ingeblaas.  Meenende die “cosmic mind/energy” het die mens ge-“create”, of uit-gedink.  Daarom ook:  hoe meer jy dink/visualiseer oor iets, hoe meer skep jy dit tot realiteit …!(?).

        Ter wille van illustrasie waarom sekere groepe – “a relationship between [physics] and the ideas behind Eastern mysticism” verkondig (Hawking’s), blyk duidelik uit dit wat Gideon Joubert oor die kwantumfisika skryf:

“Die werklikheid, soos ons dit waarneem, gee ons nie ‘n goeie begrip van die werklike werklikheid nie. Die koms van die deeltjiefisika [kwantum-] was ‘n wetenskaplike waterskeiding. Die klassieke wetenskap het oorgegaan in die fisika van die abstrakte” (p.180).

         “Die ganse heelal is gegrond op [kwantumfisika – ‘n spookagtige landskap waar onaardse dinge gebeur] (p.99). Fisici soos Bernard d’Espagnat en David Bohm glo dat alles in die ganse heelal letterlik aan alles wat bestaan gekoppel is (p.202,203).

        “[Fisici] moes ná hulle revolusionêre ontdekkings hul onderwerp op nuwe en onverwagte maniere benader wat nouer by die mistisisme as by die materialisme aansluit” (Die Groot Gedagte, p.215; eie toepassings). 

‘n Treffende demonstrasie van die ondenkbareafmetings wat die mens se wysgierigheid kan aanneem – in die hunkering na die vervulling van die bg. geestesleemte – is vervat in die volgende gegewens (via The Bible Code – BK): 

“The first modern scientist, the man who figured out the mechanics of our solar system and discovered the force of gravity, Sir Isaac Newton, was certain that there was a hidden code in the Bible that would reveal the future. He learned Hebrew, and spent half his life trying to find it.

          (Die outeur van Newton se outobiografie, John Keynes, sê hy was ontnugter toe hy, ná Newton se dood, ontdek het dat die meeste van dié beroemde fisikus se geskrifte nié oor die wetenskap gehandel het nie, maar oor -):  

        “… esoteric theology. They revealed that the great physicist believed there was hidden in the Bible a prophecy of human history. “Newton, said Keynes, was certain the Bible, indeed the whole universe, was a ‘cryptogram set by the Almighty’, and wanted to ‘read the riddle of the Godhead, the riddle of past and future events divinely fore-ordained’” (p.21).

En in dié verband bied Groping die volgende uitlating van die beroemde fisikus wat die relatiwiteitsteorieë geformuleer het:  “I want to know God’s thoughts; the rest are details” (Albert Einstein).  In dié verband sê die toonaangewende astrofisikus, Stephen Hawking:  “My goal is simple, [] It is a complete understanding of the universe, why it is as it is and why it exists at all” (p.74).

         “Die mensdom, van nature, begeer kennis”, het Aristoteles gesê, maar dis tiperend van die satanslenter om die verdoemende vrug van goed en kwaad, met die luisterryke feite te verberg – ten koste van die kennisvrug van die Lewe (bv. 1Kor. 1:18-31).  Die spesiale uitgawe van Time (1997/’98) sluit soos volg hierby aan:

“The Asking Animal; Throughout history, from the time of Socrates to our own modern age, the human race has sought answers to the fundamental questions of life: Who are we and why are we here?

        “All the knowledge in our universities and all the treasures in our museums do not satisfy us. But the focus of the Seekers’ questions had drastically shifted from the religious ‘Why?’ to the scientific ‘Why?’. Causes and laws could help explain the course of history and perhaps forecast the future. But would they empty man’s role of meaning? For [the French philosopher, Henri Bergson], who found his meaning in the seeking, evolution had become God’s ‘undertaking to create creators’” (p.25; toepaslike klem).

Amptelik is die mens nou nie meer beeld/gelykenis van God nie, maar beeld van ‘n mistieke kosmositeit.  Die mens soek nie meer antwoorde op lewenskwellinge by God, die Almagtige, Alwyse Skepper, en in/deur Sy Woord en Gees nie, maar (so bisar as dit is) in en deur Sy dooie skeppinge.  En inderdaad – iemand is besig om die mens bepaalde “eksotiese antwoorde” en gnosis deur die dooie kosmos aan te bied!  Dis dan egter kennis/antwoorde wat die mens ál meer van die ware Waarheid vervreem en aan die klug van die boom van dodelike kennis verslaaf.

[C]  DIE  mensdom word op subtiele maniere gebreinspoel met hierdie      groeiende bedrog dat jy ‘n goddelike bewussyn, met goddelike kennis en kwaliteite kan aktiveer deur die bemeestering van (pseudo-)fisiese kennis (in kombinasie met die “kosmiese energie/bewussyn”).  ‘n Beskouing wat ook as ‘n kosmosistiese eenheidsteologie bestempel kan word.

        Dié veelbesproke alliansie of huwelik tussen die fisika(-insig) en okkulte is besig om ‘n universele Aquariaanse wêreldkultus te produseer – ‘n fenomeen wat uiteindelik die septer in die hand van die Openbaring 13-gedrog en sy valse christusse sal wees (Mark. 13:22; ook 2Tess. 2:9,10; NB: 2.3[B] ens).  Ten einde dié okkultiese “tien gebooie” van die Babelse eindtydwêreld en verwante praktyke nader toe te lig – die volgende aanhaling van “Supreme Master” Ching Hai (in ‘n seminaar wat sy in 1992 – nogal [LW] in die VN – aangebied het):

“In the astral world, they have [] hundred and more different levels. And it presents our level of understanding [wysheid/kennis]. In the astral world, we will see many kinds of so-called miracles []. We can heal the sick []. We have at least six kinds of miraculous powers. And then we can see through the people’s thinking, and what he has in his mind.

        “These are the powers that [] we have access to [at] the first level of the Kingdom of God [kosmiese bewussynsorganisme]. And also we know many things that other people do not know and many things come to us just like gifts from heaven, sometimes financially, sometimes [] career-wise and sometimes many other things” (ja-nee: die duiwel sorg nogal goed vir sy kinders).

        “But when one reaches the second level, this is already fantastic, already a living Buddha, because you have opened the ‘Buddhi’, the intellect. In India, people call this level ‘Buddhi’ []. So, most people call an enlightened person a Buddha” (The Key of Immediate Enlightenment, kontekstuele klem; vgl. dié aanhaling se Bybelse parallel: Gen. 3:5; 11:4; Jes. 14:13,14).

Die bogenoemde begrip van “see through the people’s thinking”, bevat die sg. praktyk van heldersiendheid/waarsêery, maar in realiteit werk dié verskynsel soos volg:

Satan ken aan elke mens wat gebore word minstens een demoon toe (en aan sommiges ‘n “legio” – Mark. 5:9) wat regdeur dié persoon (sê “X”) se lewe moet sorg om X van saligheid in Christus te weerhou en in die hel te kry.  In die geval waar X se pad dan met ‘n “waarsêer” (sê “Y”) sou kruis, sal X se demoon sekere toepaslike inligting betreffende X se persoonlike lewe aan Y se demoon oordra. Sodoende sal Y (waarsêer) se demoon dan die inligting weer aan Y oordra – of vir Y as ‘n medium/kanaal gebruik.  So sal Y gevolglik die inligting aan X kon voorhou asof  Y gedagtes kan lees, afgestorwenes kan oproep en selfs die toekoms kan voorspel.

IN ‘n promosiepamflet (The Quan Yin Method Of Meditation) sluit “Master” Suma Ching soos volg by die meegaade gedagtes aan:

“Enlightenment means knowing the light within ourselves [- lynreg teen die Bybelse begrip dat die mens van-uitdie duisternis die Lig bekeer moet word] … The Word of God, the Vibration, the Music of Heaven will whisper to us all the secrets in the universe. The Quan Yin Method is the ancient science of Enlightenment, the Divine Art of Self Realization. The method involves meditations on the Inner Celestial Light and Heavenly Sound, or the ‘Word` as described in the Bible: ‘In the beginning was the Word … (John 1:1).

         “Enlightenment is the process of knowing what is greater than life; what is greater than the things that we can see with our physical eyes. It is the moment that you begin to know something greater than that, the governor of the whole universe, which is also within ourselves” (eie klem).

          (Dit bevat van die kernbeginsels waarop die hele kosmosistiese beweging berus soos wat deurgaans in hierdie werk besin word).

In die meegaande verband word die volgende treffende perspektiewe aangetref:  

(A)   “New Age global consciousness and interconnectedness is based to a large extent upon [the Hindu belief that atman (individual soul) is identical with Brahman (universal soul) – and] a denial of the Judeo-Christian God of the Bible in exchange for the belief that we are all ‘god’. This is ancient Hinduism, yet it is being accepted today as non-religious modern science. By a handful of naive fanatics? No, by millions of well-educated sophisticates” (Peace & Holocaust, p.65).

(B)   “Advanced studies in psychology seem to have proved the existence of a state of hyper-consciousness different from sleep and wakefulness … Genius may be merely one of the stages through which man must pass in order to achieve the fullest use of his faculties. In normal life, we only use a tenth of our potential [intellectual] resources. We may well be on the point of discovering, or rediscovering the keys that will enable us to open within ourselves doors behind which a mass of new knowledge is awaiting us” (DOM).

[D]  SOOS  dit in die alledaagse ontvou, word daar haas nie meer ‘n          veldtog/projek in die wêreld onderneem, wat nié ‘n ondertoon (of selfs ‘n bó-toon) van dié kosmosistiese etiek bevat nie.  Sodoende bv. die artikel in The Star (03/23/’98) oor die viering van Aarde Dag:

Cosmic connection; Celebrations of Earth Day around the world this year are now not only looking at the rehabilitation and conservation of nature but are trying to instil a love of nature through re-awakening the consciousness of THE SPIRITUAL TIES we have with the Earth … The conference aims to allow individuals [] to have a personal experience with nature by first looking within themselves to recognise how each person is a live thread interwoven with every aspect of nature, and the universe … All things are connected … Spirituality lies in all things …” (kontekstuele klem -)

         (verwant aan kosmiese spiritualiteit en die hoër self – wat ook die moedervraagstuk uit ‘n kosmosistiese perspektief toelig).

Dit is nie eens meer ondertonig nie, maar eksplisiete New Age-okkultiek!  En, tragies genoeg, besef die wêreld nie daar is twee soorte spiritualiteite:  die Gees van God (vgl. Joh. 14-16; ook 1Kor. 1:18-31 en 2 ens) – endié gees wat hom verset teen, en verhef bó al wat God genoem word (2Tess. 2:3,4 ens).  Daar word nou omwentelend al meer erken dat die mens ‘n geesteskomponent besit – MAAR … dié “gees” word verbind met, en toegesê aan die aarde/kosmos; aan ‘n kosmiese energie/mind en aan ‘n “kwantummanika”.

      Dié okkultiese etiek is nie beperk tot bepaalde kultusse nie, maar word in alle areas van die samelewing gestalte, asook promosie gegee.  ‘n Sekere psychic propageer dit op Radio Punt (22/06/’99) op die volgende trant:  Die afgelope Sondag is op Tafelberg vergader om op die kosmiese energieë te fokus, wat noodsaaklik is om ‘n mens van die ou era en lewensbenaderings, persepsies (van [W]aarheid) en etiek na die nuwe era te transformeer.  Dit dien ook die doel om Suid-Afrika se balans reg te kry (te doen met karmanering, asook die neutralisering van die [suiwer/ware] CHRISTELIKE etiek – ‘n transformasie na ‘n grysagtige okkultiek … ‘n reënboog-orgiteit).  Hierdeur sal die mens ‘n “higher consciousness” bereik, wat noodsaaklik is om ‘n “we are one/the world”-utopia te bereik.  En les bes:  sodoende kan die mens deur hulself en ‘n kosmosgeid, ‘n beter mens-dom word en alle verskille oorbrug word (godsdiens is spesifiek genoem; eie toeligting).

       Dít is die diaboliek wat ons laaste tyd-wêreldjie al meer aanhang … as ‘n alternatiewe messiaanse bena(ar)dering …!

        Die meegaande kwessie kan treffend toegelig word uit ‘n onderhoud met ene Deepak Chopra, wat bestempel word as – “another mind-body guru”, en o.a.:  “became the US representative of the transcendental-meditation-touting Maharishi Mahesh Yogi” (hoef ‘n mens meer te sê oor watter kant toe die wêreld besig is om na oor te … hel!?):

“The first and dullest state of consciousness, he explains, is sleeping; the second, dreams; the third, wakefulness, from which it is possible to wake up further ‘into the dimension we call spirit’ [nee: okkulte]. It’s in the fourth state of consciousness that we have near-death experiences and ‘synchronicity starts to accelerate, a bit of magic starts to appear in life’. But [] there’s a fifth state, cosmic consciousness when ‘we are in this world but not of it and healing starts to happen’; a sixth state, divine consciousness, when prayers are answered and there are spontaneous remissions; and a seventh, unity consciousness, when ‘the whole universe is experienced as our own body” (Femina, Junie ’98).

[E]   VOORDAT  God hom weer regstreeks, en finaal, met hierdie verbygaande

       wêreldjie – soos ons hom tot nou toe geken het – gaan bemoei, gaan Hy voorgespring word deur ‘n mistiek-kosmiese god-ding:  “[hy sal groot tekens doen {metafisika/kosmosisme/AVT?}] sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom …  Aan hom is daar mag gegee om wondertekens [] te doen waardeur hy die bewoners van die aarde mislei” (Op. 13:11-15 – ook Mark. 13:22; 2Tess. 2:9,10 ens).

        Die “moederklug” (Gen 3:5) is vinnig besig om wasdom te bereik.  Die mens se val is deur die vrug van alle kennis inge-lyAlle kennis (Gen. 11:6) gaan die mens met “absolute power” toerus, maar dit sal ook die val met “absolute corruption” voltrek!  Dit geskied dan veral d.m.v. die moderne klug van die onderbewussynsokkultiek, “verheldering” of die “hoër self” en “opperrealiteit”; asook deur ‘n kwantummaniese AVT-geid.

        Sodoende het die mens, via Satan se klug, hul inherente kennissug (waarmee hulle God intens moes leer ken) dus verbuig – inwaarts – om eerder die SELFGOD te ontgin en te verken.  DOM sluit treffenderwys met die volgende gedagtes by die meegaande konteks aan: 

“In … that other state [wakefulness/enlightenment] every man who is tormented by the demon of a desire for knowledge would perhaps find an answer to the following question, which never fails to arise:

       “Is there not a place to be found in myself where everything that happens to me would be immediately comprehensible; a place where everything that I see, know or feel could be instantly deciphered, whether it be the movement of the stars … Is there not in Man [] a path which leads to a knowledge of all the laws by which the world is governed? Do I not possess, deep down within myself, the key to total knowledge?” (p.283; toepaslike klem).

Ironies genoeg besef hierdie mense nie dat hulle honderd persent korrek is … dát dit ‘n 100%-LETTERLIKE “tormenting DEMONís wat hierdie inherente kennissug van die mens (verwrongend) aanvuur tot die verkryging van mistiese wyshede en ervarings.  Die implikasie van sataniese betrokkenheid by die hele kwessie word voorts treffend in die volgende Star-artikel gedemo(o)nstreer (n.a.v. Greg Simmons, “esoteric teacher” van die Ramtha Gnostiese skool, Colorado, se seminaar in April, ’99 by Magaliesberg):

“South African participants can expect to emerge from the retreat with a spiritual ‘bag of tricks’ costing a mere R7 500 that can change their lives for ever [… and ever, fatally wrongly!]. They will do so with a little help from ‘friends’, among them [] a 35 000-year-old ‘entity’ called Ramtha, often referred to [] as a ‘Lemurian warrior from the lost continent of Atlantis. Ramtha ‘speaks’ his words of wisdom through an earthly ‘channel’ he has chosen specially for the task: the school’s founder [Judith Knight].

       “[Ramtha] doesn’t show himself much, because ‘humans have a high tendency to deify, worship and idolise’, says Simmons, and that’s not what Ramtha is all about. His message is that ‘God is within, and we are all divine’” (eie toepassing en klem).

       (En dit sê omtrent alles oor die diaboliek waarin die mensdom in “die laaste tyd” verstrengel raak).

Dis volgens hierdie beskouings dat die kosmosisme dan verklaar dat die mens inherent ‘n model- of mikrokosmiese godheid in eie reg is – soos ook duidelik blyk uit supm. mast. Hai se verklaring in haar lesing aan die VN, waarin sy sê:  “These things are in heaven inside us.” (sien haar idees in 1.3[C]).  Hai verwys voorts nogal na die Skrif dat die mens “die tempel van die heilige gees (onderkas) is”, dan sê sy:

“[Many] people read this [] but do not understand [] the greatness of this. So, this is why my disciples, they like to follow my teaching because they can find out [who sits inside them] and what lies beyond this world. We have more beauty, more freedom, more knowledge within. And should we know the proper way to contact this, this is all ours because we have them inside. So, the so-called Master [nou bokas] is the one who can help us to open the door and show us what originally already belongs to us” (pp.32,33).

So word die mens – met hul inherente sielsleemte, wat na God hunker – al meer van hul Skepper-God verwyder en deur ‘n kwantummania- en ‘n kosmosgeid-ding ingesuig.

        (Daar ontstaan seker by die wedergebore leser hiervan ook ‘n diepe sielelas vir hierdie verdoemende dwaalleraars. En, helaas, bevat hierdie ideologie waarmee die wêreldowerstes gebreinspoel word, die hart van dit wat in die komende nuwe wêreldorde diktatorskap gesetel sal wees).

1.4  DIE  OPPERSTE  “SEPERATIS” (Joh. 3:17,18)

[A]  AANGRYPEND  genoeg is dit juis op die punt van die sg. moedervraag-        kwessie waarop ELKE SIEL se EIND-bestemming en EWIGE lot berus.  Die standpunt wat jy inneem oor die BEGIN, bevat reeds die kiem van ‘n oordeels- en skeidingsproses – ‘n EWIGE skeidingsproses {m.b.t. Bybelse begrippe soos skape en bokke; hemel of hel = 1.1[C](b)}.

        Dis daarom half ironies dat die breekgrens tussen die Christelike etiek, met sy goeie/blye boodskap van verlossing/redding, teenoor die sataniese kosmosisme en ‘n Babelse sintese, eenvoudig op die allesbepalende gegewenheid naamlik, geloof, berus.  Nou is dit egter (TRAGIES genoeg)dat die mistieke ou kennisboom; die uitdagende/avontuurlike/romantiese; die intellektueel- en psigologiese mistisme veel eerder die mensdom se geloof uitlok (eintlik: se kenniswellus; ‘n beter-weet-god-gierigheid).  Ook omdat lg. so egosentries- en ambusieusgeaard is en “bevordering” beloof, soos vervat in die vlakke/dimensies van die astrale milieu, en waarin range (ampte/titels) soos avatar, boeddha, guru, priester “(supm.) master” ens. bereik kan word.

        Tog bly die dryf- en wilskrag agter die keuse en beoefening van hierdie mistiese praktyke steeds (eenvoudige) GELOOF daarin.  Openbare persoonlikhede soos ene Kate (net voor 1.2; asook die neo-afrikanergeid = 4.1[A]), as aanhangers van ‘n alternatiwisme-geid, verklaar dat baie mense nie meer genoë neem met ‘n “dogmatiese aanbieding van geestelike waardes” nie (bedoelende die formele Kerk en Christus-evangelie).  Maar tog kan enige dogma – ook hul postmoderne alternatiwisme – nie lós van ‘n geloofsverbintenis aan daardie dogmas staan nie.

        Net iemand wat bewusteloos, of dood is, kan nie glo nie.  Die geloofsfaktor, word ook in wetenskaplike terme geïllustreer wanneer die gevierde wetenskaplike, Karl Popper soos volg hieroor opmerk:  “Ek is oortuig dat wetenskaplike ontdekkings onmoontlik is sonder GELOOF in idees (teorieë/filosofieë/hipoteses) wat suiwer spekulatief en soms twyfelagtig van aard is; ‘n GELOOF wat normaalweg, vanuit ‘n wetenskaplike oogpunt, onaanvaarbaar geag sou word” (World Within The World, p.179; toepaslike klem).

        In teenstelling met hierdie intellektuele afgodery, verklaar die Bybel dat die mens wat nie die Gees van God het nie, nie die dinge van God sal verstaan nie (ook 1Kor. 1:18-31).  Vir húlle, sónder die Gees, sál die “dogmatiese” evangelie dus onaanvaarbaar/onsin wees.  Want die middel WAARDEUR die dinge/“dogma” van God/Christus verstaanbaar word – en die dwaas tot insig kom – is immers DEUR DIE GELOOF – selfs al is dit net so groot soos ‘n mostertsaadjie – want daarsónder is dit ONMOONTLIK OM GOD TE BEHAAG.

        (Jesus het nooit iemand berispe vir enige sondigheid nie maar wel vir skynheiligheid en … kleingelowigheid. Rick Joyner sê dit vat geloof om na die bonatuurlike uit te reik. Maar nou wil die nuwe reënboog-wêreld óf nie glo in ‘n geestesdimensie nie, en/óf nie glo daar is ‘n seperatistiese, ge-apartiseerde geestesdimensie nie!).

        Darwinisme en wetenskap (agnostisisme) was vir meer as ‘n eeu lank bedmaats; die opperrealiteit – die alfa en omega – van alle bestaan.  Alles het in plek geval, om God en die Bybel konkreet en meganies-beredeneerd weg te laat val.  Alles is verklaar a.d.h.v. ‘n regiete oorsaak-en-gevolg-wet; elke aksie het ‘n gelyke teenoorgestelde reaksie.  Daar het dus nie ‘n onsigbare/ geestesdimensie; ‘n hoër werklikheid, bestaan nie.  Die abstraktheid van die relatiwiteits- en kwantum-era het die agnostika egter ietwat van stryk af gebring.  Dit blyk daar toe wel ander dimensies as net die drie-dimensionele en konkrete bestaan.  Die terrein van die subatomika/kwantumfisika het dan wel ‘n mistiekheid/spiriteit begin openbaar …!

        Maar agnostisisme het eweneens – woerts-warts – in die spiritistiese pajamas van neofisika en -evolusika gespring, en in die bed van ‘n kosmiese bewussynsteosofie, of Oosterse mistisisme.  Skielik ís daar toe wel ‘n geestesgegewenheid, maar dan dié kosmosgeid-ding, en gewis nié ‘n geestelikheid soos wat die Bybel en die enigste Skepper-God en Middelaar verkondig nie …!

[B]  PRAAT  van ‘n kwantumistiese geloofsprong – nè!  Dit is egter hoe die            kennisklug tot wasdom groei.  Iemand of iets probeer dus ondubbelsinnig om God/Christus/Bybel weg te laat glo en weg te be-wys.  Die vertrekpunt, om die absolute essensie en sin van bestaan, en van die mensheid (ek) daarin te bekom, berus egter op ‘n gewetenskeuse en geloof (NB: Rom. 1:18-25; 2:14-16) – en op Jesus se uitspraak:  wie nie vír ons is nie, is téén ons.  Daarom dat die volgende wetenskaplikes ook insiggewend soos volg by die geloofskwessie aansluit:

(A)  “[Science] cannot explain the existence of each of us as a unique self, nor can it       answer such fundamental questions as: Who am I? Why am I here? How did I come to be at a certain place and time? What happens after death? These are all mysteries that are beyond science” (John Eccles, neurofisikus; p.19).

(B)  “The scientific picture of the real world around me is very deficient. It gives a lot of    factual information, puts all our experience in a magnificently consistent order, but it is ghastly silent about all and sundry that is really near to our heart, that really matters (Erwin Schrödinger, kwantumfisikus; p.21 – A+B uit Groping).

(C)  “Since the essence can never be proved, a step of faith must be taken. Einstein said            that the more science discovers about the universe, the more we are driven to a conclusion concerning its origin that only faith can grasp. Everything ultimately becomes a religion, be it capitalism or Marxism … Yet faith itself involves a choice between the truth and the Lie” (Triumphant Christ, p.244);

 (D)  “Evolutionists hold with iron-willed declaration to the dogma that claims theirs is pure

       science based upon a model, which no one must be allowed to contest, else civilization will collapse. It is a spiritual, not an intellectual issue. One must either accept or reject God, the Creator. It involves faith one way or the other” (Peace & Holocaust, p.52; toepaslike beklem).

(E)  “Die twee verskillende benaderings, naamlik dat die heelal deur God geskape is of

       andersins dat dit toevallig tot stand gekom het, sal dan beide in die kategorie van metafisika val. Hierdie beginsel sal geld vir alle denke wat gaan oor die ontstaan van die heelal. Niemand kan uiteindelik op presiese wetenskaplike wyse bewys dat die totale waarneembare werklikheid die resultaat is van onbeplande toeval of dat God bestaan of nie bestaan nie. In elke instansie is dit ‘n kwessie van geloof

       “[Die] drie beskouings [ateïsme, agnostisisme en monoteïsme] se vertrekpunt [is een] van suiwer geloof wat nie bewys of teenbewys kan word nie (p.10). [‘n Geloof] in ‘n entiteit soos toeval of kans [is] niks minder as ‘n geloofstandpunt … nie. Soos wat ons kennis van die fisiese wêreld vermeerder, blyk dit dat die geloofspronge van die ateïs dikwels groter moet word” (pp.11-13 – Geloof vs. Wetenskap).

Wat vir Adam en Eva tussen lewe en dood gestaan het, was eenvoudig … ‘n keuse; ‘n vrye, outoritêre wilsbesluit (gelykenis/beeld van God).  Voorts maak mens net ‘n keuse as jy ‘n geloof daarin koester.  Keuse en geloof staan dus in ‘n onlosmaakbare verband tot mekaar.  Ek kies om nie van die tiende verdieping af te spring nie want ek glo in … die wet van swaartekrag (en dus die konsekwensie daarvan – en al kan ek dié wet nie sien nie).  In dié verband skryf Rick Joyner dan ook baie treffend:

“The Battle of Armageddon is fought in the ‘valley of decision’; everyone on earth will be brought to the place of making a decision. We will choose the power and authority of God, or the power and authority of the evil one – but we will all choose” (Epic Battles of the Last Days, p.100).

Die element wat dan ‘n kritieke rol speel in die bepaling van die keuse wat die mens neem, en wat hy wil glo, is andermaal die MISLEIDENDE, verglanssuikerde goed, mooi en begeerlik(-heid) van die klug van alle kennis (Gen. 3:5).

[C]  DIE  mensdom staan op die punt om met die volle wasdom van Genesis 3:5 die kosmosistiese mistetika gekonfronteer te word – met die “ultimate reality” of “universal consciousness”, en met ‘n kwantummaniese AVT-geid.  Die wêreld beweeg dus na ‘n totaal diaboliese etiek, moraliteit, kultuur/okkultus en … religie; ‘n horri-Babelse rillergie (ook m.b.t. Tutuïsme en dergelike reënboë-gedrogte = 5.2/3).  En mense wat dít nie kan insien nie, is juis húlle wat hierdie universele mengsel-gedrog al ten prooi geval het – hulle wat dus dan nié die Gees van God het … om die dinge van God te verstaan – as Sy Woord uitdruklik verklaar:

“Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom … Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk … hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie” (2Tess. 2:3-11; OV – vgl. ook 2Pet. 2; Op. 13 ens. i.d.v). 

In die loop van my navorsing en persepsionele ontwikkeling van die breë tema, het ek al meer tot die besef geraak dat die mens, in ‘n wesenlike opsig, ‘n … “uit hierdie wêreldse”, nuwe wêreld-on-orde; ‘n nuwe on-werklikheid en veral on-waarheid te gemoet gaan – wat o.m. op kwantummania en neo-evolusionisme gefundeer is.  Ek was daarom hoogs verras toe ek hierdie suiwer objektiewe gewaarwordinge ook telkens teruggevind het in verskeie ander bronne – soos in Triumphant Christ:

“In order for fallen man to lift himself to the heights of godhood then, he must deny God’s account of what took place before man’s creation. In fact, man must deny God’s account of creation itself! He must likewise deem as unacceptable God’s Word.”

       “[In] an interview we made with a prominent professor at Berkeley, who was an evolutionist, he stated that ‘it’s the job of a teacher or a professor to change the views of the students’. Most students, when they come to an institution, are creationists … It’s the objective of the university or the secular school system to reprogram them with evolutionary thinking.

       “God is, in very specific terms, warning us through the apostle Peter’s words [2Pet. 3:1-7] that there will, near the close of this present age, be an intensive effort to reinvent truth. It will begin by questioning God’s involvement with man and be steeped in a philosophy – a theology, really – that promotes a wilful denial of and antagonism to truth relative to the creation and history of planet earth” (kontekstuele klem; vgl. i.d.v. Skrif soos 2Tim. 2:1-12 en 4:3, 4; Rom. 1:18-25; Kol. 2:8; 2Pet. 2; Ef. 4:17-19).

       “What Darwin formulated [Origin of the Species by Means of Natural Selection] came to be seen as [a new] understanding of man and nature … From that point on, the academic world has attempted to repudiate its pre-Darwinist past and to think of mankind as part of a common continuum with nature and the universe. Darwin is seen as giving mankind a comprehension of the world so unlike the view held in the past that, in a sense, he restarted history. Darwin’s influence continues to be pervasive today, and he holds a leading rank among those men who rule the world from the grave” (p.68).

       “The interesting fact is that for every biblical truth, [Satan], poses a counterfeit. Since our union with God is a mystical one that inspires, fulfils, and intrigues man, Satan, as an ‘angel of light,’ offers his counterfeit mystical union … resulting in a ‘marriage’ – not with the Creator – but with the destroyer” (p.94; toepaslike klem).

         (Ja-nee,  as ‘n volk God soos ‘n smerige lap weggooi, word dié volk só ‘n lap – soos o.m. tot uiting kom in die verbanning van God uit die Amerikaanse en Europese openbare samelewing – om die “nuwe SA’kie” [en die neo-afrikaner-geid] ook nou nie weg te gooi nie!!!).

Die befaamde prof. David Block sluit soos volg by die meegaande aan:

“Atheists exhibit an extraordinary degree of faith, albeit be it in the negative form of faith called doubt. They choose to believe – yes, believe – that the fine tunings in the universe on both microscopic and macroscopic scales are accidental, despite unmistakable blueprints for design. The barrier to theism is more often than not a moral rather than an intellectual one” (Our Universe – Accident Or Design?, p.3; kontekstuele klem).

[D]  UITEINDELIK  sit daar agter die hele gegewenheid van kosmosisme ‘n          dryfveer, of ‘n inisiasiebron … soos Capra dit stel:  “[There] is an essential harmony between the SPIRIT of Eastern wisdom and Western science” (p.31).  Ja, ‘n “GEES”.  En raai net ‘n bietjie wie is hierdie “ou gesie” – kyk maar gerus op in Genesis 3:4-6 en Openbaring 20:2.

        Die suiwer Christelike “benadering/dogma” en sy dissiplines verg ook, soos Capra dit t.o.v. die kosmosisme stel:  ‘n “kennis” – wat (ook) nié van ‘n spesifieke leefwyse geskei kan word nie.  Dit verg ‘n daaglikse lewe van oorgawe, geloofsbelydenis en keuses.  Dis gewis nié ‘n benadering soos wat bg. Simmons van die Ramtha gnostiese skool dit stel nie:  “… requiring ‘no one to believe anything’”.  Die Christendom kan dus nié SAAM-span en -werk (saamsleur/-smeer) met die … “we are one/the world”;  “-everything goes (apart)”-reënboog-rillergie nie.

        Teen die agtergrond van dit wat tot dusver kwyt geraak is, kan ‘n mens haas nie anders as om dus net nog een ding te sê nie:  Salomo het Prediker 7:29 stellig spesifiek vir ‘n toestand soos vandag geskryf:  “Kyk, net dit het ek uitgevind: dat God die mens reg gemaak het, MAAR hulle het baie slim planne gesoek”. Dié “reg gemaak” slaan op Genesis 1:31 – dat die mens goddelik volmaak/volkome was, maar …

        Hierdie “MAAR” verteenwoordig dan ‘n verdoemende verleiding, en ‘n ewige skeidingskeuse (die “moederverleiding”: wysheid = godheid).  ‘n “Maar” wat die volmaakte verhouding tussen God en die mens vernietig het – “… maar God weet dat julle oë sal oopgaan [] as julle van daardie boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat julle ALLES kan KEN.”

        Dus, KENNIS – aliasdie maak van (baie) slim planne – maak van ‘n mens … “god” – aldus verkondig die kosmosisme.

        Op vele glansryke en mistieke maniere sorg Satan dus steeds (toenemend!) dat die mens vir ‘n geloof in die “boom van gnosis” kies – ten koste van geloof in die “boom van die lewe”.  Met sy mistieke (mooi, goed en begeerlike) verhelderingslenters, verhoed Satan die mensdom om God se mees basiese, sentrale verklaring te begryp – wat slegs ‘n zero-IK vereis – om te kies en te glo:

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat

elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.